De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wabo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wabo."— Transcript van de presentatie:

1 Wabo

2 Even voorstellen Helga Koller Bedrijfspecialist Team Bouwen
Sleutelfiguur Wabo binnen SRE Bouwkundige, TU Eindhoven Specialisme brandveiligheid

3 Vragen vanuit Roeb Wat betekent de WABO voor onze organisatie en dan met name de afdeling Bouwen? Wie binnen de gemeente is wanneer verantwoordelijk?

4 Antwoord Paniek ?!

5 Inhoud & doel presentatie
Inleiding Doel Wabo (algemeen) Vergunningsvrij & bouwen Aanvraag omgevingsvergunnning SRE en Wabo Informatiebronnen Afsluiting

6 Inhoud & doel presentatie
Algemene tendens Volop ontwikkelingen & discussies Géén antwoord op alle vragen

7 Voor de Wabo

8 Na de Wabo

9 Doel Wabo Eèn integrale vergunning voor fysiek locatiegebonden projecten Eén loket Eèn vergunningsaanvraag Eèn bevoegd gezag: Eèn procedure Eèn besluit Eèn handhaver Eèn procedure voor bezwaar en beroep

10 Werkwijze Wabo Klant en project staan centraal Samenwerkende overheden
Geen tegenstrijdige voorschriften Deregulering

11 Wabo voor & na Voor de Wabo Na de Wabo Meerdere loketten Eén loket
Provincie/Gemeente/ Milieudienst Overheid bepaalt: - hoe - waar - wat Gemeente Aanvrager bepaalt: - op papier of digitaal - waar indienen - integraal of in fasen en delen Diverse aanvragen Eén aanvraag - verschillende formulieren - zelfde informatie steeds anders - doorzendplicht - een verplicht digitaal formulier - algemeen deel en bijzonder deel - koppeling postcode en DigiD - vragenboom/vergunningcheck - vergunningcheck milieu nog in AIM

12 Wabo voor & na Voor de Wabo Na de Wabo Meer bevoegde gezagen
Eén bevoegd gezag Rijk/provincie/gemeente - diverse regelingen Meestal gemeente In enkele gevallen: provincie Soms Rijk zie Bijlage Bor en klik hier Diverse procedures Eén procedure - Awb titel 4.1 of afd. 3:4 - Bouwverordening - Gebruiksbesluit - APV - meestal reguliere procedure - soms de uitgebreide procedure (art Wabo) - Is er voor een activiteit uitgebreide procedure dan hele aanvraag uitgebreid

13 Wabo: project - activiteit
Project = één of meer locatiegebonden activiteiten die van invloed zijn op fysieke leefomgeving Activiteit = handeling die leidt tot verandering in fysieke omgeving

14 Opbouw Wabo H1 : begripsbepalingen H2 : omgevingsvergunning
H3 : voorbereidingsprocedures H4 : financiële bepalingen H5 : bestuursrechtelijke handhaving H6: inwerkingtreding beschikking + rechtbescherming H7 : verdere bepalingen H8 : overgangsbepalingen

15 WABO-procedures Reguliere voorbereidingsprocedure
Uitgebreide voorbereidingsprocedure Lengte max weken Lengte max. 6 mnd + 6 weken Kennisgeving aanvraag --- Verklaring van geen bedenkingen Opstellen ontwerp-besluit Kennisgeving ontwerp-besluit Beslistermijn heeft fataal karakter Mogelijkheid dwangsom bij over-schrijding beslistermijn Bezwaar tegen besluit Beroep tegen besluit

16 Regulier procedure Bericht van ontvangst
Beoordelen aanvraag op aanhouding & evt beslissing aanhouden Kennisgeving aanvraag Raadplegen adviseurs Beoordelen op volledigheid (evt. laten aanvullen) Beoordelen aanvraag inhoudelijk Beoordelen adviezen Afstemmen voorschriften Opstellen beschikking Besluit op de aanvraag Bekendmaking Inwerkingtreding Bezwaar bij bevoegd gezag Beroep bij de rechtbank Hoger beroep bij de ABRvS

17 Uitgebreide procedure
Bericht van ontvangst Aanvraag naar VVGB orgaan en adviseurs Beoordelen op volledigheid (evt. laten aanvullen) Verzoek om aanvullende gegevens Inhoudelijke beoordeling: opstellen ontwerpbesluit Kennisgeving Ter inzage legging ontwerpbesluit Zienswijzen en adviezen Besluit op de aanvraag Bekendmaking Inwerkingtreding Beroep bij de rechtbank Hoger beroep bij de ABRvS

18 Vergunningsplicht Art. 2.1. Wabo Art. 2.2. Wabo
Grondslag: wet Art Wabo Grondslag: een prov. & gem verordening Vergunningsvrij: §2.2 art t/m 2.6. bijlage II Bor vergunningsvrije bouwwerken, kleine veranderingen binnen inrichting, inrichtingen onder Activiteitenbesluit, slopen bepaalde bouwwerken) Motie Boelhouwer-Wiegman 2e kamer: vergunningsvrij bouwen mag mits binnen maximale mogelijkheden bestemmingsplan

19 Vergunningsvrij (concept)
Bouwen en gebruik: Art. 2 Bijlage II Bor Geen vergunning nodig voor bouwen Geen toets bestemmingsplan Strijdigheid met bouwvoorschriften van bestemmingsplan toegestaan Bouwen: Art. 3 Bijlage II Bor Bij strijdigheid met bestemmingsplan: omgevingsvergunning voor ontheffing (RO) Buitenpl. planol. onth: Art. 4 Bijlage II Bor “Kruimel”gevallen

20 Vergunningsvrij (concept)
Nieuwe begrippen: Hoofdgebouw versus bijbehorend bouwwerk (alg. term) Achtererfgebied Voor/achterkant-benadering: Ruimtelijke kwaliteit publiek domein

21 Vergunningsvrij (concept)
Hoek straks wel Gebruik in strijd met bestemmingsplan (onderzoeksplicht aanvrager & informatieplicht gemeente

22 Aanvraag omgevingsvergunning
Integrale aanvraag Alle activiteiten binnen het project in één keer aanvragen: één omgevingsvergunning Gefaseerde aanvraag Alle activiteiten binnen het project in twee fasen aanvragen: één omgevingsvergunning Deelaanvragen Meerdere aanvragen voor afzonderlijke niet “onlosmakelijke” activiteiten: méér omgevingsvergunningen

23 Één integrale aanvraag
Voordelen In één keer duidelijkheid over aanvraag Één rechtsbeschermingsprocedure Géén tegenstrijdige voorschriften Nadelen In één keer alles aanvragen Één aspect niet akkoord, complete omgevingsvergunning niet akkoord

24 Gefaseerde aanvraag Voordelen Nadelen In delen aanleveren
Mogelijkheid om “gevoelige” aspecten eerst te laten beoordelen Geen tegenstrijdige voorschriften Nadelen Lange(re) proceduretijd Tweemaal rechtsbescherming

25 Aanvraag in deelvergunningen
Voordelen In delen aanleveren Mogelijkheid om vergunningsaanvragen en fases van het project te synchroniseren Nadelen Meerdere procedures Meerdere malen rechtsbescherming Mogelijke tegenstrijdige voorschriften

26 Vooroverleg Vooroverleg belangrijk Voorbereiding (bedrijven)
Inzichtelijk krijgen alle betrokken (vergunningsplichtige) activiteiten Inzichtelijk krijgen mogelijke knelpunten Wijze van aanvragen omgevingsvergunning (procedure) Vastleggen vooroverleg (status) Voorbereiding (bedrijven) Slim Geregeld Goed Verbonden (Min EZ) Optie koppelen aan Omgevingsloket Online

27 Vergunningsaanvraag Type aanvraag afhankelijk van
Knelpunten/risico’s in het project Kostenbeheersing Tijd/snelheid

28 SRE & Wabo (extern) Wabo-platform: Stuurgroep Wabo:
Wabo-projectleiders uit SRE-gemeenten personen van Provincie Noord-Brabant & VROM gefaciliteerd door SRE Milieudienst 4-5x jaar kennis uitwisseling werkgroepen, op gebied van o.a. communicatie, opleiding, ICT Stuurgroep Wabo: een vertegenwoordiging van portefeuillehouders om op bestuurlijk niveau leiding te geven aan invoering van de Wabo, ambtelijk ondersteund door SRE Milieudienst (Wouter Schenk (secretaris), Jacques Borsboom & Suze v.d. Boom)

29 SRE & Wabo (intern) Projectgroep o.l.v. Wouter Schenk (projectleider)
Werkgroepen (uitvoering): Werkprocessen Communicatie ICT Inhoudelijke kwaliteit Opleiding & training

30 Informatie Wabo www.omgevingsvergunning.vrom.nl
Juridische Leidraad E-learningtool (www.learningonline.nu/vrom) Poster procedures omgevingsvergunning Standaarddocumenten Helpdesk Vrom-seminars (oranjewoud) (stadswerk)

31 Informatie Wabo www.vng.nl www.sggv.nl www.infomil.nl
(rws) SRE: stuurgroep tbv Wabo-platform

32 Vragen ?

33 Bedankt voor uw aandacht !


Download ppt "Wabo."

Verwante presentaties


Ads door Google