De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

0 Sessie 2 Ouderbetrokkenheid en voorschools Bijeenkomst G33 Utrecht 1.

Verwante presentaties


Presentatie over: "0 Sessie 2 Ouderbetrokkenheid en voorschools Bijeenkomst G33 Utrecht 1."— Transcript van de presentatie:

1

2 0

3 Sessie 2 Ouderbetrokkenheid en voorschools Bijeenkomst G33 Utrecht 1

4 Brief van minister aan Tweede Kamer (29 november 2011) Belang betrokkenheid van ouders bij taalontwikkeling van jonge kinderen. Afspraken met gemeenten dat ze meer gaan doen om ouders te betrekken. Gemeenten gaan stimuleren dat ouders thuis meer ontwikkelactiviteiten gaan doen. Gemeenten gaan ouders stimuleren om te participeren in activiteiten op de vroeg- of voorschool. Afspraken over een betere toeleiding van kinderen naar vve. 2

5 Indicatoren Inspectie 1.Gericht ouderbeleid 2.Ouders zijn vooraf adequaat geïnformeerd 3.Intake (ouders bevragen) 4.Stimuleren om thuis ontwikkelingsstimulerende activiteiten te doen 5.Participatie in VVE-activiteiten in de voor/vroegschool 6.Informeren over de ontwikkeling van hun kind 7.Rekening houden met de thuistaal 3

6 Verbeterpunt (gem. 4 gemeenten) Gericht ouderbeleid 95% Ouders zijn vooraf adequaat geïnformeerd 23% Stimuleren om thuis ontwikkelingsstimulerende activiteiten te doen 50% Participatie in VVE-activiteiten in de voor/vroegschool 61% Informeren over de ontwikkeling van hun kind 40% Rekening houden met de thuistaal 5% 4

7 Twee vragen: Is Ouderbetrokkenheid een speerpunt binnen jouw organisatie? Zo ja, waaruit blijkt dat? Zo nee, wat zijn de weerstanden? 5

8 MINI-ENQUETE Met o.a.: Vind je oudercontacten belangrijk? Weet je of de ouders thuis activiteiten met hun kinderen doen? Weten de ouders wat jij van ze verwacht? Ga je op huisbezoek? 6

9 Waarom zijn betrokken ouders belangrijk? Kinderen met betrokken ouders presteren beter Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt positief effect op zowel sociale als cognitieve ontwikkeling van kinderen Kortom: kinderen behalen hogere leerresultaten door actief ouderschap 7

10 Achtergrond Ontwikkeling van (jonge) kinderen Onderwijs- en ontwikkelingsstimulerend gedrag van ouders Onderwijs- en ontwikkelingsstimulerend gedrag van ouders Geletterdheid van ouders Opleidingsniveau van ouders Educatie en onderwijs (VVE) Buurt Interactie in het gezin Cognitieve ontwikkeling van (jonge) kinderen, waaronder taalontwikkeling Motorische ontwikkeling Overige ontwikkeling, etc. ouderbetrokkenheid

11 9 Thuis een rijke leeromgeving scheppen Ouderparticipatie in de peuterspeelzaal/kinderopvang

12 10

13 Ontwikkelingsondersteunend gedrag Steunen, sturen en stimuleren Ouders tonen affectie en warmte, bieden emotionele steun en hebben respect voor de autonomie van het kind. Ouders geven leiding aan hun kind, maken duidelijk wat ze verwachten, stellen grenzen, houden toezicht en sturen bij wanneer het verkeerd gaat. Een verdiepende communicatie met hun kinderen Ouders gaan in op de ervaringen en gevoelens van kinderen. Ze vragen door, zowel naar concreet waarneembare zaken als naar meer abstracte zaken, buiten het hier en nu. Hoge (reële) verwachtingen van hun kinderen Ouders volgen met belangstelling hoe het met het leren van hun kind gaat. Ze ondersteunen het en verwachten dat het kind zijn best doet. Een rijke leef- en leeromgeving voor ‘informeel leren’ Ouders bieden een rijke leeromgeving aan van dingen van alledag. Ze praten over de dagelijkse zaken, lezen voor, zingen en doen spelletjes. Ze laten kinderen op een leuke en speelse manier kennis maken met taal en communicatie Uit: Bordewijk, e.a., 2007)

14 Interactie in het gezin

15 Opdracht in groepjes Schrijf op flap wat je doet om ouders te betrekken bij taalontwikkeling van hun kind? Wat zou je nog meer kunnen doen? 13

16 Partnerschap 14 Valkuilen Ouders en leidsters beschouwen elkaar niet als gelijkwaardige partners Scepsis over functioneren ouders als opvoeders Maak gebruik van Ouders wel degelijk geïnteresseerd Grootste bezit van ouders is hun kind Ouders beschouwen PSZ als sleutel tot toekomst

17 Partnerschap: hoe? 15 Leidster s Ontwikkel visie op ouderbetrokkenheid Stel plan op met gerichte activiteiten Informeer ouders over belang ouderbetrokkenheid Stimuleer ouders in ondersteuning kind Geef feedback aan ouders Ouders Deelnemen aan activiteiten, bijv. oudercursus, voorlezen Deelnemen werkgroep ouderbetrokkenheid Uitvoeren thuisopdrachten

18 16

19 17

20 18

21 19

22 20 Stichting Leraar Leerling Ouders Missie: “Stichting LLO is een maatschappelijk organisatie waar de leerling, de leraar en de ouders vanuit een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid samenwerken waardoor er een samenleving ontstaat waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.”

23 21 Kernkwaliteit1234 1.1De peuterspeelzaal / het kinderdagverblijf heeft een heldere visie met bijbehorende doelen op het gebied van ouderparticipatie geformuleerd. 1.2In de visie beschrijving wordt inzicht gegeven in de analyse van de ouderpopulatie, waarin informatie naar voren komt zoals: Beschikbare tijd (werkend, werkloos, éénouder gezin); Taalachtergrond (Nederlands, tweetalig, weinig Nederlandse taalbeheersing); Opleidingsniveau (hoog opgeleid, lagere beroepsopleiding, geen opleiding, analfabeet). 1.3Op basis van de analyse van de ouderpopulatie, de wensen van de ouders en de eigen doelstellingen is een concreet ouderbeleid geformuleerd en op schrift gesteld. 1.4Het beleid wordt in de praktijk ook daadwerkelijk uitgevoerd. 1.5De leidsters beschouwen de ouder als gelijkwaardige partner als het gaat om de deskundigheid t.a.v. hun kind. 1.6De leidsters huldigen het principe ‘Lastige ouders bestaan niet, wel ouders die het moeilijk hebben’. 1.7De leidsters hebben vertrouwen in de ouders en verwachten van ouders dat zij vertrouwen in hen hebben.

24 22 Verbetertraject Ouderbetrokkenheid Met behulp van een kwaliteitsinstrument kan een 2jarig verbetertraject Ouderbetrokkenheid worden uitgevoerd. 1: Tijdens een uitgebreide intake met de coördinator en/of directie wordt, aan de hand van het inspectierapport, ingegaan op de kwaliteitskaart Ouders. 2: Tijdens een bijeenkomst voor circa 10 leidsters of pedagogisch medewerkers en hun coördinator zal de kwaliteitskaart Ouders worden doorgenomen en zullen verbeterpunten worden vastgesteld. 3: Vervolgens zal samen met een adviseur een verbeterplan worden opgesteld. Volgende bijeenkomsten kunnen deel uitmaken van het verbetertraject: Studiebijeenkomst 1: Visie Ontwikkeling Ouderbeleid Studiebijeenkomst 2 en 3: Voeren van oudergesprekken Studiebijeenkomst 4: didactisch partnerschap/ontwikkelingsondersteunende rol van ouders Optioneel: Het verkrijgen van het keurmerk Ouderbetrokkenheid van de stichting LLO. De kosten hiervoor bedragen €1600,00, excl. begeleiding De kwaliteitskaart Ouders sluit aan bij het toetsingskader van de inspectie. De kosten voor dit 2-jarige traject bedragen ca. €4500,00 incl. teambijeenkomsten en - trainingen, verbeterplan, voorbereidingstijd, afstemmingsoverleg, maar exclusief reistijd en reiskosten.


Download ppt "0 Sessie 2 Ouderbetrokkenheid en voorschools Bijeenkomst G33 Utrecht 1."

Verwante presentaties


Ads door Google