De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten

2 AgODi Overzicht programma Cursus puntenenveloppen: 1.Reglementering 2.Soorten punten 3.Aanwenden punten 4.Aanstelling 5.Inzetbaarheid 2 opleiding schoolsecretariaten

3 AgODi Overzicht programma Cursus puntenenveloppen: 6. Vervangingen 7.Vaste benoeming 8.Aandachtspunten 3 opleiding schoolsecretariaten

4 AgODi 1. Reglementering  Scholengemeenschappen basisonderwijs van 30/06/2005 (BaO/2005/11)BaO/2005/11  Personeelsformatie in het Gewoon Basisonderwijs van 29/06/2005 (BaO/2005/09) of Personeelsformatie in het Buitengewoon Basisonderwijs van 29/06/2005 (BaO/2005/10)BaO/2005/09BaO/2005/10  Puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs : personeelsformatie en personeelsaspecten van 30/06/2005 (BAO/2005/12)BAO/2005/12 4 opleiding schoolsecretariaten

5 AgODi 1. Reglementering  Praktische schikkingen bij omzendbrief BAO/2005/12 van 30/06/2005 (PERS/2005/10/ps)PERS/2005/10/ps  Invullen van de BaO-formulieren van 06/10/2003 (BaO/2003/04) of Invullen van de BKL-formulieren van 06/10/2003 (BaO/2003/05)BaO/2003/04BaO/2003/05 5 opleiding schoolsecretariaten

6 AgODi 1. Reglementering Relevante zoekwoorden in “WETWIJS” Puntenenveloppe basisonderwijs BAO-formulieren BKL-formulieren Scholengemeenschappen 6 opleiding schoolsecretariaten

7 AgODi 2. Soorten punten 2.1 Punten op schoolniveau 2.2 Punten op scholengemeenschap-niveau (SG) 7 7 opleiding schoolsecretariaten

8 AgODi 2.1 Punten op schoolniveau 3 soorten punten:  enveloppe voor administratieve ondersteuning  enveloppe voor ICT  enveloppe voor zorg 8 8 opleiding schoolsecretariaten

9 AgODi 2.1 Punten op schoolniveau 1) enveloppe administratieve ondersteuning  in te richten ambt: administratief medewerker  school die deel uitmaakt van SG: max. 10% van punten overdraagbaar naar SG (tenzij anders overeengekomen in LOC) 2) enveloppe ICT  in te richten ambt: ICT-coördinator  school die deel uitmaakt van SG: max. 10% van punten overdraagbaar naar SG (tenzij anders overeengekomen in LOC)  school die geen deel uitmaakt van SG: enkel indien school deel uitmaakt van ICT-samenwerkingsplatform 9 9 opleiding schoolsecretariaten

10 AgODi 2.1 Punten op schoolniveau 3) enveloppe zorg  in te richten ambt: zorgcoördinator  school die deel uitmaakt van SG: punten worden toegekend door SG  school die geen deel uitmaakt van SG: – enkel voor gewoon BaO – tot opleiding schoolsecretariaten

11 AgODi 2.1 Punten op schoolniveau Belangrijk:  punten niet overdraagbaar van ene enveloppe naar andere  “gekleurde” punten  overdracht punten naar SG mag geen TBSOB veroorzaken  aanwending punten op schoolniveau doorsturen via code OOM 00 (eigen omkadering) 11 opleiding schoolsecretariaten

12 AgODi 2.2 Punten op SG-niveau 3 soorten punten:  enveloppe zorg  enveloppe stimulus  samengelegde punten 12 opleiding schoolsecretariaten

13 AgODi 2.2 Punten op SG-niveau 1) enveloppe zorg  in te richten ambt/functie: zorgcoördinator, stafmedewerker-zorgcoördinator  min. 90% van punten moet verdeeld worden over scholen van SG, overblijvende punten blijven op SG-niveau (tenzij anders overeengekomen in OCSG) 2) enveloppe stimulus + samengelegde punten (PSG)  in te richten ambten/functies: administratief medewerker, ICT-coördinator, zorgcoördinator, stafmedewerker, directeur coördinatie scholengemeenschap 13 opleiding schoolsecretariaten

14 AgODi 2.2 Punten op SG-niveau Belangrijk:  uren komen niet in aanmerking voor vacantverklaring en vaste benoeming  verdeling punten zorg naar scholen mag geen TBSOB veroorzaken  aanwending punten op SG-niveau doorsturen via code OOM 07 (PSG) 14 opleiding schoolsecretariaten

15 AgODi 3. Aanwending punten Punten aanwenden om:  ambten in te richten op school- of SG-niveau  administratief medewerker  ICT-coördinator  zorgcoördinator  functies in te richten op SG-niveau  stafmedewerker  directeur coördinatie SG 15 opleiding schoolsecretariaten

16 AgODi 3.1 Inrichten ambten 1)Administratief medewerker  geen uitgestelde bezoldiging  aanstelling tot 31/08 16 OpleidingsniveauPuntengewicht (FT betrekking) AmbtscodeSalarisschaal HSO63 punten HOKT/PBA82 punten HOLT/MA120 punten opleiding schoolsecretariaten

17 AgODi 3.1 Inrichten ambten 2) ICT-coördinator 17 OpleidingsniveauPuntengewicht (FT betrekking) AmbtscodeSalarisschaal HSO63 punten HOKT/PBA82 punten punten HOLT/MA120 punten punten opleiding schoolsecretariaten

18 AgODi 3.1 Inrichten ambten 3) Zorgcoördinator 18 OpleidingsniveauPuntengewicht (FT betrekking) AmbtscodeSalarisschaal HOKT/PBA85 punten HOLT/MA126 punten opleiding schoolsecretariaten

19 AgODi 3.2 Inrichten functies 1)Stafmedewerker  onderliggend ambt: administratief medewerker, ICT- coördinator, zorgcoördinator, (kleuter)onderwijzer(asv)  afhankelijk van onderliggend ambt: – puntengewicht – salaris  rechten opgebouwd in onderliggend ambt  vakcode stafmedewerker: 805  steeds klas- en schoolvrij 19 opleiding schoolsecretariaten

20 AgODi 3.2 Inrichten functies 20 Onderliggend ambt Puntengewicht (FT betrekking) AmbtscodeSalarisschaal kleuteronderwijzer85 punten32141 (151*) kleuteronderwijzer asv 85 punten40141 (151*) onderwijzer85 punten33148 (121*) onderwijzer asv85 punten41148 (121*) overige ambtenzie tabellen voorgaande slides * = indien aangesteld met bekwaamheidsbewijs “Andere” opleiding schoolsecretariaten

21 AgODi 3.2 Inrichten functies 2) Directeur coördinatie SG (dirco)  onderliggend ambt: directeur  einde aanstelling: 31/08  vakcode dirco: 806  steeds klas- en schoolvrij 21 OpleidingsniveauPuntengewichtAmbtscodeSalarisschaal HOKT/PBA + BPB60 of 120 punten (halftijds/voltijds) 13779, 828 of 879 opleiding schoolsecretariaten

22 AgODi 3.2 Inrichten functies Belangrijk:  tijdelijk personeelslid rechtstreeks aanstellen  vast benoemd personeelslid steeds aanstellen via verlof Tijdelijk Andere Opdracht (DO 019)  in zending steeds ambtscode onderliggend ambt en vakcode vermelden 22 opleiding schoolsecretariaten

23 AgODi 3.2 Inrichten functies Voorbeeld zending : onderwijzer vast 24/24: aangesteld voor 12u als stafmedewerker-SG op niveau SG (onderliggend ambt blijft onderwijzer) één bericht met geldigheidsdatum :  RL 1 / onderwijzer / 24u ATO 04 / einddatum oneindig / + opdrachtgebonden dienstonderbreking verlof TAO voor 12u met einddatum / OOM 00  RL 1 / onderwijzer / vakcode 805 stafmedewerker-SG / 12u ATO 02 / TAO / einddatum / OOM opleiding schoolsecretariaten

24 AgODi 4. Aanstelling Puntengewicht (kostprijs van aanstelling):  per personeelslid  per instelling  per ambt  per opleidingsniveau  per oorsprong omkadering 24 opleiding schoolsecretariaten

25 AgODi 4. Aanstelling Eénpuntenkwestie:  meerdere personeelsleden – zelfde ambt en opleidingsniveau – zelfde oorsprong omkadering (OOM) – zelfde instelling: nooit meer punten inleveren dan wanneer slechts één personeelslid aangesteld wordt  ook een opsplitsing opdracht in vastbenoemde en tijdelijke uren bij één personeelslid mag geen meerkost betekenen 25 opleiding schoolsecretariaten

26 AgODi 4. Aanstelling Voorbeeld 1 éénpuntenkwestie :  School heeft 49 punten administratieve ondersteuning en kiest voor aanstelling op niveau Hoger Secundair Onderwijs (HSO)  als één personeelslid aangesteld wordt is dit 1 x 28/36 administratief medewerker (AM)-HSO = 49 punten  als het om 2 personeelsleden gaat is dit 2 x 14/36 AM-HSO = 2 x 25 punten, toch worden slechts 49 punten aangerekend 26 opleiding schoolsecretariaten

27 AgODi 4. Aanstelling Voorbeeld 2 éénpuntenkwestie :  School heeft 28 punten voor zorgbeleid en kiest voor opleidingsniveau Professionele Bachelor (PBA – vroegere HOKT)  als één personeelslid aangesteld wordt komt dit overeen met 12/36 zorgcoördinator (ZC)-PBA = 28 punten  als dit personeelslid al 10/36 vastbenoemd is als ZC-PBA (24 punten) en 2/36 tijdelijk ZC-PBA is (5 punten), zou dit mogelijks 29 punten (24+5) kosten maar er worden er slechts 28 aangerekend 27 opleiding schoolsecretariaten

28 AgODi 4. Aanstelling Belangrijk:  alle personeelsleden aangesteld op basis van puntenenveloppen: 36 klokuren  36 klokuren = totale opdracht (niet noodzakelijk te presteren binnen de school)  schoolbestuur of SG kiest vrij in welk opleidingsniveau en/of puntenniveau een betrekking wordt ingericht  niet meer punten aanwenden dan waarover school of SG beschikt, zoniet terugvordering 28 opleiding schoolsecretariaten

29 AgODi 5. Inzetbaarheid  beleids- en ondersteunend personeel: aanstelling in en affectatie aan één of meerdere scholen  afspraken binnen SG omtrent inzetbaarheid (autonomie) – werken “in” en “voor” de scholengemeenschap 29 opleiding schoolsecretariaten

30 AgODi 6. Vervangingen  reguliere vervanging mogelijk als titularis 10 aaneensluitende werkdagen afwezig is  uitzondering: vervanging dirco reeds vanaf eerste dag afwezigheid mogelijk  geen vervanging korte afwezigheid (VKA)  geen vervanging één- of tweeklassige vestigingsplaats 30 opleiding schoolsecretariaten

31 AgODi 6. Vervangingen Belangrijk:  steeds in zelfde ambt  niet noodzakelijk in zelfde opleidingsniveau  punten van titularis blijven tellen  vervanger wordt betaald volgens opleidingsniveau (zending) en bekwaamheidsbewijs 31 opleiding schoolsecretariaten

32 AgODi 6. Vervangingen Voorbeeld 1  Adm. medewerker HSO barema 202 wordt vervangen door adm. medewerker PBA barema 158 voor 36/36  zonder meerkost punten maar betere bezoldiging interimaris Voorbeeld 2  ICT-coördinator MA barema 501 wordt vervangen door ICT- coördinator PBA (82ptn) barema /36  zonder wijziging punten maar lagere bezoldiging interimaris 32 opleiding schoolsecretariaten

33 AgODi 7. Vaste benoeming Vacantverklaring en vaste benoeming:  per school en hoofdstructuur  per personeelslid  per puntenenveloppe  per ambt en per opleidingsniveau 33 opleiding schoolsecretariaten

34 AgODi 7. Vaste benoeming  maar: TADD wordt opgebouwd in het ambt (niet in het opleidingsniveau!) bv. administratief medewerker – PBA kan als TADD’er uren opeisen als administratief medewerker-HSO (maar dan ook in niveau HSO aanstellen!)  elke 1 e van de maand kan opwaardering naar hoger opleidingsniveau gebeuren, rekening houdend met de punten én mits toestemming personeelslid  affectatie/mutatie: BuBAO = gewoon BAO 34 opleiding schoolsecretariaten

35 AgODi 7. Vaste benoeming Belangrijk: Welke betrekkingen komen in aanmerking voor vacantverklaring en vaste benoeming?  alle betrekkingen ingericht op basis van punten op schoolniveau 35 opleiding schoolsecretariaten

36 AgODi 8. Aandachtspunten  Punten op schoolniveau zijn niet overdraagbaar van ene enveloppe naar andere  Punten op niveau scholengemeenschap komen niet in aanmerking voor vacantverklaring en vaste benoeming  Geen vervanging korte afwezigheid en geen vervanging in één- of tweeklassige vestigingsplaats  Opgelet: dienstonderbrekingen! 36 opleiding schoolsecretariaten

37 AgODi Vragen? 37 opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Ministerie van Onderwijs en Vorming Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) www.agodi.be AgODi Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google