De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding voor schoolsecretariaten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding voor schoolsecretariaten"— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding voor schoolsecretariaten 2012 - 2013
Welkom Opleiding voor schoolsecretariaten

2 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Overzicht programma Cursus puntenenveloppen: Reglementering Soorten punten Aanwenden punten Aanstelling Inzetbaarheid opleiding schoolsecretariaten

3 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Overzicht programma Cursus puntenenveloppen: 6. Vervangingen Vaste benoeming Aandachtspunten opleiding schoolsecretariaten

4 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
1. Reglementering Scholengemeenschappen basisonderwijs van 30/06/2005 (BaO/2005/11) Personeelsformatie in het Gewoon Basisonderwijs van 29/06/2005 (BaO/2005/09) of Personeelsformatie in het Buitengewoon Basisonderwijs van 29/06/2005 (BaO/2005/10) Puntenenveloppen voor scholen en scholengemeenschappen basisonderwijs : personeelsformatie en personeelsaspecten van 30/06/2005 (BAO/2005/12) opleiding schoolsecretariaten

5 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
1. Reglementering Praktische schikkingen bij omzendbrief BAO/2005/12 van 30/06/2005 (PERS/2005/10/ps) Invullen van de BaO-formulieren van 06/10/2003 (BaO/2003/04) of Invullen van de BKL-formulieren van 06/10/2003 (BaO/2003/05) opleiding schoolsecretariaten

6 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
1. Reglementering Relevante zoekwoorden in “WETWIJS” Puntenenveloppe basisonderwijs BAO-formulieren BKL-formulieren Scholengemeenschappen opleiding schoolsecretariaten

7 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
2. Soorten punten 2.1 Punten op schoolniveau 2.2 Punten op scholengemeenschap-niveau (SG) 7 opleiding schoolsecretariaten 7

8 2.1 Punten op schoolniveau
3 soorten punten: enveloppe voor administratieve ondersteuning enveloppe voor ICT enveloppe voor zorg 8 opleiding schoolsecretariaten 8

9 2.1 Punten op schoolniveau
1) enveloppe administratieve ondersteuning in te richten ambt: administratief medewerker school die deel uitmaakt van SG: max. 10% van punten overdraagbaar naar SG (tenzij anders overeengekomen in LOC) 2) enveloppe ICT in te richten ambt: ICT-coördinator school die deel uitmaakt van SG: max. 10% van punten overdraagbaar naar SG (tenzij anders overeengekomen in LOC) school die geen deel uitmaakt van SG: enkel indien school deel uitmaakt van ICT-samenwerkingsplatform 9 opleiding schoolsecretariaten 9

10 2.1 Punten op schoolniveau
3) enveloppe zorg in te richten ambt: zorgcoördinator school die deel uitmaakt van SG: punten worden toegekend door SG school die geen deel uitmaakt van SG: enkel voor gewoon BaO tot 10 opleiding schoolsecretariaten 10

11 2.1 Punten op schoolniveau
Belangrijk: punten niet overdraagbaar van ene enveloppe naar andere  “gekleurde” punten overdracht punten naar SG mag geen TBSOB veroorzaken aanwending punten op schoolniveau doorsturen via code OOM 00 (eigen omkadering) 11 opleiding schoolsecretariaten 11

12 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
2.2 Punten op SG-niveau 3 soorten punten: enveloppe zorg enveloppe stimulus samengelegde punten 12 opleiding schoolsecretariaten 12

13 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
2.2 Punten op SG-niveau 1) enveloppe zorg in te richten ambt/functie: zorgcoördinator, stafmedewerker-zorgcoördinator min. 90% van punten moet verdeeld worden over scholen van SG, overblijvende punten blijven op SG-niveau (tenzij anders overeengekomen in OCSG) 2) enveloppe stimulus + samengelegde punten (PSG) in te richten ambten/functies: administratief medewerker, ICT-coördinator, zorgcoördinator, stafmedewerker, directeur coördinatie scholengemeenschap 13 opleiding schoolsecretariaten 13

14 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
2.2 Punten op SG-niveau Belangrijk: uren komen niet in aanmerking voor vacantverklaring en vaste benoeming verdeling punten zorg naar scholen mag geen TBSOB veroorzaken aanwending punten op SG-niveau doorsturen via code OOM 07 (PSG) Iets toevoegen i.v.m. Overdraagbaarbaar punten van SG naar SG: niet mogelijk behalve 2 uitzonderingen 14 opleiding schoolsecretariaten 14

15 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
3. Aanwending punten Punten aanwenden om: ambten in te richten op school- of SG-niveau administratief medewerker ICT-coördinator zorgcoördinator functies in te richten op SG-niveau stafmedewerker directeur coördinatie SG 15 opleiding schoolsecretariaten 15

16 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
3.1 Inrichten ambten Administratief medewerker geen uitgestelde bezoldiging aanstelling tot 31/08 Opleidingsniveau Puntengewicht (FT betrekking) Ambtscode Salarisschaal HSO 63 punten 236 202 HOKT/PBA 82 punten 237 158 HOLT/MA 120 punten 238 542 Herhaling uit publiek laten komen welke enveloppes aanwenden voor welke ambten/functies Puntengewicht in tabel: voor FT betrekking 16 opleiding schoolsecretariaten 16

17 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
3.1 Inrichten ambten 2) ICT-coördinator Opleidingsniveau Puntengewicht (FT betrekking) Ambtscode Salarisschaal HSO 63 punten 253 202 HOKT/PBA 82 punten 254 158 85 punten 255 148 HOLT/MA 120 punten 256 542 126 punten 257 501 17 opleiding schoolsecretariaten 17

18 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
3.1 Inrichten ambten 3) Zorgcoördinator Opleidingsniveau Puntengewicht (FT betrekking) Ambtscode Salarisschaal HOKT/PBA 85 punten 251 148 HOLT/MA 126 punten 252 501 18 opleiding schoolsecretariaten 18

19 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
3.2 Inrichten functies Stafmedewerker onderliggend ambt: administratief medewerker, ICT- coördinator, zorgcoördinator, (kleuter)onderwijzer(asv) afhankelijk van onderliggend ambt: puntengewicht salaris rechten opgebouwd in onderliggend ambt vakcode stafmedewerker: 805 steeds klas- en schoolvrij Puntengewicht (kleuter)onderwijzer(asv): punten bepaald op basis van waarde van de teller van de opdrachtbreuk 19 opleiding schoolsecretariaten 19

20 3.2 Inrichten functies Onderliggend ambt Puntengewicht (FT betrekking)
Ambtscode Salarisschaal kleuteronderwijzer 85 punten 32 141 (151*) kleuteronderwijzer asv 40 onderwijzer 33 148 (121*) onderwijzer asv 41 overige ambten zie tabellen voorgaande slides * = indien aangesteld met bekwaamheidsbewijs “Andere” 20 opleiding schoolsecretariaten 20

21 3.2 Inrichten functies 2) Directeur coördinatie SG (dirco)
onderliggend ambt: directeur einde aanstelling: 31/08 vakcode dirco: 806 steeds klas- en schoolvrij Opleidingsniveau Puntengewicht Ambtscode Salarisschaal HOKT/PBA + BPB 60 of 120 punten (halftijds/voltijds) 13 779, 828 of 879 21 opleiding schoolsecretariaten 21

22 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
3.2 Inrichten functies Belangrijk: tijdelijk personeelslid rechtstreeks aanstellen vast benoemd personeelslid steeds aanstellen via verlof Tijdelijk Andere Opdracht (DO 019) in zending steeds ambtscode onderliggend ambt en vakcode vermelden 22 opleiding schoolsecretariaten 22

23 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
3.2 Inrichten functies Voorbeeld zending : onderwijzer vast 24/24: aangesteld voor 12u als stafmedewerker-SG op niveau SG (onderliggend ambt blijft onderwijzer) één bericht met geldigheidsdatum : RL 1 / onderwijzer / 24u ATO 04 / einddatum oneindig / + opdrachtgebonden dienstonderbreking verlof TAO voor 12u met einddatum / OOM 00 RL 1 / onderwijzer / vakcode 805 stafmedewerker-SG / 12u ATO 02 / TAO / einddatum / OOM 07 23 opleiding schoolsecretariaten 23

24 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
4. Aanstelling Puntengewicht (kostprijs van aanstelling): per personeelslid per instelling per ambt per opleidingsniveau per oorsprong omkadering 24 opleiding schoolsecretariaten 24

25 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
4. Aanstelling Eénpuntenkwestie: meerdere personeelsleden – zelfde ambt en opleidingsniveau – zelfde oorsprong omkadering (OOM) – zelfde instelling: nooit meer punten inleveren dan wanneer slechts één personeelslid aangesteld wordt ook een opsplitsing opdracht in vastbenoemde en tijdelijke uren bij één personeelslid mag geen meerkost betekenen 25 opleiding schoolsecretariaten 25

26 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
4. Aanstelling Voorbeeld 1 éénpuntenkwestie : School heeft 49 punten administratieve ondersteuning en kiest voor aanstelling op niveau Hoger Secundair Onderwijs (HSO) als één personeelslid aangesteld wordt is dit 1 x 28/36 administratief medewerker (AM)-HSO = 49 punten als het om 2 personeelsleden gaat is dit 2 x 14/36 AM-HSO = 2 x 25 punten, toch worden slechts 49 punten aangerekend 26 opleiding schoolsecretariaten 26

27 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
4. Aanstelling Voorbeeld 2 éénpuntenkwestie : School heeft 28 punten voor zorgbeleid en kiest voor opleidingsniveau Professionele Bachelor (PBA – vroegere HOKT) als één personeelslid aangesteld wordt komt dit overeen met 12/36 zorgcoördinator (ZC)-PBA = 28 punten als dit personeelslid al 10/36 vastbenoemd is als ZC-PBA (24 punten) en 2/36 tijdelijk ZC-PBA is (5 punten), zou dit mogelijks 29 punten (24+5) kosten maar er worden er slechts 28 aangerekend 27 opleiding schoolsecretariaten 27

28 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
4. Aanstelling Belangrijk: alle personeelsleden aangesteld op basis van puntenenveloppen: 36 klokuren 36 klokuren = totale opdracht (niet noodzakelijk te presteren binnen de school) schoolbestuur of SG kiest vrij in welk opleidingsniveau en/of puntenniveau een betrekking wordt ingericht niet meer punten aanwenden dan waarover school of SG beschikt, zoniet terugvordering 28 opleiding schoolsecretariaten 28

29 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
5. Inzetbaarheid beleids- en ondersteunend personeel: aanstelling in en affectatie aan één of meerdere scholen afspraken binnen SG omtrent inzetbaarheid (autonomie) – werken “in” en “voor” de scholengemeenschap 29 opleiding schoolsecretariaten 29

30 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
6. Vervangingen reguliere vervanging mogelijk als titularis 10 aaneensluitende werkdagen afwezig is  uitzondering: vervanging dirco reeds vanaf eerste dag afwezigheid mogelijk geen vervanging korte afwezigheid (VKA) geen vervanging één- of tweeklassige vestigingsplaats 30 opleiding schoolsecretariaten 30

31 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
6. Vervangingen Belangrijk: steeds in zelfde ambt niet noodzakelijk in zelfde opleidingsniveau punten van titularis blijven tellen vervanger wordt betaald volgens opleidingsniveau (zending) en bekwaamheidsbewijs opleiding schoolsecretariaten

32 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
6. Vervangingen Voorbeeld 1 Adm. medewerker HSO barema 202 wordt vervangen door adm. medewerker PBA barema 158 voor 36/36  zonder meerkost punten maar betere bezoldiging interimaris Voorbeeld 2 ICT-coördinator MA barema 501 wordt vervangen door ICT-coördinator PBA (82ptn) barema /36  zonder wijziging punten maar lagere bezoldiging interimaris opleiding schoolsecretariaten

33 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
7. Vaste benoeming Vacantverklaring en vaste benoeming: per school en hoofdstructuur per personeelslid per puntenenveloppe per ambt en per opleidingsniveau 33 opleiding schoolsecretariaten 33

34 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
7. Vaste benoeming maar: TADD wordt opgebouwd in het ambt (niet in het opleidingsniveau!) bv. administratief medewerker – PBA kan als TADD’er uren opeisen als administratief medewerker-HSO (maar dan ook in niveau HSO aanstellen!) elke 1e van de maand kan opwaardering naar hoger opleidingsniveau gebeuren, rekening houdend met de punten én mits toestemming personeelslid affectatie/mutatie: BuBAO = gewoon BAO 34 opleiding schoolsecretariaten 34

35 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
7. Vaste benoeming Belangrijk: Welke betrekkingen komen in aanmerking voor vacantverklaring en vaste benoeming?  alle betrekkingen ingericht op basis van punten op schoolniveau 35 opleiding schoolsecretariaten 35

36 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
8. Aandachtspunten Punten op schoolniveau zijn niet overdraagbaar van ene enveloppe naar andere Punten op niveau scholengemeenschap komen niet in aanmerking voor vacantverklaring en vaste benoeming Geen vervanging korte afwezigheid en geen vervanging in één- of tweeklassige vestigingsplaats Opgelet: dienstonderbrekingen! opleiding schoolsecretariaten

37 opleiding schoolsecretariaten 2012-2013
Vragen? opleiding schoolsecretariaten


Download ppt "Opleiding voor schoolsecretariaten"

Verwante presentaties


Ads door Google