De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tewerkstelling van kansengroepen. Welke visie schuit achter de decreten?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tewerkstelling van kansengroepen. Welke visie schuit achter de decreten?"— Transcript van de presentatie:

1 Tewerkstelling van kansengroepen. Welke visie schuit achter de decreten?

2 Kader - situering Vlaams Regeerakkoord Sociale Economie => 2 pijlers: Lokale Diensteneconomie Maatwerk • Beschutte werkplaatsen • Sociale werkplaatsen • Invoegmaatregel Hervorming van de ondersteuningsinstrumenten

3 Één beleidsdomein, twee bevoegde ministers Vertrekkende van de Europese krijtlijnen 4 modules waarbinnen Vlaanderen de ondersteuning van de kansengroepen wil realiseren: (1) opleiding op de werkvloer; (2) begeleiding op de werkvloer (omkadering); (3) een loonpremie (op basis van de afstand tot de arbeidsmarkt); (4) aanpassing van de werkplek/arbeidsomgeving. De modules kunnen collectief ingezet worden vanuit Sociale Economie of individueel vanuit Werk. 01-04-20093 Het Vlaams Werkgelegenheidsbeleid

4 Het principeakkoord tussen de sociale partners en de Vlaamse Regering (13 januari 2009) de Europese regelgeving het federale beleid Activering en doelgroepenbeleid het institutionele akkoord rond de 6 e staatshervorming. Arbeidsmarktbeleid, inclusief sociale economie en doelgroepenbeleid Vrijheidsgraden

5 Beleidsnota sociale economie 2009-2014 Een sterkere ‘sociale economie’ met jobs op maat voor de meest kwetsbare mensen. Een ‘socialere, maatschappelijk verantwoorde economie’ voor en door mensen met geëngageerde, maatschappelijk verantwoorde ondernemers.

6 Doelstellingen hervorming Eenduidig kader voor collectieve professionele inschakeling van de zwaksten op de arbeidsmarkt. Vereenvoudigen en afstemmen Administratief, procedures, subsidiëring De schotten doorbreken Binnen de sociale economie en naar de ‘reguliere’ economie

7 Doelstellingen hervorming Optimale ondersteuning van inschakeling, begeleiding en ondersteuning uitgangspunt: ongeacht de plaats van tewerkstelling  zelfde ondersteuning bij individuele of collectieve inschakeling op maat van de werknemer (via maatwerkdecreet en lokale diensteneconomie) op maat van de werkgever (via hervorming van het ondersteuningsinstrumentarium)

8 Doelstelling hervorming Geen categoriale benadering, maar individuele indicering MAATWERK Niet alleen in ondersteuning, ook in toeleiding en indicering (VDAB). Binnen de sociale economie = nood aan (al dan niet tijdelijk) een loonpremie en competentieontwikkeling EN begeleiding op de werkvloer om in een bedrijfscontext te kunnen functioneren. rendementsverlies en nood aan begeleiding

9 Werkondersteunende maatregelen (WOP) OpleidingBegeleidingLoonpremie (rendementsverlies) Arbeidspost- aanpassing Personen met een handicap Personen met een psycho-sociale problematiek Uiterst kwestbare werknemers, minimum 2 jaar werkzoekenden collectief individueel X X X X X X

10 Toeleiding en indicering Een nieuwe kijk op indicering voor alle werkzoekenden die ondersteuning nodig hebben Voor alle maatregelen gericht op zwakste doelgroepen (W², VOP, sociale economie (LDE en maatwerk), …) Na screening en indicering wordt een advies geformuleerd over de invulling van het WOP op vier punten (cfr. modules) De concrete invulling (hoogte en duurtijd) van het WOP  indicatie over wat het loopbaanperspectief kan zijn en wat het potentieel aan doorgroei/doorstroom is. In lijn met de evolutie naar een maatpak en loopbaangerichte maatregelen  afstappen van standaardtussenkomsten  gericht ondersteuning in functie van individuele noden.

11 Maatwerkdecreet => invoeg, SW en BW collectieve inschakeling van minstens 5 VTE op dezelfde werkvloer in MAATWERBEDRIJVEN  MAATWERKAFDELINGEN = = Sociale werkplaatsen Invoegbedrijven Beschutte werkplaatsen

12 Maatwerkbedrijf kernactiviteit = inschakeling doelgroep Pmah / PSP COLLECTIEVE inschakeling van doelgroep minstens 75% van personeel behoort tot Pmah / PSP (min. 20 vte) Ondersteuning :  modules loonpremie, begeleiding en opleiding op de werkvloer  organisatieondersteuning Organisatievoorwaarden:  Vzw’s en handelsvennootschappen met vso  SE-principes op brede organisatieniveau  kwaliteitskader op organisatieniveau Maatwerkafdeling kernactiviteit = economische activiteit, productie, dienstverlening, … COLLECTIEVE inschakeling van doelgroep Pmah / PSP / uiterst kwetsbare werknemers (min. 5 vte) 0ndersteuning : → modules loonpremie, begeleiding op de werkvloer en arbeidspostaanpassing Organisatievoorwaarden:  Elke werkgever  SE-principes en voorwaarden gekoppeld aan inschakeling  kwaliteitskader met focus op HR-beleid

13 Lokale diensteneconomie collectieve inschakeling van minstens 5 VTE op dezelfde werkvloer in lokale diensten De lokale diensteneconomieonderneming dient Individueel passend en competentieversterkende tewerkstelling aan doelgroepwerknemers aan te bieden Doelgroepwerknemers kwalitatief te begeleiden op de werkvloer, afgestemd op de individuele nood en met het oog op doorstroom Afgestemd op maatwerk (module begeleiding, organisatievoorwaarden en kwaliteit)

14 Doorstroom Evaluatie Op vaste tijdstippen of op vraag VDAB, werknemer, werkgever Indien positieve evaluatie of gunstige evolutie  doorstroomtraject Wanneer doorstroomtraject opstarten? persoonlijk situatie Continuïteit dienstverlening Passende vacature + ondersteuning Traject = Doorstroomstage Effectieve doorstroom

15 W² (werk – welzijn) Wie? Werkzoekenden die niet of nog niet toegeleid kunnen worden naar betaalde arbeid. Wat? Één decretaal kader vanuit werk, welzijn en sociale economie

16 Een hertekening van het ondersteuningslandschap Afstemming hervorming van de maatregelen (maatwerk/LDE) Verhogen van de kwaliteit Vereenvoudiging en rationalisatie van het ondersteuningsaanobod versnippering van expertise over vele actoren, … effectieve en efficiënte inzet van overheidsmiddelen duidelijke ROLverdeling en TAAKafbakening overheid, ondersteuningsintrumenten en koepels/partners afstemming met brede overheidsinstrumentarium (werk, economie, innovatie) en reguliere economie vertrekpunt = de onderneming in de SE, niet de structu(u)r(en)

17 Ondersteuning aan … Ondersteuning aan SE-ondernemingen Overlegplatform => commissie sociale economie in SERV Collectieve ondersteuning => nieuw ondersteuningsorgaan Individuele ondersteuning => op maat van en aan de individuele onderneming Financiële ondersteuning Managementadvies Innovatiesteun Ondersteuning van ondernemerschap in de SE & MVO Bevorderen van de sociale economie en MVO Regierol lokale besturen Managementopleiding & wetenschappelijk onderzoek

18 Timing … Maatwerk en lokale diensteneconomie Overleg binnen de Vlaamse Regering Indienen in Parlement : voorjaar 2013 Overgang in 2013, implementatie in 2014 Ondersteuning Collectief ondersteuningsorgaan en regie lokale besturen Goedgekeurd door Vlaamse Regering Commissie sociale economie binnen SERV en individuele ondersteuning voorjaar 2013


Download ppt "Tewerkstelling van kansengroepen. Welke visie schuit achter de decreten?"

Verwante presentaties


Ads door Google