De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Indiensttreding in het onderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Indiensttreding in het onderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Indiensttreding in het onderwijs
Opleiding voor schoolsecretariaten: schooljaar

2 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Doelstellingen aanstellingsvoorwaarden toetsen volledig indiensttredingdossier samenstellen verschillende documenten en elektronische berichten verzenden naar het werkstation inzicht krijgen in de factoren die bepalen of het werkstation al dan niet een salaris kan uitkeren opleiding schoolsecretariaten

3 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Inhoud 1. Inleiding 2. Wat zijn de aanstellingsvoorwaarden? 3. Wat zijn de bezoldigingsvoorwaarden? 4. Hoe controleert u de aanstellings- en bezoldigingsvoorwaarden? 5. Hoe maakt u een indiensttredingdossier? 6. Meer info opleiding schoolsecretariaten

4 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Inleiding 1.1. Bevoegdheid 1.2. Reglementering opleiding schoolsecretariaten

5 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
1.1. Bevoegdheid overheid school personeel bezoldigt subsidieert bezoldigingsvoorwaarden stelt aan aanstellingsvoorwaarden opleiding schoolsecretariaten

6 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
1.2. Reglementering Aanstellingsvoorwaarden DRP 27/3/1991 gesubsidieerd onderwijs en gesubidieerde CLB, artt. 19 t.e.m. 23 DRP 27/3/1991 gemeenschapsonderwijs, artt. 17 t.e.m. 21 Bezoldigingsvoorwaarden Schoolpactwet 29/5/1959 Decreet Basisonderwijs 25/2/1997 Omzendbrief PERS/2005/09 van 29/06/2005 opleiding schoolsecretariaten

7 2. Aanstellingsvoorwaarden
= wat de werkgever controleert 2.1. burgerlijke en politieke rechten genieten 2.2. van onberispelijk gedrag zijn 2.3. onderdaan zijn van de EU of EVA 2.4. bekwaamheidsbewijs hebben 2.5. voldoen aan de taalwetten 2.6. medisch geschikt zijn 2.7. TBSOB-regelgeving respecteren 2.8. zich kandidaat hebben gesteld (GMO) 2.9. voldoen aan de dienstplichtwetten opleiding schoolsecretariaten

8 3. Bezoldigingsvoorwaarden
= wat het werkstation controleert Over het personeelslid: 3.1. burgerlijke en politieke rechten genieten 3.2. onderdaan zijn van de EU of EVA 3.3. bekwaamheidsbewijs hebben 3.4. voldoen aan de taalwetten 3.5. medisch geschikt zijn opleiding schoolsecretariaten

9 3. Bezoldigingsvoorwaarden
Voorwaarden van de betrekking: 3.6. TBSOB-regelgeving respecteren 3.7. personeelsformatie (= omkadering) 3.8. vervangingsopdracht opleiding schoolsecretariaten

10 4. Hoe controleert u de aanstellingvoorwaarden?

11 4.1. Burgerlijke en politieke rechten genieten
Aanstelling- en bezoldigingsvoorwaarde Controle? = Uittreksel uit strafregister - model 2/model C/art SV of gelijkwaardig document alle categorieën onderwijspersoneel Niet ouder dan 1 jaar Slechts 1x aan het werkstation (WS) Tussen 2 opdrachten meer dan 1 jaar verlopen  nieuw uittreksel (niet aan WS bezorgen) ! verlies burgerlijke en politieke rechten  Geen aanstelling en bezoldiging mogelijk opleiding schoolsecretariaten

12 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
4.2. Onberispelijk gedrag Aanstellingsvoorwaarde Controle Uittreksel uit het strafregister model 2/model C/art SV of gelijkwaardig document opleiding schoolsecretariaten

13 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
4.3. Nationaliteit Aanstelling- en bezoldigingsvoorwaarde Twee categorieën: 1. EU-landen EVA-landen vb. IJsland 2. Andere landen buiten EU/EVA arbeidskaart + vrijstelling nationaliteitsvereiste  Voldoen automatisch opleiding schoolsecretariaten

14 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
4.3. Nationaliteit Controle Uittreksel strafregister model 2 of gelijkwaardig document Niet ouder dan 1 jaar Evt. vrijstelling nationaliteitsvereiste: Via standaardformulier Is persoonsgebonden Slechts 1x aan het werkstation Evt. Arbeidskaart Niet aan werkstation bezorgen opleiding schoolsecretariaten

15 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
4.4. Bekwaamheidsbewijs Aanstelling- en bezoldigingsvoorwaarde 3 soorten bekwaamheidsbewijzen: “Vereist” (VE) “Voldoend geachte” (VO) “Ander” (AND)  noodoplossing bij gebrek aan kandidaten verplicht opleiding schoolsecretariaten

16 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
4.4. Bekwaamheidsbewijs Controle Kopie definitief studiebewijs Kopie diplomasupplement (!) Buitenlands diploma =>gelijkwaardigheid Ev. Nuttige ervaring Opmerkingen Geen puntenlijst Voorlopig diploma (2 jaar geldig) Betaling vanaf datum behalen studiebewijs opleiding schoolsecretariaten

17 4.5. Voldoen aan taalwetten
Aanstelling- en bezoldigingsvoorwaarde Vereiste kennis onderwijstaal: Nederlands Hoe?  Personeelslid met Nederlands BB Via BB waarop aanstelling steunt Via BB waarop aanstelling kan steunen  Personeelslid zonder Nederlands BB Via studiebewijs taalopleiding Nederlands Via taalexamencommissie Via een taalafwijking Via overgangsmaatregelen opleiding schoolsecretariaten

18 4.5.1. BB waarop aanstelling steunt
Wat BB waarop aanstelling steunt = Nederlandstalig  Voldoet automatisch Controle Of basisdiploma = Nederlandstalig Of bewijs van pedagogische bekwaamheid = Nederlandstalig Let op! Enkel: nuttige ervaring, attest erkende eredienst, gelijkwaardigheid opleiding schoolsecretariaten

19 4.5.2. BB waarop aanstelling kan steunen
Wat Personeelslid aangesteld op basis van niet-Nederlandstalig studiebewijs In bezit van Nederlandstalig studiebewijs dat een vereist, voldoend geacht of een ander bekwaamheidsbewijs is voor het ambt waarin men wordt aangesteld opleiding schoolsecretariaten

20 4.5.2. BB waarop aanstelling kan steunen
Voorbeeld: leraar wiskunde 3e graad aangesteld met niet-Nederlandstalig diploma Master of Mathematics bezit ook: Vlaamse professionele bachelor chemie  voldoet aan de taalvereiste opleiding schoolsecretariaten

21 4.5.3. studiebewijs taalopleiding Nederlands
Als personeelslid géén Nederlandstalig studiebewijs heeft Rekening houden met taalkennisniveaus en tussenniveaus Europees Referentiekader (ERK)  6 hiërarchische niveaus van A1 tot C2 A1 en A2 basisgebruiker B1 en B2 onafhankelijke gebruiker C1 en C2 vaardige gebruiker opleiding schoolsecretariaten

22 4.5.3. studiebewijs taalopleiding Nederlands
Vereiste taalniveaus binnen Vlaamse onderwijsambten: ambt niveau Bestuurs- en onderwijzend personeel C1 Niet bestuurs- en onderwijzend personeel B2 Leraar levende talen Leraar exotische talen A2 opleiding schoolsecretariaten

23 4.5.3. studiebewijs taalopleiding Nederlands
Welke studiebewijzen? (3) 1. Vlaams studiebewijs behaald na 1/9/2004 in CVO of centrum voor basiseducatie  richtgraad controleren Let op: studiebewijs behaald voor 1/9/2004  voorleggen aan WS Richtgraad 1.2 A2 Richtgraad 3 B2 Richtgraad 4 C1 opleiding schoolsecretariaten

24 4.5.3. studiebewijs taalopleiding Nederlands
2. Vlaams studiebewijs afgeleverd door universiteit of hogeschool Voorleggen aan WS Eigen niveaus Agentschap voor Kwaliteit (AKOV) bepaalt taalkennisniveau 3. Niet-Vlaams studiebewijs Behaald in buitenlandse instelling erkend door Cnavt die een taalexamen Nederlands afnemen AKOV bepaalt taalkennisniveau Examinerende instellingen: opleiding schoolsecretariaten

25 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014

26 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
taalexamencommissie Sinds 01/09/2013 organiseert 1 CVO taalexamens Brussels Education Center CVO Examens voor diverse taalkennisniveaus ERK 2 examenperiodes/schooljaar: november en mei Prijs: €15 Meer info: omzendbrief organisatie taalexamencommissies van 1/10/2010 opleiding schoolsecretariaten

27 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
taalafwijking = als er géén kandidaat is die aan de taalvereiste voldoet Voorwaarden geldig 3 aaneensluitende kalenderjaren start op dag van aanstelling persoonsgebonden geldt per taalkennisniveau, rekening houdend met hiërarchie eerst taalafwijking hoger niveau  géén afwijking lager niveau eerst taalafwijking lager niveau afwijking hoger niveau opleiding schoolsecretariaten

28 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
taalafwijking Voorbeeld: leraar met enkel diploma master mathematics Aanstelling als leraar wiskunde  geniet 3 jaar van taalafwijking C1. Na die drie jaar krijgt hij aanstelling als opvoeder  taalafwijking B2 nodig NIET OK! Kan geen taalafwijking meer krijgen want C1 omvat ook B2. opleiding schoolsecretariaten

29 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
taalafwijking Voorbeeld: leraar met enkel diploma bachelor geography Aanstelling als leerkracht Engels  geniet 3 jaar van taalafwijking B2. Na drie jaar krijgt hij aanstelling als leraar aardrijkskunde en heeft hij taalafwijking C1 nodig.  OK Krijgt opnieuw drie kalenderjaren om zich in orde te stellen met hoger taalkennisniveau opleiding schoolsecretariaten

30 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
taalafwijking Aanvraag? Elektronisch: Veld “geen kandidaat vereiste taalkennis: JA” Eerste keer = startdatum taalafwijking WS bezorgt school + personeelslid brief met begin en einddatum taalafwijking opleiding schoolsecretariaten

31 4.5.6. overgangsmaatregelen
= personeelslid aangesteld voor 1/9/2009 en aan de taalvoorwaarden voldeed voldoet ook aan de nieuwe regelgeving Nederlandstalig studiebewijs waarop aanstelling steunt OF Getuigschrift grondige/voldoende kennis van het Nederlands via taalexamencommissie opleiding schoolsecretariaten

32 Meer info over taalkennis
Omzendbrieven: PERS/2010/01: Vereiste taalkennis in het onderwijs (19/01/2010) VWO/2010/05: De organisatie van de taalexamencommissies door de centra voor volwassenenonderwijs (01/10/2010) opleiding schoolsecretariaten

33 4.6. Medische geschiktheid
Aanstelling- en bezoldigingsvoorwaarde Controle Medische attest huisarts Vermelding “gezondheid van de leerlingen wordt niet in gevaar gebracht” Niet ouder dan 1 jaar Tussen 2 opdrachten meer dan 1 jaar verlopen  nieuw attest (niet aan WS bezorgen) opleiding schoolsecretariaten

34 4.7. Militieverplichtingen
Aanstellingsvoorwaarde Voor personeelsleden afgestudeerd vóór opschorting dienstplicht (1993) Controle Militiegetuigschrift model 33 (gemeentebestuur) Niet bezorgen aan het werkstation opleiding schoolsecretariaten

35 4.7. TBSOB/REA/WTW bepalingen respecteren
Aanstelling- en bezoldigingsvoorwaarde Controle Nakijken of de betrekking tijdelijk personeelslid niet vatbaar is voor reaffectatie of wedertewerkstelling Informatie Pers/2003/08 van 28/07/2003 Cursus TBSOB opleiding schoolsecretariaten

36 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
4.8. Personeelsformatie = Ingerichte job/uren/ambt passen binnen het urenpakket dat het schoolbeheerteam meedeelde in dienstbrief opleiding schoolsecretariaten

37 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
4.9. Vervangingsopdracht Algemene regels in secundair onderwijs # uur + periode aanstelling interimaris ≤ # uur + periode dienstonderbreking titularis Titularis heeft gefinancierde/gesubsidieerde betrekking Titularis is minstens 10 aaneensluitende werkdagen afwezig Afwezigheid titularis vangt niet aan NA 31 mei Geen vervanging bij nascholing Uitzonderingen omstandigheidsverlof n.a.v. geboorte kind, omzetten postnatale rust in 2 weken verlof opleiding schoolsecretariaten

38 5. Hoe maakt u een indiensttredingsdossier?

39 5.1. Indiensttredingsdossier op school
Welke documenten vraagt u (als werkgever) op bij het nieuwe personeelslid? Als het personeelslid al werkt binnen de scholengemeenschap Als het personeelslid nieuw is binnen de scholengemeenschap Als het personeelslid ooit werkte binnen de scholengemeenschap opleiding schoolsecretariaten

40 5.1. Indiensttredingsdossier op school
Als het personeelslid al werkt binnen de scholengemeenschap Geen documenten opvragen opleiding schoolsecretariaten

41 5.1. Indiensttredingsdossier op school
2. Als het personeelslid nieuw is binnen de scholengemeenschap: attest Bekwaamheidsbewijs Kopie studiebewijs + diplomasupplementen Evt. conformiteits- of gelijkwaardigheidsattest Evt. attesten nuttige ervaring Evt. studiebewijs taalopleiding Burgerlijke en politieke rechten Uittreksel uit het strafregister model 2 < 1 jaar Nationaliteit Bvb. Uittreksel uit het strafregister, identiteitskaart Medische geschiktheid Medisch attest van de huisarts < 1 jaar Vorige diensten Evt. attesten vorige diensten Fiscaliteit Attest samenstelling gezin, kopie bankkaart opleiding schoolsecretariaten

42 5.1. Indiensttredingsdossier op school
3. Als het personeelslid ooit gewerkt heeft binnen scholengemeenschap attest Bekwaamheidsbewijs Evt. kopie NIEUWE studiebewijs + diplomasupplementen Evt. nieuw conformiteits- of gelijkwaardigheidsattest Evt. attesten (bijkomende) nuttige ervaring Evt. nieuw studiebewijs taalopleiding Burgerlijke en politieke rechten Langer dan 1 jaar uit dienst: nieuw uittreksel uit het strafregister model 2 Medische geschiktheid Langer dan 1 jaar uit dienst: nieuw medisch attest Vorige diensten Evt. attesten (bijkomende) vorige diensten Fiscaliteit Nieuw attest samenstelling gezin, nieuwe kopie bankkaart opleiding schoolsecretariaten

43 5.2. Indiensttredingsdossier voor het werkstation
Welke documenten en zendingen stuurt u naar het werkstation? Als het personeelslid nieuw is in het onderwijs Als het personeelslid ooit werkte in het onderwijs opleiding schoolsecretariaten

44 5.2. Indiensttredingsdossier voor het werkstation
1. Als het personeelslid nieuw is in het onderwijs documenten: NOODZAKELIJK BIJKOMEND Diploma en – supplementen Medisch attest Uittreksel strafregister Attesten nuttige ervaring Attesten vorige diensten opleiding schoolsecretariaten

45 5.2. Indiensttredingsdossier voor het werkstation
1. Als het personeelslid nieuw is in het onderwijs zendingen: Aanvraag stamboeknummer + mededeling rekeningnummer + woonplaats (RL-9) Evt. verblijfplaats (RL-6) Indien gehuwd of personen ten laste (RL-7) Opdrachtenpakket (RL-1) opleiding schoolsecretariaten

46 5.2. Indiensttredingsdossier voor het werkstation
2. Als het personeelslid werkt/ooit werkte in het onderwijs Documenten: enkel nieuwe of bijkomende Zendingen: Opdrachtenpakket (RL-1) Enkel wijzigingen: woonplaats (RL-5), verblijfplaats (RL-6), burgerlijke staat (RL-7), rekeningnummer (RL-14) opleiding schoolsecretariaten

47 5.2. Indiensttredingsdossier voor het werkstation
Hoe stuurt u de documenten naar het werkstation? Per post Per  Vermeld steeds duidelijk het stamboeknummer! opleiding schoolsecretariaten

48 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Stamboeknummer Uniek identificatienummer! 1 = geslacht 2-7 = geboortedatum 8-9 = volgnummer 10-11 = controlegetal Controle Ga steeds na of personeelslid eventueel al stamboeknummer heeft Bericht: RL-9 opleiding schoolsecretariaten

49 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Rekeningnummer Let op: persoonlijk Europees rekeningnummer Controle bvb. kopie bankkaart NIET naar het werkstation sturen Bericht: RL-9 opleiding schoolsecretariaten

50 Woon- en verblijfplaats
Let op: Enkel verblijfplaats indien geen adres in België en domiciliëring in buitenland Verblijfplaats = correspondentieadres in België Bericht: Meedelen woonplaats: in principe bij aanvraag stamboeknummer (RL-9) Wijzigen woonplaats: RL-5 Meedelen/wijzigen verblijfplaats: RL-6 opleiding schoolsecretariaten

51 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Burgerlijke staat Noodzakelijk om juiste bedrijfsvoorheffing af te houden Burgerlijke staat (standaard: ongehuwd) Partnergegevens Aantal personen ten laste (standaard: 0) Controle Uittreksel samenstelling gezin (gemeentebestuur) NIET aan het werkstation bezorgen Hoe communiceren? Bericht: RL-7 Eventueel haardtoelage via aanvraagformulier opleiding schoolsecretariaten

52 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Nuttige Ervaring Wat? Nuttige ervaring = ervaring in privésector NE als onderdeel van bekwaamheidsbewijs NE als geldelijke anciënniteit Hoe? Attesten nuttige ervaring: Meer info? cursus NE opleiding schoolsecretariaten

53 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
Vorige diensten Wat? Vorige openbare diensten, diensten aan universiteit, … kunnen evt. opgenomen worden in de geldelijke anciënniteit Hoe? Attesten vroegere diensten via Meer info? cursus bruto/netto salaris opleiding schoolsecretariaten

54 opleiding schoolsecretariaten 2013-2014
6. Meer info? Omzendbrief PERS/2005/09 van 29/06/2005 via opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Indiensttreding in het onderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google