De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

16-7-2014 Nieuwe regelgeving ondersteunende maatregelen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "16-7-2014 Nieuwe regelgeving ondersteunende maatregelen."— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwe regelgeving ondersteunende maatregelen

2 tewerkstellingskansen  65% van onze leerlingen na het 5 de jaar vinden werk op de normale arbeidsmarkt  75% van onze cursisten ABO vinden tewerkstelling na hun opleiding ( sj %)  Voor de werkzoekenden uit het Buitengewoon Secundair Onderwijs zijn er bijkomende initiatieven en mogelijkheden.

3 Hervormingsbeleid voor personen met een handicap 01/10/08: Toekenning Bijzondere Tewerkstellings - Ondersteunende Maatregelen (BTOM) door VDAB

4 hoofdrolspeler

5 organigram

6 werkwinkel  Heel eenvoudig: de Werkwinkel is de plaats waar je alle organisaties vindt die je helpen in je zoektocht naar werk. Samen onder één dak. Dat is makkelijk, want zo is er nog maar één adres voor al je vragen en spaar je tijd en verplaatsingen.  Heel eenvoudig: de Werkwinkel is de plaats waar je alle organisaties vindt die je helpen in je zoektocht naar werk. Samen onder één dak. Dat is makkelijk, want zo is er nog maar één adres voor al je vragen en spaar je tijd en verplaatsingen.

7  GTB: Gespecialiseerde trajectbepalings- en begeleidingsdienst:  Begeleidt via een intensief traject dat uit verschillende stappen bestaat. ( screening, opleiding, ondersteuning, jobcoaching…..  Bij het uitstippelen van dit traject wordt er rekening gehouden met je individuele beperkingen en mogelijkheden.  Deze individuele begeleiding is gratis.

8 DAH  Diensten arbeidshandicapspecialisatie: 1 per provincie  geeft toekenning recht op BTOM  WEST-VLAANDEREN/ -DAH, Spanjaardstraat Brugge -Provinciaal verantw.: Johan Van den Bussche of AH specialist: Michèle Lonneville AH deskundige: Ivan Ongenae AH medew: Daisy Duyck ( ) en Carmen De Schauwer ( )

9 diensten  GTB: voor werkzoekenden met arbeidsbeperking, BTOM aanvragen. Vanaf start traject tot tewerkstelling.  DAH: voor werkgevers en werknemers: ondersteuning aanvragen vanaf tewerkstelling via mijn VDAB-site

10 arbeidshandicap “Elk langdurig en belangrijk probleem van deelname aan het arbeidsleven dat te wijten is aan het samenspel tussen : - functiestoornissen van mentale, psychische, lichamelijke of zintuiglijke aard - beperkingen bij het uitvoeren van activiteiten - en persoonlijke en externe factoren.”

11 indicaties voor kandidaat ondersteuning   1. Erkend zijn door het VAPH (nummer =OK)   2. Hoogstens een (kwalificatie)getuigschrift of diploma buitengewoon onderwijs behaald hebben   3. Recht hebben op een inkomensvervangende – of een integratietegemoetkoming   4. Beschikken over een gerechtelijke of federale beslissing van blijvende arbeidsongeschiktheid

12 indicaties voor kandidaat ondersteuning   5. Recht geven op bijkomende kinderbijslag als kind met een handicap of recht hebben op verhoogde kinderbijslag als ouder met een handicap   6. Een invaliditeitsuitkering ontvangen   7. Een attest voorleggen van een door de VDAB erkende diensten of artsen

13 Getuigschrift of attest buitengewoon onderwijs OV3  Geslaagd in 5 de jaar (getuigschrift)  VOP.  Niet geslaagd 5 de jaar (attest)  VOP óf BW

14 Getuigschrift of attest buitengewoon onderwijs OV3  Ingeschreven tem 30/6 v 5 de jaar  recht op wachtuitkering na 9 maand wachttijd –Wachtuitkering begint te lopen tijdens ABO.  Vroeger stoppen  Géén recht op wachtuitkering. –Ofwel kinderbijslag (bijkomend? Verhoogd?) –Ofwel 1 jaar TW  volledig uitkeringsgerechtigd –Ofwel OCMW-uitkering (leefloon? Art. 60?)

15 Soorten BTOM   1. (Omgevings) aanpassingen   Aanpassing van de arbeidsomgeving   Tegemoetkoming bij verplaatsing- of verblijfskosten   Tolken voor doven en slechthorenden   2 Loonkostensubsidies   Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) in het NEC voor het opvangen van eventueel rendementsverlies   3. Beschermde werkomgeving   Tewerkstelling in een beschutte werkplaats

16 VOP: Vlaamse Ondersteuningpremie   Loonkostensubsidie als resultaat van samensmelting CAO26 en VIP   Budgettair meer middelen Vlaamse regering   !Aangepast op 1 oktober 2010:   !Nieuwe basiscyclus van 5 jaar = – – Eerste jaar: krachtige financiële impuls (40%) in uitzondering tot 60% – – Daarna degressief (30%, 20%, 20%, 20%) – –In het 5 de jaar wordt de werkgever gecontacteerd om de nood na te gaan om met 5 jaar te verlengen. (doorlopend 20%)   Bij verandering werkgever: basiscyclus VOP start

17 Waar en wanneer – – VOP kan ook na GIBO   VOP kan bij uitzendarbeid   VOP kan voor lokale besturen   VOP kan voor onderwijsinstellingen   1 oktober 2008 : omschakeling CAO26/ VIP naar VOP :   - met behoud bedrag premie   - mogelijkheid tot vragen verhoging   !Sinds 27 mei 2010; VOP opnieuw WEL combineerbaar met Activa.   ! Sinds 1 oktober 2010: vernieuwde VOP-percentages

18 Opgelet! Leerling kan BTOM krijgen op basis van zijn BuSO-schoolverleden, bijv VOP, BW. DAARNAAST… Kan leerling ook BTOM krijgen op basis van achterliggende problematiek. (reden BuSO? IQ, fysieke beperking,….)

19 DAH   De toekenning van het recht gebeurt door de DAH   Al dan niet met voorwaarden   Al dan niet na bezoek op de werkplek   Met terugwerkende kracht begin kwartaal of startdatum tewerkstelling.   Klant krijgt beslissing thuis per post   TB krijgt mail + Specialist noteert het in DM

20 Procedure werknemer – –Aanvraag recht BTOM gebeurt in principe door werkzoekende/werknemer zelf.   Werkzoekenden worden hierin ondersteund door de trajectbegeleider, ( GTB)   werknemers door de dienst DAH binnen VDAB.   De rechthebbende kan altijd de ondersteuning weigeren.   Aanvraag gebeurt vanaf de tewerkstelling of traject naar werk

21 Procedure en documenten werkzoekende  Leerling of school schrijft leerling in als cat. 02. –Cat. 02 ‘schoolverlater in wachttijd’ –Dit heeft géén enkel gevolg meer naar kinderbijslag –(Cat. 06  Enkel en alleen voor leerlingen OV2) Inlichtingenblad VDAB (in opmaak) schoolattest.  BTOM aanvragen bij DAH door GTB. Aanvraagformulier ( leerling tekent)

22 Procedure en documenten werknemer  Aanvraag BTOM bij DAH via werkwinkel.  Schoolattest  Aanvraagformulier ( leerling tekent)

23 werkgever van personen met een arbeidshandicap werkgever van personen met een arbeidshandicap  GIBO: gespecialiseerde individuele beroepsopleiding  Jobcoaching: begeleiding van nieuwe werknemers met een arbeidshandicap gedurende zes maanden  VOP: aanvraag online bij de VDAB via tewerkstelling ondersteunende maatregelen  Aanvraag VOP via Google.  Alle info: vdab.be/arbeidshandicap


Download ppt "16-7-2014 Nieuwe regelgeving ondersteunende maatregelen."

Verwante presentaties


Ads door Google