De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ONDERNEMINGENONDERNEMINGEN.  De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die in hun doelstellingen de realisatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ONDERNEMINGENONDERNEMINGEN.  De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die in hun doelstellingen de realisatie."— Transcript van de presentatie:

1 ONDERNEMINGENONDERNEMINGEN

2  De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die in hun doelstellingen de realisatie van bepaalde maatschappelijke meerwaarden vooropstellen en hierbij de volgende basisprincipes respecteren: - voorrang van arbeid op kapitaal - democratische besluitvorming - maatschappelijke inbedding - transparantie - kwaliteit - duurzaamheid

3  Doelgroep: personen die omwille van persoons- en/of maatschappijgebonden redenen niet (meer) kunnen werken onder een arbeidscontract in het regulier of beschermend tewerkstellingscircuit  Arbeidsmatige activiteiten in een werkomgeving  Dienstverlening of productie  Ondersteuning van de mens  Brengt de latente functies van arbeid in hun bereik  algemeen welzijn van arbeidszorgmedewerkers  Bestaat in diverse soorten (bv. geestelijke gezondheidszorg, zorg voor personen met een handicap, sociale en beschutte werkplaatsen, …)

4  Een beschutte werkplaats is in de eerste plaats een tewerkstellingsplaats voor alle werkwillige personen met een arbeidshandicap die tijdelijk of definitief niet in het normaal economisch circuit terecht kunnen.  Uiteindelijk doel van de beschutte werkplaats is de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap met het oog op hun verbeterde integratie in de maatschappij.  http://www.youtube.com/watch?v=v5r7XeO98bQ http://www.youtube.com/watch?v=v5r7XeO98bQ

5  Deze diensten kunnen verleend worden in individuele en collectieve dienstverlening zoals: buurtgerichte kinderopvang aanvullende thuiszorg vervoer- en boodschappendiensten energiesnoeiers het uitbaten van een fietsenstalling sociale restaurants groen- en buurtonderhoud onderhoud van fiets- en wandelpaden buurtsport  Via deze dienstverlening wordt er duurzame tewerkstelling gecreëerd voor personen uit kansengroepen. De werknemers worden intensief begeleid zodat de kwaliteit van de dienstverlening gewaarborgd is.  De dienstverlening is vaak gericht naar een minder gegoed publiek, waardoor de prijzen kunnen variëren naargelang het inkomen van de klant.

6  Een initiatief lokale diensteneconomie moet volgens het decreet aan volgende inhoudelijke voorwaarden voldoen: - bijkomende tewerkstelling creëren; - maximaal inspanningen leveren om kansengroepen aan te werven en gelijkwaardige kansen te bieden in de organisatie; - garanties bieden inzake kwaliteit van de arbeid voor kansengroepen met het perspectief op duurzaamheid, waarbij bij de organisatie van het werk rekening wordt gehouden met de behoeften van de werknemers; - stimuleren en bevorderen van doorstroom- en doorgroeimogelijkheden; - ingebed zijn in het lokale socio-economische weefsel; - aanvullend zijn ten opzichte van het reeds bestaande aanbod; - een kwaliteitsvolle en toegankelijke dienstverlening verstrekken; - aandacht hebben voor milieuzorg; - als sui-generis afdeling werkzaam zijn ingeval de organisatie nog andere activiteiten heeft dan die in het kader van de lokale diensteneconomie

7  Sociale Werkplaatsen zijn erkende initiatieven die een bedrijfsactiviteit ontwikkelen met werkgelegenheid voor zeer moeilijk bemiddelbare werkzoekenden in een beschermde werkomgeving.  Creëren werkgelegenheid waarbij productiviteit gepaard gaat met aandacht voor de specifieke noden van de werknemers.  Wordt gesubsidieerd via loonsubsidies en omkaderingssubsidies.  De werknemer behoort tot de doelgroep van zeer moeilijk te plaatsen werkzoekenden. Dit zijn werkzoekenden die geen werk vinden op de gewone arbeidsmarkt. De reden daarvoor is hun persoonlijke problematiek. Zij zijn wel in staat om onder begeleiding arbeid op maat te verrichten.

8  De werknemer moet voldoen aan volgende voorwaarden: - fysieke of psychische of sociale beperkingen en moeilijkheden hebben; - op de dag vóór indienstneming ingeschreven zijn bij de VDAB als niet-werkende werkzoekende; - een begeleidingstraject van de VDAB volgen; - op de dag vóór indienstneming ononderbroken gedurende een periode van minstens 5 jaar inactief zijn; - geen hoger diploma, getuigschrift of brevet hebben behaald dan een diploma van lager secundair onderwijs, buitengewoon hoger secundair onderwijs of hoger secundair beroepsonderwijs; of - Is op de dag vóór de indienstneming doelgroepwerknemer in een sociale werkplaats.  http://www.youtube.com/watch?v=5yLO_2rsNTU http://www.youtube.com/watch?v=5yLO_2rsNTU

9  Een invoegbedrijf stelt invoegwerknemers tewerk. De invoegwerknemer is: een persoon met hoogstens een diploma HSO die de dag voor zijn aanwerving beantwoordt aan één van volgende kenmerken: - jonger dan 50 jaar en min. 12 maanden inactief - ouder dan 50 jaar en min. 6 maanden inactief - min. 6 maand leefloongerechtigd of arbeidsgehandicapt - deeltijds werkzoekende leerling van het deeltijds beroepssecundair onderwijs en een dag inactief (= noch in loondienst, noch op zelfstandige basis hebben gewerkt, noch als cursist een individuele beroepsopleiding (IBO) hebben gevolgd.)  Invoegbedrijven zijn ondernemingen die bereid zijn kansengroepen een duurzame tewerkstelling te garanderen met aandacht voor opleiding en begeleiding in een arbeidsomgeving waar maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal staat.

10  Sociale werkplaatsen | Sociale Economie.be Sociale werkplaatsen | Sociale Economie.be  http://www.youtube.com/watch?v=v5r7XeO98 bQ http://www.youtube.com/watch?v=v5r7XeO98 bQ  http://www.youtube.com/watch?v=5yLO_2rsN TU http://www.youtube.com/watch?v=5yLO_2rsN TU  http://www.socialeeconomie.be/definitie http://www.socialeeconomie.be/definitie


Download ppt "ONDERNEMINGENONDERNEMINGEN.  De sociale economie bestaat uit een verscheidenheid van bedrijven en initiatieven die in hun doelstellingen de realisatie."

Verwante presentaties


Ads door Google