De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Diestsepoort 6/63 – 3000 Leuven GTB Vlaanderen 26-02-2013GTB presentatie 4 GTB Gespecialiseerde trajectbepaling – en begeleiding naar werk voor personen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Diestsepoort 6/63 – 3000 Leuven GTB Vlaanderen 26-02-2013GTB presentatie 4 GTB Gespecialiseerde trajectbepaling – en begeleiding naar werk voor personen."— Transcript van de presentatie:

1

2 Diestsepoort 6/63 – 3000 Leuven

3 GTB Vlaanderen

4 26-02-2013GTB presentatie 4 GTB Gespecialiseerde trajectbepaling – en begeleiding naar werk voor personen met een arbeidshandicap Vlaamse werking met provinciale afdeling Bediening in de werkwinkel

5 26-02-2013GTB presentatie 5 1. Personen met een arbeidshandicap? Erkend zijn door het VAPH –= ruimer dan erkenningen naar tewerkstelling. Ook internaat, dagcentrum,… –Ook beslissingen van AWIPH, COCOF, DPB –Schriftelijk bewijs beschutte werkplaats dat betrokkene in het verleden gesubsidieerd werd als doelgroepwerknemer.

6 26-02-2013GTB presentatie 6 1. Personen met een arbeidshandicap? Hoogstens een (kwalificatie)getuigschrift of diploma buitengewoon onderwijs behaald hebben –OV1 en OV2 -> attest –OV3 -> getuigschrift of attest –ABO -> getuigschrift –OV4 -> diploma of getuigschrift –Indicatie van een CLB = in kader van GON (geïntegreerd onderwijs) en ION (inclusief onderwijs)

7 1. Personen met een arbeidshandicap? Recht hebben op een inkomensvervangende- of integratietegemoetkoming –Attest van FOD Recht geven op bijkomende kinderbijslag als kind met een handicap Beschikken over een gerechtelijke of federale beslissing van blijvende arbeidsongeschiktheid GTB presentatie26-03-2013

8 1. Personen met een arbeidshandicap? Een invaliditeitsuitkering ontvangen –Indicatie van een adviserend geneesheer van het ziekenfonds Een attest van een specialist voorleggen –Een medisch attest is maar geldig als de aandoening op de lijst van stoorniscodes staat! –Kan ook door huisarts worden ingevuld mits expliciete verwijzing naar de artsspecialist die de diagnose heeft gesteld. –Enkel attesten uit België zijn geldig GTB presentatie 26-02-2013

9 1. Personen met een arbeidshandicap? Een attest voorleggen van één van door VDAB erkende diensten of artsen –Onder andere de arbeidsgeneeskundige dienst van VDAB (=Arista), RVA, Actiris, de ADG, Forem. –Screeningsdienst = psychologische dienst van VDAB –De door VDAB erkende gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten (GA) GTB presentatie 26-02-2013

10 GTB presentatie 10 2. Begeleiding naar werk? Trajectbegeleiding naar een job op maat - Op de open arbeidsmarkt - In beschutte werkplaats - In sociale werkplaats - In arbeidszorg Activeringsbegeleiding als voortraject –Mensen met een MMPP problematiek (Mentaal, Medisch,Psychisch, Psychiatrisch), die de inschakeling op de arbeidsmarkt bemoeilijken of zelfs verhinderen. Loopbaanbegeleiding voor werkende (tot juni 2013

11 26-02-2013GTB presentatie 11 2. Begeleiding naar werk? Begeleiding in verschillende stappen: 1.Instapfase 2.Bepalingsfase 3.Begeleidingsfase 4.Nazorg

12 26-02-2013GTB presentatie 12 2. Begeleiding naar werk? 1. Instapfase Klant meldt zich aan bij de GTB trajectbegeleider in de werkwinkel –Deze aanmelding kan zowel spontaan gebeuren als na een doorverwijzing (VDAB, scholen, psychiatrieën,…) –Tijdens het aanmeldingsgesprek worden kort de eerste gegevens genoteerd alsook het vdab dossier overlopen

13 26-02-2013GTB presentatie 13 2. Begeleiding naar werk? 2. Bepalingsfase Klant wordt uitgenodigd op een intakegesprek, waarin wordt stilgestaan bij: –Onderwijsverleden –Eventueel gevolgde opleidingen –Werkervaring –Sociale gegevens –Medische beperkingen Er wordt soms ook gevraagd een thuisopdracht in te vullen waarin concreter gevraagd wordt naar de mogelijke capaciteiten en praktische zaken naar tewerkstelling toe.

14 26-02-2013GTB presentatie 14 2. Begeleiding naar werk? 2. Bepalingsfase Indien er nog onduidelijkheden zijn en extra onderzoek(medisch, IQ, tempo, psychische draagkracht,…) nodig is, wordt een arbeidsonderzoek aangevraagd bij een Gespecialiseerde Arbeidsonderzoekdienst (GA) Ook kan een advies gevraagd worden aan de psychologische dienst van VDAB. Mogelijkheid tot het aanvragen van bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen wordt nagegaan (en eventueel aangevraagd)

15 26-02-2013GTB presentatie 15 2. Begeleiding naar werk? 2. Bepalingsfase Na deze intakefase wordt een actieplan opgesteld, rekening houdend met de mogelijkheden, interesses en beperkingen. In een overeenkomst worden de verdere te nemen acties naar werk uitgeschreven.

16 26-02-2013GTB presentatie 16 2. Begeleiding naar werk? 3. Begeleidingsfase Uitvoeren actieplan Trajectbegeleider als rode draad binnen het traject: –Coachend en ondersteunend –Kan bijsturen –Zoekt naar oplossingen –Schakelt zorgondersteuning in waar nodig Mogelijkheid tot inschakeling partners

17 Partners? VDAB competentiecentra GA: gespecialiseerde arbeidsonderzoeksdiensten (CADOR/UCRO). GOB: gespecialiseerde opleiding- en begeleidingsdiensten (Job&co/UCBO) Derden (groep intro, vokans, Kopa, Grijkoort, jobkanaal,….) GTB presentatie26-03-2013

18 26-02-2013GTB presentatie 18 2. Begeleiding naar werk? 3. Begeleidingsfase Mogelijke acties: –Bemiddelingsacties –Competentieversterkende acties Sollicitatiebegeleiding: gespecialiseerd of niet Opleiding: kort of lang, gespecialiseerd of niet, in een centrum of op de werkvloer Instap op de werkvloer: sollicitatiestage, IBO, GIBO, jobcoaching,… –Activeringsacties Arbeidszorg Activeringsbegeleiding

19 26-02-2013 GTB presentatie 19 2. Begeleiding naar werk? 4. Nazorg Als de klant aan het werk gaat, is er nog minimum 3 maanden opvolging. –Deze opvolging kan van op afstand –Indien begeleiding op de werkvloer nodig is, kan een jobcoach ingeschakeld worden. Indien arbeidszorg: opvolging gedurende 2 jaar, in functie van doorstroom naar tewerkstelling

20 3. BTOM? 1.Aanpassing van de arbeidspost 2.Tegemoetkoming bij verplaatsings- of verblijfskosten 3.Schrijf-, oraal- en gebarentaaltolken voor doven en slechthorenden 4.Vlaams ondersteuningspremie 5.(Voorwaardelijke) Tewerkstelling in een beschutte werkplaats GTB presentatie 26-02-2013

21 3. BTOM? Vlaams ondersteuningspremie (VOP) –Gedurende 5 jaar (20 kwartalen) een premie van VDAB. De hoogte van de premie wordt berekend op basis van het loon van je werknemer en het moment waarop je hem (voor het eerst) aangeworven hebt. –De maatregel geldt in de privésector, het onderwijs, en voor werknemers die na 01- 07-2008 in dienst kwamen bij provincies, gemeenten, OCMW's en door hen opgerichte verzelfstandigde agentschappen of verenigingen. Hij geldt niet bij de overheid en in beschutte werkplaatsen. GTB presentatie 26-02-2013

22 3. BTOM? (Voorwaardelijke) Tewerkstelling in een beschutte werkplaats –Als je door je arbeidshandicap tijdelijk of definitief niet in het gewone economische circuit kan werken –Je kan een toelating krijgen van onbepaalde duur of van bepaalde duur, namelijk 2 jaar. –Is het een tewerkstelling van bepaalde duur, dan word je tijdens je job in de beschutte werkplaats begeleid naar een job in het gewone arbeidscircuit. –In een erkende beschutte werkplaats krijg je nuttig werk in een aangepaste werkomgeving en word je deskundig begeleid tijdens je werk. GTB presentatie 26-02-2013

23 3. BTOM? Wie heeft recht op een BTOM? –Is een persoon met een indicatie van arbeidshandicap waarvan de VDAB (dienst arbeidshandicap, DAH) beslist heeft dat deze persoon recht heeft op bijzondere tewerkstellingsondersteunende maatregelen (BTOM) in functie van het kortste traject naar werk(behoud) –De toekenning van het recht gebeurt door de DAH GTB presentatie26-03-2013

24 3. BTOM? Wie? –Mensen met een automatisch recht op een BTOM (op basis van rechtenmatrix) Bv: leerlingen OV2 hebben rechtstreeks recht op BTOM BW Bv: bepaalde psychische stoornissen geven recht op VOP of BW. -Multi Elementen Adviesverslag kan zowel door de trajectbegeleider als door de GA worden opgesteld. GTB presentatie26-03-2013


Download ppt "Diestsepoort 6/63 – 3000 Leuven GTB Vlaanderen 26-02-2013GTB presentatie 4 GTB Gespecialiseerde trajectbepaling – en begeleiding naar werk voor personen."

Verwante presentaties


Ads door Google