De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DENKDAG ‘Bekwaamheden Beter Benutten’ VLAB – SST 31 maart 2004.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DENKDAG ‘Bekwaamheden Beter Benutten’ VLAB – SST 31 maart 2004."— Transcript van de presentatie:

1 DENKDAG ‘Bekwaamheden Beter Benutten’ VLAB – SST 31 maart 2004

2 TE BEHANDELEN THEMATA OP WEG NAAR EEN GEZAMENLIJKE DEFINITIE … DOELGROEPBEPALING REGIONALE DIVERSITEIT EN VERANTWOORDELIJKHEID TOELEIDING SUBSIDIERING

3 OP WEG NAAR EEN GEZAMENLIJKE DEFINITIE …

4 Situatieschets Huidige reglementering: Duidelijke omschrijving van doelgroep Duidelijke omschrijving van taak:  Tewerkstelling  Doorstroming waar mogelijk

5 Gevolgen van ‘BBB’ Evenredige participatie van alle doelgroepen en kansengroepen op de arbeidsmarkt Inclusief waar het kan, gespecialiseerd waar het moet

6 Visie Creëren van tewerkstelling/begeleiding op maat voor elk individu die niet (meer), nog niet terecht kan in het NEC Kans om hokjes te doorbreken Kans om expertise en knowhow ruimer in te zetten dan de muren van bw en sw Expertisecentra op het vlak van begeleiding en omkadering van de doelgroep

7 Rol van de betrokken partners Overleg tussen alle betrokken partijen die bevordering van tewerkstelling van kansengroepen beogen Uitwisseling van methodieken, ervaringen, instrumenten Afspraken in het werkveld

8 DOELGROEP ‘(aan)gepaste tewerkstelling’

9 Situatieschets Strikte afbakening van de doelgroep sociale en beschutte werkplaats Ook andere doelgroepen kunnen op dit moment niet terecht in het NEC, omwille van hun specifieke problematiek: Alternatieve straffen, deeltijds lerenden, stagecontracten voor BUSO leerlingen, stagecontracten vanuit de bijzondere jeugdbijstand, voorwaardelijke invrijheidsstelling, vluchtelingen in asielprocedure,…

10 Gevolgen van ‘BBB’ Evenredige participatie van alle doelgroepen en kansengroepen op de arbeidsmarkt. Een mogelijke doelgroepverruiming mag geen verdringingseffect hebben van de initieel beoogde kansengroepen

11 Visie Recht op arbeid concretiseren voor diverse doelgroepen, voor wie dit recht moeilijk te realiseren is (los van de oorzaak van het probleem). Gepaste tewerkstelling waar maatwerk centraal staat. Maatwerk richt zich via individuele begeleidingsplannen op de competentieontwikkeling van elke individuele werknemer, in relatie met een aangepast takenpakket.

12 Rol van de betrokken partners Uitbreiding van de doelgroep ‘(aan)gepaste tewerkstelling’: wie bepaalt, wie leidt toe, …? Opgebouwde expertise mbt tewerkstelling van de doelgroepen omzetten in instrumenten en methodieken, die overdraagbaar zijn naar verschillende deeldoelgroepen.

13 REGIONALE DIVERSITEIT ‘(aan)gepaste tewerkstelling’

14 Situatieschets Op dit moment bestaan er duidelijke schotten tussen de verschillende initiatieven op het vlak van tewerkstelling. Afhankelijk van specifieke, administratieve criteria kan een persoon zich oriënteren naar een werkvorm ‘(aan)gepaste tewerkstelling’.

15 Gevolgen van ‘BBB’ Sociale en beschutte werkplaatsen zullen onder eenzelfde beleidsdomein EWT meer en meer met elkaar te maken krijgen. Bestaande ‘overlappingen’ zullen nog toenemen in de toekomst. Groei van erkenning en waardering van elkaars waarde.

16 Visie Een waaier aan activiteiten binnen de ‘(aan)gepaste tewerkstelling’ maakt het aanbod ruimer voor de doelgroep (gaande van een kleinschalig ambachtelijk atelier tot een grootschalig productiebedrijf). Begeleiding op maat krijgt nog meer mogelijkheden.

17 Rol van de betrokken partners Bewaken van de regionale diversiteit van ‘(aan)gepaste tewerkstelling’ (schaalgrootte, activiteitenkeuze,…) Respecteren van specialisaties zowel op het vlak van doelgroep, als op het vlak van activiteiten en methodieken.

18 TOELEIDING

19 Tewerkstelling Welzijn werkzoekende BW / SWLWW (incl. gespec.toeleiders) J N Gespecialiseerde consulentVDAB-Consulent Voldoet aan objectieve criteria? J N Enkel registratie Gespecialiseerde screening Alle Vlaamse erkende instanties Verslag Inschatting tewerkstellingsmogelijkheden en ev. groeipotentieel TEC Tewerkstellingsevaluatiecomité -Negatieve selectie - subsidiebepaling Beperkte kans op de arbeidsmarkt (risicogroepen)? Gewone VDAB- procedure PEC Voldoet aan objectieve criteria? JN

20 Situatieschets Multidisciplinair versus objectieve criteria Voor- en nadelen in beide toeleidingssystemen

21 Gevolgen van ‘BBB’ Toeleiding via vdab-agentschap Alleszins wijziging in toeleiding voor personen met een handicap (vlaams fonds)

22 Visie Zelfde toegangspoort voor iedereen tot de arbeidsmarkt Combinatie multidisciplinaire aanpak versus ‘vaststaande feiten’ Multidisciplinair beslissingsorgaan Keuze individu staat centraal

23 Rol van de betrokken partners Organisatie toeleidingsprocedure Oprichting beslissingsorgaan Inbouw controle mogelijke verdringingseffecten

24 SUBSIDIERING

25 Situatieschets Sociale en beschutten werkplaatsen hebben andere financieringskanalen, subsidiëringsregels, advies- en overlegprocedures,… Beide systemen hebben positieve en negatieve elementen. Ook al zijn ze verschillend samengesteld, het eindresultaat lijkt niet veel te verschillen.

26 Gevolgen van ‘BBB’ Sociale en beschutte werkplaatsen hebben eenzelfde opdracht, binnen eenzelfde beleidsdomein. Door BBB is op korte termijn de toenadering tussen beide sectoren sterk toegenomen, met als resultaat een gemeenschappelijke visie op de toekomst.

27 Visie Sociale en beschutte werkplaatsen zijn sterke economische entiteiten. Er is een duidelijk evenwicht tussen het bedrijfsmatige en het sociale component. De subsidiëring compenseert alle meerkosten van de tewerkstelling van de doelgroep: rendementsverlies, nood aan ondersteuning, infrastructuur.

28 Rol van de betrokken partners Een voorwaardenscheppend kader bewerkstelligen zodat de ‘(aan)gepaste tewerkstelling’ zich binnen een leefbare context kan ontwikkelen. Garantie op invulling van recht op arbeid voor alle deeldoelgroepwerknemers inbouwen in de subsidiëring. Infrastructuur waarborgen.


Download ppt "DENKDAG ‘Bekwaamheden Beter Benutten’ VLAB – SST 31 maart 2004."

Verwante presentaties


Ads door Google