De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800.30.700. www.vdab.be 0800 30 700 HERVORMING BELEID PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800.30.700. www.vdab.be 0800 30 700 HERVORMING BELEID PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP."— Transcript van de presentatie:

1

2 HERVORMING BELEID PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP

3 OKTOBER 2008 OP WEG NAAR … WERK… MET BIJZONDERE ONDERSTEUNING

4 Situering •Aanleiding: hervorming Vlaamse overheid (BBB) •Overheveling van bevoegdheden van beleidsdomein Welzijn naar beleidsdomein Werk en Sociale Economie •Doel: een inclusief arbeidsmarktbeleid t.a.v. personen met een arbeidshandicap.

5 Chronologisch overzicht overheveling : Rondetafelconferentie 2006 : BBB – hervorming Vlaamse overheid 1/04/2006 : overheveling bevoegdheden werk van VAPH naar VDAB 1/01/2008 : - nieuw BVR mbt subsidiëring werkvormen - naamsverandering → GA: gesp. arbeidsonderzoeksdienst → GOB: gesp. opleidings-, begeleidings- en bemiddelingsdienst → GTB: gesp. trajectbepalings- en begeleidingsdienst - verruiming doelgroep

6 Chronologisch overzicht overheveling •01/04/08: Modulair opgebouwde opleidingspakketten binnen GOB mogelijk (waaronder de GIBO) •01/10/08: Toekenning Bijzondere TewerkstellingsOndersteunende Maatregelen (BTOM) door VDAB (cfr BVR juni 2008)

7 PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP

8 Definitie arbeidshandicap Definitie van arbeidshandicap als referentiekader “Elk langdurig en belangrijk probleem van deelname aan het arbeidsleven dat te wijten is aan het samenspel tussen : - functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard - beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten - en persoonlijke en externe factoren.”

9 Wie zijn de personen met arbeidshandicap? Gebruiker BTOM AH (recht op BTOM) Indicatie AH Vermoeden

10 Doelgroep: terminologie •Persoon met vermoeden van arbeidshandicap: problematiek (nog) niet gestaafd door attesten, verslagen, onderzoek, databankgegevens,… •Persoon met indicatie van arbeidshandicap: vermoeden werd bevestigd door attesten, verslagen, onderzoek,… •Persoon met arbeidshandicap: persoon met indicatie van arbeidshandicap die ook recht heeft op BTOM

11 Aandachtspunten Geen enkele stap in het proces wordt gezet zonder uitdrukkelijke instemming van de persoon zelf Indicatie aanwezig is op basis van databankgegevens kan niet verwijderd worden ;de persoon vragen om de indicatie op non-actief te zetten Ook als de persoon recht zou hebben op bijzondere ondersteuning kan hij beslissen deze bijzondere ondersteuning niet te gebruiken

12 STAPPEN NAAR BTOM

13 Stap 1: van vermoeden naar indicatie Wie kan vermoeden aangeven? 1.Klant zelf (door middel van een vraag bij de inschrijving kan klant aangeven speciale hulp of maatregelen nodig te hebben). 2. De begeleider (met medeweten van klant!!) Vervolgens vermoeden zo snel mogelijk uitklaren (via attesten, verslagen, datagegevens, bijkomend gesprek of onderzoek).  Resulteert al dan niet in INDICATIE van arbeidshandicap

14 indicaties van arbeidshandicap Erkend zijn door het VAPH (nummer =OK) 2. Hoogstens een (kwalificatie)getuigschrift of diploma buitengewoon onderwijs behaald hebben 3. Recht hebben op een inkomensvervangende – of een integratietegemoetkoming 4. Beschikken over een gerechtelijke of federale beslissing van blijvende arbeidsongeschiktheid

15 indicaties van arbeidshandicap Recht geven op bijkomende kinderbijslag als kind met een handicap of recht hebben op verhoogde kinderbijslag als ouder met een handicap 6. Een invaliditeitsuitkering ontvangen 7. Een attest voorleggen van een door de VDAB erkende diensten of artsen De VDAB bepaalt de minimale inhoud van deze attesten.

16 Stap 2: van indicatie naar…aanvraag RECHTEN Aanvraag van recht op BTOM (voor persoon met indicatie) kan op drie manieren: • wanneer men problematiek/voorgeschiedenis heeft die voorkomt op een vooraf vastgelegde lijst met criteria (=automatisch recht) • OF op basis van een indicatie verzwaard met multi-elementen (multi-elementen advies) • OF na een gespecialiseerd arbeidsonderzoek bij een GA met advies tot dit recht. OPM: personen met een beslissing (W2/W3) van het VAPH behouden hun rechten.

17 Wie doet wat? • Aanvraag recht BTOM gebeurt in principe door werkzoekende/werknemer zelf. • Werkzoekenden worden hierin ondersteund door de trajectbegeleider, werknemers door de dienst DAH binnen VDAB (zie vervolg).

18 VERMOEDENVERMOEDEN T O E K E N N E N recht INDICATIEINDICATIE G E B R U I K recht STOORNIS- LIJST/: CODES ADVIESVERS LAG VDAB GTB ADVIESVERS LAG GA 4 stappen schematisch voorgesteld

19 Doorsturen van de aanvraag naar DAH  Registratie van de vraag tot het recht gebeurt in dossiermanager  De DAH ontvangt automatisch een mail met de vraag tot beslissing  Desgevallend moet het adviesverslag elektronisch verzonden worden via mail

20 DIENST ARBEIDSHANDICAP- SPECIALISATIE = DAH

21 Organogram Dienst ArbeidsHandicap per provincie Provinciaal verantwoordelijke LKC DAH Specialist en Deskundige Psychologische dienst Administratieve ondersteuning Inhoudelijke ondersteuning door experten: Ann Otte Dirk Deruyck Liesbeth Jagers

22 DAH •AntwerpenAntwerpen •Oost-VlaanderenGent •LimburgHasselt •West-VlaanderenBrugge •Vlaams-BrabantLeuven = provinciaal georganiseerd

23 Voor West Vlaanderen -DAH, Spanjaardstraat Brugge -Provinciaal verantw.: Johan Van den Bussche of AH specialist: Michèle Lonneville AH deskundige: Ivan Ongenae AH medew: Daisy Duyck ( ) en Carmen De Schauwer ( )

24 Dienst Arbeidshandicapspecialisatie (DAH) De toekenning van het recht gebeurt door de DAH  Al dan niet met voorwaarden  Al dan niet na bezoek op de werkplek  Klant krijgt beslissing thuis per post  TB krijgt mail + Specialist noteert het in DM

25 SOORTEN BTOM (Omgevings) aanpassingen  Aanpassing van de arbeidsomgeving  Tegemoetkoming bij verplaatsings- of verblijfskosten  Tolken voor doven en slechthorenden 2. Loonkostensubsidies  Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) in het NEC voor het opvangen van eventueel rendementsverlies 3. Beschermde werkomgeving  Tewerkstelling in een beschutte werkplaats

26 Aanpassingen arbeidsomgeving Aanpassing arbeidspost: - tegemoetkoming aan de werkgever - voor de werknemer of cursist in GIBO - verbintenis om werknemer minimaal 6 maand in dienst te houden Arbeidspostaanpassing ook voor zelfstandige Aanpassing arbeidsgereedschap: - tegemoetkoming aan werknemer/werkzoekende

27 Aanpassingen arbeidsomgeving Principes :  Enkel de meerkost  In relatie tot de noodzaak, gebruiksfrequentie, werkzaamheid en doelmatigheid  Na bezoek van DAH ter plekke  Aankopen/aanpassingen gebeuren na datum aanvraag  Aanvraag + raming kosten samen indienen

28 Aanpassingen arbeidsomgeving  Effectieve aankoop/aanpassing binnen jaar na beslissing  Factuur in te dienen binnen 6 maand na aankoop/aanpassing  Andere tegemoetkomingen in mindering  Kan bedrag lijst zijn of bedrag na vergelijkende marktstudie

29 Tolken voor doven en slechthorenden  Gebarentaal-, oraal- en schrijftolken  Criterium: > 70dB-verlies beste oor of < 70% spraakverstaan  Niet enkel tijdens werk (10% vd arbeidstijd)  Ook tijdens traject naar werk/ bij sollicitatie (18 uren)  Tolk ook voor opleidingen met VDAB-contract – in afspraak met de instructeur het aantal uren bepalen  Tegemoetkoming verplaatsingskosten tolk  Rol CAB en DAH verhoging tolkuren (max. 20% of schijf van 18 uren)

30 Verplaatsings- of verblijfskosten  Omwille van de aard en ernst van de arbeidshandicap  Geattesteerd door een artsspecialist  Voor verplaatsing naar plaats van opleiding of stage of werk  Begeleiding bij gemeenschappelijk vervoer, persoonlijk gemotoriseerd vervoermiddel of gespecialiseerd vervoer  Voor verblijfskosten op plaats stage of opleiding

31 Verplaatsings- of verblijfskosten  Kosten minstens 15 euro per kwartaal  Ten laatste in kwartaal na kwartaal kost indienen  Equivalente kost openbaar vervoer niet langer in mindering  Andere tegemoetkomingen wel in mindering  Geen persoonlijke bijdrage meer

32 Vlaamse Ondersteuningspremie VOP  Loonkostensubsidie als resultaat van samensmelting CAO26 en VIP  Budgettair meer middelen Vlaamse regering  Basiscyclus =  Eerste jaar: krachtige financiële impuls (40%)  Daarna degressief (30%, 30%, 30%, 20%,…)  Bij verandering werkgever: basiscyclus VOP start

33 Vlaamse Ondersteuningspremie VOP  Op vraag kan verhoging tot maximum 60% na bezoek op de werkplek door DAH en na voorwaardelijke beslissing DAH met evaluatiemoment  Brede cumul met andere tegemoetkomingen  Niet voor : - Werknemers Beschutte werkplaats - Doelgroepwerknemers Sociale Werkplaats - WEP+

34 Vlaamse Ondersteuningspremie VOP  Referteloon = brutoloonkost + RSZ-WGbijdragen – RSZ-verminderingen  Referteloon mag niet hoger zijn dan 2 X GGMMI (gemiddeld gewaarborgd minimum maand inkomen – per 1/10/2008 = 1.387,49€)  Uitbetaling op basis van de RSZ-kwartaalaangiften vanaf 2009

35 Vlaamse Ondersteuningspremie VOP  VOP kan ook na GIBO  VOP kan voor zelfstandigen arbeid in hoofdberoep  VOP kan bij uitzendarbeid  VOP kan voor lokale besturen  VOP kan voor onderwijsinstellingen  1 oktober 2008 : omschakeling CAO26/ VIP naar VOP : - met behoud bedrag premie - mogelijkheid tot vragen verhoging

36 Vlaamse Ondersteuningspremie VOP  VOP kan ook na GIBO GIBO = gespecialiseerde individuele beroepsopleiding Geïnduceerd via CBO Geen maandelijkse bijdrage werkgever Maximaal 12 maand  Duurtijd GIBO wordt beschouwd als gewerkte periode met VOP

37 Vlaamse Ondersteuningspremie VOP VOP VOOR ZELFSTANDIGEN  Zelfstandige arbeid gestart na 1 oktober 2008 OF na 30 juni en een w2 of w3 VAPH OF  Als zelfstandige een arbeidshandicap verwerven na 1 oktober 2008  Voldoende bedrijfsactiviteit bewijzen  Premie :jaar 1 40%, daarna 20% van 1 maal het GGMMI per maand  Geen verhoging mogelijk

38 Vlaamse Ondersteuningspremie VOP VOP INTERIM  Vanaf 1 dag uitzendarbeid  Helft tegemoetkoming voor de werkgever- gebruiker  Eerste jaar 40%, daarna 20% van 2 x het GGMMI  Eerste jaar start op datum start eerste interimcontract met VOP bij dat uitzendkantoor  Geen verhoging mogelijk

39 Vlaamse Ondersteuningspremie VOP  VOP kan voor lokale besturen :  Voor aanwervingen vanaf 1 oktober 2008  Voor aanwervingen na 30 juni op basis van w2 of w3 VAPH  VOP kan in onderwijs De Vlaamse Gemeenschap heeft een eigen regeling voor nieuwe indiensttredingen PmAH

40 Beschutte werkplaats  Bemiddeling door VDAB of partner  Subsidiëring door VSAWSE  Nog geen eenheidsdecreet met sociale werkplaatsen tot, economisch leefbare, maatwerkbedrijven  Wel al opening naar doorstroming :  Voorwaardelijk tewerkstelling van 2 jaar mits begeleiding naar NEC van VDAB/GTB/BW werkomgeving  Via proefproject supported employment (SUEM)

41 Gebruik RECHT  Moet steeds aangevraagd worden  Via WW, dossiermanager,Mijn VDAB, Servicelijn of Online  Elektronisch formulier naar regionale DAH van klant  Print en bijlage naar DAH  Behandeling door DAH  Opvolging dossier klant vanaf 2009

42 Heroverwegingscommissie VDAB (HOC- VDAB)  Bijkomend aan mogelijkheid tot klacht, ombudsdienst, arbeidsrechtbank  Bezwaarformule voor persoon met indicatie van arbeidshandicap, voor persoon met arbeidshandicap én voor werkgever  Georganiseerd in Brussel, multidisciplinair  2 gebruikers, 1 GOB, 1 GA, 1GTB, 1 VDAB, 1 VDAB-voorzitter  Niet-stemhebbende deskundigen

43 Heroverwegingscommissie VDAB (HOC- VDAB)  Gemotiveerd verzoek tot HOC binnen 45 dagen na kennisname beslissing  Advies HOC binnen 60 dagen na ontvangst HOCdossier  Beslissing Raad van Bestuur VDAB binnen 30 dagen na ontvangst advies HOC

44 Tot slot… Dank voor uw aandacht ! Johan Van den Bussche


Download ppt "Www.vdab.be 0800 30 700 www.vdab.be 0800.30.700. www.vdab.be 0800 30 700 HERVORMING BELEID PERSONEN MET EEN ARBEIDSHANDICAP."

Verwante presentaties


Ads door Google