De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een gewone dag op kantoor

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een gewone dag op kantoor"— Transcript van de presentatie:

1 Een gewone dag op kantoor
Een gewone dag op kantoor. Het is vandaag 5 juli 2010 en de Wabo is in werking getreden

2 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Wabo opleiding Module 1 informatie

3 Programma module 1 en 2 Module 1 08.30-10:00 uur module informatie
10:00-10:20 uur Pauze 10:20-12:00 uur e-learningtool en casus 12:00-13:00 uur lunch Module 2 13:00-14:30 uur module aanvraag 14:30-14:50 uur Pauze 14:50-16:30 uur module aanvraag en casus

4 Leerdoelen Doel en uitgangspunten Wabo Systematiek van de opbouw Wabo
De veranderingen (op hoofdlijnen) ICT-module (OLO)

5 Doel Wabo (1) verbetering dienstverlening aan burger en bedrijf
klant en project staan centraal verminderen aantal vergunningen (van 25 naar 1) verminderen regeldruk (aantal vergunningen) verminderen administratieve lasten burger en bedrijf uniformering regelgeving tegengaan tegenstrijdigheden in besluiten digitaal loket

6 Doel Wabo (2) Eén bevoegd gezag Eén aanvraag Eén loket Eén procedure
Eén beschikking Eén handhavende instantie Eén procedure bezwaar en beroep klik hier

7 Systematiek Wabo Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Besluit omgevingsrecht (Bor) Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) Invoeringswet Wabo (wijzigingswet) Invoeringsbesluit en invoeringsregeling

8 Opbouw Wabo begripsbepalingen de omgevingsvergunning
voorbereidingsprocedures financiële bepalingen bestuursrechtelijke handhaving inwerkingtreding beschikkingen en rechtsbescherming verdere bepalingen overgangs- en slotbepalingen

9 Besluit omgevingrecht
Aanwijzing vergunningplichtige en vergunningvrije activiteiten (Ivb, bblb, bijlage 1 Barim) Planologische afwijkingsmogelijkheden (lijstje kruimelgevallen Bro) Inhoud van de omgevingsvergunning Specifieke bepalingen (m.b.t. BG, aanvraag, advies, vvgb en bijzondere bestuurlijke bepalingen) Kwaliteitseisen handhaving

10 Ministeriële regeling
Algemene indieningsvereisten Indieningsvereisten per activiteit Kwaliteitseisen handhaving (nadere uitwerking Bor) Bijlage: - aanwijzing BBT documenten (milieu)

11 Invoeringswet Omvangrijke wet Wijziging vastgestelde Wabo
Wijziging en aanvulling bestaande wetten

12 Project centraal in Wabo
Een project bestaat uit 1 of meer vergunningplichtige locatiegebonden activiteiten (art. 2.1 en 2.2 Wabo) Activiteiten zijn handelingen die leiden tot een verandering van de fysieke leefomgeving Geen persoonsgebonden toestemmingen

13 Beoordeling project/activiteit
Er zijn toestemmingen die opgaan in de omgevingsvergunning Er zijn toestemmingen die aan de omgevingsvergunning aanhaken Er zijn toestemmingen die een afzonderlijke procedure kennen, maar (meestal) wel gelijk oplopen met de omgevingsvergunning klik hier voor reikwijdte overzicht VROM

14 Integrerende toestemmingen (art. 2.1 en 2.2 Wabo)
bouwvergunning ontheffingen bestemmingsplan wet milieubeheervergunning en 8.19 melding monumentenvergunning gebruiksvergunning enkele toestemmingen uit gemeentelijke en provinciale verordeningen (sloop, reclame, uitweg)

15 vraagstelling Waar in artikel 2.1 of 2.2 Wabo vind je:
de bouwvergunning terug? de gebruiksvergunning terug? het slopen o.g.v. de bouwverordening terug? en het kappen van een boom?

16 Aanhakende toestemmingen
Natuurbeschermingswet vergunning (o.g.v. art.16 en 19d Nbw) - vergunning m.b.t. handelingen in een beschermd natuurgebied - vergunning m.b.t. handelingen met gevolgen voor habitats en soorten Flora- en Faunawet ontheffing (o.g.v. art.75 lid 3Ff) (vvgb art 75d Ff) - ontheffing div. verplichtingen Wet milieubeheer (art. 1.3 lid 1 Wm) - Ontheffing van regels PMV voor zover ontheffingen voor gesloten stortplaatsen en grondwaterbeschermingsgebieden

17 Meldingen afzonderlijke procedure
melding 8.41 Wet milieubeheer(bijv. melding Barim) moet gelijktijdig met Wabo-vergunning worden ingediend (o.g.v. art.8.41a Wm) Besluit brandveilig gebruik bouwwerken gebruiksmelding, gelijktijdige indiening niet verplicht

18 Niet onder reikwijdte Wabo
Waterwet (directe lozingen en onttrekken grondwater) Alle andere toestemmingen die niet in de Wabo worden genoemd of in aanhakende wetgeving Maar hiervoor geldt wel eventueel de Awb-coördinatieregeling samenhangende besluiten

19 Bevoegd gezag Definitie Wabo
Het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een aanvraag om een omgevingsvergunning Wabo kent per project maar 1 bevoegd gezag Hoofdregel BG staat in Wabo, uitzonderingen in Besluit omgevingsrecht

20 Bevoegd gezag hoofdregel
Hoofdregel (artikel 2.4 Wabo) B&W gemeente waar project in hoofdzaak zal worden of wordt uitgevoerd voor geheel BG Uitzonderingen (hoofdstuk 3 Bor): Provincie voor geheel BG Rijk voor geheel BG

21 Bevoegd gezag Provincie
Ruimtelijke ordening (art. 3.1 Bor): afwijking bestemmingsplan of beheersverordening ten behoeve van de verwezenlijking van een project van provinciaal ruimtelijk belang met provinciaal inpassingsbesluit of projectbesluit Inrichtingen (milieu) (art. 3.3 lid 1 Bor): Provinciale inrichtingen bijlage 1 onder C Bor Gesloten stortplaatsen (8.49 Wm van toepassing) (art. 3.4 Bor)

22 Bevoegd gezag Rijk Ruimtelijke ordening (art. 3.2 Bor) : afwijking bestemmingsplan of beheersverordening met rijksinpassingsbesluit of projectbesluit Inrichtingen (milieu) : inrichtingen waarvoor Minister aangewezen in bijlage 1 onder C Bor (VROM of Verkeer en Waterstaat) (art. 3.3 lid 2 en 3 Bor) mijnbouwwerken (Economische zaken) (art. 3.3 lid 4 Bor)

23 Wie is bevoegd gezag Defensieinrichting? Ja, VROM bevoegd neen
Nationaal belang? Ja, VROM bevoegd Mijnbouwinrichting? Ja, EZ bevoegd Gesloten stortplaats? Ja, Provincie bevoegd Provinciale belang of prov inrichting (Bor)? Ja, Provincie bevoegd Gemeente is het bevoegde gezag

24 Bevoegd gezag Voor bepaling BG kijken naar geheel (art. 2.4 lid 5 Wabo) Eenmaal BG “altijd” BG tenzij project wijzigt waardoor BG wijzigt Bij wijziging zendt nieuwe BG kennisgeving aan aanvrager en vergunninghouder (art. 3.5 Bor)

25 één loket Gemeente is het loket voor aanvraag en informatie, ook indien zij geen BG is!! Aanvrager bepaalt: Waar aanvraag wordt ingediend Digitaal via OLO of op papier Gemeente heeft doorzendplicht (let op: bericht van ontvangst)

26 Vraagstelling Shell komt aan loket met aanvraag om een bouwvergunning voor bouw van een overkapping van 100 m² (past in bestemmingsplan en is niet vergunningvrij). Wat zeg je (na inwerkingtreding van de Wabo) tegen Shell over deze aanvraag?

27 één aanvraag Digitaal (OLO) / op papier (vastgesteld formulier)
Algemeen en bijzonder deel Kan integraal / in delen/ in fasen

28 één procedure reguliere procedure en uitgebreide procedure
uitgangspunt reguliere procedure tenzij uitgebreide voorbereidingsprocedure (art.3.10 Wabo) als 1 activiteit uitgebreide procedure dan hele aanvraag uitgebreide procedure

29 De reguliere procedure
Beslistermijn 8 weken Onverwijld aanvraag publiceren (art. 3.8 Wabo) Publiceren besluit op zelfde wijze als aanvraag (art. 3.9 lid 1) Termijn eenmaal verlengen (=besluit), ook publiceren! (art. 3.9 lid 3) Lex silencio positivo: vergunning van rechtswege, fatale termijn (art. 3.9 lid 4) , publiceren!

30 De uitgebreide procedure
Oprichten inrichting, monument, strijdigheid bestemmingsplan, gebruiksvergunning (art lid 1 Wabo) Afdeling 3.4 Awb (art lid 1 Wabo) Beslistermijn 6 maanden na ontvangst aanvraag Ontwerp-besluit publiceren, zienswijzen voor een ieder! Termijn eenmaal verlengen (=besluit) (art lid 8) geen fatale termijn, wel Wet dwangsom! (art lid 4 Wabo) klik hier voor reikwijdte overzicht VROM

31 één besluit Geen losse bouw-, milieu- of sloopvergunning meer maar 1 vergunning voor geheel Voorschriften moeten op elkaar zijn afgestemd, mogen geen strijdigheid opleveren

32 één procedure bezwaar/beroep
Sprake van 1 besluit dus ook 1 procedure voor bezwaar- en beroep Welke rechtsbeschermingsprocedure is afhankelijk van welke procedure voor de aanvraag is gevolgd (regulier of uitgebreid) Voor alle procedures geldt: beroep in 2 instanties (ook voor milieu)

33 één handhavend BG Bestuursorgaan dat bevoegd is de omgevingsvergunning te verlenen is tevens het BG voor de handhaving Er kunnen wel meerdere toezichthoudende bestuursorganen zijn

34 Omgevingsloket online bestaat uit:
Vergunningcheck Hiermee gaat de aanvrager na of hij verplicht is een vergunning aan te vragen of een melding te doen. Aanvraagformulier Hiermee stelt de aanvrager zijn vergunningaanvraag op. Dossiermodule Hierin kunnen medewerkers van het bevoegd gezag hun werk verrichten. Deze module bestaat uit een aanvraagdossier en een behandeldossier 34

35 Het OLO ondersteunt het BG bij
het geven van informatie aan burgers en bedrijven over vergunningen het uitvoeren van een check of een vergunning nodig is het indienen van een vergunningaanvraag: digitaal op papier 35

36 Keuze particulier of bedrijf
36

37 Vergunningencheck of direct aanvragen
37

38 Vergunningencheck met OLO
De vergunningcheck bestaat uit drie onderdelen: Locatie opgeven (ivm lokale regels) Werkzaamheden kiezen Vergunningplicht checken. De vergunningcheck geeft uitsluitsel over: Of een vergunning of melding nodig is Welke lokale regels van toepassing zijn De vereisten die er zijn voor het indienen van een aanvraag of melding 38

39 39

40 Weet je de postcode niet….
40

41 Selecteer werkzaamheden
Bouwen 41

42 Selecteer werkzaamheden
Terrein inrichten of veranderen Specialistischewerkzaamheden Overige werkzaamheden 42

43 Vergunningencheck in OLO
De vergunningcheck kan gebruikt worden voor: het genereren van een checklist op maat (uitkomsten opslaan in pdf) het genereren van een papieren aanvraagformulier (een formulier `op maat´toegesneden op de benodigde vergunningen’ Het is ook mogelijk een aanvraag te doen zonder eerst de vergunningcheck te doorlopen. 43

44 Checklist op maat 44

45 Uitkomst Check Downloaden Doorzetten naar de aanvraag 45

46 Uitkomst pdf Resultaat van de vergunningcheck in pdf
Dit kan de aanvrager gebruiken in het vooroverleg met bevoegd gezag 46

47 Hulpmiddelen Omgevingsloket online Kennisplein klik hier
Helpdesk klik hier E-learningtool klik hier Juridische leidraad (Wabo in de praktijk) 47

48 Planning invoeringsdatum: 3 maanden na publicatie in Staatsblad
waarschijnlijk niet voor 1 juli 2010 48


Download ppt "Een gewone dag op kantoor"

Verwante presentaties


Ads door Google