De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Streekpact 2013 – 2018 ‘Duurzaam en Innovatief Werken en Ondernemen in Zuid-Oost-Vlaanderen’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Streekpact 2013 – 2018 ‘Duurzaam en Innovatief Werken en Ondernemen in Zuid-Oost-Vlaanderen’"— Transcript van de presentatie:

1 Streekpact 2013 – 2018 ‘Duurzaam en Innovatief Werken en Ondernemen in Zuid-Oost-Vlaanderen’

2 Opmaak Streekpact 2013- 2018 Eén van de belangrijkste opdrachten van een RESOC is de opmaak van een Streekpact; een gezamenlijke toekomstvisie voor de sociaal-economische ontwikkeling van de streek. Het Streekpact wordt opgemaakt met alle relevante stakeholders in de streek. Het zet de krijtlijnen uit van onze gemeenschappelijke ambitie en het formuleert concrete doelstellingen en actiepunten.

3 Opmaak Streekpact 2013- 2018 –Plannen van prioriteiten en breed kader: in overleg met lokale besturen en andere regionale organisaties in diverse ad hoc-werkgroepen –Proces in 2013 – bewust met de nieuwe lokale besturen –Interactie met de (volgende) Vlaamse regering –Andere belangrijke invalshoek: interactie met beleidskaders van hogere overheden en gamma aan (Europese) cofinanciering

4 Streekpact 2013-2018 ‘ Duurzaam en innovatief werken en ondernemen in Zuid-Oost-Vlaanderen’ 1)Innovatieve Zorgzame Regio 2)Lokaal Ondernemerschap 3)Kwalitatief wonen 4)Mobiliteit 5)Opleiding & Werken 6)Zorg - Focus op ouderenzorg

5 1. Innovatieve Zorgzame Regio –Een gemeenschappelijke regionale doelstelling als hefboom voor de socio-economische ontwikkeling van de streek –Van ‘Zorgregio ZOV’ naar ‘Innovatieve Zorgzame Regio’ –Brede interpretatie van zorg – zorgzaam: levenskwaliteit, woonvormen, duurzaamheid, koolstofarme economie, hernieuwbare energie, gezondheid, innovatie, filantropie …

6 Acties: –Ontwerpen gemeenschappelijke visie met een werkgroep –Afbakenen van meetbare indicatoren –Marktanalyse ondernemerschap in de regio –Communicatie en netwerkstrategie –Projecten ontwikkelen: Zorgtoerisme, Proeftuin dossier zorg innovatie/Aalst, Streekfonds, … 1. Innovatieve Zorgzame Regio

7 2. Lokaal Ondernemerschap 2.1.Ondersteuning uitbouw lokale economie –Ondersteuning aan ondernemers uitbouwen via ondersteuning diensten lokale economie, hoe samenwerking tussen ondernemers bevorderen –Lokale distributienetwerken van streek- en hoeveproducten bevorderen en promoten Acties: –Overleg lokale economie (ambtenaren + schepenen) –Workshop gemeentelijke websites optimaliseren –Welk onthaalbeleid nieuwe ondernemers

8 2.2. Ruimtelijke omgevingsfactoren –Ruimte om te ondernemen Leegstand, brownfields, … Specifieke economische knooppunten/BEK Ruimte/bedrijfsgebouwen - aanbod en vraag –Acties rond ruimte om te ondernemen NIMBY Website vraag/aanbod industrieterreinen in ZOV Shared working spaces Werking bedrijvencentra beter bekend maken

9 –Regionale aantrekkingskracht: niet enkel werk & economie, ook wonen –Samenwerking lokale besturen Acties –Uitbouwen Wonen als structureel thema –Stimuleren lokaal en regionaal overleg –Brugfunctie tussen actoren –Inventarisatie Rollen & Contactpersonen –Kennisdeling Goede Praktijken 3. Kwalitatief Wonen

10 4. Mobiliteit –Mobiliteit Wegen/Spoorwegen/Waterwegen/Bus Woon/werkverkeer Geplande wegenwerken beter communiceren Vrachtroutenetwerken optimaliseren Fietsverkeer bevorderen bij werknemers Visie rond mobiliteit in landelijke omgeving ontwikkelen

11 –Acties rond mobiliteit: Tweejaarlijks dossier mobiliteit -> basisregiovisie Dossier transport over water opvolgen voor Dender en Bovenschelde Multimodale ontsluiting bedrijventerreinen 4. Mobiliteit

12 5. Opleiding & Werken –Samen met onze partners de afstand tot werk in onze regio zo klein mogelijk maken Woon-werkverkeer (mobiliteit) Voldoende kinderopvang Arbeidsplaatsen in reguliere en sociale economie Kwalitatief opleidingsaanbod afgestemd op behoeften arbeidsmarkt –Insteek vanuit Arbeidsmarkt en vanuit Duurzaam Loopbaanbeleid en Diversiteit naar bedrijven

13 –Duurzaam Loopbaanbeleid en Diversiteit Loopbaan- en diversiteitsplannen rond 4 thema’s:  Duurzame diversiteit  Competentieontwikkeling en –versterking  Werkbaarheid / werkvermogen / werkgoesting  Innovatieve arbeidsorganisatie 5. Opleiding & Werken

14 –Acties Arbeidsmarktbeleid Verder ontwikkelen samenwerkingen lokale besturen en OCMW’s Arbeidsmarktgegevens doelgericht opvolgen, analyseren en delen Samenwerking opleidingsinstellingen stimuleren Lokale belangen verdedigen Streekdenken / intergemeentelijke samenwerkingen stimuleren 5. Opleiding & Werken

15 Ondersteunen initiatieven van lokale besturen rond kinderopvang Interactie PWA’s optimaal uitbouwen / maximaal benutten van beschikbare middelen Ondersteunen en promoten van initiatieven rond lokale werkgelegenheid/sociale economie Invoering ’Maatwerkdecreet Sociale Economie/Lokale Diensteneconomie’ opvolgen en organisatie van regionaal overleg 5. Opleiding & Werken

16 6. Zorg - Ouderen/Vergrijzing –Uitgangspunt: Structurele samenwerking tussen Streekoverleg en Zorginnovatiecluster –Personeel: vernieuwende personeelsorganisaties en taal/integratie –Signaalfunctie naar hogere overheden –Woonbeleid en nieuwe woonformules –Opmaak regiodossier van huidige toestand en planning inzake RVT/Woonzorgcentra –Gerichte informatieverschaffing nr lokale besturen

17 En nu? Van woord naar daadkracht –Streekpact omvat een beperkt aantal kernuitdagingen voor de regio –Maximale ondersteuning/dienstverlening lokale besturen is een van de uitgangspunten –Voor de uitvoering/concretisering zal de nodige overlegstructuur voorzien worden –Optimalisatie van de communicatiestromen hierrond

18 En nu? Van woord naar daadkracht –Stimuleren van bovenlokale/intergemeentelijke samenwerking/acties –Waar kan in wisselwerking met lokale besturen/andere regionale organisaties –Bepalen van timing en prioriteiten –Tweejaarlijkse evaluatie en bijsturing indien nodig

19


Download ppt "Streekpact 2013 – 2018 ‘Duurzaam en Innovatief Werken en Ondernemen in Zuid-Oost-Vlaanderen’"

Verwante presentaties


Ads door Google