De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opbouw college 1 zVoorstellen zDoelstellingen cursus zOnderzoek en onderzoeksplan yOnderzoeksplan (IOP) yOnderzoeksverslag (DOV) yPopulair wetenschappelijk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opbouw college 1 zVoorstellen zDoelstellingen cursus zOnderzoek en onderzoeksplan yOnderzoeksplan (IOP) yOnderzoeksverslag (DOV) yPopulair wetenschappelijk."— Transcript van de presentatie:

1 Opbouw college 1 zVoorstellen zDoelstellingen cursus zOnderzoek en onderzoeksplan yOnderzoeksplan (IOP) yOnderzoeksverslag (DOV) yPopulair wetenschappelijk artikel (PWA) zPraktisch yDuo’s maken voor DOV yAfspraken maken voor plezierig verloop cursus yWat te doen voor volgende week

2 Voorstellen zPresentielijst zNaambordjes zWie ben je? zWaar kom je vandaan? Vooropleiding, plaats? zKun je iets vertellen over je keuze voor TCS? zHeb je een idee welke richting je met TCS op wilt? zHeb je al ervaring met het doen van onderzoek?

3 Oefening zOpdracht: ySchrijf in 1 minuut alle zgn. ‘jongerenwoorden’ op die je kent yVergelijk ze met je rechter buurvrouw/man yTrek een conclusie naar aanleiding van je observatie yWelke onderzoeksvraag zou je kunnen formuleren aan de hand van je observatie?

4 Doelstellingen cursus (1) zSchrijfvaardigheid vergroten zKennismaken met wetenschappelijk onderzoek yTer oriëntatie op onderzoek binnen de letterendisciplines (receptief) yTer voorbereiding op eigen scriptieonderzoek (produktief)

5 Doelstellingen cursus (2) zAan onderzoek ligt onderzoeksplan ten grondslag xTer voorbereiding op onderzoek Voor jezelf Voor anderen xVoor verslaglegging van onderzoek yOnderzoeksverslag yGepopulariseerde versie van onderzoeksverslag

6 Doelstellingen cursus (3) zRapportage van wetenschappelijk onderzoek xWaarom rapporteren? Bijdrage leveren aan wetenschap Verantwoorden van resultaten Continueren van onderzoek Verwerven van status

7 Doelstellingen cursus (4) zAparte status wetenschappelijke uitspraken yEis van toetsbaarheid yEis van maximale informativiteit yEis van repliceerbaarheid en herhaalbaarheid

8 Doelstellingen cursus (5) zEis van toetsbaarheid yUitspraken moeten, door vergelijking met empirische gegevens, verifiëerbaar en falsifiëerbaar zijn yMen behoort met mes en vork te eten yHet gezin is een sociale groepering yDe arbeidsparticipatie van vrouwen zal stijgen yOfficieren zijn sterker geïntegreerd in het leger dan soldaten xNiet toetsbaar zijn: Speculatieve uitspraken Normatieve uitspraken Definities

9 Doelstellingen cursus (6) zVoorbeelden van empirisch verifiëerbaar en falsifiëerbare uitspraken in letterendisciplines: yVerbetering van een tekststructuur leidt tot snellere en efficiëntere verwerking van een tekst yDe invloed van schoolopleiding op het lenen van boeken is gelijk voor mannen en vrouwen yTijdschriftlezers waarderen het gebruik van zwart-wit- foto’s in advertenties

10 Doelstellingen cursus (7) zUitspraken moeten maximaal informatief zijn yBij een willekeurige groep studenten zal het vaker voorkomen dat het hoogst bereikte opleidingsniveau van hun vaders hoger is dan, of gelijk is aan dat van hun moeders, dan dat het gelijk is aan, of lager is dan dat van hun moeders. yBij een willekeurige groep studenten zal het hoogst bereikte opleidingsniveau van hun vaders in 38% van de gevallen gelijk zijn aan dat van hun moeders, in 49% van de gevallen hoger dan dat van hun moeders, en in 13% van de gevallen lager.

11 Doelstellingen cursus (8) zUitspraken moeten expliciet zijn, want wetenschappelijk onderzoek moet repliceerbaar zijn zVeronderstelt volledige openbaarheid van kennis

12 Doelstellingen cursus (9) zImplicaties voor rapportering: yEenduidige formuleringen yZo specifiek mogelijk yExpliciet en volledig: van stap tot stap aangeven welke beslissingen zijn genomen en hoe men tot de resultaten is gekomen yEmpirisch onderbouwd ySystematisch

13 Individueel onderzoeksplan (1) zOnderzoek begint met onderzoeksvraag zEmpirisch te toetsen vraag yOp grond van reeds bestaande theoriëen yOp grond van observaties zOpdracht: doe een observatie in de collegezaal yWat kun je aan die observatie onderzoeken? yHoe zou je het onderzoek ervan aanpakken?

14 Individueel onderzoeksplan (2) zIOP yIndividueel onderzoeksplan yVervolgvraag bedenken op basis van bestaand onderzoek (keuze maken uit artikelen reader, blz. 84 t/m 109) yMoet in theorie uitvoerbaar zijn (wetenschappelijk verantwoord) yHoeft in praktijk niet uitgevoerd te worden

15 Individueel onderzoeksplan (3) yMoet op minstens twee cruciale punten afwijken van oorspronkelijke onderzoek yMaximaal 4 pagina’s yDefinitief IOP inleveren in week 8 yFacultatief: elke week deel van IOP inleveren bij docent ter correctie (1 kans per onderdeel) yAlleen beoordeling definitieve IOP

16 Onderzoeksplan (1) zOnderdelen van onderzoeksplan yWeek 3: Probleemformulering xInleiding xAanleiding xHoofdvraag xHypotheses yWeek 4: Onderzoeksopzet xOperationalisering yWeek 5: xBelang xSlot

17 Onderzoeksplan (2) zSchematische samenvatting onderzoeksplan yInleiding, aanleiding, hoofdvraag, hypotheses (Probleemformulering) xwaartoe het onderzoek? xwat onderzoek je? yOperationalisering (Onderzoeksopzet) xwaar vindt het onderzoek plaats? xwanneer vindt het onderzoek plaats? xbij wie vindt het onderzoek plaats? xhoe vindt het onderzoek plaats? y Belang, slot

18 Onderzoeksplan (3) zOnderzoeksplan: yProbleemformulering xwaartoe? (inleiding, aanleiding) Wat is het doelvan het onderzoek? –praktijkgericht (beter kunnen) of theoriegericht (beter kennen) –explorerend of toetsend –externe opdrachtgever of eigen opdracht –wetenschappelijke en/of maatschappelijke relevantie (resultaat van oz moet theoretisch en/of maatschappelijk relevant zijn) xwat? (hoofdvraag, hypotheses) Wat is de vraag in het onderzoek?

19 Onderzoeksplan (4) zOnderzoeksopzet ywaar? xop welke plaats (natuurlijke situatie of gecontroleerde omstandigheden) ywanneer? xeenmalig of meermalen (nauwkeurigheid van de meting) xtelefonische enquête: onder het eten of overdag? (non- respons); meteen na relevante gebeurtenis of ook later? (bestudering van lange-termijneffecten) yhoe? xexperiment, enquête, gevalsstudie, her-analyse van bestaand materiaal ywie? xonderzoekseenheden (personen, teksten, groepen, processen)

20 Onderzoeksplan (5) zSoorten onderzoek (hoe?) yEnquête yExperiment yVeldonderzoek of case-study yHeranalyse van bestaand materiaal y(Literatuuronderzoek) zAfhankelijk van onderzoeksvraag kan beter de ene of de andere onderzoeksstrategie gebruikt worden.

21 Onderzoeksplan (6) zEnquête yInformatie verzamelen dmv stellen van vooraf bedachte vragen (Standaardisering) yRespondenten yMondeling of schriftelijk ySelectie respondenten vaak dmv steekproef yNiet-kunstmatige omgeving

22 Onderzoeksplan (7) zOpdracht: zBedenk in drietallen een hoofdvraag op het gebied van taal, taalgedrag en communicatie die goed onderzoekbaar is met een enquête

23 Onderzoeksplan (8) zVoorbeeld: zWelke taal spreken Zuid-Afrikaanse kinderen wonend in de metropool Durban in hun thuissituatie? xVragenlijsten voorleggen aan de kinderen over taal die vader spreekt, moeder spreekt taal die zij spreken tegen vader, moeder, broers en zussen, peergroup taal die ze kunnen schrijven en spreken passieve en actieve beheersing e.d.

24 Onderzoeksplan (9) zExperiment: yOnderzoeker creëert zelf de onderzoekssituatie: xOnderzoeksomstandigheden gecontroleerd en gemanipuleerd tbv het onderzoek yProefpersonen dmv selectieprocedure yAantonen van causaal verband tussen factor A en factor B

25 Onderzoeksplan (10) zOpdracht: zBedenk in drietallen een hoofdvraag op het gebied van taal, taalgedrag en communicatie die goed onderzoekbaar is met een experiment

26 Onderzoeksplan (11) zVoorbeeld: zHeeft gebruik van versterk-woorden een positieve invloed op de overtuigingskracht van advertenties gericht op jongeren? yExperiment met twee tekstversies (een gewone en een gemanipuleerde versie) yVoorleggen aan jongeren yVragen stellen die betrekking hebben op overtuigingskracht yResultaten van beide groepen vergelijken

27 Onderzoeksplan (12) zVeldonderzoek yVerzameling gegevens door participatie aan situatie yAlledaagse omstandigheden yInformanten yIn letterenonderzoek spreken we ook over case- study (gevalsstudie)

28 Onderzoeksplan (13) zOpdracht: zBedenk in drietallen een hoofdvraag op het gebied van taal, taalgedrag en communicatie die goed onderzoekbaar is met een veldonderzoek of gevalsstudie

29 Onderzoeksplan (14) zVoorbeeld: zZijn er verschillen in de communicatie die plaats vindt in vergaderingen tussen profit- en nonprofitinstellingen? yDeelnemen aan vergaderingen in beide soort instellingen, keuzes daarin yDefiniëren van ‘communicatie in vergaderingen’, bijv. interruptiepatronen, hoeveelheid spreektijd voor wie e.d.

30 Onderzoeksplan (15) zHeranalyse van bestaand materiaal yVerzameling gegevens door gebruikmaking van bestaande documenten of vastgelegde gegevens xbijv. in archieven: bibliotheken, databanken xbijv. in neerslag van gedragingen en sporen van mensen

31 Onderzoeksplan (16) zOpdracht: zBedenk in drietallen een hoofdvraag op het gebied van taal, taalgedrag en communicatie die goed onderzoekbaar is met een heranalyse van bestaand materiaal

32 Onderzoeksplan (17) zVoorbeeld: zHoe en wanneer is het gebruik van het oud- Nederlandse sch in onbruik geraakt in verschillende regio’s van Nederland? yIn verschillende regio’s archieven bekijken op voorkomen van sch en s yArchieven van gemeentes, kerken, notarissen

33 Duo-onderzoeksverslag (1) zDOV yUitvoering in tweetallen yIs verslag van heel onderzoek (niet enkel een plan) ySchriftelijk verslaglegging en mondelinge presentatie (in PPT) yVervolgvraag bedenken op basis van bestaand onderzoek (keuze maken uit artikelen reader of zelf gevonden, wel ander artikel dan voor IOP) yUitvoering onderzoek hoeft niet wetenschappelijk verantwoord te zijn yMoet wel in praktijk uitgevoerd worden

34 Duo-onderzoeksverslag (2) yHoofdvraag, hypotheses en operationalisering inleveren in week 6 yFacultatief: overleg met docent in week 7 over DOV- plan yUitvoering onderzoek en week 7 t/m 9 yPresentaties DOV in week 9 t/m 11 xPresentatie door beide betrokken studenten xBeoordeling door docent en mede-studenten yVerslag maximaal 10 pagina’s yDefinitief DOV inleveren in week 10 en 11

35 Populair wetenschappelijk artikel (1) zPWA yIndividueel onderzoeksverslag yGepopulariseerde versie van bestaand wetenschappelijk artikel yBeoordeling eerst door medestudenten, eindprodukt door docent yMax. 3 pagina’s yEerste versie inleveren in week 4 (in 2-voud) yBasisartikel in week 3 aan docent geven (kopie)

36 Populair wetenschappelijk artikel (2) zBasisartikel: geöriënteerd op taal, taalgedrag en communicatie yUit map van docententeam (ligt in kamer 0.58) yZelf gevonden xZoeken in bibliotheek, bijv. via Online Contents of zoek mbv trefwoorden naar onderwerp dat je interesseert xVaktijdschriften (NL): Tekstblad, Tijdschrift voor Taalbeheersing, Onze Taal, Gramma/TTT xVIOT-bundels: relatief eenvoudige artikelen op gebied van taalbeheersing zIn reader blz. 67 t/m 83: hulp bij schrijven van PWA

37 Populair wetenschappelijk artikel (3) WetenschappelijkPopulair wetenschappelijk Theoretische inbeddingInspelen op beleving Voorkennis vereistVoor leken Vaste opbouwVrije opbouw Standaard kopjesMotiverende kopjes Zakelijk, objectiefAnecdotisch, citaten Geen narratieve elementenVerhalend TabellenBeschrijvend, illustraties

38 Praktisch (1) zDuo’ s vormen voor DOV yLees eerst wat artikelen yBespreek wat je leuk vindt om te onderzoeken yMaak plan van aanpak

39 Praktisch (2) zAfspraken: yCursus kost 20 uur per week (houd je tijd bij) yRichtlijnen voor in te leveren schrijfprodukten, zie reader xGeef daarbij ook aan: hoeveel tijd je in die week aan SPS hebt besteed, wat vond je makkelijk/moeilijk en heb je een idee waarom?

40 Praktisch (3) yPuntentoekenning, zie reader yOmgang met fraude yGebruik studentene-mail adres yPresentieverplichting colleges xAfmelden bij docent xAfwezigheid kost 2 punten xBij presentaties moet iedereen aanwezig zijn yJe actieve bijdrage aan de colleges is waardevol! (-: (-: (-: (-: (-: (-: (-: (-: (-:

41 Voor volgende week zLezen: ystof voor vandaag: 1.1 t/m 1.4 en 3.1, 3.2 en 3.9 yStof voor volgende week: 2.1 t/m 2.4 en 3.3. t/m 3.5 yArtikelen in reader yStuk over popularisering van wetenschappelijk artikel zInleveren: yVoor IOP: artikel uit reader yVoor PWA: artikel zelf zoeken zDOV: als duo aan de slag

42 Dank voor je bijdrage en tot volgende week


Download ppt "Opbouw college 1 zVoorstellen zDoelstellingen cursus zOnderzoek en onderzoeksplan yOnderzoeksplan (IOP) yOnderzoeksverslag (DOV) yPopulair wetenschappelijk."

Verwante presentaties


Ads door Google