De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bachelor of Engineering

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bachelor of Engineering"— Transcript van de presentatie:

1 Bachelor of Engineering
Windesheim Zwolle Werkgroep HBO Engineering

2 Werkgroep HBO Engineering
Inhoud Competentieprofiel Engineering Relatie met standaarden Landelijk profiel Workshop BoKS Werkgroep HBO Engineering

3 1. Competentieprofiel ENG
Acht domeincompetenties Los van Product Life Cycle Dekkend voor andere eisen Drie niveaus per competentie Gedragskenmerken Werkgroep HBO Engineering

4 Acht Domeincompetenties
Analyseren Ontwerpen Realiseren Beheren Managen Adviseren Onderzoeken Professionaliseren Werkgroep HBO Engineering

5 Werkgroep HBO Engineering
Niveau I Aard van de taak: Eenvoudig, gestructureerd, past bekende methoden direct toe volgens vaststaande normen Aard van de context: Bekend; eenvoudig, monodisciplinair, in schoolsituatie Mate van zelfstandigheid: Sturende begeleiding Werkgroep HBO Engineering

6 Werkgroep HBO Engineering
Niveau II Aard van de taak: Complex, gestructureerd, past bekende methoden aan wisselende situaties aan Aard van de context: Bekend; complex, monodisciplinair, in de praktijk onder begeleiding Mate van zelfstandigheid: Begeleiding indien nodig Werkgroep HBO Engineering

7 Werkgroep HBO Engineering
Niveau III Aard van de taak: Complex, ongestructureerd, verbetert methoden en past normen aan de situaties aan Aard van de context: Onbekend; complex, multidisciplinair in de praktijk Mate van zelfstandigheid: Zelfstandig Werkgroep HBO Engineering

8 Werkgroep HBO Engineering
Analyseren selecteren van relevante aspecten met betrekking tot de vraagstelling aangeven wat de mogelijke invloed is op bedrijfseconomische, maatschappelijke en tot het vakgebied gerelateerde aspecten; formuleren van een heldere probleemstelling, doelstelling en opdracht aan de hand van de wensen van de klant opstellen van een programma van (technische & niet-technische) eisen en dit vast kunnen leggen modelleren van een bestaand product, proces of dienst Werkgroep HBO Engineering

9 Werkgroep HBO Engineering
Ontwerpen in staat zijn om vanuit de opgestelde eisen een concept-oplossing (architectuur) te bedenken en te kiezen maken van gedetailleerde ontwerpen aan de hand van de gekozen concept-oplossing (architectuur) rekening kunnen houden met de maakbaarheid en testbaarheid van het ontwerp het verifiëren van het ontwerp aan de hand van het programma van eisen de juiste ontwerphulpmiddelen te selecteren opstellen van de documentatie ten behoeve van het product, dienst of proces Werkgroep HBO Engineering

10 Werkgroep HBO Engineering
Realiseren passend gebruik te maken van materialen, processen en methoden het assembleren van componenten tot een integraal product, dienst of proces het verifiëren en valideren van het product, dienst of proces t.o.v. de gestelde eisen het documenteren van het realisatieproces Werkgroep HBO Engineering

11 Werkgroep HBO Engineering
Beheren Het invoeren, testen, integreren en inbedrijfstellen van een nieuw product, dienst of proces Een bijdrage te leveren aan beheersystemen en/of onderhoudsplannen, zowel correctief (monitoren en signaleren) als preventief (anticiperen) De performance van een product, dienst of proces kunnen toetsen aan kwaliteitscriteria Terugkoppeling kunnen verzorgen n.a.v. gewijzigde omstandigheden en/of performance van een product, dienst of proces Werkgroep HBO Engineering

12 Werkgroep HBO Engineering
Managen het opzetten van een deelproject: kwantificeren van tijd en geld, afwegen en kwantificeren van risico’s, opzetten van projectdocumentatie en het organiseren van resources (mensen & middelen); het monitoren en bijsturen van activiteiten in termen van tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie; taak- en procesgericht te communiceren; het coachen van medewerkers door te inspireren, te overtuigen, te motiveren, respect te tonen, samenwerking te stimuleren en te delegeren; het communiceren en samenwerken met anderen in een multiculturele, internationale en/of multidisciplinaire omgeving en het voldoen aan de eisen die het participeren in een arbeidsorganisatie stelt. Werkgroep HBO Engineering

13 Werkgroep HBO Engineering
Adviseren zich in te leven in de positie van de (interne of externe) klant het verhelderen van de behoefte van de opdrachtgever in overleg met relevante partijen de klantbehoefte te vertalen naar haalbare oplossingen het kunnen onderbouwen van een advies en de klant hiervan overtuigen relaties met klanten op een adequate wijze te onderhouden; Werkgroep HBO Engineering

14 Werkgroep HBO Engineering
Onderzoeken de doelstellingen van een gewenst onderzoek vanuit de vraagstelling op te stellen zelfstandig (wetenschappelijke) literatuur en eigen / andere informatiebronnen te selecteren en te verkrijgen om zich verder in de vraagstelling te verdiepen, daarbij de betrouwbaarheid van de verschillende informatiebronnen correct inschattend de resultaten samen te vatten, te structureren en te interpreteren in relatie tot de onderzoeksvraag resultaten te rapporteren volgens de in het werkveld geldende standaard op basis van de verkregen resultaten aanbevelingen te doen voor vervolgonderzoek Werkgroep HBO Engineering

15 Werkgroep HBO Engineering
Professionaliseren op zelfstandige wijze een leerdoel en een leerstrategie te bepalen en uit te voeren en het resultaat terug te koppelen naar het leerdoel; zich flexibel op te stellen in uiteenlopende beroepssituaties bij beroepsmatige en ethische dilemma’s een afweging te maken en een besluit te nemen, rekening houdend met geaccepteerde normen en waarden Op constructieve wijze feedback kunnen geven op gedrag en inhoud Te kunnen reflecteren op eigen handelen en denken Het kunnen gebruiken van diverse communicatievormen en –middelen om effectief te kunnen communiceren in het Nederlands en Engels Werkgroep HBO Engineering

16 2. Relatie met standaarden
Generieke HBO kern-kwalificaties Dublin-Descriptoren European Qualifications Framework (EQF) EUR-ACE Werkgroep HBO Engineering

17 HBO kernkwalificaties
Werkgroep HBO Engineering

18 Werkgroep HBO Engineering
Dublin-descriptoren Werkgroep HBO Engineering

19 Werkgroep HBO Engineering
EQF European Qualifications Framework Gemeenschappelijk kader Acht kwalificatieniveau’s Nationaal kwalificatieniveau hier aan relateren Voor ons van belang: Level 5 'higher education short cycle‘ – AD niveau Level 6 'first cycle’: Bachelor niveau Level 7 'second cycle‘: Master niveau Level 8: PhD (dr.) niveau Werkgroep HBO Engineering

20 Werkgroep HBO Engineering
EQF ‘Learning outcomes’ bachelor niveau (6): Knowledge: advanced knowledge of a field of work or study, involving a critical understanding of theories and principles Skills: advanced skills, demonstrating mastery and innovation, required to solve complex and unpredictable problems in a specialised field of work or study Competence: 1) manage complex technical or professional activities or projects, taking responsibility for decision-making in unpredictable work or study contexts 2) take responsibility for managing professional development of individuals and groups Werkgroep HBO Engineering

21 Werkgroep HBO Engineering
EUR-ACE EUR-ACE Beschrijft 6 hoofdthema’s voor ingenieursopleidingen: Knowledge and Understanding Engineering Analysis Engineering Design Investigations Engineering Practice Transferable Skills Werkgroep HBO Engineering

22 Werkgroep HBO Engineering
EUR-ACE Werkgroep HBO Engineering

23 Werkgroep HBO Engineering
Landelijk profiel Waarom een landelijk profiel? Eenduidigheid in programma’s Minimumniveau vastleggen Duidelijkheid naar beroepenveld, student en overheid Accreditatie & inspectie Etc. Werkgroep HBO Engineering

24 Werkgroep HBO Engineering
Profiel & BoKS Profiel legt niveau-eisen t.a.v. de acht competenties vast Body of Knowledge & Skills geeft inhoud t.a.v. kennis en vaardigheden Beide bij voorkeur (ook) landelijk definiëren De onderwijsinstellingen kunnen beide gebruiken, maar blijven zelf verantwoordelijk Werkgroep HBO Engineering

25 Mogelijk landelijk profiel Elektrotechniek
Analyseren Ontwerpen Realiseren Beheren Managen Adviseren Onderzoeken Professionaliseren Werkgroep HBO Engineering

26 Mogelijk profiel Energie georiënteerde Elektrotechniek opleiding
Analyseren Ontwerpen Realiseren Beheren Managen Adviseren Onderzoeken Professionaliseren Werkgroep HBO Engineering

27 Mogelijk profiel Embedded georiënteerde Elektrotechniek opleiding
Analyseren Ontwerpen Realiseren Beheren Managen Adviseren Onderzoeken Professionaliseren Werkgroep HBO Engineering

28 BoKS (1e verkenning landelijk overleg)
Domeincompetentie BoKS component 1, 2, 7, 8 Wiskunde Algebraïsche vaardigheden Trigoniometrie Complexe rekenwijze Differentiëren Integreren Differentiaal vergelijkingen Matrix rekenen Statistiek 1, 2, 5, 6, 7, 8 Nederlands Begrijpend lezen Grammatica Stijl Spelling Schrijven van brieven en teksten 1, 2, 3 Natuurkunde Op VWO niveau, maar met een selectie van onderwerpen Elektrisch veld Magnetisch veld Mechanica / Dynamica - translatie en rotatie Thermodynamica koelen, warmteweerstand Licht / Geluid Werkgroep HBO Engineering

29 Werkgroep HBO Engineering
Vervolg BoKS 1, 2, 3 Netwerktheorie 6 methoden voor netwerkberekeningen: Wet van Ohm Wetten van Kirchoff Superpositie Norton / Thevénin Stroomlus Matrix Gelijkstroom Componentenkennis De 6 methoden toegepast Vermogen, energie Wisselstroom Signaalvormen harmonisch, niet harmonisch Effectief, gemiddeld en maximaal vermogen De 6 methoden toegepast -> complex Vectordiagram Dualiteit beginsel Overdrachtsfunctie (Bode diagram) Schakelgedrag 1e orde transient (RC, RL) Simulatie in nauwe relatie met kennis van componenten Meettechniek , praktische vaardigheid Meetnauwkeurigheid Werkgroep HBO Engineering

30 Werkgroep HBO Engineering
Workshop Vorige workshop: Domeincompetenties en niveaus Eerste invulling landelijke profielen Deze workshop: Domeincompetenties en BoKS Twee mogelijkheden: BoKS per opleiding specifiek BoKS generiek voor Engineering Benodigde tijd: ± 45 minuten Werkgroep HBO Engineering


Download ppt "Bachelor of Engineering"

Verwante presentaties


Ads door Google