De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hendrik Consciencegebouw, Brussel 9 december 2013 Lesgever: Dave Bonte

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hendrik Consciencegebouw, Brussel 9 december 2013 Lesgever: Dave Bonte"— Transcript van de presentatie:

1 Wegwijs in de personeelsregelgeving van de Centra voor volwassenenonderwijs
Hendrik Consciencegebouw, Brussel 9 december 2013 Lesgever: Dave Bonte Beleidsthemabeheerder personeelsregelgeving Afdeling Volwassenenonderwijs

2 Afdeling Volwassenenonderwijs
Wegwijs in de personeelsregelgeving van de Centra voor volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 2

3 Afdeling Volwassenenonderwijs
Programma Wie is wie in het onderwijs? Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Welke stappen doorloopt een personeelslid van een tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming? Hoe gebeuren aanstellingen binnen de puntenenveloppe? Hoe wordt het salaris en de geldelijke anciënniteit van een personeelslid bepaald? Waar kan een personeelslid terecht bij disputen over zijn aanstelling? Hoe kan ik vlot onderwijs- en personeelsregelgeving raadplegen? Afdeling Volwassenenonderwijs 3

4 Afdeling Volwassenenonderwijs
Programma 9u – 10u45: deel 1 10u45 – 11u: pauze 11u – 12u15: deel 2 12u15 – 13u15: lunch 13u15 – 15u30: deel 3 15u30 – 16u: vragen - napraten Afdeling Volwassenenonderwijs 4

5 Wie is wie in het onderwijs?
Afdeling Volwassenenonderwijs 5

6 Wie is wie in het onderwijs? Beleidsdomeinen Vlaamse Regering
Afdeling Volwassenenonderwijs 6

7 Wie is wie in het onderwijs? Beleidsdomein onderwijs
Afdeling Volwassenenonderwijs 7

8 Afdeling Volwassenenonderwijs
Wie is wie in het onderwijs? Sociale partners: GO! en koepelorganisaties Overkoepelende organisaties die optreden in naam van de inrichtende machten Om het gesprek met de overheid mogelijk te maken en gezamenlijk belangen te verdedigen Hebben ook dienstverlenende en coördinerende functies GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Vlaamse Dienst van het Katholiek Volwassenenonderwijs (VDKVO) Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG) Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers (OKO) Afdeling Volwassenenonderwijs 8

9 Wie is wie in het onderwijs? Sociale partners: onderwijsvakbonden
Verdedigen van de beroepsbelangen van hun leden Vertegenwoordigd in onderhandelings- en overlegstructuren op centraal en lokaal niveau Christelijke Onderwijscentrale (COC) Algemene Centrale der Openbare Diensten - sector Onderwijs (ACOD Onderwijs) Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt - sector Onderwijs (VSOA - Onderwijs) Afdeling Volwassenenonderwijs 9

10 Wie is wie in het onderwijs? Ministerie van Onderwijs en Vorming
Afdeling Volwassenenonderwijs 10

11 Afdeling Volwassenenonderwijs
Wie is wie in het onderwijs? Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) Afdeling Volwassenenonderwijs 11

12 Afdeling Volwassenenonderwijs
Wie is wie in het onderwijs? Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) Wat het personeelsluik betreft staat de Afdeling Volwassenenonderwijs van AHOVOS in voor De tijdige en correcte uitbetaling van de salarissen van de personeelsleden in het volwassenenonderwijs Personeelsleden Secundair Volwassenenonderwijs [cijfers Statistisch Jaarboek ] Personeelsleden Hoger Beroepsonderwijs en Specifieke Lerarenopleiding [cijfers Statistisch Jaarboek ] Afdeling Volwassenenonderwijs 12

13 Afdeling Volwassenenonderwijs
Wie is wie in het onderwijs? Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) Personeelsleden Basiseducatie [cijfers Statistisch Jaarboek ] Het verzamelen en doorsturen van de loopbaanoverzichten van personeelsleden uit het volwassenenonderwijs voor de afhandeling van pensioendossiers (Capelo project) Informatieverstrekking aan de CVO en CBE met betrekking tot (personeels)regelgeving Het Ministerie van Onderwijs en Vorming treedt NIET op als werkgever van de personeelsleden in het (volwassenen)onderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 13

14 Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs?
Afdeling Volwassenenonderwijs 14

15 Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs
Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? De personeelsdriehoek Overheid financiering/subsidiëring salaris Decreten rechtspositie (subsidiërings- voorwaarden) werkgever personeelslid centrumbestuur stelt aan (aanstellingsvoorwaarden) AHOVOS CVO Afdeling Volwassenenonderwijs 15

16 Elektronische zendingen via Edison
Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? De personeelsdriehoek Overheid financiering/subsidiëring salaris werkgever personeelslid AHOVOS Dienstbrief Salarisbriefje Elektronische zendingen via Edison CVO Afdeling Volwassenenonderwijs 16

17 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Decreten rechtspositie (DRP) Decreet rechtspositie Gemeenschapsonderwijs Decreet rechtspositie gesubsidieerd onderwijs De DRP’s bevatten de rechten en plichten van personeelsleden De DRP’s omvatten de hele loopbaan Eerste aanstelling, TADD, vaste benoeming, bevordering, functiebeschrijving en evaluatie, sanctionering en tucht, rechten bij overname door andere inrichtende macht, administratieve standen. De DRP’s worden verder uitgewerkt in Besluiten van de Vlaamse Regering (BVR) Bijvoorbeeld: BVR betreffende de bekwaamheidsbewijzen, BVR betreffende het ziekteverlof, enz. Decreten en besluiten worden verduidelijkt in omzendbrieven. Afdeling Volwassenenonderwijs 17

18 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Middelen waarmee een personeelslid wordt aangesteld Een pakket aan leraarsuren voor het onderwijzend personeel Een puntenenveloppe voor het bestuurs- en ondersteunend personeel Eén voltijds ambt van directeur  Deze personeelsleden vallen onder de DRP’s. Afdeling Volwassenenonderwijs 18

19 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Middelen waarmee een personeelslid wordt aangesteld Een centrum kan daarnaast ook personeelsleden aanstellen op contractuele basis. Wet Arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978 Deze personeelsleden vallen NIET onder de DRP’s. Sinds 01/09/2012: mogelijkheid tot aanstellen van personeel met werkingsmiddelen (Personeel Werkingsbudget – PWB) Worden aangesteld als tijdelijke personeelsleden volgens regels DRP’s Worden rechtstreeks betaald door AHOVOS, loonkost wordt nadien teruggevorderd van centrumbestuur Afdeling Volwassenenonderwijs 19

20 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Ambten Binnen de decreten rechtspositie worden personeelsleden steeds aangesteld in een bepaald ambt en in een welbepaalde betrekking De ambten binnen het volwassenenonderwijs leraar secundair volwassenenonderwijs lector adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs adjunct-directeur hoger beroepsonderwijs/specifieke lerarenopleiding technisch adviseur directeur technisch adviseur-coördinator administratief medewerker Afdeling Volwassenenonderwijs 20

21 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Ambten: soorten Soorten van ambten Wervingsambten Leraar secundair volwassenenonderwijs Lector Administratief medewerker Selectieambten Adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs Adjunct-directeur hoger beroepsonderwijs/specifieke lerarenopleiding Technisch adviseur Bevorderingsambten Technisch adviseur-coördinator Directeur Afdeling Volwassenenonderwijs 21

22 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Ambten: categorieën Categorieën van ambten Bestuurs- en onderwijzend personeel Alle ambten binnen het volwassenenonderwijs met uitzondering van het ambt van administratief medewerker Ondersteunend personeel Het ambt van administratief medewerker Afdeling Volwassenenonderwijs 22

23 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Een betrekking Betrekkingen Een betrekking is de effectieve opdracht die een personeelslid uitoefent In een bepaald CVO In een bepaald ambt Voor een bepaald volume (opdrachtbreuk) Bij leraren SVWO: in een bepaalde opleiding of module Bij lectoren: in een bepaalde opleiding, module of vak Omzendbrief VWO/2010/01 betreffende de ambten en de prestatieregeling in het volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 23

24 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Prestatieregeling: opdrachtbreuken Voor elk ambt is een prestatienoemer vastgelegd Leraar SVWO Vastgelegd per studiegebied: 20sten, 21sten, 22sten, 23sten, 24sten en 25sten Lector HBO/SLO 20sten Adjunct-directeur, technisch adviseur, technisch adviseur-coördinator 36sten Administratief medewerker 32sten Directeur Geen prestatienoemer vastgelegd Afdeling Volwassenenonderwijs 24

25 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Prestatieregeling: opdrachtbreuken Bepalen van de ‘teller’ van een opdrachtbreuk Voor de ambten van het bestuurs- en ondersteunend personeel gebeuren de aanstellingen steeds op jaarbasis Uitgedrukt in aantal uren op weekbasis Voor de ambten van het onderwijzend personeel Op jaarbasis Voor een deel van het schooljaar Afdeling Volwassenenonderwijs 25

26 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Prestatieregeling leraren en lectoren: aanstelling in een opdracht en recht op salaris Aanstelling voor een volledig schooljaar T / N T = het aantal lestijden per module gedeeld door 40 N = de prestatienoemer Aanstelling voor een deel van het schooljaar T = (X/40)*(300/Y)*(U/V) X = het verplicht aantal te organiseren lestijden van de module(s)volgens het voorlopig structuurschema of opleidingsprofiel Y = het aantal dagen dat het personeelslid in de module(s) is aangesteld U = het aantal lestijden van de module(s) die georganiseerd zijn tijdens de periode van aanstelling van het personeelslid V = het totale aantal effectief georganiseerde lestijden van de module(s) N = de prestatienoemer van het studiegebied waartoe de opleiding behoort waarin het personeelslid is aangesteld Afdeling Volwassenenonderwijs 26

27 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Ponderatietabel Voor het omzetten van opdrachten naar andere prestatienoemers: gebeurt via de ponderatietabel Uitdrukken van opdracht in sten Afdeling Volwassenenonderwijs 27

28 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Aanstellingsvoorwaarden De burgerlijke en politieke rechten genieten Van onberispelijk gedrag zijn Onderdaan zijn van de EU of EVA (of een afwijking genieten) Beschikken over een geschikt bekwaamheidsbewijs Voldoen aan de vereisten inzake onderwijstaal (of een afwijking genieten) Medisch geschikt zijn Voldoen aan de dienstplichtwetten Afdeling Volwassenenonderwijs 28

29 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Aanstellingsvoorwaarden: burgerlijke en politieke rechten genieten De burgerlijke en politieke rechten genieten Aan te tonen via uittreksel uit het strafregister (model 2) Gemeente waar personeelslid is gedomicilieerd Indien het personeelslid niet is gedomicilieerd in België Een gelijkwaardig document Afdeling Volwassenenonderwijs 29

30 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Aanstellingsvoorwaarden: burgerlijke en politieke rechten genieten Onderdaan zijn van de EU of EVA Vier categorieën Onderdanen van EU of EVA-lidstaat  voldoen aan nationaliteitsvoorwaarde Onderdanen van EU-lidstaten Roemenië en Bulgarije  tot 31 december 2013 moeten zij over een arbeidskaart beschikken Onderdaan van EU-lidstaat Kroatië  tot 30 juni 2015 moeten zij over een arbeidskaart beschikken Onderdanen van andere lidstaten  moeten in het bezit zijn van een arbeidskaart en een afwijking op de nationaliteitsvereiste aanvragen Afdeling Volwassenenonderwijs 30

31 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Aanstellingsvoorwaarden: medisch geschikt zijn Medisch geschikt zijn Via een attest, afgeleverd door de huisarts Afdeling Volwassenenonderwijs 31

32 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Aanstellingsvoorwaarden: bekwaamheidsbewijs Beschikken over een geschikt bekwaamheidsbewijs Drie soorten van bekwaamheidsbewijzen Vereist bekwaamheidsbewijs (VE) Voldoend geacht bekwaamheidsbewijs (VO) Ander bekwaamheidsbewijs (AND) Leraren SVWO: op module- of opleidingsniveau Lectoren: algemene diplomavereisten op het niveau van het ambt Enkel VO Andere ambten: algemene diplomavereisten op het niveau van het ambt Afdeling Volwassenenonderwijs 32

33 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Aanstellingsvoorwaarden: bekwaamheidsbewijs Beschikken over een geschikt bekwaamheidsbewijs Website Bekwaamheidsbewijzen Overzicht van alle opleidingen, modules en ambten met de daaraan gekoppelde bekwaamheidsbewijzen Indeling diploma’s: zie BVR 14 juni 1989 Om te weten op welk niveau het bkb zich situeert (master, bachelor, HOKT,…) Steeds navraag mogelijk bij het werkstation. Omzendbrief VWO/2010/03 betreffende bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 33

34 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Aanstellingsvoorwaarden: bekwaamheidsbewijs Beschikken over een geschikt bekwaamheidsbewijs Indien het personeelslid enkel beschikt over een buitenlands diploma Procedure opstarten via NARIC Vlaanderen (Academische) gelijkwaardigheid Professionele erkenning Diploma’s van de Franse en Duitstalige Gemeenschap van België zijn sowieso evenwaardig aan diploma’s uit de Vlaamse Gemeenschap Geen procedure bij NARIC Vlaanderen nodig! Nederlandse diploma’s hoger onderwijs zijn automatisch niveaugelijkwaardig (zie mededeling erkenning Nederlandse diploma’s) Afdeling Volwassenenonderwijs 34

35 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Aanstellingsvoorwaarden: taalvereisten Voldoen aan de vereisten inzake onderwijstaal Kennis van het Nederlands dient aangetoond te worden Afhankelijk van het ambt gelden andere verplichtingen Afdeling Volwassenenonderwijs 35

36 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Aanstellingsvoorwaarden: taalvereisten Voldoen aan de vereisten inzake onderwijstaal Bewijs kennis van het Nederlands is mogelijk via Aanstelling op basis van Nederlandstalig diploma of in het bezit zijn van Nederlandstalig diploma waarmee aanstelling mogelijk is Opleiding NT2 (CVO – universitaire taalopleidingen) Examen bij Taalexamencommissie (in november en mei georganiseerd door CVO Brussels Education Center) Personeelslid kan bij eerste aanstelling een taalafwijking bekomen voor de duur van 3 kalenderjaren. Indien geen bewijs kan voorgelegd worden na deze periode is personeelslid niet langer subsidieerbaar. Omzendbrief PERS/2010/01 betreffende taalvoorwaarden Afdeling Volwassenenonderwijs 36

37 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Aanstellingsvoorwaarden: dienstplichtwet Dienstplichtwetgeving Geldt enkel voor personeelsleden die zijn afgestudeerd vóór de opschorting van de dienstplicht in België (1994) Afdeling Volwassenenonderwijs 37

38 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Bezoldigingsvoorwaarden Het werkstation controleert voor elk personeelslid of er aan de bezoldigingsvoorwaarden is voldaan Onderdaan EU – EVA (of afwijking) Burgerlijke en politieke rechten In een gezondheidstoestand verkeren die de gezondheid van cursisten niet in gevaar brengt Voldoen aan de voorwaarden inzake onderwijstaal In het bezit zijn van een door de Vlaamse Regering bepaald bekwaamheidsbewijs voor het ambt waarin aangesteld Afdeling Volwassenenonderwijs 38

39 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Bezoldigingsvoorwaarden Ten overstaan van de betrekking controleert het werkstation daarenboven of De TBSOB-regelgeving is gerespecteerd De cumulatieregeling is gerespecteerd De regelingen i.v.m. vervangingsopdrachten is gerespecteerd Afdeling Volwassenenonderwijs 39

40 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Aanstelling als tijdelijk personeelslid Op basis van de aanstellingsvoorwaarden Als tijdelijk personeelslid van bepaalde duur Belangrijk bij eerste indiensttreding Zo snel mogelijk alle benodigde documenten opsturen naar het werkstation Een personeelslid kan slechts in betaling worden gezet indien het werkstation beschikt voor ALLE noodzakelijke documenten ! Eventueel van invloed voor de geldelijke anciënniteit van het personeelslid Aanvragen ‘Nuttige ervaring’ (zie slide 72) Aanvragen ‘Valorisatie voorgaande diensten’ (zie slide 73) Afdeling Volwassenenonderwijs 40

41 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Einde van de aanstelling van een tijdelijk personeelslid van bepaalde duur Van rechtswege Terugkeer titularis, niet langer voldoen aan aanstellingsvoorwaarden, toewijzing aan ander personeelslid door regelgeving TBSOB,… Een aanstelling van een tijdelijk personeelslid van bepaalde duur in een wervingsambt eindigt sowieso op het einde van het schooljaar Via ontslag Vrijwillig ontslag werknemer: opzeggingstermijn 7 kalenderdagen Door werkgever: opzeggingstermijn 30 kalenderdagen Ontslag om dringende redenen: zonder opzegging Via evaluatie Afdeling Volwassenenonderwijs 41

42 Afdeling Volwassenenonderwijs
Welke stappen doorloopt een personeelslid van een tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming? Afdeling Volwassenenonderwijs 42

43 Afdeling Volwassenenonderwijs
Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) Begrip Voorrangsregeling onder tijdelijke personeelsleden Voorwaarde voor vaste benoeming Is een recht, met een aantal beperkingen Geldt voor wervingsambten, niet voor selectie- en bevorderingsambten Afdeling Volwassenenonderwijs 43

44 Afdeling Volwassenenonderwijs
Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD): voorwaarden Voorwaarden Tenminste drie schooljaren presteren bij zelfde centrumbestuur 720 dagen dienstanciënniteit waarvan 600 dagen effectief gepresteerd Sommige periodes worden beschouwd als ‘effectief gepresteerd’ (bv zwangerschapsverlof) Onderscheid dienstanciënniteit en geldelijke anciënniteit Berekening dienstanciënniteit (Gemeenschapsonderwijs [art. 4] – gesubsidieerd onderwijs [art. 6]) Geen x 1,2 voor recht op TADD ! Steeds per ambt Leraar SVWO (VE vs. VO – module vs. opleiding) Lectoren (VO – module vs. opleiding) Afdeling Volwassenenonderwijs 44

45 Afdeling Volwassenenonderwijs
Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD): draagwijdte Waar geldt het recht? Bij alle instellingen van de inrichtende macht Wanneer geldt het recht? Kandidatuur indienen vóór 15 juni bij centrumbestuur Ingang TADD op 1 september of op ogenblik dat vacature ontstaat Eenmaal TADD-recht verworven: doorlopende kandidatuur Is TADD een recht? Ja, indien er een vacature beschikbaar is Bij voorrang aanstelling in een vacante betrekking Personeelslid moet opdracht aanvaarden Kan slechts ingeroepen worden tot een full time aanstelling Afdeling Volwassenenonderwijs 45

46 Afdeling Volwassenenonderwijs
Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD): draagwijdte Waarvoor geldt het recht? Voor het ambt waarvoor dienstanciënniteit is bereikt Leraar SVWO met VE: voor alle opleidingen/modules waarvoor VE Leraar SVWO met VO: voor de opleiding/module waarvoor dienstanciënniteit is bereikt op 30/06 (met VO) én voor opleidingen/modules waarvoor VE Lector: voor de opleiding/module waarvoor dienstanciënniteit is bereikt op 30/06 Personeelsleden die vroeger aangesteld stonden in niet definitief modulaire opleidingen namen hun opgebouwde rechten mee naar de definitief modulaire opleiding (ambtshalve en individuele concordanties) Afdeling Volwassenenonderwijs 46

47 Afdeling Volwassenenonderwijs
Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) en evaluatie TADD en één definitieve evaluatie ‘onvoldoende’ Deze evaluatie remt het recht op TADD af De TADD kan niet uitbreiden in de instelling en in het ambt waarvoor als evaluatie een onvoldoende werd gegeven tot het personeelslid een nieuwe evaluatie heeft gekregen Afdeling Volwassenenonderwijs 47

48 Afdeling Volwassenenonderwijs
Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming Einde van een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) Einde van de TADD Van rechtswege (5 jaar geen diensten in het betrokken ambt bij centrumbestuur Ontslag of afzetting via tuchtmaatregel Ontslag via evaluatie Vrijwillig ontslag van personeelslid Opzeggingstermijn van 15 kalenderdagen Omzendbrief PERS/2003/05 betreffende de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur Afdeling Volwassenenonderwijs 48

49 Afdeling Volwassenenonderwijs
Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming Vaste benoeming: vacantverklaring uren Met het oog op vaste benoeming dient het centrumbestuur vacantverklaringen te doen Voor wervingsambten Per inrichtende macht Op basis van toestand op 15 april Bekendmaking van vacante betrekkingen vóór 15 mei Vaste benoemingen binnen wervingsambten gaan steeds in op 1 januari Afdeling Volwassenenonderwijs 49

50 Afdeling Volwassenenonderwijs
Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming Vaste benoeming: vacantverklaring uren Een centrumbestuur moet niet alle uren die vacant zijn ook effectief vacant verklaren Vacant = niet ingenomen door een vast benoemd titularis Op basis van een beleidsplan en na onderhandelingen in het bevoegde lokaal comité wordt beslist welke vacante betrekkingen worden meegedeeld Indien geen akkoord in het lokaal comité moeten betrekkingen na drie jaar vacant verklaard worden Indien wel een akkoord kunnen betrekkingen ook langer dan drie jaar niet vacant verklaard worden Afdeling Volwassenenonderwijs 50

51 Afdeling Volwassenenonderwijs
Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming Vaste benoeming: voorwaarden waaraan de betrekking moet voldoen Om in aanmerking te komen voor vaste benoeming moet een betrekking voldoen aan een aantal voorwaarden Ingericht in uren waarin kan benoemd worden In bepaalde uren kan geen vaste benoeming plaatsvinden (uren die geen lesuren zijn) Verplichtingen inzake reaffectatie en wedertewerkstelling moeten nageleefd zijn Betrekking mag niet ingenomen zijn door mutatie of affectatie Betrekking moet ‘stabiel’ zijn Op 1 januari moet betrekking nog vacant zijn Afdeling Volwassenenonderwijs 51

52 Afdeling Volwassenenonderwijs
Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming Vaste benoeming: voorwaarden waaraan het personeelslid moet voldoen Om in aanmerking te komen voor vaste benoeming moet het personeelslid voldoen aan een aantal voorwaarden Voldoen aan de aanstellingsvoorwaarden Onderdaan EU of EVA (of vrijstelling) Burgerlijke en politieke rechten genieten Van onberispelijk gedrag zijn Lichamelijk geschikt zijn Voldoen aan de taalvereisten Vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs Op 30 juni 720 dagen dienstanciënniteit hebben, waarvan 360 dagen in het ambt van benoeming Op 31 december aangesteld zijn als TADD’er in het ambt van benoeming Laatste evaluatie was geen ‘onvoldoende’ Betrekking moet in hoofdambt worden uitgeoefend Een kandidaatstelling is vereist Afdeling Volwassenenonderwijs 52

53 Afdeling Volwassenenonderwijs
Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming Vaste benoeming: voorrangsregels Onder de personeelsleden die aan de voorwaarden voldoen beslist de inrichtende macht vrij wie ze benoemt Uitzonderingen (voorrangsregels) 55 jaar zijn en aangesteld in instelling waar vacature is Deeltijds benoemde personeelsleden Opgelet: er is wel steeds minstens een aanstelling van 1u als TADD nodig! 960 dagen dienstanciënniteit bij inrichtende macht Afdeling Volwassenenonderwijs 53

54 Afdeling Volwassenenonderwijs
Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming Vaste benoeming: draagwijdte van de vaste benoeming Een personeelslid is vast benoemd voor een bepaald volume van opdracht in een bepaald ambt De benoeming is beperkt tot De personeelscategorie, het soort ambt en het ambt Het volume van de betrekking Ambt van leraar SVWO Met VE: alle opleidingen/modules waarvoor VE Met VO: opleiding/module waarvoor benoemd met VO + alle opleidingen/modules met VE Ambt van lector opleiding/module waarvoor benoemd met VO Afdeling Volwassenenonderwijs 54

55 Afdeling Volwassenenonderwijs
Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming Vaste benoeming: uitwerking ten overstaan van de overheid Meedelen van de vaste benoeming Om uitwerking te hebben ten overstaan van de overheid dient een vaste benoeming meegedeeld te worden aan AHOVOS Controle benoemingsvoorwaarden door werkstation Uiterlijk 3 maanden na benoeming (31 maart) Indien te laat: gedoogperiode van 45 dagen vanaf 1 april  benoeming gaat dan in op 1 juni Omzendbrief 13CC/VB/ML betreffende vaste benoeming Afdeling Volwassenenonderwijs 55

56 Afdeling Volwassenenonderwijs
Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming Einde van een vaste benoeming Van rechtswege Niet meer voldoen aan de voorwaarden tot aanstelling Bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd Mogelijkheden tot werken na 65 jaar 10 dagen onwettig afwezig zijn Strafrechtelijke veroordeling met ontzetting uit burgerlijke en politieke rechten Bij een andere inrichtende macht (voltijds) benoemd worden Via ontslag/afzetting ingevolge tuchtmaatregel Via evaluatie 2 opeenvolgende evaluaties ‘onvoldoende’ of drie in de loopbaan in hetzelfde ambt in dezelfde instelling Via vrijwillig ontslag Opzeggingstermijn van 15 dagen te respecteren Afdeling Volwassenenonderwijs 56

57 Afdeling Volwassenenonderwijs
Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB) Vast benoemde personeelsleden die niet langer kunnen worden aangesteld voor (een deel van) het aantal uren waarvoor vast benoemd, worden ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB) Voorafgaandelijke maatregelen om TBSOB te voorkomen TBSOB-personeelsleden dienen via een stappenplan te worden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld Reaffectatie= ‘binnen hetzelfde ambt’ Wedertewerkstelling= ‘in een andere ambt’ ‘Hetzelfde ambt’ kent in de TBSOB-regelgeving een eigen invulling! Afdeling Volwassenenonderwijs 57

58 Afdeling Volwassenenonderwijs
Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB) Infosessie TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen Omzendbrief PERS/2003/08 betreffende TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen Afdeling Volwassenenonderwijs 58

59 Afdeling Volwassenenonderwijs
Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming ‘Rangorde’ aanstellingen  Vast benoemde personeelsleden  TBSOB eigen CVO/inrichtende macht bij wijze van reaffectatie  TBSOB eigen CVO/inrichtende macht bij wijze van wedertewerkstelling  TBSOB toewijzing door reaffectatiecommissie  Tijdelijke personeelsleden aangesteld voor doorlopende duur (TADD)  Tijdelijke personeelsleden aangesteld voor bepaalde duur Afdeling Volwassenenonderwijs 59

60 Afdeling Volwassenenonderwijs
Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming Vervanging van afwezige personeelsleden De vervanger van een afwezig personeelslid is slechts subsidieerbaar indien de titularis 10 opeenvolgende werkdagen afwezig is Uitzonderingen: Bij afwezigheid korter dan 10 dagen voor vervanging personeelslid dat afwezig is wegens omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner Bij vervanging afwezig personeelslid wegens verlofweken postnatale rust Afwezige personeelsleden in een bevorderingsambt Verder zijn vervangingen die ingaan na 31 mei niet subsidieerbaar Afdeling Volwassenenonderwijs 60

61 aanstellingen binnen de puntenenveloppe?
Hoe gebeuren aanstellingen binnen de puntenenveloppe? Afdeling Volwassenenonderwijs 61

62 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe gebeuren aanstellingen binnen de puntenenveloppe? Aanwending puntenveloppe Basisprincipe: vrije aanwending na overleg in LOC Uitzondering: 55% van de basisenveloppe : ondersteunend personeel met 82 of 63 punten Bij dreigende TBSOB van het bestuurspersoneel: 50% van de basisenveloppe Vast benoemde betrekkingen in stand houden Aanstellingen Elke ingerichte betrekking heeft een puntenwaarde In volledige uren Op jaarbasis Vervangingen Afdeling Volwassenenonderwijs 62

63 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe gebeuren aanstellingen binnen de puntenenveloppe? Aanwending puntenveloppe Elke betrekking binnen de puntenenveloppe stemt overeen met een puntenaantal Voltijdse betrekkingen Deeltijdse betrekking Per uur wordt een verschillend aantal punten aangerekend Daarnaast bestaat er een aparte puntenenveloppe die wordt toegekend in het kader van ICT-coördinatie Infosessie aanwending van leraarsuren en puntenenveloppe Afdeling Volwassenenonderwijs 63

64 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe gebeuren aanstellingen binnen de puntenenveloppe? Selectie- en bevorderingsambten Geen TADD-regeling Vaste benoeming hoeft niet per definitie in te gaan op 1 januari In tegenstelling tot wervingsambten Enkele verschillen qua regelgeving aanstellingen tussen Gemeenschapsonderwijs en gesubsidieerd onderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 64

65 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt het salaris en de geldelijke anciënniteit van een personeelslid bepaald? Afdeling Volwassenenonderwijs 65

66 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt het salaris en de geldelijke anciënniteit van een personeelslid bepaald? Brutosalaris van een personeelslid: opdrachtbreuk Bruto(maand)salaris wordt bepaald door Opdrachtbreuk Salarisschaal Geldelijke anciënniteit Opdrachtbreuk waarvoor recht op salaris Jaarbasis ( T / N) Een deel van een schooljaar [T = (X/40)*(300/Y)*(U/V)] Zie slide 26 Afdeling Volwassenenonderwijs 66

67 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt het salaris en de geldelijke anciënniteit van een personeelslid bepaald? Brutowedde van een personeelslid: salarisschaal Salarisschaal Controleer welke salarisschaal gekoppeld is aan het ambt en het diploma website bekwaamheidsbewijzen Website weddeschalen onderwijspersoneel Jaarsalarissen staan op deze website weergegeven aan 100% Index op toepassen (sinds 01/09/2013 = 1,6084) Eventueel verhoogd met haard- of standplaatstoelage (voor personeelsleden met een salaris onder een grensbedrag) Afdeling Volwassenenonderwijs 67

68 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt het salaris en de geldelijke anciënniteit van een personeelslid bepaald? Van bruto maandsalaris naar bruto belastbaar maandsalaris Bruto belastbaar maandsalaris Vast benoemde personeelsleden Inhouding ‘verzekering geneeskundige zorgen’ Inhouding ‘fonds voor overlevingspensioenen’  Resultaat = bruto belastbaar salaris Tijdelijke personeelsleden Inhouding ‘Rijks Sociale Zekerheid’ (RSZ) Lage lonen krijgen een vermindering van de RSZ-inhouding in de vorm van een werkbonus Afdeling Volwassenenonderwijs 68

69 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt het salaris en de geldelijke anciënniteit van een personeelslid bepaald? Van bruto belastbare maandsalaris naar netto salaris Netto salaris Op basis van bruto belastbaar salaris wordt de bedrijfsvoorheffing berekend Afhankelijk van burgerlijke staat en gezinssituatie Resultaat = netto salaris Op het netto salaris wordt een ‘bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid’ ingehouden Afdeling Volwassenenonderwijs 69

70 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt het salaris en de geldelijke anciënniteit van een personeelslid bepaald? Andere bezoldigingen Vakantiegeld 92 % van het geïndexeerde maandsalaris van maart van het betreffende jaar Gebaseerd op prestaties in referteperiode Referteperiode = voorgaande kalenderjaar Eindejaarstoelage Forfaitair + veranderlijk gedeelte Forfaitair = 361,81 EUR (2013) (voor 2014 verhoging met 232,86 EUR) Variabel = 2,5% jaarlijkse brutobezoldiging Tijdelijke en deeltijds vastbenoemden = 1 september tot 30 juni voorafgaand schooljaar Vastbenoemden = 1 januari tot 30 september Afdeling Volwassenenonderwijs 70

71 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt het salaris en de geldelijke anciënniteit van een personeelslid bepaald? Informatieverstrekking AHOVOS betreffende betalingen Naar het centrum toe Centrum kan voor zijn personeelsleden een salarissimulatie vragen aan het werkstation Centrum ontvangt maandelijks de schoollistings Gedetailleerd overzicht betalingen personeelsleden van het centrum Naar het personeelslid toe Bij elke wijziging van één van de bepalende elementen van het salaris ontvangt het personeelslid een salarisbrief Graag personeelsleden aanzetten om gebruik te maken van de elektronische salarisbrief (Zoomit) ! Afdeling Volwassenenonderwijs 71

72 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt het salaris en de geldelijke anciënniteit van een personeelslid bepaald? Geldelijke anciënniteit: nuttige ervaring Aanvragen ‘Nuttige ervaring’ Als bekwaamheidsbewijs Voor de geldelijke anciënniteit (maximum 10 jaar) Mogelijk voor Leraar SVWO in opleidingen met technische of praktische component Lector in HBO5-opleiding Directeur, adjunct-directeur, technisch adviseur, technisch adviseur coördinator in een centrum met opleidingen met technische of praktische component Niet voor Lector in Specifieke lerarenopleiding Administratief medewerker Afdeling Volwassenenonderwijs 72

73 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt het salaris en de geldelijke anciënniteit van een personeelslid bepaald? Geldelijke anciënniteit: nuttige ervaring Aan te vragen via Aanvraagformulier tot erkenning als nuttige ervaring van diensten die gepresteerd zijn als werknemer Aanvraagformulier tot erkenning als nuttige ervaring van diensten die gepresteerd zijn als zelfstandige Bij de aanvragen voor het ambt van leraar SVWO Bij opleidingen waarbij de bekwaamheidsbewijzen op opleidingsniveau liggen, vraagt u de nuttige ervaring aan voor de opleiding Bij opleidingen waarbij de bekwaamheidsbewijzen op moduleniveau liggen, vraagt u de nuttige ervaring aan voor de gewenste modules Afdeling Volwassenenonderwijs 73

74 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt het salaris en de geldelijke anciënniteit van een personeelslid bepaald? Geldelijke anciënniteit: valorisatie voorgaande diensten Aanvragen ‘Valorisatie voorgaande diensten’ Enkel voor de geldelijke anciënniteit (onbeperkt!) Inbrengen van anciënniteit voor gepresteerde diensten in een instelling van de Staat of een instelling waar de Staat een overwegend aandeel in heeft Indicatieve lijst van instellingen die aan dit criterium voldoen (website Bestuurszaken) Via het formulier aanvraag tot het in aanmerking nemen van prestaties bij bepaalde diensten voor de geldelijke anciënniteit  Opgelet: aanvragen van nuttige ervaring en voorgaande diensten zijn twee onderscheiden procedures met verschillende aanvraagformulieren! Afdeling Volwassenenonderwijs 74

75 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt het salaris en de geldelijke anciënniteit van een personeelslid bepaald? Cumulatieregeling Het maximum aantal bezoldigde prestaties binnen onderwijs bedraagt 140% van een voltijdse betrekking Onder deze 140% zitten alle diensten vervat die vallen onder de DRP’s Vallen hier niet onder Diensten in een centrum voor basiseducatie (CBE) Diensten bij hogescholen Diensten bij universiteiten Prestaties als zelfstandige of als loontrekkende hebben geen invloed op de regelgeving m.b.t. cumulatie Diensten binnen onderwijs zullen als hoofdambt uitbetaald worden Veelal wordt in deze gevallen te weinig bedrijfsvoorheffing afgehouden Mogelijkheid tot fiscaal voluntariaat  aanvraag van personeelslid nood Afdeling Volwassenenonderwijs 75

76 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe wordt het salaris en de geldelijke anciënniteit van een personeelslid bepaald? Cumulatieregeling Regels vaststellen hoofdambt en bijbetrekking Binnen het volwassenenonderwijs: best bezoldigde opdracht wordt als hoofdambt beschouwd Indien prestaties in andere onderwijsniveaus: prestaties in het voltijds onderwijs hebben altijd voorrang en zullen als hoofdambt worden beschouwd Uitzondering: indien de opdracht in het volwassenenonderwijs een voltijdse aanstelling betreft Afdeling Volwassenenonderwijs 76

77 Afdeling Volwassenenonderwijs
Waar kan een personeelslid terecht ingeval van een dispuut over zijn aanstelling? Afdeling Volwassenenonderwijs 77

78 Afdeling Volwassenenonderwijs
Waar kan een personeelslid terecht ingeval van een dispuut over zijn aanstelling? Informele kanalen Waar kan een personeelslid terecht indien er een dispuut ontstaat over zijn/haar aanstelling? In de eerste plaats: bij de werkgever (= centrumbestuur) Verder ook bij De onderwijskoepel van het centrum De vakbond (indien aangesloten)  Het Ministerie van Onderwijs en Vorming komt niet tussen in disputen over aanstellingen van personeelsleden! Afdeling Volwassenenonderwijs 78

79 Afdeling Volwassenenonderwijs
Waar kan een personeelslid terecht ingeval van een dispuut over zijn aanstelling? Juridische kanalen College van Beroep Bevoegdheid: beroep tegen evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’ Kamer van Beroep Bevoegdheid Beroep tegen een ontslag om dringende redenen Beroep tegen een preventieve schorsing Beroep tegen een tuchtstraf Hoger beroep bij Raad van State (GO en Gesubs. off. onderwijs) of burgerlijke rechtbanken (Gesubs. vrij onderwijs) Afdeling Volwassenenonderwijs 79

80 Afdeling Volwassenenonderwijs
Waar kan een personeelslid terecht ingeval van een dispuut over zijn aanstelling? Dispuut over salaris Personeelslid kan zich enkel wenden tot het werkstation indien het probleem een fout betreft van het werkstation Disputen over volume van aanstelling  bij inrichtende macht Personeelslid heeft steeds recht op inzage van doorgestuurde opdrachtenpakket RL1 moet door centrum ter ondertekening worden voorgelegd aan personeelslid In het geval van een dispuut: personeelslid heeft altijd toegang tot de aan AHOVOS gestuurde gegevens Afdeling Volwassenenonderwijs 80

81 Welke verlofstelsels bestaan er in het volwassenenonderwijs?
Afdeling Volwassenenonderwijs 81

82 Afdeling Volwassenenonderwijs
Welke verlofstelsels bestaan er in het volwassenenonderwijs? Overzicht: verlofstelsels geldig voor alle personeelsleden Vakantie-, verlof- en afwezigheidsregeling geldig voor alle personeelsleden Algemene vakantie- en verlofregeling en jaarlijkse vakantie Omstandigheidsverlof Afwezigheden voor het vervullen van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten Uitzonderlijk verlof wegens overmacht Verlof voor de opvang van kinderen met het oog op adoptie of pleegvoogdij Staking Politiek verlof Verlof wegens (bijzondere) opdracht (= ‘detachering’) Loopbaanonderbreking Afdeling Volwassenenonderwijs 82

83 Afdeling Volwassenenonderwijs
Welke verlofstelsels bestaan er in het volwassenenonderwijs? Overzicht: verlofstelsels enkel geldig voor vast benoemde personeelsleden Verlofstelsels die enkel gelden voor vast benoemde personeelsleden VVP gewettigd door sociale of familiale redenen Afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid Verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet Verlof om van het kabinet van de Koning deel uit te maken (GO) Verlof voor vakbondsopdrachten (GO) of syndicaal verlof (GsO) Verlof om cursussen bij te wonen, om zich voor te bereiden op het afleggen van examens en om examens af te leggen (GO) Afdeling Volwassenenonderwijs 83

84 Afdeling Volwassenenonderwijs
Welke verlofstelsels bestaan er in het volwassenenonderwijs? Overzicht: verlofstelsels enkel geldig voor vast benoemde personeelsleden Verlofstelsels die enkel gelden voor vast benoemde personeelsleden Afwezigheid van lange duur gewettigd door familiale redenen Verlof om prestaties te verrichten voor de ‘erkende politieke groepen’ Verlof tijdelijk andere opdracht (TAO) Infosessie verlofstelsels in het volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 84

85 Afdeling Volwassenenonderwijs
Welke verlofstelsels bestaan er in het volwassenenonderwijs? Terbeschikkingstellingen Terbeschikkingstellingen die gelden voor alle personeelsleden Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (TBSPA) Terbeschikkingstellingen die enkel gelden voor vast benoemde personeelsleden Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen (TBSVP) Afdeling Volwassenenonderwijs 85

86 Wat bij ziekte? Regelingen met betrekking tot ziekte
Vast benoemde personeelsleden Verlof wegens ziekte of gebrekkigheid Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte Terbeschikkingstelling wegens ziekte Tijdelijke personeelsleden Ziekteverlof ten laste van de Vlaamse Gemeenschap Uitkeringen ten laste van het ziekenfonds Voor periodes buiten ziekteverlof ten laste van de Vlaamse Gemeenschap Afdeling Volwassenenonderwijs 86

87 Wat bij ziekte? Infosessie
Over het ziekteverlof in het volwassenenonderwijs wordt er een infosessie gegeven in de maanden april en mei 2013 Vervolgsessie van ‘Wegwijs in de personeelsregelgeving CVO’ Hoofdzakelijk gericht op : verschil in ziekteverlof tussen tijdelijke en vast benoemde personeelsleden, VVP ziekte, administratieve afhandeling ziekteverloven  Inschrijven via Startpagina volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 87

88 Wat bij zwangerschap? Regelingen met betrekking tot zwangerschap
Vast benoemde en tijdelijke personeelsleden Bevallingsverlof Ouderschapsverlof Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner Afdeling Volwassenenonderwijs 88

89 Hoe kan ik vlot onderwijs- en personeelsregelgeving raadplegen?
Afdeling Volwassenenonderwijs 89

90 Hoe kan ik vlot onderwijs- en personeelsregelgeving raadplegen? Edulex
Afdeling Volwassenenonderwijs 90

91 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe kan ik vlot onderwijs- en personeelsregelgeving raadplegen? Wetwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 91

92 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe kan ik vlot onderwijs- en personeelsregelgeving raadplegen? Startpagina volwassenenonderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 92

93 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe kan ik vlot onderwijs- en personeelsregelgeving raadplegen? Startpagina volwassenenonderwijs - personeelsadministratie Afdeling Volwassenenonderwijs 93

94 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe kan ik vlot onderwijs- en personeelsregelgeving raadplegen? Startpagina volwassenenonderwijs – personeelsadministratie (infosessies) Afdeling Volwassenenonderwijs 94

95 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe kan ik vlot onderwijs- en personeelsregelgeving raadplegen? Cursussen schoolsecretariaten Agodi Afdeling Volwassenenonderwijs 95

96 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe kan ik vlot onderwijs- en personeelsregelgeving raadplegen? Onderwijszakboekje Afdeling Volwassenenonderwijs 96

97 Afdeling Volwassenenonderwijs
Hoe kan ik vlot onderwijs- en personeelsregelgeving raadplegen? Schooldirect Afdeling Volwassenenonderwijs 97

98 Contact met de afdeling volwassenenonderwijs
98

99 Contact met de afdeling volwassenenonderwijs
Contact opnemen met het werkstation doet u via Vermeld steeds het instellingsnummer in het onderwerp van de mail! Het telefoonnummer van uw contactpersoon is terug te vinden op Startpagina volwassenenonderwijs Opsturen van documenten via het scanadres Steeds het stamboeknummer van het personeelslid vermelden in het onderwerp van de mail! Opmerkingen over deze infosessie? Afdeling Volwassenenonderwijs 99


Download ppt "Hendrik Consciencegebouw, Brussel 9 december 2013 Lesgever: Dave Bonte"

Verwante presentaties


Ads door Google