De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoek: Kunst met grote K of koud kunstje? Dr. A. A. Van Dooren, M.Ed. Lector Farmakunde Hogeschool Utrecht Utrecht, 18 september.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoek: Kunst met grote K of koud kunstje? Dr. A. A. Van Dooren, M.Ed. Lector Farmakunde Hogeschool Utrecht Utrecht, 18 september."— Transcript van de presentatie:

1 Onderzoek: Kunst met grote K of koud kunstje? Dr. A. A. Van Dooren, M.Ed. Lector Farmakunde Hogeschool Utrecht Utrecht, 18 september 2013

2 Research Centre for Innovations in Health Care De K van Kwaliteit

3 Research Centre for Innovations in Health Care De stappen bij onderzoek

4 Research Centre for Innovations in Health Care De stappen bij onderzoek 1. Probleemstelling –Aanleiding/context –Onderzoeksvraag en deelvragen –Operationaliseren van de begrippen 2. Ontwikkelen van een onderzoeksopzet 3. Verwerven van de gegevens 4. Verwerken van de gegevens 5. Interpreteren van de gegevens 6. Rapporteren en communiceren

5 Research Centre for Innovations in Health Care Probleemstelling Gaat over wat je wilt onderzoeken Aanleiding Context Wensen van de opdrachtgever Afbakening → SMART Doelstelling (gaat over waarom je wilt onderzoeken)

6 Research Centre for Innovations in Health Care Onderzoeksvraag Criteria: –Is de vraag onderzoekbaar? –Is de vraag open? –Is de vraag voldoende specifiek? –Bevat de vraag een variabele en een populatie? –Is de vraag relevant? –Is de vraag waardevrij? –Zijn de begrippen helder en geoperationaliseerd? –Dus: Meetbaar Concreet Haalbaar

7 Research Centre for Innovations in Health Care

8 Research Centre for Innovations in Health Care Enige voorbeelden van onderzoeksvragen Weten mkb bedrijven hoeveel diabetici ze in dienst hebben? Hebben mkb bedrijven voldoende diabetici in dienst? Hoe moeten we arbeidsparticipatie van HIV patiënten verhogen? Verhoging van de arbeidsparticipatie van autisten in de horeca Hoeveel chronische patiënten werken er bij de overheid?

9 Research Centre for Innovations in Health Care Deelvragen Deelvragen zijn een uitsplitsing van de hoofdvraag Alle deelvragen tezamen vormen de hoofdvraag Alle enquêtevragen tezamen vormen de deelvragen

10 Research Centre for Innovations in Health Care Operationaliseren van de begrippen: arbeidsparticipatie arbeidsparticipatie het percentage van de bevolking dat tot de beroepsbevolking behoort Gevonden op arbeidsparticipatie Synoniem: arbeidsdeelname. Uitleg: het actief deelnemen aan het arbeidsproces in de vorm van het hebben van een officiële baan dan wel als zelfstandige. Meer algemene term: participatie. Zie ook: Gevonden op arbeidsparticipatie (groei en conjunctuur) Deelname aan betaalde arbeid (Schöndorff c.s.). Gevonden op Arbeidsparticipatie De arbeidsparticipatie geeft aan welk deel van de bevolking deelneemt aan het arbeidsproces. Daarbij is onderscheid te maken tussen de bruto en de netto arbeidsparticipatie. Als breuk uitgedrukt wordt dit ook wel de werkloosheidsgraad genoemd. In het algemeen wordt een hoge arbeidsparticipatie door de meeste politiek partijen belangrijk gevonden, Gevonden op

11 Research Centre for Innovations in Health Care Arbeidsparticipatie operationaliseren: Kijk je naar het aantal patiënten dat werkzaam is? Of kijk je naar het percentage patiënten per bedrijf? Of kijk je naar de mogelijkheden die er zijn om patiënten in dienst te nemen? En om hoeveel uur per week gaat het(minimaal)? Betaald of onbetaald?

12 Research Centre for Innovations in Health Care Onderzoeksdesign Keuze van de meetmethode moet geschikt zijn: 1. om de doelgroep te bereiken 2. om de onderzoeksvraag te beantwoorden Vraagcriteria: –meetbaar/ –concreet/ –haalbaar

13 Research Centre for Innovations in Health Care Enige belangrijke begrippen Validiteit Betrouwbaarheid Respons Representativiteit Crosssectioneel/ longitudinaal

14 Research Centre for Innovations in Health Care

15 Research Centre for Innovations in Health Care Weer twee K’s: Kwalitatief ?→ interviews of Kwantitatief? → enquêtes Voor/nadelen kwantitatief onderzoek: –Snel –Goedkoop bereiken van grote groepen mensen –Anoniem –In korte tijd veel info verzamelen –Veel voorbereiding –Niet geschikt voor complexe vragen –Respons –Betrouwbaarheid en validiteit zijn issue »Gebrekkige (zelf)kennis »Selectief geheugen »Sociaal wenselijke antwoorden

16 Research Centre for Innovations in Health Care Hoe maak ik enquêtevragen? Aan denken: Zijn de vragen concreet, begrijpelijk, eenduidig, neutraal, gebaseerd op de deelvragen? Zijn ze gemakkelijk te beantwoorden? → doe een pilot!

17 Research Centre for Innovations in Health Care Vraag-alternatieven Likert schalen: zeer oneens - oneens- neutraal - eens - zeer eens Multiple choice: Hoeveel diabetes patiënten werken in uw bedrijf? □ nul □ 1-5 □ 5-10 □ > 10 □ weet niet Open vragen: Als je niet alle antwoordmogelijkheden kent, of als er zeer veel van zijn (bijv. functies waarin iemand werkzaam kan zijn

18 Research Centre for Innovations in Health Care Enquêtevragen Bij gedrag moet je onderscheid maken tussen gedragsfrequentie en gedragsintensiteit –Bijvoorbeeld: hoofdpijn: hoe vaak, hoe lang, hoe erg? Niet teveel vragen! Hoe minder voorkennis je hebt des te meer open vragen Hoe concreter, des te betrouwbaarder

19 Research Centre for Innovations in Health Care Enkele valkuilen bij het maken van een enquête Leest u onze digitale nieuwsbrief en neemt u deel aan het patiëntenplatform? (eenduidig?) Ik ben (niet) tegen het afschaffen van de vergoeding op geneesmiddel X : ja/nee (ontkenning?) Vindt u ook niet dat de vergoeding op geneesmiddel X moet blijven? (suggestief?) Vindt u dat onze telefonische hulpdienst u prettig te woord staat? (neutraal?)

20 Research Centre for Innovations in Health Care Enkele valkuilen bij het maken van een enquête (vervolg) Ik bespreek mijn problemen altijd eerst met: □ mijn partner □ een van mijn vrienden □ mijn familie □ mijn ouders (overlap?) Ik heb vaak onbeschermde sex zeer oneens - oneens- neutraal - eens - zeer eens (aansluiting bij vraag?) Let op: Weet niet ≠ geen mening ≠ n.v.t. Geen escape! Geen middencategorie! Niet hetzelfde!

21 Research Centre for Innovations in Health Care Vormgeving Introductie: waar gaat het over, wie is onderzoeker, wat is doel, hoeveel tijd kost het, anonimiteit Opmaak: lettertype, regelafstand, brede kantlijn, vragen nummeren, doorverwijzingen kloppend, respondentnummer Consistent!

22 Research Centre for Innovations in Health Care Dataverwerking Kwalitatief: verbatim uitwerken → clusteren→ coderen Kwantitatief: coderen→ data matrix → (statistisch) analyseren Voorbeeld codering: –Nooit 0 –Een maal 1 –Enkele keren 3 –Op zijn minst maandelijks 12 –Op zijn minst wekelijks 52 –Enkele keren per week104 –Dagelijks365

23 Research Centre for Innovations in Health Care

24 Research Centre for Innovations in Health Care Het onderzoeksrapport Samenvatting Inleiding (context/ aanleiding) Vraagstelling + deelvragen Beschrijving meetinstrument aansluitend bij de vraag Beschrijving methode (herhaalbaarheid) Resultaten Consistente conclusies Discussie Aanbevelingen Literatuur referenties

25 Research Centre for Innovations in Health Care de K van Kwaliteit

26 Research Centre for Innovations in Health Care De cirkel is rond! Vragen?


Download ppt "Onderzoek: Kunst met grote K of koud kunstje? Dr. A. A. Van Dooren, M.Ed. Lector Farmakunde Hogeschool Utrecht Utrecht, 18 september."

Verwante presentaties


Ads door Google