De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstelllingen

Verwante presentaties


Presentatie over: "TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstelllingen"— Transcript van de presentatie:

1 TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstelllingen
Theoretisch luik

2 Afdeling Volwassenenonderwijs
Ter inleiding Inhoud Theoretisch luik Bij elk hoofdstuk horen praktische voorbeelden (zie aparte bundel) Toelichting bij zendingen Verloop sessie 9u – 12u Aarzel niet om vragen te stellen Het betreft een vormingssessie, geen klaagbank ! Afdeling Volwassenenonderwijs 2

3 Afdeling Volwassenenonderwijs
Enkele definities Inrichtende macht Gemeenschapsonderwijs: scholengroep Stedelijk onderwijs: gemeenteraad Provinciaal onderwijs: provincieraad Vrij onderwijs: een natuurlijk persoon, verscheidene natuurlijke personen of een VZW met het doel onderwijs in te richten Afdeling Volwassenenonderwijs 3

4 Afdeling Volwassenenonderwijs
Enkele definities “Hetzelfde ambt” [art. 9]  definitie van “hetzelfde ambt” is van fundamenteel belang voor de regelgeving inzake TBSOB.  de definitie van “hetzelfde ambt” bestaat uit twee belangrijke elementen: 1) Onderscheid tussen de verschillende ambten van benoeming 2) Binnen een welbepaald ambt wordt er een verdere definiëring gegeven van verschillende “hetzelfde ambten” Afdeling Volwassenenonderwijs 4

5 Afdeling Volwassenenonderwijs
Enkele definities 1) Onderscheid tussen de verschillende ambten  een vaste benoeming gebeurt steeds in een specifiek ambt. De rechten en plichten van een personeelslid zijn steeds verbonden aan het ambt van benoeming. Vb: de ambten van leraar secundair volwassenenonderwijs, lector, technisch-adviseur  een personeelslid is steeds voor een welbepaald aantal uren vast benoemd in een bepaald ambt Vb: Personeelslid A is voor 9u vast benoemd als leraar secundair volwassenenonderwijs en voor 6u als lector Afdeling Volwassenenonderwijs 5

6 Afdeling Volwassenenonderwijs
Enkele definities 2) Onderscheid binnen eenzelfde ambt Definitie “hetzelfde ambt” voor leraar SVWO in lineaire of voorlopig modulaire opleiding 1° een opdracht in hetzelfde vak of dezelfde specialiteit waarvan het personeelslid titularis was op 30 juni van het voorafgaand schooljaar en/of waarvoor het personeelslid ter beschikking is gesteld. Deze bepaling is enkel geldig als het personeelslid een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs heeft of bij overgangsmaatregel in het bezit is van een vereist (OM/VE) of van een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs (OM/VO) voor dit vak of deze specialiteit; Afdeling Volwassenenonderwijs 6

7 Afdeling Volwassenenonderwijs
Enkele definities 2) Onderscheid binnen eenzelfde ambt Definitie “hetzelfde ambt” voor leraar SVWO in lineaire of voorlopig modulaire opleiding 2° een opdracht in een vak of specialiteit, andere dan bedoeld in 1°: - waarvoor het personeelslid het vereiste bekwaamheidsbewijs of het vereist bekwaamheidsbewijs bij overgangsmaatregel (OM/VE) bezit; waarvoor het personeelslid het voldoend geacht bekwaamheidsbewijs of het voldoend geacht bekwaamheidsbewijs bij overgangsmaatregel (OM/VO) bezit, waarvoor het personeelslid is vast benoemd en dat het personeelslid in de loop van de laatste vijf jaar gedurende een ononderbroken periode van zes maanden heeft onderwezen. Deze bepaling geldt enkel voor de centra van eenzelfde centrumbestuur; Afdeling Volwassenenonderwijs 7

8 Afdeling Volwassenenonderwijs
Enkele definities 2) Onderscheid binnen eenzelfde ambt Definitie “hetzelfde ambt” voor leraar SVWO in lineaire of voorlopig modulaire opleiding 3° een opdracht die ten minste een gelijke salarisschaal en een voor die salarisschaal gelijke geldelijke anciënniteit oplevert. Deze bepaling is niet van toepassing op het bevorderingsambt van directeur. Afdeling Volwassenenonderwijs 8

9 Afdeling Volwassenenonderwijs
Enkele definities 2) Onderscheid binnen eenzelfde ambt Definitie “hetzelfde ambt” voor leraar SVWO in een definitief modulaire opleiding 1° een opdracht in dezelfde opleiding of dezelfde module waarvan het personeelslid titularis was op 30 juni van het voorafgaand schooljaar en/of waarvoor het personeelslid ter beschikking is gesteld. Deze bepaling is enkel geldig als het personeelslid een vereist of voldoende geacht bekwaamheidsbewijs heeft of bij overgangsmaatregel in het bezit is van een vereist (OM/VE) of van een voldoend geacht bekwaamheidsbewijs (OM/VO) voor deze opleiding of deze module; Afdeling Volwassenenonderwijs 9

10 Afdeling Volwassenenonderwijs
Enkele definities 2) Onderscheid binnen eenzelfde ambt Definitie “hetzelfde ambt” voor leraar SVWO in een definitief modulaire opleiding 2° een opdracht in een opleiding of module, andere dan bedoeld in 1°: - waarvoor het personeelslid het vereiste bekwaamheidsbewijs of het vereist bekwaamheidsbewijs bij overgangsmaatregel (OM/VE) bezit; waarvoor het personeelslid het voldoend geacht bekwaamheidsbewijs of het voldoend geacht bekwaamheidsbewijs bij overgangsmaatregel (OM/VO) bezit, waarvoor het personeelslid is vast benoemd en dat het personeelslid in de loop van de laatste vijf jaar gedurende een ononderbroken periode van zes maanden heeft onderwezen. Deze bepaling geldt enkel voor de centra van eenzelfde centrumbestuur; Afdeling Volwassenenonderwijs 10

11 Afdeling Volwassenenonderwijs
Enkele definities 2) Onderscheid binnen eenzelfde ambt Definitie “hetzelfde ambt” voor leraar SVWO in een definitief modulaire opleiding 3° een opdracht die ten minste een gelijke salarisschaal en een voor die salarisschaal gelijke geldelijke anciënniteit oplevert. Deze bepaling is niet van toepassing op het bevorderingsambt van directeur. Afdeling Volwassenenonderwijs 11

12 Afdeling Volwassenenonderwijs
Enkele definities 2) Onderscheid binnen eenzelfde ambt Definitie “hetzelfde ambt” voor lector in een lineaire opleiding 1° een opdracht in hetzelfde vak waarvan het personeelslid titularis was op 30 juni van het voorafgaand schooljaar en/of waarvoor het personeelslid ter beschikking is gesteld; 2° een opdracht in een vak, andere dan bedoeld in 1°, waarvoor het personeelslid vast benoemd is en dat het personeelslid in de loop van de laatste vijf jaar gedurende een ononderbroken periode van zes maanden heeft onderwezen. Deze bepaling geldt enkel voor de centra van eenzelfde centrumbestuur; 3° een opdracht die ten minste een gelijke salarisschaal en een voor die salarisschaal gelijke geldelijke anciënniteit oplevert. Deze bepaling is niet van toepassing op het bevorderingsambt van directeur. Afdeling Volwassenenonderwijs 12

13 Afdeling Volwassenenonderwijs
Enkele definities 2) Onderscheid binnen eenzelfde ambt Definitie “hetzelfde ambt” voor lector in een voorlopig of definitief modulaire opleiding 1° een opdracht in dezelfde opleiding of dezelfde module waarvan het personeelslid titularis was op 30 juni van het voorafgaand schooljaar en/of waarvoor het personeelslid ter beschikking is gesteld; 2° een opdracht in een opleiding of een module, andere dan bedoeld in 1°, waarvoor het personeelslid vast benoemd is en die het personeelslid in de loop van de laatste vijf jaar gedurende een ononderbroken periode van zes maanden heeft onderwezen. Deze bepaling geldt enkel voor de centra van eenzelfde centrumbestuur; 3° een opdracht die ten minste een gelijke salarisschaal en een voor die salarisschaal gelijke geldelijke anciënniteit oplevert. Deze bepaling is niet van toepassing op het bevorderingsambt van directeur. Afdeling Volwassenenonderwijs 13

14 Afdeling Volwassenenonderwijs
Enkele definities 2) Onderscheid binnen eenzelfde ambt Indien een lector staat tewerkgesteld in een lineaire én een voorlopige of definitief modulaire opleiding Als een personeelslid een opdracht uitoefent die is gespreid over een lineaire of voorlopig modulaire opleiding en een definitief modulaire opleiding, moet u bij de verdeling van de betrekkingen bij het begin van het schooljaar in eerste instantie voor de definitie van “hetzelfde ambt” onderscheid maken tussen beide delen van de opdracht. Als het personeelslid niet of niet volledig kan aangesteld worden in de opdracht die hij het voorgaand schooljaar uitoefende, moet u op basis van beide definities van “hetzelfde ambt” een andere opdracht toekennen. Afdeling Volwassenenonderwijs 14

15 Afdeling Volwassenenonderwijs
Enkele definities 2) Onderscheid binnen eenzelfde ambt Bij de verschillende definities van ‘hetzelfde ambt’ voor leraren SVWO en lectoren is er een hiërarchie tussen 1° en 2°.  Een personeelslid heeft in eerste instantie steeds recht op zijn betrekking waarvan hij titularis was op 30/06 van het voorgaande schooljaar. Afdeling Volwassenenonderwijs 15

16 Afdeling Volwassenenonderwijs
Enkele definities 2) Onderscheid binnen eenzelfde ambt Definitie “hetzelfde ambt” voor ambten van bestuurs- en ondersteunend personeel  een betrekking in het desbetreffende ambt met eenzelfde puntengewicht en eenzelfde salarisschaal (zie verder) Uitzondering: ambt van directeur (zie verder) Afdeling Volwassenenonderwijs 16

17 Afdeling Volwassenenonderwijs
Enkele definities “Ander ambt”  = één of meerdere ambten of vakken/opleidingen/modules die niet onder de definitie vallen van “hetzelfde ambt” en waarvoor het personeelslid het vereist of voldoend geacht bekwaamheidsbewijs heeft. Afdeling Volwassenenonderwijs 17

18 Afdeling Volwassenenonderwijs
Enkele definities Reaffectatie [art. 11, §1] = het toewijzen van een betrekking in “hetzelfde ambt” aan een terbeschikking gesteld personeelslid Wedertewerkstelling [art. 11, §2] = het toewijzen van een betrekking in een “ander ambt” aan een terbeschikking gesteld personeelslid Afdeling Volwassenenonderwijs 18

19 Afdeling Volwassenenonderwijs
Enkele definities Vacature = elke volledige of onvolledige betrekking die vacant is of elke betrekking waarvan de titularis of zijn vervanger afwezig is voor een periode van ten minste 10 werkdagen. [art. 2, 4°] Afdeling Volwassenenonderwijs 19

20 Voorafgaand aan terbeschikkingstellingen
Verdeling van de betrekkingen onder vast benoemde personeelsleden De verdeling van de betrekkingen gebeurt: - per instelling - per ambt - voor eenzelfde gepondereerd volume van de opdracht als waarvoor het personeelslid is benoemd op 30 juni en/of TBSOB was op 30 juni. Indien het niet mogelijk blijkt te zijn om aan alle vast benoemde personeelsleden een betrekking toe te wijzen, dan zal de IM personeelsbewegingen moeten uitvoeren (voorafgaande maatregelen). Er is op dit ogenblik nog geen sprake van een terbeschikkingstelling !!! Afdeling Volwassenenonderwijs 20

21 Voorafgaand aan terbeschikkingstellingen
Voorafgaande maatregelen aan de terbeschikkingstellingen [art. 20] In het GO: voorafgaande maatregelen worden genomen onder alle personeelsleden behorend tot hetzelfde centrum In het Gesub. Ond.: ofwel onder alle personeelsleden behorend tot dezelfde instelling ofwel onder alle personeelsleden behorend tot de instellingen die de IM heeft op het grondgebied van dezelfde gemeente (vrije keuze) Opgelet: ook personeelsleden met een dienstonderbreking dienen een opdracht toegewezen te krijgen! (uitzondering: bonus/TBS58+) Afdeling Volwassenenonderwijs 21

22 Voorafgaand aan terbeschikkingstellingen
Voorafgaande maatregelen aan de terbeschikkingstellingen In de opgegeven volgorde moet de IM om terbeschikkingstellingen te vermijden: Binnen “hetzelfde ambt” de prestaties van personeelsleden in de instelling waar de vermindering van prestaties zich voordoet terugbrengen tot het minimum aantal lesuren vereist voor een betrekking met volledige prestaties Binnen “hetzelfde ambt” de prestaties van de personeelsleden in een andere instelling op het minimum aantal lesuren vereist voor een betrekking met volledige prestaties Een einde stellen aan de diensten van tijdelijke personeelsleden binnen “hetzelfde ambt” Een einde stellen aan de diensten van vast benoemde personeelsleden die een bijbetrekking in “hetzelfde ambt” uitoefenen Een einde stellen aan de diensten van personeelsleden die bij wijze van wedertewerkstelling of bij wijze van reaffectatie in dienst zijn genomen in “hetzelfde ambt” Afdeling Volwassenenonderwijs 22

23 Wanneer wordt een personeelslid TBSOB gesteld?
Indien de verdeling van de betrekkingen en de voorafgaande maatregelen niet voldoende zijn opdat alle vast benoemde personeelsleden een voldoende opdracht krijgen per 1 september, dienen er terbeschikkingstellingen uitgesproken te worden.  Voor het verschil tussen de vaste benoeming en de beschikbare opdrachten spreekt de IM een TBSOB uit. De IM legt de TBSOB ten laste van het personeelslid dat binnen “hetzelfde ambt” de laagste dienstanciënniteit heeft [art. 18, §1] Afdeling Volwassenenonderwijs 23

24 Berekening dienstanciënniteit
De berekening van de dienstanciënniteit gebeurt zoals vastgelegd in art. 4 DRP Gem. en art. 6 DRP gesub. [art. 12, §1] Opgelet: bij de berekening van de dienstanciënniteit voor terbeschikkingstellingen komt deze slechts in aanmerking vanaf een bepaalde leeftijd (leeftijdsgrenzen gebonden aan waar tekort zich voordoet) [art. 12, §3] 21 jaar voor de leden van het ondersteunend personeel 24 jaar voor de leden van het bestuurs- en onderwijzend personeel Indien twee personeelsleden dezelfde dienstanciënniteit blijken te hebben wordt er gekeken naar de ambtsanciënniteit = de dienstanciënniteit verworven in het betrokken ambt Afdeling Volwassenenonderwijs 24

25 Afdeling Volwassenenonderwijs
Ingangsdatum TBSOB De ingangsdatum van een terbeschikkingstelling is in principe steeds 1 september [art. 23, §1] Uitzondering: door een beslissing van de inrichtende macht (bv. het niet inrichten van een bepaalde module) kan een terbeschikkingstelling tevens ingaan op de eerste van de maand die volgt op deze beslissing. [art. 23, §2] Afdeling Volwassenenonderwijs 25

26 Reaffectatie en werdertewerkstelling
De overheid legt de inrichtende machten de verplichting op om, vooraleer tijdelijke personeelsleden worden aangesteld, vast benoemde personeelsleden een betrekking aan te bieden Vast benoemde personeelsleden hebben het recht een betrekking op te eisen t.o.v. tijdelijke collega’s en de verplichting dit aanbod te aanvaarden Afdeling Volwassenenonderwijs 26

27 Reaffectatie en werdertewerkstelling
Reaffectatie en wedertewerkstelling van een TBSOB personeelslid betekent de toewijzing aan dat personeelslid van een betrekking respectievelijk in ‘hetzelfde’ of een ‘ander’ ambt De volgorde van verplichtingen en vrijheden inzake reaffectatie en wedertewerkstelling is onderworpen aan een strikte volgorde Afdeling Volwassenenonderwijs 27

28 Reaffectatiecommissies
Een IM moet in eerste instantie eigen TBSOB personeelsleden in dienst nemen via R of W In tweede instantie geldt deze verplichting ook ten overstaan van personeelsleden die worden toegewezen via een reaffectatiecommissie Reaffectatiecommissie van de scholengroep (enkel GO!) Vlaamse Reaffectatiecommissie (zie verder) Afdeling Volwassenenonderwijs 28

29 Betrekking niet meer vatbaar voor reaffectatie of wedertewerkstelling
Definitie ‘reaffectatievrij’ Een betrekking is vanaf 1 september niet meer vatbaar voor R of W indien het personeelslid dat deze betrekking bekleedt een dienstanciënniteit heeft verworven in hoofdambt van ten minste 720 dagen gespreid over minstens 3 schooljaren. [art. 2, 5°] Opgelet: de immuniteit gaat pas in nadat de eerste reaffectatiecommissie haar werkzaamheden vervuld heeft. Elk bestuur moet dus al haar tijdelijke personeelsleden meedelen aan de eerst bevoegde reaffectatiecommissie (ook TADD’ers !) Eerstbevoegde commissie GO: R-commissie scholengroep Eerstbevoegde commissie Gesub.: Vlaamse Reaffectatiecommissie Afdeling Volwassenenonderwijs 29

30 Verplichtingen van de inrichtende macht
In het gemeenschapsonderwijs 1. a) Verplicht om de personeelsleden die bij haar ter beschikking gesteld zijn in "hetzelfde ambt" in een centrum voor volwassenenonderwijs van het centrumbestuur bij wijze van reaffectatie en beperkt tot de prestaties waarvoor de terbeschikkingstelling werd uitgesproken, in dienst te nemen in dit centrum voor volwassenenonderwijs. In het modulair georganiseerd onderwijs geldt die verplichting ten overstaan van elke nieuwe vacature in elke module die in de loop van het schooljaar wordt ingericht. Deze verplichting geldt eveneens voor betrekkingen die zijn ingenomen door tijdelijke personeelsleden die aangesteld zijn voor doorlopende duur en door personeelsleden die waarnemend of tijdelijk zijn aangesteld; Afdeling Volwassenenonderwijs 30

31 Verplichtingen van de inrichtende macht
In het gemeenschapsonderwijs 1. b) verplicht om de personeelsleden die ter beschikking gesteld zijn in "hetzelfde ambt" in een van haar centra voor volwassenenonderwijs, bij wijze van reaffectatie en beperkt tot de prestaties waarvoor de terbeschikkingstelling werd uitgesproken, in dienst te nemen in een van haar centra voor volwassenenonderwijs. In het modulair georganiseerd onderwijs geldt die verplichting ten overstaan van elke nieuwe vacature in elke module die in de loop van het schooljaar wordt ingericht. Deze verplichting geldt eveneens voor betrekkingen die zijn ingenomen door tijdelijke personeelsleden die aangesteld zijn voor doorlopende duur. Afdeling Volwassenenonderwijs 31

32 Verplichtingen van de inrichtende macht
In het gemeenschapsonderwijs 2. Vrij om een van de ter beschikking gestelde personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs van het centrumbestuur in dienst te nemen bij wijze van wedertewerkstelling binnen dezelfde categorie. Deze wedertewerkstelling gebeurt steeds met instemming van het ter beschikking gestelde personeelslid. In het modulair georganiseerd onderwijs geldt die vrijwillige wedertewerkstelling ten overstaan van elke nieuwe vacature in elke module die in de loop van het schooljaar wordt ingericht. Deze vrijwillige wedertewerkstelling kan ook plaatsvinden in een betrekking die wordt ingenomen door een personeelslid dat tijdelijk aangesteld is voor doorlopende duur; 3. Verplicht om de ter beschikking gestelde personeelsleden die door de reaffectatiecommissie van hun scholengroep worden toegewezen bij wijze van reaffectatie of wedertewerkstelling, in dienst te nemen. Deze verplichting geldt eveneens voor betrekkingen die zijn ingenomen door tijdelijke personeelsleden die aangesteld zijn voor doorlopende duur en door personeelsleden die waarnemend of tijdelijk aangesteld zijn; Afdeling Volwassenenonderwijs 32

33 Verplichtingen van de inrichtende macht
In het gemeenschapsonderwijs 4. Onverminderd de bepalingen van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gemeenschapsonderwijs, in de volgende volgorde: a) vrij een mutatie of nieuwe affectatie door te voeren; b) verplicht een personeelslid aan te stellen of in dienst te houden dat het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur heeft verworven; c) vrij een ter beschikking gesteld personeelslid in dienst te nemen; d) vrij een personeelslid aan te stellen in een betrekking niet vatbaar voor reaffectatie of wedertewerkstelling Afdeling Volwassenenonderwijs 33

34 Verplichtingen van de inrichtende macht
In het gemeenschapsonderwijs 5. Verplicht om de personeelsleden die door de Vlaamse reaffectatiecommissie worden toegewezen bij wijze van reaffectatie of wedertewerkstelling, in dienst te nemen. Afdeling Volwassenenonderwijs 34

35 Verplichtingen van de inrichtende macht
In het gesubsidieerd onderwijs 1. a) Verplicht om de personeelsleden die ter beschikking gesteld zijn in "hetzelfde ambt" in een centrum voor volwassenenonderwijs van het centrumbestuur, bij wijze van reaffectatie en beperkt tot de prestaties waarvoor de terbeschikkingstelling werd uitgesproken, in dienst te nemen in dit centrum voor volwassenenonderwijs. In het modulair georganiseerd onderwijs geldt die verplichting ten overstaan van elke nieuwe vacature in elke module die in de loop van het schooljaar wordt ingericht. Deze verplichting geldt eveneens voor betrekkingen die zijn ingenomen door tijdelijke personeelsleden die aangesteld zijn voor doorlopende duur en door personeelsleden die waarnemend of tijdelijk aangesteld zijn; Afdeling Volwassenenonderwijs 35

36 Verplichtingen van de inrichtende macht
In het gesubsidieerd onderwijs 1. b) Verplicht om de personeelsleden die ter beschikking gesteld zijn in "hetzelfde ambt" in een van haar centra voor volwassenenonderwijs, bij wijze van reaffectatie en beperkt tot de prestaties waarvoor de terbeschikkingstelling werd uitgesproken, in dienst te nemen in één van haar centra voor volwassenenonderwijs. In het modulair georganiseerd onderwijs geldt die verplichting ten overstaan van elke nieuwe vacature in elke module die in de loop van het schooljaar wordt ingericht. Deze verplichting geldt eveneens voor betrekkingen die zijn ingenomen door tijdelijke personeelsleden die aangesteld zijn voor doorlopende duur Afdeling Volwassenenonderwijs 36

37 Verplichtingen van de inrichtende macht
In het gesubsidieerd onderwijs 2. Vrij om een van de ter beschikking gestelde personeelsleden van de centra voor volwassenenonderwijs van de inrichtende macht in dienst te nemen bij wijze van wedertewerkstelling binnen dezelfde categorie. Die wedertewerkstelling gebeurt steeds met instemming van het ter beschikking gestelde personeelslid. In het modulair georganiseerd onderwijs geldt die vrijwillige wedertewerkstelling t.a.v. elke nieuwe vacature in elke module die tijdens het schooljaar wordt ingericht. Die vrijwillige wedertewerkstelling kan ook plaatsvinden in een betrekking die wordt ingenomen door een personeelslid dat tijdelijk aangesteld is voor doorlopende duur; Afdeling Volwassenenonderwijs 37

38 Verplichtingen van de inrichtende macht
In het gesubsidieerd onderwijs 3. Verplicht om de ter beschikking gestelde personeelsleden in dienst te nemen die bij wijze van reaffectatie of wedertewerkstelling worden toegewezen door de Vlaamse reaffectatiecommissie. Deze verplichting geldt eveneens voor betrekkingen die zijn ingenomen door tijdelijke personeelsleden die aangesteld zijn voor doorlopende duur en door personeelsleden die waarnemend of tijdelijk aangesteld, met uitzondering van de betrekkingen van directeur of adjunct-directeur die door de inrichtende macht zijn toegewezen aan een van haar personeelsleden; Afdeling Volwassenenonderwijs 38

39 Verplichtingen van de inrichtende macht
In het gesubsidieerd onderwijs 4. Onverminderd de bepalingen van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, in de volgende volgorde: a) vrij een mutatie of nieuwe affectatie door te voeren; b) verplicht een personeelslid aan te stellen of in dienst te houden dat het recht op een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur heeft verworven; c) vrij een ter beschikking gesteld personeelslid in dienst te nemen; d) vrij een personeelslid aan te stellen in een betrekking niet vatbaar voor reaffectatie; Afdeling Volwassenenonderwijs 39

40 Verplichtingen van de inrichtende macht
Indien er meerdere vacatures binnen ‘hetzelfde ambt’ zijn, moet elke R of W eerst gebeuren in vacante betrekkingen en vervolgens in niet vacante betrekkingen waarbij niet-vacante betrekkingen voor de duur van een schooljaar of de duur van een module voorrang hebben op kortere vacatures Een toewijzing dient eerst te gebeuren in een betrekking die niet is ingenomen door een tijdelijk personeelslid aangesteld voor doorlopende duur Het is pas nadat het centrumbestuur aan al zijn verplichtingen heeft voldaan dat het een salaris kan verkrijgen voor een tijdelijk personeelslid dat een betrekking bekleedt die vatbaar is voor R of W op voorwaarde dat de betrekking aangegeven is bij de bevoegde reaffectatiecommissie Afdeling Volwassenenonderwijs 40

41 Na de reaffectatie- en wedertewerkstellingsverplichtingen
Na de toepassing van de procedures kan het voorkomen dat personeelsleden (tijdelijk) geen R of W kan toegekend worden. Aan deze personeelsleden moeten pedagogische taken toegewezen worden Verplicht voor: - personeelsleden volledig TBSOB en die gedeeltelijk zijn gereaffecteerd of wedertewerkgesteld - personeelsleden gedeeltelijk TBSOB en die niet of niet volledig gereaffecteerd of wedertewerkgesteld zijn Niet verplicht voor: - personeelsleden TBSOB voor hun volledige opdracht en die niet gereaffecteerd of wedertewerkgesteld kunnen worden Afdeling Volwassenenonderwijs 41

42 Bestendigheid van reaffectatie
Principe: een R of W blijft behouden over de schooljaren heen Er komt slechts een einde aan de R of W: [art. 41, §2] Doordat het personeelslid terug vastbenoemd titularis wordt bij de inrichtende macht die hem in dienst genomen heeft Wanneer de toegewezen betrekking niet meer voor financiering of subsidiering in aanmerking komt Indien IM in die betrekking personeelsleden dient aan te stellen bij het nemen van de voorafgaande maatregelen Indien IM in die betrekking personeelsleden dient aan te stellen bij het nemen van R of W Indien de IM bij het begin van het schooljaar deze betrekking toewijst aan een ander terbeschikkingesteld personeelslid Indien personeelslid niet meer voor financiering of subsidiëring in aanmerking komt Doordat het personeelslid zelf een gelijkwaardige andere betrekking opneemt Indien de bevoegde R-commissie een nieuwe beslissing neemt Door een benoeming na R of W, een mutatie, nieuwe affectatie of toelating tot de proeftijd van betrokken personeelslid Afdeling Volwassenenonderwijs 42

43 Bestendigheid van reaffectatie
Er komt slechts een einde aan de R of W: Door de terugkeer van de titularis of van het personeelslid dat de titularis vervangt Als het personeelslid wordt ontslagen ingevolge een tuchtmaatregel Als het personeelslid wordt ontslagen na een definitieve evaluatie met eindconclusie ‘onvoldoende’ Afdeling Volwassenenonderwijs 43

44 Opnemen van een gelijkwaardige andere betrekking
Onder voorwaarde dat de bezoldiging op maandbasis minstens gelijk is, heeft de overstap in de volgende gevallen van de ene naar de andere betrekking, een gelijkwaardig karakter: 1) in "hetzelfde ambt" of in het "ander ambt" van een vacante betrekking naar een andere vacante betrekking; 2) in "hetzelfde ambt" of in het "ander ambt" van een niet-vacante betrekking naar een andere niet-vacante betrekking op voorwaarde dat de tijdsduur van de tweede opdracht minstens gelijk is aan deze van de eerste; 3) in "hetzelfde ambt" of in het "ander ambt" van een niet vacante betrekking naar een vacante betrekking; 4) van een wedertewerkstelling in een "ander ambt" in een vacante of niet-vacante betrek-king naar een reaffectatie in "hetzelfde ambt" in een vacante betrekking; 5) van een wedertewerkstelling in een "ander ambt" in een niet-vacante betrekking naar een reaffectatie in "hetzelfde ambt" in een niet-vacante betrekking, op voorwaarde dat de tijdsduur ten minste dezelfde is. Meer info: zie omzendbrief begrip “gelijkwaardige andere betrekking” Afdeling Volwassenenonderwijs 44

45 Reaffectatiecommissie van de scholengroep
Enkel voor het Gemeenschapsonderwijs Per scholengroep 1 commissie Bevoegdheden commissie [art. 12ter, §5] Verzamelen van gegevens betreffende vacatures Reaffectaties en wedertewerkstellingen uitspreken In eerste instantie binnen zelfde onderwijsniveau In tweede instantie over de onderwijsniveaus heen Behandelen van bezwaarschriften tegen R en W Bezwaarschriften waar geen vervangende toewijzing wordt gevonden, worden samen met het dossier en het advies van de commissie doorgestuurd naar de Vlaamse Reaffectatiecommissie Afdeling Volwassenenonderwijs 45

46 Vlaamse Reaffectatiecommissie
Bevoegdheden van de Vlaamse Reaffectatiecommissie [art. 17] R of W uitspreken Personeelsleden reaffecteren per kamer en in elke kamer per onderwijsniveau Personeelsleden wedertewerkstellen per kamer en in elke kamer per onderwijsniveau Personeelsleden reaffecteren en wedertewerkstellen over de onderwijsniveaus heen Beslechten van bezwaarschriften Het beschikbaar stellen als administratieve ondersteuning van vast benoemde personeelsleden indien er geen R of W gevonden wordt. Afdeling Volwassenenonderwijs 46

47 Vlaamse Reaffectatiecommissie
Communicatie met de Vlaamse Reaffectatiecommissie Toewijzingen gebeuren op basis van de zendingen in het Elektronisch PersoneelsDossier (EPD) De gegevens van de personeelsleden die ter beschikking gesteld zijn wegens ontstentenis van betrekking en de tijdelijke personeelsleden meldt u met een elektronisch bericht 'melding opdracht(en)' (via RL-1) aan het AHOVOS. De TBSOB-opdrachten, de 'gewone' tijdelijke opdrachten en de reaffectatie- en wedertewerkstellingsopdrachten stuurt u zo vlug mogelijk bij het begin van het schooljaar, en uiterlijk vóór 15 oktober, naar AHOVOS. [art. 25ter] Afdeling Volwassenenonderwijs 47

48 Vlaamse Reaffectatiecommissie
Communicatie met de Vlaamse Reaffectatiecommissie Bij nalatigheid meldingen kan AHOVOS het salaris van het betrokken personeelslid / de betrokken personeelsleden terugvorderen van het betrokken centrumbestuur. [Hoofdstuk II, Decreet betreffende het onderwijs III van 9 april 1992] Richtlijnen over communicatie zijn terug te vinden in Omzendbrief PERS/2005/11 Afdeling Volwassenenonderwijs 48

49 Indienen van bezwaarschriften tegen toewijzing door commissie
Door de personeelsleden [art. 44] Na toewijzing R of W, binnen een termijn van vijf werkdagen te rekenen vanaf ontvangst van de toewijzing Tegen toewijzing Reaffectatiecommissie scholengroep of Vlaamse Reaffectatiecommissie Bij aangetekende brief Voorzitter Vlaamse Reaffectatiecommissie Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel Moet omstandig gemotiveerd zijn Afdeling Volwassenenonderwijs 49

50 Indienen van bezwaarschriften tegen toewijzing door commissie
Door de personeelsleden [art. 44] Indienen bezwaarschrift schorst de R of W niet op, tenzij voorzitter van de Reaffectatiecommissie anders beslist Vraag om uitstel moet gemotiveerd zijn Moet per mail aangevraagd worden bij Voorzitter en/of Secretaris van de Vlaamse Reaffectatiecommissie Afdeling Volwassenenonderwijs 50

51 Indienen van bezwaarschriften tegen toewijzing door commissie
Door de personeelsleden Geldige reden voor indienen bezwaarschrift (aangehaalde reden moet wel steeds aanvaard worden door Commissie) RVA-regel Verplaatsing van meer dan 4u per dag Afstand > 25 kilometer vanaf verblijfplaats werknemer (uitzondering: indien R of W in zelfde gemeente > 25 km, waar personeelslid TBSOB is gesteld) Indien het personeelslid zijn recht op pensioen kan doen gelden Indien het een betrekking betreft in het deeltijds beroepssecundair onderwijs, het buitengewoon basis- of secundair onderwijs Indien personeelslid ten minste 4/5 presteert in 3 instellingen en hem/haar een betrekking in een vierde instelling wordt aangeboden Indien het personeelslid afstand heeft gedaan van wachtgeld Opgelet: indien vacante betrekking in hetzelfde ambt (R) moet toegewezen worden, moet personeelslid deze R opnemen ! Afdeling Volwassenenonderwijs 51

52 Indienen van bezwaarschriften
Door de inrichtende macht [art. 42] Na toewijzing R of W, binnen een termijn van vijf werkdagen te rekenen vanaf ontvangst van de toewijzing Bij aangetekende brief Voorzitter Vlaamse Reaffectatiecommissie Koning Albert II-laan 15 1210 Brussel Tegen toewijzing Reaffectatiecommissie scholengroep of Vlaamse Reaffectatiecommissie Moet omstandig gemotiveerd zijn Indienen bezwaarschrift schorst de R of W niet op, tenzij voorzitter van de Reaffectatiecommissie anders beslist Afdeling Volwassenenonderwijs 52

53 Indienen van bezwaarschriften
Door de inrichtende macht [art. 42] Indienen bezwaarschrift schorst de R of W niet op, tenzij voorzitter van de Reaffectatiecommissie anders beslist Vraag om uitstel moet gemotiveerd zijn Moet per mail aangevraagd worden bij Voorzitter en/of Secretaris van de Vlaamse Reaffectatiecommissie Vl. R. Comm. kan ook beslissen om beperkt uitstel te geven voor de ingangsdatum van de R of W (bv. wanneer personeelslid verklaart zich eerst te willen bijscholen wegens onvoldoende kennis voor het geven van het vak/opleiding/module) Afdeling Volwassenenonderwijs 53

54 Administratieve ondersteuning in een instelling
Personeelsleden die geen R of W in een organieke betrekking kunnen toegewezen krijgen, zullen als administratieve ondersteuning toegewezen worden aan een instelling Kan enkel toegewezen worden door de Vlaamse Reaffectatiecommissie In deze betrekking is geen vaste benoeming mogelijk Wordt opgeschort door een R of W in een organieke betrekking In principe aan een instelling van het onderwijsniveau waar het personeelslid TBSOB staat Afdeling Volwassenenonderwijs 54

55 Terbeschikkingstellingen bij het bestuurs- en ondersteunend personeel
Indien door een vermindering van het aantal punten in de puntenenveloppe niet voor alle vast benoemde personeelsleden een betrekking kan worden voorzien [art. 2, §12]  IM beslist welke betrekkingen in stand worden gehouden  Op basis van criteria afgesproken in het LOC Belangrijke voorwaarde Er moet steeds 55% van de basisenveloppe worden aangewend om betrekkingen van 63 of 82 punten in het ambt van administratief medewerker in stand te houden. Afdeling Volwassenenonderwijs 55

56 Terbeschikkingstellingen bij het bestuurs- en ondersteunend personeel
Uitzondering op voorwaarde 55%-regel  Indien door de daling van beschikbare punten een lid van het bestuurspersoneel dreigt TBSOB te worden gesteld, mag de IM afwijken van de 55%-regel, met dien verstande dat steeds ten minste 50% van de basisenveloppe moet worden aangewend om betrekkingen van 63 en 82 punten binnen het ambt van administratief medewerker in stand en voormelde afwijking mag niet tot gevolg hebben dat een vast benoemd personeelslid in het ambt van administratief medewerker wordt ter beschikking gesteld. Afdeling Volwassenenonderwijs 56

57 Vaste benoeming na reaffectatie of wedertewerkstelling
De inrichtende macht kan een personeelslid dat bij haar wordt gereaffecteerd of wedertewerkgesteld in vast verband benoemen. Voorwaarden Betrekking moet vacant zijn, maar moet niet vacant verklaard worden (het staat de IM vrij dit wel te doen) Moet in een wervingsambt zijn Het personeelslid moet aan alle voorwaarden voor vaste benoeming voldoen. Afdeling Volwassenenonderwijs 57

58 Bezoldigingsregeling bij TBSOB
Personeelsleden die voor een deel van hun opdracht TBSOB zijn [art. 30] Tijdens terbeschikkingstelling: personeelsleden behouden hun zelfde salaris als waarvoor vast benoemd Tijdens R of W: personeelsleden behouden hun zelfde salaris als waarvoor vast benoemd Betrokkene kan bij aanvang TBSOB afstand doen van dit recht. Dit ontslaat het personeelslid van elke verplichting inzake reaffectatie en wedertewerkstelling. Dit geldt niet indien in de instelling van tbsob er een vacante betrekking in hetzelfde ambt dient toegewezen te worden! Afstand van financiële voordelen dient meegedeeld te worden aan het werkstation (zie lager) Afdeling Volwassenenonderwijs 58

59 Bezoldigingsregeling bij TBSOB
Personeelsleden die voor hun volledige opdracht TBSOB zijn [art. 29] Krijgen een wachtgeld Wachtgeld dient aangevraagd te worden Wachtgeld bedraagt twee jaar 100% van het laatste activiteitssalaris Vanaf het derde jaar: elk jaar -20% Bedrag mag nooit lager liggen dan zoveel maal 1/30 van het activiteitssalaris als het personeelslid dienstjaren telt. Afdeling Volwassenenonderwijs 59

60 Bezoldigingsregeling bij TBSOB
De periode voor de berekening van het wachtgeld wordt opgeschort in volgende gevallen: - gedeeltelijke of volledige R - gedeeltelijke of volledige W - overgang naar een andere administratieve stand - overgang naar een andere vorm van terbeschikkingstelling - volledig afstand doen van wachtgeld Afdeling Volwassenenonderwijs 60

61 Afdeling Volwassenenonderwijs
Afstand van wachtgeld Bij afstand van wachtgeld wordt het personeelslid ontslagen van al zijn verplichtingen R of W Betrokkene ontvangt geen wachtgeld tijdens deze periode Wanneer er echter in de instelling van tbsob een vacante betrekking in ‘hetzelfde ambt’ bij wijze van R moet toegewezen worden, is het personeelslid verplicht deze R op te nemen! Afdeling Volwassenenonderwijs 61

62 Afdeling Volwassenenonderwijs
Afstand van wachtgeld Verklaring van afstand Afstand van wachtgeld moet betrekking hebben op volledige schooljaar Ook bij een gedeeltelijke TBSOB is afstand van wachtgeld mogelijk Afstand van wachtgeld dient te gebeuren bij het begin van het schooljaar of uiterlijk vóór de ingangsdatum van de terbeschikkingstelling Melding via RL-1 Verklaring van afstand van wachtgeld moet uiterlijk 10 werkdagen na de ingangsdatum van terbeschikkingstelling aan het werkstation worden gemeld [art. 25, §4] Meer info in Omzendbrief OND/I/6/SH/nc Afdeling Volwassenenonderwijs 62

63 Ter beschikking stellen van een langdurig afwezig directeur
Voorwaarde voor de vacantverklaring: directeur moet 3 opeenvolgende schooljaren afwezig zijn. Mogelijkheid geldt enkel het opnemen van bepaalde verlofstelsels (zie art. 39bis DRP gesubsidieerd en art. 42bis gemeenschaps) en moet voor de aanvang van het verlofstelsel besproken zijn Indien een ander personeelslid wordt benoemd en oorspronkelijke directeur keert terug: wordt ter beschikking gesteld in het ambt van directeur Verplichtingen R en W zijn op dat moment van toepassing Meer info: omzendbrief PERS/2009/05 Afdeling Volwassenenonderwijs 63

64 Afdeling Volwassenenonderwijs
Medex – cel pensioenen Een personeelslid dat na de uitputting van zijn ziekteverlof door MEDEX definitief ongeschikt wordt verklaard voor zijn ambt, maar wel nog geschikt is om onder bepaalde voorwaarden een andere tewerkstelling op te nemen, kan vragen om ter beschikking te worden gesteld wegens ontstentenis van betrekking. Een inrichtende macht moet t.a.v. dit personeelslid in eerste instantie haar verplichtingen inzake reaffectatie en wedertewerkstelling naleven, binnen de grenzen van de beslissing van MEDEX. Als het personeelslid niet kan worden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld, wordt het dossier aan de Vlaamse reaffectatiecommissie doorgegeven. Als ook de Vlaamse reaffectatiecommissie geen organieke tewerkstelling kan vinden, kan zij het personeelslid in een niet-organieke betrekking toewijzen als administratieve ondersteuning.  Voor procedure, zie omzendbrief PERS/2007/02 Afdeling Volwassenenonderwijs 64

65 Beslissing reïntegratie
na arbeidsongeschiktheid met nog geen uitputting van ziekteverlof uitspraak van definitieve ongeschiktheid door huisarts formulier preventieadviseur/arbeidsgeneesheer beslissing : arbeidsongeschikt maar wel nog geschikt voor andere functie inrichtende macht moet personeelslid TBSOB stellen op de eerste van de maand volgend op beslissing Voor procedure, zie omzendbrief PERS/2009/09 Afdeling Volwassenenonderwijs 65

66 Sancties bij niet naleven verplichtingen TBSOB, R en W
Wanneer de inrichtende macht de TBSOB-reglementering niet nakomt, wordt de bezoldiging van de betrokken personeelsleden volledig of ten dele teruggevorderd of niet uitbetaald (zie hoger) Het aanvaarden van vaste benoemingen is steeds onder voorbehoud van het naleven van de TBSOB-reglementering Afdeling Volwassenenonderwijs 66

67 Afdeling Volwassenenonderwijs
Regelgeving Decreet betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding Decreet betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs Besluit van de Vlaamse Regering van betreffende de verdeling van betrekkingen, de terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking, de reaffectatie, de wedertewerkstelling en de toekenning van een wachtgeld of wachtgeldtoelage Omzendbrief PERS/2003/08 betreffende de reaffectatie- en wedertewerkstellingsregeling voor de inrichtende machten en de personeelsleden tewerkgesteld in het niet-tertiair onderwijs Afdeling Volwassenenonderwijs 67

68 Afdeling Volwassenenonderwijs
Regelgeving Omzendbrief PERS/2005/11 betreffende elektronisch communiceren van gegevens over terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking naar het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) of het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen(AHOVOS) Melding van:- personeelsleden ter beschikking gesteld wegens ontstentenis van betrekking- betrekkingen waarin zij KUNNEN worden gereaffecteerd of wedertewerkgesteld Omzendbrief OND/I/6/SH/nc betreffende afstand van wachtgeld of van wachtgeldtoelage bij terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking - Begrip "gelijkwaardige andere betrekking" om een einde te stellen aan een reaffectatie of wedertewerkstelling Omzendbrief PERS/2007/02 betreffende beslissing van de FOD Volksgezondheid - Veiligheid van de voedselketen en Leefmilieu MEDEX. - Personeelslid definitief ongeschikt verklaard om zijn ambt uit te oefenen, doch geschikt bevonden om onder andere voorwaarden te worden tewerkgesteld Afdeling Volwassenenonderwijs 68

69 Afdeling Volwassenenonderwijs
Regelgeving Omzendbrief PERS/2009/09 betreffende beslissing van de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer - Personeelsleden die het recht van een procedure tot re-integratie inroepen Omzendbrief PERS/2009/05 betreffende vacant laten worden van een betrekking van een vastbenoemd directeur die langdurig afwezig is - maatregelen vanaf het schooljaar Omzendbrief 13CC/GL/GDH/VVL betreffende Terbeschikkingstelling wegens ontstentenis van betrekking - Tewerkstelling buiten het onderwijs - Zgn. outplacement Afdeling Volwassenenonderwijs 69

70 TBSOB, Reaffectaties en wedertewerkstelllingen
zendingen

71 Voorbeelden zendingen
Enkele opmerkingen Wat u in de volgende slides ziet, zijn schermen zoals de dossierbehandelaar in het werkstation het dossier van betrokkene ziet. Elk softwarepakket van een centrum is anders qua werkwijze. Een tijdige en correcte zending voorkomt veel ergernis achteraf (terugvorderingen!). Afdeling Volwassenenonderwijs 71

72 Voorbeelden zendingen
Voorbeeld 1 - TBSOB met reaffectatie binnen het eigen CVO Leraar X is vast benoemd en aangesteld voor 20/20 én volledig TBSOB In dezelfde zending staat ook reeds de reaffectatie voor 20/20 binnen het eigen CVO. Opmerking: de uren initiatie in de informatica als reaffectatie zijn met ATO 01 ingestuurd aangezien het een vervanging betreft van een personeelslid dat een dienstonderbreking neemt. Afdeling Volwassenenonderwijs 72

73 Afdeling Volwassenenonderwijs

74 Voorbeelden zendingen
Voorbeeld 2 - TBSOB en Wedertewerkstelling (WTW) binnen het eigen centrum als administratieve ondersteuning (na beslissing door de Vlaamse Reaffectatiecommissie) Leraar Y is vast benoemd voor 13,5/22 en voor 13,5/22 TBSOB het CVO stuurt de volledige opdracht door met daarin de vermelding van 8/22 en 5,5/22 TBSOB naar gelang de opdracht Er is geen R of W binnen het eigen centrumbestuur Er kan geen passende betrekking gevonden worden via de Vlaamse Reaffectatiecommissie Betrokkene krijgt via de VRC 19/32 adm. ondersteuning (niet-organiek ambt) toegewezen in het eigen centrum met ingangsdatum 30 november 2011 Afdeling Volwassenenonderwijs 74

75 Afdeling Volwassenenonderwijs

76 Afdeling Volwassenenonderwijs
totaal TBS-OB voor: 13,5/22 Afdeling Volwassenenonderwijs

77 Voorbeelden zendingen
Voorbeeld 3 – Dienstonderbreking voor het volledig schooljaar en TBSOB Leraar Z is VB voor 23/23, Leraar Z gaf reeds aan dat hij een dienstonderbreking wou nemen. Leraar Z dient TBSOB geplaatst te worden voor 17/23 Het CVO stuurt de volledige opdracht door met daarin de vermelding van 17/23 TBSOB – met DO code! (zie detail). Er kan geen passende betrekking gevonden worden via de Vlaamse Reaffectatiecommissie Afdeling Volwassenenonderwijs 77

78 Voorbeelden zendingen
Betrokkene kreeg via de VRC 24/32 WTW adm. ondersteuning toegewezen in het eigen centrum. De dienstonderbreking loopt verder op deze toewijzing. Indien leraar Z ook het daaropvolgende jaar TBSOB komt te staan, dan loopt de toewijzing van de Vl.R.Comm. gewoon verder (bestendigheid van R/W) Afdeling Volwassenenonderwijs 78

79 Afdeling Volwassenenonderwijs
detail Afdeling Volwassenenonderwijs

80 TBSOB, Reaffectaties en wedertewerkstelllingen
contactadressen

81 Afdeling Volwassenenonderwijs
Contact Vragen en opmerkingen over deze infosessie? Alle andere vragen over personeelsdossiers  Steeds via uw dossierbehandelaar van het werkstation! Afdeling Volwassenenonderwijs 81


Download ppt "TBSOB, reaffectaties en wedertewerkstelllingen"

Verwante presentaties


Ads door Google