De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hendrik Consciencegebouw, Brussel 9 december 2013 Lesgever: Dave Bonte Beleidsthemabeheerder personeelsregelgeving Afdeling Volwassenenonderwijs Wegwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hendrik Consciencegebouw, Brussel 9 december 2013 Lesgever: Dave Bonte Beleidsthemabeheerder personeelsregelgeving Afdeling Volwassenenonderwijs Wegwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Hendrik Consciencegebouw, Brussel 9 december 2013 Lesgever: Dave Bonte Beleidsthemabeheerder personeelsregelgeving Afdeling Volwassenenonderwijs Wegwijs in de personeelsregelgeving van de Centra voor volwassenenonderwijs

2 Afdeling Volwassenenonderwijs Wegwijs in de personeelsregelgeving van de Centra voor volwassenenonderwijs

3 Afdeling Volwassenenonderwijs Programma Wie is wie in het onderwijs? Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Welke stappen doorloopt een personeelslid van een tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming? Hoe gebeuren aanstellingen binnen de puntenenveloppe? Hoe wordt het salaris en de geldelijke anciënniteit van een personeelslid bepaald? Waar kan een personeelslid terecht bij disputen over zijn aanstelling? Hoe kan ik vlot onderwijs- en personeelsregelgeving raadplegen?

4 Afdeling Volwassenenonderwijs Programma 9u – 10u45: deel 1 10u45 – 11u: pauze 11u – 12u15: deel 2 12u15 – 13u15: lunch 13u15 – 15u30: deel 3 15u30 – 16u: vragen - napraten

5 Afdeling Volwassenenonderwijs Wie is wie in het onderwijs?

6 Afdeling Volwassenenonderwijs Wie is wie in het onderwijs? Beleidsdomeinen Vlaamse Regering

7 Afdeling Volwassenenonderwijs Wie is wie in het onderwijs? Beleidsdomein onderwijs

8 Afdeling Volwassenenonderwijs Wie is wie in het onderwijs? Sociale partners: GO! en koepelorganisaties Overkoepelende organisaties die optreden in naam van de inrichtende machten Om het gesprek met de overheid mogelijk te maken en gezamenlijk belangen te verdedigen Hebben ook dienstverlenende en coördinerende functies GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Vlaamse Dienst van het Katholiek Volwassenenonderwijs (VDKVO) Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG) Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG) Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (POV) Overleg Kleine Onderwijsverstrekkers (OKO)

9 Afdeling Volwassenenonderwijs Wie is wie in het onderwijs? Sociale partners: onderwijsvakbonden Verdedigen van de beroepsbelangen van hun leden Vertegenwoordigd in onderhandelings- en overlegstructuren op centraal en lokaal niveau Christelijke Onderwijscentrale (COC) Algemene Centrale der Openbare Diensten - sector Onderwijs (ACOD Onderwijs) Algemene Centrale der Openbare Diensten - sector Onderwijs (ACOD Onderwijs) Vrij Syndicaat voor het Openbaar Ambt - sector Onderwijs (VSOA - Onderwijs)

10 Afdeling Volwassenenonderwijs Wie is wie in het onderwijs? Ministerie van Onderwijs en Vorming

11 Afdeling Volwassenenonderwijs Wie is wie in het onderwijs? Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS)

12 Afdeling Volwassenenonderwijs Wie is wie in het onderwijs? Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) Wat het personeelsluik betreft staat de Afdeling Volwassenenonderwijs van AHOVOS in voor De tijdige en correcte uitbetaling van de salarissen van de personeelsleden in het volwassenenonderwijs Personeelsleden Secundair Volwassenenonderwijs [cijfers Statistisch Jaarboek 2012-2013] Personeelsleden Hoger Beroepsonderwijs en Specifieke Lerarenopleiding [cijfers Statistisch Jaarboek 2012-2013]

13 Afdeling Volwassenenonderwijs Wie is wie in het onderwijs? Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen (AHOVOS) Personeelsleden Basiseducatie [cijfers Statistisch Jaarboek 2012-2013] Het verzamelen en doorsturen van de loopbaanoverzichten van personeelsleden uit het volwassenenonderwijs voor de afhandeling van pensioendossiers (Capelo project)Capelo project Informatieverstrekking aan de CVO en CBE met betrekking tot (personeels)regelgeving Het Ministerie van Onderwijs en Vorming treedt NIET op als werkgever van de personeelsleden in het (volwassenen)onderwijs

14 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs?

15 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? De personeelsdriehoek Overheid financiering/subsidiëring salaris Decreten rechtspositie (subsidiërings- voorwaarden) werkgeverpersoneelslid centrumbestuur stelt aan (aanstellingsvoorwaarden)

16 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? De personeelsdriehoek Overheid financiering/subsidiëring salaris werkgeverpersoneelslid Dienstbrief Salarisbriefje Elektronische zendingen via Edison

17 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Decreten rechtspositie (DRP) Decreet rechtspositie Gemeenschapsonderwijs Decreet rechtspositie gesubsidieerd onderwijs De DRP’s bevatten de rechten en plichten van personeelsleden De DRP’s omvatten de hele loopbaan Eerste aanstelling, TADD, vaste benoeming, bevordering, functiebeschrijving en evaluatie, sanctionering en tucht, rechten bij overname door andere inrichtende macht, administratieve standen. De DRP’s worden verder uitgewerkt in Besluiten van de Vlaamse Regering (BVR) Bijvoorbeeld: BVR betreffende de bekwaamheidsbewijzen, BVR betreffende het ziekteverlof, enz.BVR betreffende de bekwaamheidsbewijzenBVR betreffende het ziekteverlof Decreten en besluiten worden verduidelijkt in omzendbrieven.

18 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Middelen waarmee een personeelslid wordt aangesteld Een pakket aan leraarsuren voor het onderwijzend personeelleraarsuren Een puntenenveloppe voor het bestuurs- en ondersteunend personeelpuntenenveloppe Eén voltijds ambt van directeur  Deze personeelsleden vallen onder de DRP’s.

19 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Middelen waarmee een personeelslid wordt aangesteld Een centrum kan daarnaast ook personeelsleden aanstellen op contractuele basis. Wet Arbeidsovereenkomsten van 3 juli 1978 Deze personeelsleden vallen NIET onder de DRP’s. Sinds 01/09/2012: mogelijkheid tot aanstellen van personeel met werkingsmiddelen (Personeel Werkingsbudget – PWB)Personeel Werkingsbudget – PWB Worden aangesteld als tijdelijke personeelsleden volgens regels DRP’s Worden rechtstreeks betaald door AHOVOS, loonkost wordt nadien teruggevorderd van centrumbestuur

20 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Ambten Binnen de decreten rechtspositie worden personeelsleden steeds aangesteld in een bepaald ambt en in een welbepaalde betrekking De ambten binnen het volwassenenonderwijs leraar secundair volwassenenonderwijs lector adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs adjunct-directeur hoger beroepsonderwijs/specifieke lerarenopleiding technisch adviseur directeur technisch adviseur-coördinator administratief medewerker

21 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Ambten: soorten Soorten van ambten Wervingsambten Leraar secundair volwassenenonderwijs Lector Administratief medewerker Selectieambten Adjunct-directeur secundair volwassenenonderwijs Adjunct-directeur hoger beroepsonderwijs/specifieke lerarenopleiding Technisch adviseur Bevorderingsambten Technisch adviseur-coördinator Directeur

22 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Ambten: categorieën Categorieën van ambten Bestuurs- en onderwijzend personeel Alle ambten binnen het volwassenenonderwijs met uitzondering van het ambt van administratief medewerker Ondersteunend personeel Het ambt van administratief medewerker

23 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Een betrekking Betrekkingen Een betrekking is de effectieve opdracht die een personeelslid uitoefent In een bepaald CVO In een bepaald ambt Voor een bepaald volume (opdrachtbreuk) Bij leraren SVWO: in een bepaalde opleiding of module Bij lectoren: in een bepaalde opleiding, module of vak Omzendbrief VWO/2010/01 Omzendbrief VWO/2010/01 betreffende de ambten en de prestatieregeling in het volwassenenonderwijs

24 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Prestatieregeling: opdrachtbreuken Voor elk ambt is een prestatienoemer vastgelegdprestatienoemer Leraar SVWO Vastgelegd per studiegebied: 20 sten, 21 sten, 22 sten, 23 sten, 24 sten en 25 sten Lector HBO/SLO 20 sten Adjunct-directeur, technisch adviseur, technisch adviseur-coördinator 36 sten Administratief medewerker 32 sten Directeur Geen prestatienoemer vastgelegd

25 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Prestatieregeling: opdrachtbreuken Bepalen van de ‘teller’ van een opdrachtbreuk Voor de ambten van het bestuurs- en ondersteunend personeel gebeuren de aanstellingen steeds op jaarbasis Uitgedrukt in aantal uren op weekbasis Voor de ambten van het onderwijzend personeel Op jaarbasis Voor een deel van het schooljaar

26 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Prestatieregeling leraren en lectoren: aanstelling in een opdracht en recht op salaris Aanstelling voor een volledig schooljaar T / N T = het aantal lestijden per module gedeeld door 40 N = de prestatienoemer Aanstelling voor een deel van het schooljaar T = (X/40)*(300/Y)*(U/V) X = het verplicht aantal te organiseren lestijden van de module(s)volgens het voorlopig structuurschema of opleidingsprofiel Y = het aantal dagen dat het personeelslid in de module(s) is aangesteld U = het aantal lestijden van de module(s) die georganiseerd zijn tijdens de periode van aanstelling van het personeelslid V = het totale aantal effectief georganiseerde lestijden van de module(s) N = de prestatienoemer van het studiegebied waartoe de opleiding behoort waarin het personeelslid is aangesteld

27 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Ponderatietabel Voor het omzetten van opdrachten naar andere prestatienoemers: gebeurt via de ponderatietabelponderatietabel Uitdrukken van opdracht in 10.000sten

28 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Aanstellingsvoorwaarden De burgerlijke en politieke rechten genieten Van onberispelijk gedrag zijn Onderdaan zijn van de EU of EVA (of een afwijking genieten) Onderdaan zijn van de EU of EVA Beschikken over een geschikt bekwaamheidsbewijsgeschikt bekwaamheidsbewijs Voldoen aan de vereisten inzake onderwijstaal (of een afwijking genieten)vereisten inzake onderwijstaal Medisch geschikt zijn Voldoen aan de dienstplichtwetten

29 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Aanstellingsvoorwaarden: burgerlijke en politieke rechten genieten De burgerlijke en politieke rechten genieten Aan te tonen via uittreksel uit het strafregister (model 2)model 2 Gemeente waar personeelslid is gedomicilieerd Indien het personeelslid niet is gedomicilieerd in België Een gelijkwaardig documentgelijkwaardig document

30 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Aanstellingsvoorwaarden: burgerlijke en politieke rechten genieten Onderdaan zijn van de EU of EVA Vier categorieën Onderdanen van EU of EVA-lidstaat  voldoen aan nationaliteitsvoorwaarde Onderdanen van EU-lidstaten Roemenië en Bulgarije  tot 31 december 2013 moeten zij over een arbeidskaart beschikken Onderdaan van EU-lidstaat Kroatië  tot 30 juni 2015 moeten zij over een arbeidskaart beschikken Onderdanen van andere lidstaten  moeten in het bezit zijn van een arbeidskaart en een afwijking op de nationaliteitsvereiste aanvragenafwijking op de nationaliteitsvereiste

31 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Aanstellingsvoorwaarden: medisch geschikt zijn Medisch geschikt zijn Via een attest, afgeleverd door de huisarts

32 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Aanstellingsvoorwaarden: bekwaamheidsbewijs Beschikken over een geschikt bekwaamheidsbewijs Drie soorten van bekwaamheidsbewijzen Vereist bekwaamheidsbewijs (VE) Voldoend geacht bekwaamheidsbewijs (VO) Ander bekwaamheidsbewijs (AND) Leraren SVWO: op module- of opleidingsniveau Lectoren: algemene diplomavereisten op het niveau van het ambt Enkel VO Andere ambten: algemene diplomavereisten op het niveau van het ambt

33 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Aanstellingsvoorwaarden: bekwaamheidsbewijs Beschikken over een geschikt bekwaamheidsbewijs Website Bekwaamheidsbewijzen Overzicht van alle opleidingen, modules en ambten met de daaraan gekoppelde bekwaamheidsbewijzen Indeling diploma’s: zie BVR 14 juni 1989BVR 14 juni 1989 Om te weten op welk niveau het bkb zich situeert (master, bachelor, HOKT,…) Steeds navraag mogelijk bij het werkstation. Omzendbrief VWO/2010/03 Omzendbrief VWO/2010/03 betreffende bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen in het volwassenenonderwijs

34 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Aanstellingsvoorwaarden: bekwaamheidsbewijs Beschikken over een geschikt bekwaamheidsbewijs Indien het personeelslid enkel beschikt over een buitenlands diploma Procedure opstarten via NARIC VlaanderenNARIC Vlaanderen  (Academische) gelijkwaardigheid  Professionele erkenning Diploma’s van de Franse en Duitstalige Gemeenschap van België zijn sowieso evenwaardig aan diploma’s uit de Vlaamse Gemeenschap  Geen procedure bij NARIC Vlaanderen nodig! Nederlandse diploma’s hoger onderwijs zijn automatisch niveaugelijkwaardig (zie mededeling erkenning Nederlandse diploma’s)erkenning Nederlandse diploma’s

35 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Aanstellingsvoorwaarden: taalvereisten Voldoen aan de vereisten inzake onderwijstaal Kennis van het Nederlands dient aangetoond te worden Afhankelijk van het ambt gelden andere verplichtingen

36 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Aanstellingsvoorwaarden: taalvereisten Voldoen aan de vereisten inzake onderwijstaal Bewijs kennis van het Nederlands is mogelijk via Aanstelling op basis van Nederlandstalig diploma of in het bezit zijn van Nederlandstalig diploma waarmee aanstelling mogelijk is Opleiding NT2 (CVO – universitaire taalopleidingen) Examen bij Taalexamencommissie (in november en mei georganiseerd door CVO Brussels Education Center) Personeelslid kan bij eerste aanstelling een taalafwijking bekomen voor de duur van 3 kalenderjaren. Indien geen bewijs kan voorgelegd worden na deze periode is personeelslid niet langer subsidieerbaar. Omzendbrief PERS/2010/01 betreffende taalvoorwaarden Omzendbrief PERS/2010/01

37 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Aanstellingsvoorwaarden: dienstplichtwet Dienstplichtwetgeving Geldt enkel voor personeelsleden die zijn afgestudeerd vóór de opschorting van de dienstplicht in België (1994)

38 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Bezoldigingsvoorwaarden Het werkstation controleert voor elk personeelslid of er aan de bezoldigingsvoorwaarden is voldaan Onderdaan EU – EVA (of afwijking) Burgerlijke en politieke rechten In een gezondheidstoestand verkeren die de gezondheid van cursisten niet in gevaar brengt Voldoen aan de voorwaarden inzake onderwijstaal In het bezit zijn van een door de Vlaamse Regering bepaald bekwaamheidsbewijs voor het ambt waarin aangesteld

39 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Bezoldigingsvoorwaarden Ten overstaan van de betrekking controleert het werkstation daarenboven of De TBSOB-regelgeving is gerespecteerdTBSOB-regelgeving De cumulatieregeling is gerespecteerdcumulatieregeling De regelingen i.v.m. vervangingsopdrachten is gerespecteerd

40 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Aanstelling als tijdelijk personeelslid Op basis van de aanstellingsvoorwaarden Als tijdelijk personeelslid van bepaalde duur Belangrijk bij eerste indiensttreding Zo snel mogelijk alle benodigde documenten opsturen naar het werkstationbenodigde documenten Een personeelslid kan slechts in betaling worden gezet indien het werkstation beschikt voor ALLE noodzakelijke documenten ! Eventueel van invloed voor de geldelijke anciënniteit van het personeelslid Aanvragen ‘Nuttige ervaring’ (zie slide 72)Nuttige ervaringslide 72 Aanvragen ‘Valorisatie voorgaande diensten’ (zie slide 73)Valorisatie voorgaande dienstenslide 73

41 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt een personeelslid aangesteld in het volwassenenonderwijs? Einde van de aanstelling van een tijdelijk personeelslid van bepaalde duur Van rechtswege Terugkeer titularis, niet langer voldoen aan aanstellingsvoorwaarden, toewijzing aan ander personeelslid door regelgeving TBSOB,… Een aanstelling van een tijdelijk personeelslid van bepaalde duur in een wervingsambt eindigt sowieso op het einde van het schooljaar Via ontslag Vrijwillig ontslag werknemer: opzeggingstermijn 7 kalenderdagen Door werkgever: opzeggingstermijn 30 kalenderdagen Ontslag om dringende redenen: zonder opzegging Via evaluatieevaluatie

42 Afdeling Volwassenenonderwijs Welke stappen doorloopt een personeelslid van een tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming?

43 Afdeling Volwassenenonderwijs Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) Begrip Voorrangsregeling onder tijdelijke personeelsleden Voorwaarde voor vaste benoeming Is een recht, met een aantal beperkingen Geldt voor wervingsambten, niet voor selectie- en bevorderingsambten

44 Afdeling Volwassenenonderwijs Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD): voorwaarden Voorwaarden Tenminste drie schooljaren presteren bij zelfde centrumbestuur 720 dagen dienstanciënniteit waarvan 600 dagen effectief gepresteerd  Sommige periodes worden beschouwd als ‘effectief gepresteerd’ (bv zwangerschapsverlof)  Onderscheid dienstanciënniteit en geldelijke anciënniteit  Berekening dienstanciënniteit (Gemeenschapsonderwijs [art. 4] – gesubsidieerd onderwijs [art. 6])Gemeenschapsonderwijsgesubsidieerd onderwijs  Geen x 1,2 voor recht op TADD ! Steeds per ambt Leraar SVWO (VE vs. VO – module vs. opleiding) Lectoren (VO – module vs. opleiding)

45 Afdeling Volwassenenonderwijs Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD): draagwijdte Waar geldt het recht? Bij alle instellingen van de inrichtende macht Wanneer geldt het recht? Kandidatuur indienen vóór 15 juni bij centrumbestuur Ingang TADD op 1 september of op ogenblik dat vacature ontstaat Eenmaal TADD-recht verworven: doorlopende kandidatuur Is TADD een recht? Ja, indien er een vacature beschikbaar is Bij voorrang aanstelling in een vacante betrekking Personeelslid moet opdracht aanvaarden Kan slechts ingeroepen worden tot een full time aanstelling

46 Afdeling Volwassenenonderwijs Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD): draagwijdte Waarvoor geldt het recht? Voor het ambt waarvoor dienstanciënniteit is bereikt Leraar SVWO met VE: voor alle opleidingen/modules waarvoor VE Leraar SVWO met VO: voor de opleiding/module waarvoor dienstanciënniteit is bereikt op 30/06 (met VO) én voor opleidingen/modules waarvoor VE Lector: voor de opleiding/module waarvoor dienstanciënniteit is bereikt op 30/06 Personeelsleden die vroeger aangesteld stonden in niet definitief modulaire opleidingen namen hun opgebouwde rechten mee naar de definitief modulaire opleiding (ambtshalve en individuele concordanties)ambtshalve en individuele concordanties

47 Afdeling Volwassenenonderwijs Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming Tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) en evaluatie TADD en één definitieve evaluatie ‘onvoldoende’ Deze evaluatie remt het recht op TADD af De TADD kan niet uitbreiden in de instelling en in het ambt waarvoor als evaluatie een onvoldoende werd gegeven tot het personeelslid een nieuwe evaluatie heeft gekregen

48 Afdeling Volwassenenonderwijs Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming Einde van een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD) Einde van de TADD Van rechtswege (5 jaar geen diensten in het betrokken ambt bij centrumbestuur Ontslag of afzetting via tuchtmaatregel Ontslag via evaluatieevaluatie Vrijwillig ontslag van personeelslid Opzeggingstermijn van 15 kalenderdagen Omzendbrief PERS/2003/05 Omzendbrief PERS/2003/05 betreffende de tijdelijke aanstelling van doorlopende duur

49 Afdeling Volwassenenonderwijs Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming Vaste benoeming: vacantverklaring uren Met het oog op vaste benoeming dient het centrumbestuur vacantverklaringen te doen Voor wervingsambten Per inrichtende macht Op basis van toestand op 15 april Bekendmaking van vacante betrekkingen vóór 15 mei Vaste benoemingen binnen wervingsambten gaan steeds in op 1 januari

50 Afdeling Volwassenenonderwijs Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming Vaste benoeming: vacantverklaring uren Een centrumbestuur moet niet alle uren die vacant zijn ook effectief vacant verklaren Vacant = niet ingenomen door een vast benoemd titularis Op basis van een beleidsplan en na onderhandelingen in het bevoegde lokaal comité wordt beslist welke vacante betrekkingen worden meegedeeld Indien geen akkoord in het lokaal comité moeten betrekkingen na drie jaar vacant verklaard worden Indien wel een akkoord kunnen betrekkingen ook langer dan drie jaar niet vacant verklaard worden

51 Afdeling Volwassenenonderwijs Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming Vaste benoeming: voorwaarden waaraan de betrekking moet voldoen Om in aanmerking te komen voor vaste benoeming moet een betrekking voldoen aan een aantal voorwaarden Ingericht in uren waarin kan benoemd worden In bepaalde uren kan geen vaste benoeming plaatsvinden (uren die geen lesuren zijn)uren die geen lesuren zijn Verplichtingen inzake reaffectatie en wedertewerkstelling moeten nageleefd zijn Betrekking mag niet ingenomen zijn door mutatie of affectatie Betrekking moet ‘stabiel’ zijn Op 1 januari moet betrekking nog vacant zijn

52 Afdeling Volwassenenonderwijs Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming Vaste benoeming: voorwaarden waaraan het personeelslid moet voldoen Om in aanmerking te komen voor vaste benoeming moet het personeelslid voldoen aan een aantal voorwaarden Voldoen aan de aanstellingsvoorwaarden Onderdaan EU of EVA (of vrijstelling) Burgerlijke en politieke rechten genieten Van onberispelijk gedrag zijn Lichamelijk geschikt zijn Voldoen aan de taalvereisten Vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs Op 30 juni 720 dagen dienstanciënniteit hebben, waarvan 360 dagen in het ambt van benoeming Op 31 december aangesteld zijn als TADD’er in het ambt van benoeming Laatste evaluatie was geen ‘onvoldoende’ Betrekking moet in hoofdambt worden uitgeoefend Een kandidaatstelling is vereist

53 Afdeling Volwassenenonderwijs Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming Vaste benoeming: voorrangsregels Onder de personeelsleden die aan de voorwaarden voldoen beslist de inrichtende macht vrij wie ze benoemt Uitzonderingen (voorrangsregels) 55 jaar zijn en aangesteld in instelling waar vacature is Deeltijds benoemde personeelsleden Opgelet: er is wel steeds minstens een aanstelling van 1u als TADD nodig! 960 dagen dienstanciënniteit bij inrichtende macht

54 Afdeling Volwassenenonderwijs Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming Vaste benoeming: draagwijdte van de vaste benoeming Een personeelslid is vast benoemd voor een bepaald volume van opdracht in een bepaald ambt De benoeming is beperkt tot De personeelscategorie, het soort ambt en het ambt Het volume van de betrekking Ambt van leraar SVWO Met VE: alle opleidingen/modules waarvoor VE Met VO: opleiding/module waarvoor benoemd met VO + alle opleidingen/modules met VE Ambt van lector opleiding/module waarvoor benoemd met VO

55 Afdeling Volwassenenonderwijs Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming Vaste benoeming: uitwerking ten overstaan van de overheid Meedelen van de vaste benoeming Om uitwerking te hebben ten overstaan van de overheid dient een vaste benoeming meegedeeld te worden aan AHOVOS Controle benoemingsvoorwaarden door werkstation Uiterlijk 3 maanden na benoeming (31 maart) Indien te laat: gedoogperiode van 45 dagen vanaf 1 april  benoeming gaat dan in op 1 juni Omzendbrief 13CC/VB/ML Omzendbrief 13CC/VB/ML betreffende vaste benoeming

56 Afdeling Volwassenenonderwijs Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming Einde van een vaste benoeming Van rechtswege Niet meer voldoen aan de voorwaarden tot aanstelling Bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd Mogelijkheden tot werken na 65 jaarwerken na 65 jaar 10 dagen onwettig afwezig zijn Strafrechtelijke veroordeling met ontzetting uit burgerlijke en politieke rechten Bij een andere inrichtende macht (voltijds) benoemd worden Via ontslag/afzetting ingevolge tuchtmaatregel Via evaluatieevaluatie 2 opeenvolgende evaluaties ‘onvoldoende’ of drie in de loopbaan in hetzelfde ambt in dezelfde instelling Via vrijwillig ontslag Opzeggingstermijn van 15 dagen te respecteren

57 Afdeling Volwassenenonderwijs Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB) Vast benoemde personeelsleden die niet langer kunnen worden aangesteld voor (een deel van) het aantal uren waarvoor vast benoemd, worden ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB) Voorafgaandelijke maatregelen om TBSOB te voorkomen TBSOB-personeelsleden dienen via een stappenplan te worden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld Reaffectatie= ‘binnen hetzelfde ambt’ Wedertewerkstelling= ‘in een andere ambt’ ‘Hetzelfde ambt’ kent in de TBSOB-regelgeving een eigen invulling!

58 Afdeling Volwassenenonderwijs Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking (TBSOB) Infosessie TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen Omzendbrief PERS/2003/08 betreffende TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstellingen Omzendbrief PERS/2003/08

59 Afdeling Volwassenenonderwijs Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming ‘Rangorde’ aanstellingen   Vast benoemde personeelsleden   TBSOB eigen CVO/inrichtende macht bij wijze van reaffectatie   TBSOB eigen CVO/inrichtende macht bij wijze van wedertewerkstelling   TBSOB toewijzing door reaffectatiecommissie   Tijdelijke personeelsleden aangesteld voor doorlopende duur (TADD)   Tijdelijke personeelsleden aangesteld voor bepaalde duur

60 Afdeling Volwassenenonderwijs Van tijdelijke aanstelling tot vaste benoeming Vervanging van afwezige personeelsleden De vervanger van een afwezig personeelslid is slechts subsidieerbaar indien de titularis 10 opeenvolgende werkdagen afwezig is Uitzonderingen: Bij afwezigheid korter dan 10 dagen voor vervanging personeelslid dat afwezig is wegens omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner Bij vervanging afwezig personeelslid wegens verlofweken postnatale rust Afwezige personeelsleden in een bevorderingsambt Verder zijn vervangingen die ingaan na 31 mei niet subsidieerbaar

61 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe gebeuren aanstellingen binnen de puntenenveloppe?

62 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe gebeuren aanstellingen binnen de puntenenveloppe? Aanwending puntenveloppe Basisprincipe: vrije aanwending na overleg in LOC Uitzondering: 55% van de basisenveloppe : ondersteunend personeel met 82 of 63 punten  Bij dreigende TBSOB van het bestuurspersoneel: 50% van de basisenveloppe Vast benoemde betrekkingen in stand houden Aanstellingen Elke ingerichte betrekking heeft een puntenwaarde In volledige uren Op jaarbasis Vervangingen

63 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe gebeuren aanstellingen binnen de puntenenveloppe? Aanwending puntenveloppe Elke betrekking binnen de puntenenveloppe stemt overeen met een puntenaantal Voltijdse betrekkingen Deeltijdse betrekking Per uur wordt een verschillend aantal punten aangerekend Daarnaast bestaat er een aparte puntenenveloppe die wordt toegekend in het kader van ICT-coördinatieICT-coördinatie Infosessie aanwending van leraarsuren en puntenenveloppe

64 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe gebeuren aanstellingen binnen de puntenenveloppe? Selectie- en bevorderingsambten Geen TADD-regeling Vaste benoeming hoeft niet per definitie in te gaan op 1 januari In tegenstelling tot wervingsambten Enkele verschillen qua regelgeving aanstellingen tussen Gemeenschapsonderwijs en gesubsidieerd onderwijs

65 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt het salaris en de geldelijke anciënniteit van een personeelslid bepaald?

66 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt het salaris en de geldelijke anciënniteit van een personeelslid bepaald? Brutosalaris van een personeelslid: opdrachtbreuk Bruto(maand)salaris wordt bepaald door Opdrachtbreuk Salarisschaal Geldelijke anciënniteit Opdrachtbreuk waarvoor recht op salaris Jaarbasis ( T / N) Een deel van een schooljaar [T = (X/40)*(300/Y)*(U/V)] Zie slide 26slide 26

67 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt het salaris en de geldelijke anciënniteit van een personeelslid bepaald? Brutowedde van een personeelslid: salarisschaal Salarisschaal Controleer welke salarisschaal gekoppeld is aan het ambt en het diploma website bekwaamheidsbewijzen Website weddeschalen onderwijspersoneelweddeschalen onderwijspersoneel Jaarsalarissen staan op deze website weergegeven aan 100%  Index op toepassen (sinds 01/09/2013 = 1,6084)  Eventueel verhoogd met haard- of standplaatstoelage (voor personeelsleden met een salaris onder een grensbedrag)haard- of standplaatstoelage

68 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt het salaris en de geldelijke anciënniteit van een personeelslid bepaald? Van bruto maandsalaris naar bruto belastbaar maandsalaris Bruto belastbaar maandsalaris Vast benoemde personeelsleden Inhouding ‘verzekering geneeskundige zorgen’verzekering geneeskundige zorgen Inhouding ‘fonds voor overlevingspensioenen’fonds voor overlevingspensioenen  Resultaat = bruto belastbaar salaris Tijdelijke personeelsleden Inhouding ‘Rijks Sociale Zekerheid’ (RSZ)‘Rijks Sociale Zekerheid  Lage lonen krijgen een vermindering van de RSZ-inhouding in de vorm van een werkbonus  Resultaat = bruto belastbaar salaris

69 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt het salaris en de geldelijke anciënniteit van een personeelslid bepaald? Van bruto belastbare maandsalaris naar netto salaris Netto salaris Op basis van bruto belastbaar salaris wordt de bedrijfsvoorheffing berekendbedrijfsvoorheffing Afhankelijk van burgerlijke staat en gezinssituatie  Resultaat = netto salaris Op het netto salaris wordt een ‘bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid’ ingehoudenbijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid

70 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt het salaris en de geldelijke anciënniteit van een personeelslid bepaald? Andere bezoldigingen Vakantiegeld 92 % van het geïndexeerde maandsalaris van maart van het betreffende jaar Gebaseerd op prestaties in referteperiode Referteperiode = voorgaande kalenderjaar Eindejaarstoelage Forfaitair + veranderlijk gedeelte Forfaitair = 361,81 EUR (2013) (voor 2014 verhoging met 232,86 EUR) Variabel = 2,5% jaarlijkse brutobezoldiging Gebaseerd op prestaties in referteperiode Tijdelijke en deeltijds vastbenoemden = 1 september tot 30 juni voorafgaand schooljaar Vastbenoemden = 1 januari tot 30 september

71 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt het salaris en de geldelijke anciënniteit van een personeelslid bepaald? Informatieverstrekking AHOVOS betreffende betalingen Naar het centrum toe Centrum kan voor zijn personeelsleden een salarissimulatie vragen aan het werkstation Centrum ontvangt maandelijks de schoollistingsschoollistings Gedetailleerd overzicht betalingen personeelsleden van het centrum Naar het personeelslid toe Bij elke wijziging van één van de bepalende elementen van het salaris ontvangt het personeelslid een salarisbrief Graag personeelsleden aanzetten om gebruik te maken van de elektronische salarisbrief (Zoomit) ! elektronische salarisbrief

72 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt het salaris en de geldelijke anciënniteit van een personeelslid bepaald? Geldelijke anciënniteit: nuttige ervaring Aanvragen ‘Nuttige ervaring’Nuttige ervaring Als bekwaamheidsbewijs Voor de geldelijke anciënniteit (maximum 10 jaar) Mogelijk voor Leraar SVWO in opleidingen met technische of praktische componentopleidingen met technische of praktische component Lector in HBO5-opleiding Directeur, adjunct-directeur, technisch adviseur, technisch adviseur coördinator in een centrum met opleidingen met technische of praktische componentopleidingen met technische of praktische component Niet voor Lector in Specifieke lerarenopleiding Administratief medewerker

73 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt het salaris en de geldelijke anciënniteit van een personeelslid bepaald? Geldelijke anciënniteit: nuttige ervaring Aan te vragen via Aanvraagformulier tot erkenning als nuttige ervaring van diensten die gepresteerd zijn als werknemer Aanvraagformulier tot erkenning als nuttige ervaring van diensten die gepresteerd zijn als werknemer Aanvraagformulier tot erkenning als nuttige ervaring van diensten die gepresteerd zijn als zelfstandige Aanvraagformulier tot erkenning als nuttige ervaring van diensten die gepresteerd zijn als zelfstandige Bij de aanvragen voor het ambt van leraar SVWO Bij opleidingen waarbij de bekwaamheidsbewijzen op opleidingsniveau liggen, vraagt u de nuttige ervaring aan voor de opleiding Bij opleidingen waarbij de bekwaamheidsbewijzen op moduleniveau liggen, vraagt u de nuttige ervaring aan voor de gewenste modules

74 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt het salaris en de geldelijke anciënniteit van een personeelslid bepaald? Geldelijke anciënniteit: valorisatie voorgaande diensten Aanvragen ‘Valorisatie voorgaande diensten’Valorisatie voorgaande diensten Enkel voor de geldelijke anciënniteit (onbeperkt!) Inbrengen van anciënniteit voor gepresteerde diensten in een instelling van de Staat of een instelling waar de Staat een overwegend aandeel in heeft Indicatieve lijst van instellingen die aan dit criterium voldoen (website Bestuurszaken) Indicatieve lijst Via het formulier aanvraag tot het in aanmerking nemen van prestaties bij bepaalde diensten voor de geldelijke anciënniteitformulier aanvraag tot het in aanmerking nemen van prestaties bij bepaalde diensten voor de geldelijke anciënniteit  Opgelet: aanvragen van nuttige ervaring en voorgaande diensten zijn twee onderscheiden procedures met verschillende aanvraagformulieren!

75 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt het salaris en de geldelijke anciënniteit van een personeelslid bepaald? Cumulatieregeling Het maximum aantal bezoldigde prestaties binnen onderwijs bedraagt 140% van een voltijdse betrekking Onder deze 140% zitten alle diensten vervat die vallen onder de DRP’s Vallen hier niet onder Diensten in een centrum voor basiseducatie (CBE) Diensten bij hogescholen Diensten bij universiteiten Prestaties als zelfstandige of als loontrekkende hebben geen invloed op de regelgeving m.b.t. cumulatie Diensten binnen onderwijs zullen als hoofdambt uitbetaald worden Veelal wordt in deze gevallen te weinig bedrijfsvoorheffing afgehouden  Mogelijkheid tot fiscaal voluntariaat  aanvraag van personeelslid nood

76 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe wordt het salaris en de geldelijke anciënniteit van een personeelslid bepaald? Cumulatieregeling Regels vaststellen hoofdambt en bijbetrekking Binnen het volwassenenonderwijs: best bezoldigde opdracht wordt als hoofdambt beschouwd Indien prestaties in andere onderwijsniveaus: prestaties in het voltijds onderwijs hebben altijd voorrang en zullen als hoofdambt worden beschouwd Uitzondering: indien de opdracht in het volwassenenonderwijs een voltijdse aanstelling betreft

77 Afdeling Volwassenenonderwijs Waar kan een personeelslid terecht ingeval van een dispuut over zijn aanstelling?

78 Afdeling Volwassenenonderwijs Waar kan een personeelslid terecht ingeval van een dispuut over zijn aanstelling? Informele kanalen Waar kan een personeelslid terecht indien er een dispuut ontstaat over zijn/haar aanstelling? In de eerste plaats: bij de werkgever (= centrumbestuur) Verder ook bij De onderwijskoepel van het centrum De vakbond (indien aangesloten)  Het Ministerie van Onderwijs en Vorming komt niet tussen in disputen over aanstellingen van personeelsleden!

79 Afdeling Volwassenenonderwijs Waar kan een personeelslid terecht ingeval van een dispuut over zijn aanstelling? Juridische kanalen College van Beroep Bevoegdheid: beroep tegen evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’ Kamer van Beroep Bevoegdheid Beroep tegen een ontslag om dringende redenen Beroep tegen een preventieve schorsing Beroep tegen een tuchtstraf Hoger beroep bij Raad van State (GO en Gesubs. off. onderwijs) of burgerlijke rechtbanken (Gesubs. vrij onderwijs)

80 Afdeling Volwassenenonderwijs Waar kan een personeelslid terecht ingeval van een dispuut over zijn aanstelling? Dispuut over salaris Personeelslid kan zich enkel wenden tot het werkstation indien het probleem een fout betreft van het werkstation Disputen over volume van aanstelling  bij inrichtende macht Personeelslid heeft steeds recht op inzage van doorgestuurde opdrachtenpakket RL1 moet door centrum ter ondertekening worden voorgelegd aan personeelslid In het geval van een dispuut: personeelslid heeft altijd toegang tot de aan AHOVOS gestuurde gegevens

81 Afdeling Volwassenenonderwijs Welke verlofstelsels bestaan er in het volwassenenonderwijs?

82 Afdeling Volwassenenonderwijs Welke verlofstelsels bestaan er in het volwassenenonderwijs? Overzicht: verlofstelsels geldig voor alle personeelsleden Vakantie-, verlof- en afwezigheidsregeling geldig voor alle personeelsleden Algemene vakantie- en verlofregeling en jaarlijkse vakantie Omstandigheidsverlof Afwezigheden voor het vervullen van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten Afwezigheden voor het vervullen van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten Uitzonderlijk verlof wegens overmacht Verlof voor de opvang van kinderen met het oog op adoptie of pleegvoogdij Verlof voor de opvang van kinderen met het oog op adoptie of pleegvoogdij Staking Politiek verlof Verlof wegens (bijzondere) opdracht (= ‘detachering’) Loopbaanonderbreking

83 Afdeling Volwassenenonderwijs Welke verlofstelsels bestaan er in het volwassenenonderwijs? Overzicht: verlofstelsels enkel geldig voor vast benoemde personeelsleden Verlofstelsels die enkel gelden voor vast benoemde personeelsleden VVP gewettigd door sociale of familiale redenen Afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid Afwezigheid voor verminderde prestaties wegens persoonlijke aangelegenheid Verlof om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet Verlof om van het kabinet van de Koning deel uit te maken (GO) Verlof voor vakbondsopdrachten (GO) of syndicaal verlof (GsO) Verlof om cursussen bij te wonen, om zich voor te bereiden op het afleggen van examens en om examens af te leggen (GO)

84 Afdeling Volwassenenonderwijs Welke verlofstelsels bestaan er in het volwassenenonderwijs? Overzicht: verlofstelsels enkel geldig voor vast benoemde personeelsleden Verlofstelsels die enkel gelden voor vast benoemde personeelsleden Afwezigheid van lange duur gewettigd door familiale redenen Verlof om prestaties te verrichten voor de ‘erkende politieke groepen’ Verlof tijdelijk andere opdracht (TAO) Verlof tijdelijk andere opdracht Infosessie verlofstelsels in het volwassenenonderwijs

85 Afdeling Volwassenenonderwijs Welke verlofstelsels bestaan er in het volwassenenonderwijs? Terbeschikkingstellingen Terbeschikkingstellingen die gelden voor alle personeelsleden Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden (TBSPA) Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden Terbeschikkingstellingen die enkel gelden voor vast benoemde personeelsleden Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen (TBSVP) Terbeschikkingstelling wegens persoonlijke aangelegenheden voorafgaand aan het rustpensioen

86 Afdeling Volwassenenonderwijs Wat bij ziekte? Regelingen met betrekking tot ziekte Vast benoemde personeelsleden Verlof wegens ziekte of gebrekkigheid Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte Terbeschikkingstelling wegens ziekte Tijdelijke personeelsleden Ziekteverlof ten laste van de Vlaamse Gemeenschap Uitkeringen ten laste van het ziekenfonds Voor periodes buiten ziekteverlof ten laste van de Vlaamse Gemeenschap Verlof voor verminderde prestaties wegens ziekte

87 Afdeling Volwassenenonderwijs Wat bij ziekte? Infosessie Over het ziekteverlof in het volwassenenonderwijs wordt er een infosessie gegeven in de maanden april en mei 2013 Vervolgsessie van ‘Wegwijs in de personeelsregelgeving CVO’ Hoofdzakelijk gericht op : verschil in ziekteverlof tussen tijdelijke en vast benoemde personeelsleden, VVP ziekte, administratieve afhandeling ziekteverloven  Inschrijven via Startpagina volwassenenonderwijsStartpagina volwassenenonderwijs

88 Afdeling Volwassenenonderwijs Wat bij zwangerschap? Regelingen met betrekking tot zwangerschap Vast benoemde en tijdelijke personeelsleden Bevallingsverlof Ouderschapsverlof Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner

89 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe kan ik vlot onderwijs- en personeelsregelgeving raadplegen?

90 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe kan ik vlot onderwijs- en personeelsregelgeving raadplegen? Edulex

91 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe kan ik vlot onderwijs- en personeelsregelgeving raadplegen? Wetwijs

92 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe kan ik vlot onderwijs- en personeelsregelgeving raadplegen? Startpagina volwassenenonderwijs

93 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe kan ik vlot onderwijs- en personeelsregelgeving raadplegen? Startpagina volwassenenonderwijs - personeelsadministratie

94 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe kan ik vlot onderwijs- en personeelsregelgeving raadplegen? Startpagina volwassenenonderwijs – personeelsadministratie (infosessies)

95 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe kan ik vlot onderwijs- en personeelsregelgeving raadplegen? Cursussen schoolsecretariaten Agodi

96 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe kan ik vlot onderwijs- en personeelsregelgeving raadplegen? Onderwijszakboekje

97 Afdeling Volwassenenonderwijs Hoe kan ik vlot onderwijs- en personeelsregelgeving raadplegen? Schooldirect

98 Afdeling Volwassenenonderwijs Contact met de afdeling volwassenenonderwijs

99 Afdeling Volwassenenonderwijs Contact met de afdeling volwassenenonderwijs Contact opnemen met het werkstation doet u via personeel.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be personeel.volwassenenonderwijs@vlaanderen.be Vermeld steeds het instellingsnummer in het onderwerp van de mail! Het telefoonnummer van uw contactpersoon is terug te vinden op Startpagina volwassenenonderwijsStartpagina volwassenenonderwijs Opsturen van documenten via het scanadres documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be documenten.onderwijspersoneel@ond.vlaanderen.be Steeds het stamboeknummer van het personeelslid vermelden in het onderwerp van de mail! Opmerkingen over deze infosessie?  dave.bonte@ond.vlaanderen.bedave.bonte@ond.vlaanderen.be


Download ppt "Hendrik Consciencegebouw, Brussel 9 december 2013 Lesgever: Dave Bonte Beleidsthemabeheerder personeelsregelgeving Afdeling Volwassenenonderwijs Wegwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google