De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STARTEN MET EEN EIGEN ZAAK Spreker:……..

Verwante presentaties


Presentatie over: "STARTEN MET EEN EIGEN ZAAK Spreker:…….."— Transcript van de presentatie:

1 STARTEN MET EEN EIGEN ZAAK Spreker:……..
INFOSESSIE STARTEN MET EEN EIGEN ZAAK Spreker:……..

2 Startvoorwaarden (1) * samenwonende partner (6 maanden) LEEFTIJD
Minstens 18 jaar zijn KENNIS BEDRIJFSBEHEER Wie bewijst? * Ondernemingshoofd * samenwonende partner (6 maanden) * diegene die dagelijks beheer zaak uitoefent hoe bewijzen? *diploma’s en getuigschriften  hoger secundair onderwijs/hoger onderwijs  ondernemersopleiding Syntra  centrale examencommissie * praktijkervaring  3 jaar hoofdberoep of 5 jaar bijberoep in leidende functie als werknemer

3 Startvoorwaarden (2) Wie bewijst? * Ondernemingshoofd
BEROEPSKENNIS Voor 42 gereglementeerde beroepen Wie bewijst? * Ondernemingshoofd * echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner (min maanden) * natuurlijk persoon in loondienst of helper * persoon belast met technische leiding vennootschap Hoe bewijzen? * diploma’s en getuigschriften * praktijkervaring !!! Check wetgeving alvorens te starten!!!

4 Startvoorwaarden (3) VRIJSTELLING GETUIGSCHRIFTEN bij overlijden van een ondernemer * overlevende echtgeno(o)t(e) of samenwonende partner (min. 6 maanden)  volledige vrijstelling * kinderen overleden ondernemer  3 jaar tijd tot behalen van attest bij overname van zaak (indien vestigingswet van toepassing) * tijdelijke vrijstelling van 1 jaar vanaf datum overname

5 Startvoorwaarden (4) VRIJGESTELDE BEROEPEN = voor beroepen die reeds door een andere wet zijn geregeld Vrije en Intellectuele beroepen  vereiste diploma’s  erkenning bij Orde of Beroepsinstituut  welke beroepen? vastgoedmakelaar Ø  gezworen landmeter-expert boekhouder Ø boekhouder-fiscalist accountant Ø belastingconsulent bedrijfsrevisor Ø effectenmakelaar verzekeringsagent/makelaar Andere beroepen vervoerder van goederen over de weg vervoerder van personen over de weg vervoerder van goederen over de binnenwateren directeur van een autorijschool

6 Keuzes (1) Hoofd/Bijberoep
Hoofdberoep  zelfstandig beroep is voornaamste of enige bezigheid Bijberoep    min. halftijdse prestaties in andere activiteit als werknemer of ambtenaar * privé-sector: minimumdrempel bij CAO * onderwijs: 6/10 uurrooster * openbare sector: halftijdse prestaties over minstens 200 dagen of 8 maanden  Werklozen: zelfstandige activiteit in bijberoep wordt beschouwd als hoofdberoep

7 Keuzes (2) Ondernemingsvorm
Eenmanszaak Vennootschap Voordelen * snelle en informele beslissingsstructuur * eigen rechtspersoonlijkheid * batig saldo bij persoon-ondernemer * beperkte aansprakelijkheid * beperkte administratieve verplichtingen * fiscale voordelen vennootschapsbelasting * sluitende opvolgingsregeling mogelijk Nadelen * geen specifieke juridische structuur * formele besluitvorming en procedures * problemen bij opvolging en overname * meer juridische verplichtingen – meer kosten * inkomsten belast via personenbelasting * zwaardere boekhoudkundige verplichtingen

8 Keuzes (3) Vennootschapsvormen
EENMANSZAAK (E)BVBA NV Min. aantal personen 1 2 Min. in te brengen kapitaal Geen EUR EUR Te volstorten kapitaal - BVBA: 1/5 met min. van EUR EBVBA: 1/5 met min EUR ¼ met min. van EUR Inbreng in kapitaal In geld of in goederen Verificatie bedrijfsrevisor bij inbreng goederen? Ja Oprichtingsakte Notariële akte Aansprakelijkheid Onbeperkt Beperkt tot de inbreng Aandelen Enkel op naam Aan toonder of op naam Mogelijkheden overdracht aandelen Alleen met eenparige toestemming vennoten Vrij overdraagbaar Bestuur Zaakvoerder 1 of meerdere zaakvoerders Raad van Bestuur Boekhoudkundige verplichting Vereenvoudigde Boekh. (als omzet max ,04 EUR excl BTW Dubbele boekhouding Fiscaliteit Personenbelasting Vennootschapsbelasting Financieel plan? Neen

9 Keuzes (4) Vennootschapsvormen
CVBA CVOA VOF VZW Min. aantal personen 3 2 Min. in te brengen kapitaal EUR Geen Te volstorten kapitaal 1/5 met min. van EUR Niet bepaald - Inbreng in kapitaal In geld of in goederen Geen voorschriften Geld, goederen, arbeid Verificatie bedrijfsrevisor bij inbreng goederen? Ja Neen Oprichtingsakte Notariële akte Onderhandse akte Aansprakelijkheid Beperkt tot inbreng Onbeperkt en hoofdelijk Niet aansprakelijk indien normaal beheer Aandelen Op naam Geen of op naam Mogelijkheden overdracht aandelen Niet aan derden overdraagbaar Met eenparige toestemming vennoten Bestuur 1 bestuurder al dan niet vennoot Vennoten en 1 of meer zaakvoerders Raad van Beheer Boekhoudkundige verplichting Dubbele boekhouding Vereenvoudigde Boekh. (als omzet max ,04 EUR excl BTW) Beperkte boekhouding (afh. van sector) Fiscaliteit Vennootschapsbel. Rechtspersonenbel. Financieel plan?

10 Formaliteiten (1) OPENEN van een zichtrekening
VOORAFGAANDE VERGUNNINGEN LEURKAART ambulante of leurhandel  aanvraag: gemeente wanneer? * bij verkopen buiten de onderneming van de handelaar * strikt persoonlijk * ondernemersloket moet bevestigen of kennis aanwezig is BEROEPSKAART  wie heeft beroepskaart nodig? ! uitzonderingen!  aanvraag vrijstelling  aanvraag bij Belgische gemeente waar de persoon is ingeschreven of bij de diplomatieke post van België in het land waar de aanvrager verblijft  Ondernemersloket moet bevestigen of kennis aanwezig is VERGUNNING BEENHOUWER-SPEKSLAGER aanvraag: FOD Economie VERGUNNING KLEINHANDEL-VLEESWAREN aanvraag: FOD Economie

11 Formaliteiten (2) INSCHRIJVING IN KBO
Via erkend ondernemingsloket (vb. KMO Direct -  Ondernemingsnummer Wat meenemen?  Rijksregisternummer  bankrekeningnummer  activiteiten  handelsbenaming  verantwoordingsstukken bedrijfsbeheer / beroepskennis Kostprijs? 70 € bij eenmanszaak / 130 € bij vennootschap. Voor de kosten van de opstart van het ondernemingsloket kan men beroep doen op de ‘gratis opstart’ cheques (tot max. 300 EUR). Ondernemingsnummer  bestaat uit 10 cijfers vb. ZNNN NNN NNN (Z=0; toekomst Z=1)  toekomst: ook dienstig als BTW-nummer; op termijn alle bestaande nummers vervangen (vb. Registratienummer,...)

12 Formaliteiten (3) ANDERE VERGUNNINGEN/REGISTRATIES
Voor sommige beroepen gelden bijkomende verplichtingen zoals Beroepsoverschrijdende vergunningen  Milieuvergunning  Exportvergunning  Vergunning voor in handel brengen/fabriceren van voedingswaren Beroepsspecifieke vergunningen voor bepaalde beroepen gelden nog specifieke verplichtingen zoals: bijlage) Aanhangwagenconstructeur: FOD Mobiliteit en Vervoer Aardappelen – verhandelen en uitvoer: FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Accountant: IAB Advocaat: Orde van Advocaten Afvalolie - opslag en ophaling: Min. van de Vlaamse Gemeenschap Alarmsystemen: FOD Binnenlandse Zaken Alcohol, geestrijke dranken: FOD Financiën Apotheker – openen, overbrenging en fusie: Orde der Apothekers - FOD Volksgezondheid Architect: Orde der Architecten …..

13 Formaliteiten (4) Andere beroepen vereisen een registratie
Registratie aannemers wanneer? * voor elke aannemer die gebouwen bouwt, verbouwt, afwerkt, inricht en onderhoudt * particuliere verbouwing: verlaagd BTW tarief * overheidsopdrachten: erkenning vereist ACTIVEREN BTW nummer ondernemingsnummer laten activeren bij BTW administratie AANSLUITING sociaal verzekeringsfonds zowel bij start in hoofd- of bijberoep; bijdragen vs uitkeringen AANSLUITING bij ziekenfonds aansluiting of melding wijziging statuut

14 Sociaal Statuut (1) AANSLUITEN
wanneer? Binnen 90 dagen na start bij sociale verzekeringsfonds zoals SVMB ( wie?  iedere zelfstandige  helpers: - vanaf de leeftijd van 20 jaar - indien méér dan 90 dagen helpen  3-MAANDELIJKSE bijdrage  meewerkende echtgenoot - verplicht voor arbeidsongevallenverzekering - optioneel: volwaardige zelfstandige vennootschappen JAARLIJKSE bijdrage

15 Sociaal Statuut (2) BIJDRAGEN GEVESTIGDE ZELFSTANDIGEN
Zelfstandige in HOOFDBEROEP inkomen < EUR Bijdrage = 464,18 EUR inkomen 9.067,99 tot ,23 EUR Bijdrage = 19,65 % inkomen ,23 tot 65/273,48 EUR Bijdrage = 14,16 % Zelfstandige in BIJBEROEP  idem vanaf een inkomen van 1.141,85 EUR STARTERS  voorlopige bijdrage berekend op minimuminkomen VERMINDERING VANAF 4DE JAAR  percentages op referte inkomen van drie jaar geleden

16 BIJDRAGEN STARTERS  VOORLOPIGE BIJDRAGE berekend op minimuminkomen
Sociaal Statuut (3) BIJDRAGEN STARTERS  VOORLOPIGE BIJDRAGE berekend op minimuminkomen 58,45 EUR 610,61 EUR Derde kalenderjaar 539,07 EUR Tweede kalenderjaar Y = 1.141,85 EUR 464,17 EUR Y = 9.067,99 EUR Tot einde 1ste volledig kalenderjaar Bijberoep Hoofdberoep

17 Sociaal Statuut (4) BIJDRAGEN STARTERS
 VOORLOPIGE BIJDRAGE op het door u geschatte inkomen = hogere sociale bijdragen in de eerste jaren - > minder belastingen betalen = geen verrassingen van zware bijkomende rekeningen in het vierde, vijfde en zesde jaar van uw activiteit = hogere sociale bijdragen gedurende de eerste jaren betalen -> uw inkomen van deze jaren daalt -> in het vierde, vijfde en zesde jaar van uw activiteit ook minder sociale bijdragen betalen

18 Sociaal Statuut (5) RETURN VOOR BETALING BIJDRAGEN GEZINSBIJSLAG
Kraamgeld Kinderbijslag ZIEKTEVERZEKERING  gezondheidsverzekering : voor grote risico‘s  arbeidsongeschikheid uitkeringsverzekering incl. moederschapsvergoeding PENSIOEN  rustpensioen  overlevingspensioen FAILLISSEMENTSVERZEKERING ! MOGELIJKHEID VOOR AANVULLENDE VERZEKERINGEN TE NEMEN Vb. OVMB,

19 Ondernemingsplan (1)  TWEELEDIG   ONDERNEMINGSPLAN OPMAKEN
Waarom? Haalbaarheid van uw idee onderzoeken TWEELEDIG   Haalbaarheid FINANCIËLE in de MARKT haalbaarheid  Waarom?  * voor uzelf  doorgaan of niet * voor partners / financiers Hoe?  Marktanalyse Financieel plan Marketingplan

20 Financiering (1) - Plan IS UW ZAAK FINANCIEEL HAALBAAR?
WAAROM?  voor uzelf: doorgaan of niet  voor partners/financiers HOE?  Opmaak ondernemingsplan ONDERNEMINGSPLAN FINANCIEEL PLAN  omzetprognose en variabele kostenprognose  investeringsplan  financieringsplan  vaste kosten plan  break-even analyse (BE-omzet)  liquiditeitsplan HULP?  UNIZO Startwijzer: begeleiding bij opstellen ondernemingsplan * software voor opstellen van het financieel plan Gratis download na registratie * bundelen van marktinformatie

21 Financiering (2) - Steun
STEUNMAATREGELEN GRATIS OPSTART Gratis cheques voor het betalen van de opstartformaliteiten bij het ondernemingsloket (tot 300 EUR) ADVIESCHEQUES voor betalen externe adviseurs; waarde = 30 EUR Helft wordt betaald door de Vlaamse Overheid (max. 820 cheques/jaar) GROEIPREMIE wedstrijdsysteem minimuminvesteringsbedrag starters = EUR INVESTERINGSAFTREK aftrek van belastbare winst van som besteed aan bepaalde investering DNA cheques voor betalen van professioneel advies bij externe adviseurs rond opstart of overname van een zaak; waarde = 30 EUR, maximum 175 cheques/jaar

22 Financiering (3) - Steun
STEUNMAATREGELEN STEUN BIJ AANWERVING plan plus één: tijdelijke vrijstelling patronale bijdragen eerste aanwerving STEUN BIJ EXPORT EN INNOVATIE GEMEENTELIJKE EN PROVINCIALE STEUN

23 Financiering (4) - Steun
STEUNMAATREGELEN OPLEIDINGSCHEQUES voor werkgevers: * om opleidingen te volgen - u als werkgever of uw personeel * waarde = 30 EUR (helft wordt betaald door Vlaamse Overheid) voor werknemers: * om als werknemer opleidingen te volgen * waarde = 5 EUR/10 EUR/25 EUR max. Aankoop per jaar = 250 EUR * aanvraag: via VDAB of locale werkwinkel OOK VOOR VOLGEN VAN STARTERSCURSUS

24 Financiering (5) - Steun
STEUNMAATREGELEN PARTICIPATIEFONDS STARTLENING  voor werkzoekenden, max EUR, 4 % rente, 3% rente igv begeleidingsplan, 3 jaar vrijstelling van terugbetaling kapitaal ! Startersservice = erkend steunpunt voor begeleiding startlening SOLIDAIRE LENING  voor „leefloners“ e.a., max EUR, rente 3% met begeleidingsplan, looptijd 4 jaar, geen waarborgen vereist AANVRAAG: via uw regionale UNIZO Startersservice

25 Financiering (6) - Steun
STEUNMAATREGELEN PARTICIPATIEFONDS STARTEO  voor starters < 1 jaar actief, max EUR, verlaagde rentevoet van 3 %, 1-2 jaar vrijstelling van terugbetaling kapitaal OPTIMEO  voor expansie bestaande onderneming, max EUR BUSINESS ANGEL+ LENING  voor innovatieprojecten, max EUR, aantrekkelijke rentevoet AANVRAAG: via uw bank MEER INFO:

26 Ondersteuning UNIZO UNIZO STARTERSSERVICE
PERSOONLIJK ADVIES  stel uw specifieke vragen aan uw regionale adviseur Info: INFORMATIEVE ACTIVITEITEN  GRATIS INFOSESSIES ‚Starten met een eigen zaak‘ Praktische toelichting + ruimte voor specifieke vragen  STARTERSCURSUSSEN Op 5 of 6 avonden leiden specialisten met praktijkervaring u door alle facetten verbonden aan een eigen zaak vb. Sociaal statuut, vestigingsformaliteiten, BTW,... MAAK GEBRUIK VAN OPLEIDINGSCHEQUES

27 Ondersteuning UNIZO UNIZO STARTERSSERVICE www.vlaamsestartersdag.be
 Wat? Alles over de start van uw zaak met o.a. Een Startersmarkt, informatiesessies en individueel advies van experten zoals boekhouders, fiscalisten, juristen, notarissen,...  Waar? Antwerpen, Kasterlee, Gent, Kortrijk, Hasselt en Leuven  Meer info? Preregistreren en meer info: Info:

28 Ondersteuning UNIZO UNIZO STARTERSSERVICE UNIZO PUBLICATIES
 Infobrochure: Starten met een eigen zaak  Startershandboek WEBSITE:  alle informatie over starten van een zaak  on line begeleiding na gratis registratie  inschrijven op tweewekelijse nieuwsbrief met actuele info en weetjes voor de starter UNIZO NETWERKING  StartMentor: coaching van net gestarte ondernemers, max. 2 jaar actief  OVO, Ondernemers voor Ondernemers ervaringsuitwisseling voor ondernemers, 2-7 jaar actief  KMO Contact: netwerking voor groeiKMO‘s


Download ppt "STARTEN MET EEN EIGEN ZAAK Spreker:…….."

Verwante presentaties


Ads door Google