De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De intrede van leerlingen uit BuSO - OV2 op de arbeidsmarkt

Verwante presentaties


Presentatie over: "De intrede van leerlingen uit BuSO - OV2 op de arbeidsmarkt"— Transcript van de presentatie:

1 De intrede van leerlingen uit BuSO - OV2 op de arbeidsmarkt
RTC Limburg 26/10/2012 Infosessie: BuSO De intrede van leerlingen uit BuSO - OV2 op de arbeidsmarkt

2 Afgestudeerd ????

3 De Arbeidsmarkt

4 Betaald werk Normaal economisch circuit MAATWERK: Beschutte
tewerkstelling Sociale

5 NEC BTOM als hulpmiddel op de arbeidsmarkt
BTOM's worden aan werknemers met een arbeidshandicap en aan werkgevers toegekend in het kader van werkbehoud. Ook zelfstandigen, personeelsleden uit het onderwijs en openbare diensten komen in aanmerking. Werkzoekenden met een arbeidshandicap kunnen eveneens een beroep doen op BTOM's om hun tewerkstellingskansen te verhogen.

6 Maatwerk Indien het NEC niet haalbaar is, worden de alternatieve tewerkstellingsmogelijkheden binnen het betaald circuit bekeken Beschutte werkplaats (Bewel, Blankedale, …) Sociale werkplaats (De Kringloopwinkels, …) Leerwerkbedrijven (na WEP tewerkstelling in NEC) Invoegbedrijven (afdeling in een gewoon bedrijf met kansengroepen)

7 Onbetaald werk Dagcentrum/ Arbeidszorg Vrijwilligerswerk
Begeleid werken

8 Arbeidszorg en vrijwilligerswerk
Dit zijn erkende centra waar je terecht kunt voor een aangepaste onbezoldigde tewerkstelling (vergoeding van 1 €/uur). Het rendement ligt hier lager dan 50%. Er is veel begeleiding en ondersteuning aanwezig. De uren worden in overleg vastgelegd. (Provinciaal Steunpunt Arbeidszorg) Vrijwilligerswerk: Dit kan een onderdeel zijn van een traject, maar geen prioritaire vraag. Meer informatie vindt u op:

9 Dagcentrum – Begeleid werken
In een dagcentrum kan je terecht voor arbeidsmatige of andere activiteiten binnen de zogeheten atelierwerking. Daarnaast biedt een dagcentrum training of therapie aan op diverse domeinen zoals bijv. logopedie. Om van een dagcentrum gebruik te kunnen maken moet u een positieve beslissing van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) hiertoe hebben Begeleid werken: U werkt onder begeleiding van het dagcentrum deeltijds, zonder verloning of arbeidscontract, in een sociale voorziening of een culturele organisatie, bij een particulier of in een bedrijf.

10 Het statuut

11 Statuten * Bijkomend kinderbijslag: - Voor zieke kinderen of kinderen met een handicap - Kan tot de leeftijd van 21 jaar - Wettelijke criteria bepaald door Directie-generaal personen met een handicap - Omdat een wijziging in de gezins- of beroepssituatie van de jongere een herziening tot gevolg kan hebben op het recht op bijkomend kinderbijslag voor kinderen met een aandoening moet iedere wijziging meegedeeld worden aan het kinderbijslagfonds - Een jongere die werkt heeft nog recht op de toeslag onder bepaalde voorwaarden

12 Statuten * FOD sociale zekerheid: - inkomens vervangende tegemoetkoming Vermindering van het verdienvermogen met 2/3 - integratietegemoetkoming Categorieën puntensysteem De persoon met een handicap en zijn partner zijn gehouden hun rechten te laten gelden op andere sociale prestaties. De inkomsten die bepaalde grensbedragen overschrijden worden afgetrokken van de tegemoetkomingen. Deze grensbedragen variëren naargelang de soort tegemoetkoming, van de aard van de inkomsten, van de persoon die ze ontvangt.

13 Statuten * FOD sociale zekerheid: - Geen werkverplichting maar wordt wel gestimuleerd. * Bedrag vrijgesteld. * Mededeling binnen de 3 maanden: een herziening → De eerste dag van het 2de trimester die volgt op het trimester tijdens hetwelke de PMH zijn beroepsactiviteit begonnen is

14 Trajectbegeleiding OP MAAT

15 VDAB = Vlaamse dienst voor arbeidsbemiddeling en beroepsopleiding Doelstelling is om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen te brengen en werkzoekenden te begeleiden en bemiddelen naar de arbeidsmarkt. GTB = gespecialiseerde trajectbepaling en –begeleiding Doelstelling is tewerkstelling op maat (NEC, BW, SW, arbeidszorg, vrijwilligerswerk), rekening houdend met competenties en beperkingen van de cliënt

16 GTB VDAB Inclusiebeleid Gespecialiseerde begeleiding
waar nodig VDAB Reguliere begeleiding waar kan

17 Hoe inschrijven als werkzoekende?
Als schoolverlater = code 02. Beroepsinschakelingstijd 1 jaar→ inschrijven als uitkeringsgerechtigd werkzoekende (met formulier C109/art 36 + inschakelingsattest) = code 00 → werkloosheidsuitkering aanvragen bij RVA. Leerlingen OV2 hebben geen recht op een werkloosheidsuitkering. Indien zij zich willen inschrijven als werkzoekende doen zij dit best onder de code 06.

18 Gespecialiseerde begeleiding GTB

19 1. Aanmelding bij GTB 7 voorwaarden:
1. Erkend zijn door het VAPH (nummer alleen is niet voldoende) 2. Hoogstens een (kwalificatie)getuigschrift of diploma buitengewoon onderwijs behaald hebben 3. Recht hebben op een inkomensvervangende – of een integratietegemoetkoming 4. Beschikken over een gerechtelijke of federale beslissing van blijvende arbeidsongeschiktheid 5. Recht geven op bijkomende kinderbijslag als kind met een handicap of recht hebben op verhoogde kinderbijslag als ouder met een handicap 6. Een invaliditeitsuitkering ontvangen 7. Een attest voorleggen van een door de VDAB erkende diensten of artsen De VDAB bepaalt de minimale inhoud van deze attesten.

20 2. Kennismaking GTB Intakegesprek aan de hand van een MEA
(Multi Elementen Advies) Persoonlijke gegevens Statuut: - Uitkeringsgerechtigd werkloos - Mutualiteitstatuut - Inkomens vervangende – integratietegemoetkoming. - Kinderbijslag - OCMW - Fonds voor arbeidsongevallen - Beroepsziekte

21 2. Kennismaking GTB Medische gegevens Sociale Context Zelfredzaamheid
Opleiding / Cognitie Arbeidsvaardigheden / Competenties / Attitudes Arbeid gerelateerde gegevens / Werkervaring Beroepsvoorkeur of –keuze / Acties naar werk Motivatie / Draagkracht Sollicitatiegedrag Verschillende mogelijkheden in traject voorstellen en bespreken Met deze informatie wordt een trajectbepaling gedaan, al dan niet door GTB of VDAB.

22 3. Trajectbegeleiding Wanneer men overgaat naar begeleiding bij GTB, zijn volgende stappen mogelijke acties: Extra gesprekken Uitklaren job doelwit Gespecialiseerde hulp bij solliciteren Aanvraag ondersteunende maatregelen Aanmelding bij derden Testen bij GA (Dienst voor Gespecialiseerd Arbeidsonderzoek) Gespecialiseerde opleiding, begeleiding en bemiddeling (GOB)

23 3. Trajectbegeleiding VDAB als partner van GTB in het traject:
IBO Jobclub Oriëntatiecentrum Opleidingen Net als alle andere werkzoekende die door de VDAB begeleid worden, zijn deze stappen in het traject ook mogelijk bij GTB. In samenspraak met de trajectbegeleider kunnen deze opties bekeken worden. Derden als partner van GTB in het traject: Vzw Kopa Vzw Alternatief

24 4. Gespecialiseerd onderzoek
Wie? DGO en Didior = GA Psychologischen dienst VDAB Wanneer? geen indicatie arbeidshandicap meer onderzoek nodig in een traject naar werk inzake arbeidsmogelijkheden. aanvraag BTOM (indien geen rechtstreeks recht) Wat? Basisscreening MMPP-screening GAO (gespecialiseerd arbeidsonderzoek)

25 5. Gespecialiseerde opleiding – begeleiding - en bemiddelingscentra
GOB Arbeidskansen (Maaseik en Borgloon): Grootkeuken Polyvalent medewerker Schoonmaak GOB De Winning (Lummen): Groenonderhoud / landbouw / veeteelt Keuken / voeding / bakkerij Onderhoud / wasserij GOB De Poort (Leopoldsburg): Metaal / lassen Hout CV en sanitair GOB Azertie (Zonhoven): Bediende (uitvoerend, administratief, algemeen, boekhoudkundig) ICT

26 5. Gespecialiseerde opleiding – begeleiding - en bemiddelingscentra
Werking GOB’s: Modulair opgebouwde opleidingen Individueel en op maat (Oriënterende module) Arbeidsattitudes en persoonsgerichte vorming inclusief Opleiding en jobcoaching tot en met tewerkstelling Stage op de werkvloer GIBO Loopbaanbegeleiding De prioriteit bij het volgen van deze opleidingen is door te stromen naar het NEC (normaal economisch circuit)

27 6. TOM Tewerkstellingsondersteunende Maatregelen
Op de VDAB-website vindt men een uitgebreid overzicht van alle maatregelen. Enkele voorbeelden: Activaplan Wep+ Jongerenbaan IBO (individuele beroepsopleiding) Tewerkstellingspremie voor 50+

28 7. BTOM 5 Soorten Bijzondere TOM:
Aanpassing van de arbeidsomgeving: omgeving, gereedschap en kledij. Tegemoetkoming bij verplaatsing- of verblijfskosten Schrijf-, oraal- en gebarentaaltolken voor doven en slechthorenden Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) in het NEC voor het opvangen van eventueel rendementsverlies Tewerkstelling in een beschutte werkplaats BuSO OV2 geeft rechtstreeks recht op BTOM BW  Staan uitgebreid op de VDAB-website

29 7. BTOM Vlaamse Ondersteuningspremie: VOP Basiscyclus =
Eerste jaar: krachtige financiële impuls (40%) Daarna degressief (30%, 20%, 20%, 20%) Beperkt in tijd (5 jaar) Bij verandering werkgever: basiscyclus VOP start Op vraag kan verhoging tot maximum 60% na bezoek op de werkplek door DAH en na voorwaardelijke beslissing DAH met evaluatiemoment Brede cumul met andere tegemoetkomingen Niet voor : - Werknemers Beschutte werkplaats - Doelgroep werknemers Sociale Werkplaats - WEP+

30 7. BTOM De Toekenning van een BTOM: Het gebruik van het recht:
De toekenning van het recht gebeurt altijd door de DAH (Dienst Arbeidshandicap). VDAB/GTB ondersteunen bij de aanvraag, de klant beslist zelf of hij het recht aanvraagt. Klant krijgt beslissing thuis per post Trajectbegeleider krijgt mail + Specialist noteert het in Dossiermanager Het gebruik van het recht: Moet steeds aangevraagd worden via de werkwinkel, dossiermanager, Mijn VDAB, Servicelijn of online. Er wordt automatisch een elektronisch formulier naar regionale DAH van klant gestuurd. Behandeling door DAH

31 8. Afsluiting Traject Het arbeidscontinuüm
NEC: Normaal Economisch Circuit Beschutte werkplaats Sociale werkplaats (5 jaar inactief) Arbeidszorg Vrijwilligerswerk (niet toeleidbaar)

32 9. Nazorg Zoals ook de begeleiding, is het afsluiten van het traject klantgericht en op maat. De trajectbegeleider spreekt met de klant af welke ondersteuning hij tijdens de nazorg nodig heeft en welke rol de trajectbegeleider hierin kan spelen.

33 10. Loopbaanbegeleiding Loopbaanbegeleiding is het begeleiden van mensen die stil willen staan bij hun werk of hun loopbaan. Wil je je verder ontwikkelen? Heb je al eens stilgestaan bij je competenties? Spreekt je job je niet meer aan? Is het evenwicht werk/privé zoek? Of wil je een andere weg inslaan met je loopbaan?

34 Transpop

35 Transpop Pilootproject: samenwerking tussen GTB en BuSO
Opstart van trajectbegeleiding in het laatste jaar van het BuSO (OV3 en OV2) Nauwe samenwerking tussen de leerling, GTB-consulent en leerkracht Registratie in “mijn loopbaan” via een POP-lijn Opmaak van een persoonlijk ontwikkelingsplan

36 Transpop

37 Contactgegevens Secretariaat GTB Vlaanderen afdeling Limburg Vzw
Europalaan 74 Bus Genk Tel.: Fax: Onze trajectbegeleiders zijn op regelmatige tijdstippen aanwezig in de verschillende werkwinkels in Limburg.

38


Download ppt "De intrede van leerlingen uit BuSO - OV2 op de arbeidsmarkt"

Verwante presentaties


Ads door Google