De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BUSINESS PLAN “ Denken alléén brengt niets in beweging: dit gebeurt pas als het zich toespitst op een doel en een daad” - Aristoteles.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BUSINESS PLAN “ Denken alléén brengt niets in beweging: dit gebeurt pas als het zich toespitst op een doel en een daad” - Aristoteles."— Transcript van de presentatie:

1 BUSINESS PLAN “ Denken alléén brengt niets in beweging: dit gebeurt pas als het zich toespitst op een doel en een daad” - Aristoteles

2 Wat is een Business Plan ? “A Business Plan is a formal statement of a set of business goals, the reason why they are believed attainable, and the plan for reaching those goals. It may also contain background information about the organisation or team attempting to reach these goals” Wikipedia

3 “Een ondernemingsplan of Business Plan bevat gedetailleerde informatie over de activiteit, het product, de markt, de mensen binnen de onderneming en de financiering ervan. Door het opstellen van dit plan krijgt U een beeld van de haalbaarheid van Uw project en de risico’s die eraan verbonden zijn” Ondernemend Vlaanderen

4 Het “Financieel Plan”  Wettelijke verplichting bij oprichting van een NV of een BVBA  De indeling moet niet aan bijzondere wettelijke voorschriften voldoen  Prognoses voor de eerste drie exploitatiejaren  Moet bij een notaris neergelegd worden

5 Het “Financieel Plan”  Vaak gaat het om een documentje opgesteld door een boekhouder of accountant  Notarissen onderzoeken alleen of het wel degelijk een Financieel Plan is en of dat voldoet aan de wettelijke vereisten

6 “Boekhouding is niet het belangrijkste instrument om de wereld op een andere manier te leren voorstellen en die visie met anderen te delen. Een verhaal vertellen is veel belangrijker. Een verhaal toont veel beter wat jou en jouw bedrijf onderscheidt van de rest” A. Roddick (The Body Shop)

7 Waarom een Business Plan ? Voor U zelf & Voor Anderen Voor Anderen

8 Voor U zelf  Om grondig, vooraf en gestructureerd na te denken  Om Uw visie en strategieën te bepalen  Voor marktonderzoek en concurrentieanalyse  Om de juiste investeringsbeslissingen te nemen  Om de financiële haalbaarheid en overleefbaarheid te toetsen  Om de bedrijfsrisico’s in te schatten  Om een referentiekader te creëren om de verwachtingen te toetsen aan de toekomstige realiteit

9 “Bij een sprong in het duister komt men zelden goed terecht” S. Siporin

10 Voor anderen  Om financiële middelen aan te trekken  Om investeringspartners te zoeken  Om subsidies los te weken  Om gekwalificeerd personeel aan te trekken

11 Het Business Plan  Doelgroep: Specialisten in bedrijfsbeheer of financiën die geen kennis hebben van de betreffende activiteiten.  Inhoud: Op een gecombineerde wijze tegemoetkomen aan de behoefte tot rationaliteit door ‘kwantitatieve’ gegevens, en aan de behoefte tot leidraad door beknopte ‘kwalitatieve’ omschrijvingen

12 Vormvereisten  Exacte gegevens over wie, wat en waar in het eerste hoofdstuk  Vlot leesbaar, vermijd vakjargon en afkortingen  Inhoud informatief, relevant, overtuigend en vooral realistisch  Tekst beknopt en nauwkeurig (20 tot max 40 pag.)  Nuttige ondersteunende documenten in bijlage  Geef als inleiding een ‘executive summary’

13 Vormvereisten  “De man die een grote hoeveelheid woorden gebruikt, wil U niet voorlichten; hij wil indruk maken” O. Miller

14 Hoe maken we een Business Plan ? 4 Kernvragen 1. Wat hebben we en wat kennen we ? 2. Wat willen we bereiken ? 3. Hoe kunnen we dit bereiken ? 4. Hoe kunnen we nagaan wat we bereikt hebben ?

15 Hoe maken we een Business Plan ? In 10 Stappen 1. De bedrijfssituering 2. De projectopbouw 3. Marktonderzoek 4. Concurrentieanalyse 5. Organisatie 6. Planning 7. Financieel plan 8. SWOT analyse 9. Rapportering 10. Executive summary

16 Stap 1: Bedrijfssituering  Korte omschrijving van het product en de sector  Bedrijfsstructuur: Wie zijn de eigenaars ?Wie zijn de eigenaars ? Wie voert het management ?Wie voert het management ? Welke rechtsvorm ?Welke rechtsvorm ? LocatieLocatie  Personeel: Aantal werknemersAantal werknemers Type werknemersType werknemers  Historiek: Van waar komt het starteridee ?Van waar komt het starteridee ? Innovatie in technologie en werkmethodenInnovatie in technologie en werkmethoden Contacten met potentiële klantenContacten met potentiële klanten

17 Stap 2: Projectopbouw  Missie  Formuleer in één zin wat het bedrijf wil doen  Doelstellingen  Omschrijf wat U wil bereiken  Objectieven  Kwantificeer Uw doelstellingen  Strategie  Hoe zult U de objectieven realiseren ?  Actieplannen  Tijdschema  Uitzetten van mijlpalen

18 Business Strategy  “If you can identify the areas which really hold the key to success in your industry and apply the right mix of resources to them, you may be able to put yourself into a position to real competitive superiority” Kenichi Ohmae, The mind of the strategist

19 Stap 3: Marktonderzoek  Structuur en organisatie van de huidige markt  Karakteristieken van de bedrijven actief in de markt  Gangbare prijzen en marges  Volume van de bestellingen  Toepasselijke wetgeving en reguleringen  Marktvolume en de evolutie ervan in het verleden en de toekomstige verwachtingen

20 Marktonderzoek  “Men moet aan kinderen en vogels vragen hoe kersen en aardbeien smaken” J. W. von Goethe

21 Stap 4: Concurrentieanalyse  Wie zijn de voornaamste concurrenten en wat is hun marktaandeel ?  SWOT analyse van de voornaamste concurrenten  Het komen en gaan van de concurrenten  Vergelijking productengamma’s en prijzen  Klantenrelaties, vertrouwen of alleen prijs  Hoe is de verkoop en distributie georganiseerd ?  Welke promotiekanalen worden gebruikt ?  Hoe zal de concurrentie inspelen op de marktevoluties ?  Is de markt toegankelijk voor starters ?

22 Concurrentie “ Als je op konijnenjacht bent in een streek waar tijgers zijn, moet je uitkijken voor de tijgers; maar als je op tijgers jaagt, hoeft je niet op konijnen te letten” H. Stern

23 Stap 5: Organisatie  Hoe zijn de basisfuncties ingevuld ?  Commercieel  Operationeel  Financieel  Organigram  CV’s van sleutelfuncties  Planning van de aanwervingen  Opleidingsprogrammas

24 Stap 6: Planning  Actieplannen:  Marketing  Productie  Aankoop  Financieel  Personeel  Risicobeheersing  Tijdschema  Start en eindpunt van de acties  Uitzetten van mijlpalen  Coördinatie van de acties

25 Planning  “ Je scheenbenen en je verwachtingen mag je niet te ver uitstrekken” Epictetus

26 Stap 7: Het Financieel Plan Het Financieel plan is een dynamisch beleidsinstrument dat U in staat moet stellen om op elk moment na te gaan in hoeverre de doelstellingen zijn verwezenlijkt. Het Financieel plan is een dynamisch beleidsinstrument dat U in staat moet stellen om op elk moment na te gaan in hoeverre de doelstellingen zijn verwezenlijkt.

27 Waarom een Financieel Plan ?  De omzetting in cijfers van de gemaakte strategische en operationele keuzes  Onderzoekt de financiële haalbaarheid van Uw onderneming  Geeft inzicht in Uw financiële situatie  Het Financiële Plan is de afsluiter het Business Plan

28 Het Financieel Plan 5 onderdelen 1. Investeringsplan 2. Financieringsplan 3. Exploitatiebegroting 4. Privé-uitgaven 5. Liquiditeitsbegroting

29 Het Financieel Plan  “Heb cijfers in je hoofd. Dat wil zeggen dat wij ten aanzien van situaties en vraagstukken aandacht moeten schenken aan het kwantitatieve aspect, en een fundamentele analyse moeten maken. Elke kwaliteit uit zichzelf als een zekere kwantiteit, en zonder kwantiteit is er geen kwaliteit” Mao, Het rode boekje

30 Stap 8: SWOT Analyse  Interne analyse:  Sterkten (Strenghts)  Zwakten (Weaknesses)  Externe analyse:  Kansen (Opportunities)  Bedreigingen (Threats)  Confrontatiematrix  KPI’s

31 VALKUILEN  Een SWOT-analyse brengt slechts de bestaande organisatie en trends in beeld.  Startende organisaties zijn minder geënt op de oude situatie en dus wendbaarder.  Een SWOT-analyse zal nooit kunnen uitgaan van volledige informatie.  Teveel items (max. 30-tal)  Een SWOT-analyse geeft uit zichzelf geen elementen voor de bedrijfsstrategie

32 Stap 9: Rapportering  Budgetering  Kostprijsberekening  Cash flow  Financiële ratio’s  Externe audit  Marketingcontrole  Kwaliteit  HR  Milieu

33 VEREISTEN  Overzichtelijk  Synthetisch  Up-to-date  Betrouwbaar  Dynamisch  Referentiëel  Budgetbewust

34 Rapportering  “Slechts als men iets krachtig aanpakt en zijn greep geen ogenblik laat verslappen kan men er vat op krijgen” Mao, Het rode boekje

35 Stap 10: Executive Summary  Dit wordt het eerste hoofdstuk en het meest gelezen deel van het Business Plan.  Schrijft het wanneer de rest volledig klaar is.  Gebruik de ‘elevator pitch’ technieken.

36 Executive Summary “Aan een klein deel kunnen wij het geheel beoordelen” M. De Cervantes

37 “Wees anders dan anderen, maar straal betrouwbaarheid uit. Wie verschillend is, springt eruit” A. Roddick

38 Murphy’s First Law of Bicycling: “No matter which way you ride, it’s uphill and against the wind”


Download ppt "BUSINESS PLAN “ Denken alléén brengt niets in beweging: dit gebeurt pas als het zich toespitst op een doel en een daad” - Aristoteles."

Verwante presentaties


Ads door Google