De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fusie? Moeten of willen?.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fusie? Moeten of willen?."— Transcript van de presentatie:

1 Fusie? Moeten of willen?

2 Even kennismaken Lucy Hermsen, algemeen directeur Personeel en onderwijs SKOB Geert Gerritsen, algemeen directeur PRO8 Jan Ruikes, algemeen directeur Financiën en beheer SKOB En………… (naam, functie/rol, school)

3 Dank voor de gastvrijheid
Gastscholen zijn…. De Mariabasisschool (9 januari, u.) De St.Bernardusschool (15 januari, u.) De Roncallischool (24 januari, u.) Basisschool Dichterbij (30 januari, u.) Dank voor de gastvrijheid

4 Doel van de bijeenkomst
Voorgeschiedenis / haalbaarheidsrapport Go-NoGo / actuele stand van zaken Schetsen van beide organisaties Consequenties voor de diverse geledingen Tijdpad januari 2013 – januari 2014 Rol van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden Inventariseren van meningen, ideeën, wensen, aandachtspunten etc.

5 Voorgeschiedenis Samenwerking op het terrein van scholing, kwaliteitszorg (visitatiecommissie, opbrengstgericht leiding geven), Breinbaas, inkoop (energie), Gambia-project, beleidsontwikkeling, onderhoud gebouwen (klussendienst) Regionale ontwikkelingen (o.a. dalende leerlingaantallen > effecten op schaalgrootte)

6 Regionale ontwikkelingen
Besturen zoeken naar intensieve samenwerking (lees: fusie) om te anticiperen op effecten van krimp, financiële risico’s te verminderen, bestuurlijke aansturing te professionaliseren. Bijvoorbeeld: IJsselgraaf/Archipel (43/7800), Gelderveste/SKBG (36/6500), De Liemers/R’IJssel (24/5400 ), Reflexis/Essentius/Accent/Lima (50/7500). Positie van éénpitters

7 Strategische positie SKOB en PRO8: in 2013 samen 21 scholen met 24 locaties in 2020 samen 15 scholen met 15 locaties? (ook zonder fusie!) Binding aangaan met éénpitters in de regio d.m.v. het oprichten van een coöperatie? Nu wordt al samengewerkt met de Laetareschool in Kilder, Het Timpaan in Wehl, De Plakkenberg in Silvolde

8 SKOB <> PRO8 2010 en 2011: advisering externe deskundigen tot risicodemping Januari 2012: intentieverklaring tot onderzoek van een besturenfusie Juni 2012: rapport Go-NoGo, opgesteld met inbreng van directeuren, GMR-leden, leerkrachten en de algemeen directeuren Met als advies:

9 Advies “De algemeen directeuren adviseren het bestuur van SKOB, de Raad van Toezicht van PRO8, de directieraden en GMR’en om een daadkrachtig GO uit te spreken en middels werkgroepen de fundamenten te leggen voor een stevige fusie-stichting per ” Dit advies is door genoemde geledingen overgenomen; het definitieve besluit valt na de presentatie van het eindrapport (juni 2013)

10 Centrale uitgangspunten
Verbinding Vakmanschap Vertrouwen Transparantie

11 Werkgebied SKOB en PRO8

12 Groei 0-19 jarigen tot 2040

13 Krimp tot jarigen

14 2020 SKOB en PRO8 nu 3560 leerlingen
In 2020 nog ongeveer 2950 leerlingen Terugloop van 600 leerlingen = 30 lege lokalen = 30 fte groepsleerkrachten

15 Stg. Katholiek Onderwijs Bergh SKOB
De Kolkstede, Beek (198) De Galamaschool, ‘s Heerenberg (284) De Mariaschool, 's Heerenberg (219) De Boomgaard, Braamt (73) De Suitbertusschool, Stokkum (90) De Roncallischool, Zeddam (205) De St.Martinusschool, Loerbeek (72) De St.Jozefschool, Azewijn (92)

16 Meer informatie: www.stichtingkob.nl

17 Stichting Primair Onderwijs Achterhoek PRO8
Augustinus, Gaanderen (211) De Pas, Doetinchem (213) St.Willibrordus, Olburgen (27) De Leer, Hengelo (178) St.Bernardus, Keijenborg (184) De Vijverberg, Doetinchem (80) Dichterbij, Doetinchem (426) St.Martinus, Gaanderen (159) St.Martinus, Baak (63) De Wegwijzer, Doetinchem (240) Het Palet, Doetinchem (90) Dynamiek, Terborg (346) St.Joannes, Steenderen (111)

18 Stichting Primair Onderwijs Achterhoek PRO8
Nieuw gebouw in Gaanderen Fusieschool, Gaanderen (350) De Pas, Doetinchem (200) De Leer, Hengelo (160) St.Bernardus, Keijenborg (160) Dichterbij, Doetinchem (400) De Wegwijzer, Doetinchem (200) Dynamiek, Terborg (330) Fusieschool, Steenderen (250) Fusieschool in Steenderen (samen met De Akker en De Steenuil)

19 Meer informatie: www.pro8.nu

20 Kenmerken SKOB PRO8 8 scholen (8 locaties) 13 scholen (16 locaties)
1200 leerlingen 2400 leerlingen 120 medewerkers 220 medewerkers Bestuursbureau in Braamt (De Boomgaard) Bestuursbureau in Doetinchem (CABO) Alle scholen basistoezicht inspectie Partner van Breinbaas, Playing for Success, WSNS Doetinchem Lid van Personeelscluster Oost Nederland PON Werkzaam in gemeente Montferland Werkzaam in gemeenten Bronckhorst, Doetinchem en Oude IJsselstreek Administratiekantoor CABO

21 Consequenties voor medewerkers
Bredere mobiliteit binnen één bestuur: meer scholen, meer onderwijsconcepten, spreiding in de regio, meer identiteiten. Werkgelegenheidsbeleid binnen één bestuur biedt meer mogelijkheden (ontwikkelen specifieke kennis, meer mogelijkheden tot scholing, functiebeleid) Wet- en regelgeving / cao en PON-werkgelegenheidsbeleid blijven hetzelfde.

22 Maar ook: Grotere afstanden
Grotere overleggroepen (directieberaad, internbegeleiderskring) Minder “familiegevoel” ?

23 Consequenties voor ouders
Ouders hebben voornamelijk te maken met de school van hun kind > op dat niveau zullen ze weinig tot niets van een besturenfusie merken

24 Consequenties voor de organisatie
Van 2 Raden van Toezicht naar 1 Van 3 algemeen directeuren/bestuurders (2,3 fte) naar 2 (1,8 / 2,0 fte?) Van 2 bestuursbureaus naar 1 Van 2 directieberaden naar 1 Van 2 IB-kringen naar 1 Naam, logo, website………..

25 Rol van medezeggenschapsraden
GMR’en: wel / niet instemmen met fusiebesluit op basis van de fusie-effectrapportage (FER) en de daarbij behorende eindrapportage en het officiële fusiebesluit. Bij fusie: inrichten van nieuwe GMR, incl. opstellen GMR-reglement, organiseren van verkiezingen MR’en: aanpassen reglementen

26 Advisering Tijdens het fusieproces worden deskundigen geraadpleegd voor de volgende thema’s: Inrichting organisatie, statuten, reglementen Financiën Personeel Fusie-effectrapportage (FER)

27 Tijdpad Actie Datum Door Informatiebijeenkomsten 9,15,24,30 januari
Algemeen directeuren Opstellen fusie-effectrapportage en deelrapportages Periode januari-april Regiegroep (ontwerp), directieberaden en GMR’en Opstellen FER en eindrapportage Mei Regiegroep Instemmen met FER en eindrapportage Juni-juli Raden van toezicht en GMR’en Indienen FER en fusietoetsaanvraag bij ministerie van OC en W Juli Opstellen statuten e.d. September-oktober Raden van Toezicht / algemeen directeuren Samenvoegen administraties, formele afhandeling September-december Fusie 1 januari 2014

28 Waar moeten we nog aan denken?
Medewerkers SKOB (groen) Strategische positie en (kwaliteit van) onderwijs / scholen Medewerkers PRO8 (geel) Bestuur en organisatie (w.o. medezeggenschap) Eind-rappor-tage MR-leden SKOB (oranje) Financiën en beheer MR-leden PRO8 (rose) Personeel

29 Vier vragen Denk je dat een fusie de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen een extra impuls geeft: ja……………maakt geen verschil…………..nee Denk je dat een fusie extra voordelen oplevert voor jou als werknemer: ja……………maakt geen verschil…………..nee Denk je dat een fusie extra organisatorische voordelen oplevert: ja……………maakt geen verschil ………….nee Denk je dat een fusie extra financiële voordelen oplevert: ja……………maakt geen verschil ………….nee

30 Reacties en informatie
Ideeën, meningen, wensen, zorgen en vreugde-uitingen kun je mailen naar: of of Of kenbaar maken tijdens mr-vergaderingen, teamvergaderingen en mailen naar bovenstaande adressen. Websites van de stichtingen


Download ppt "Fusie? Moeten of willen?."

Verwante presentaties


Ads door Google