De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Moeten of willen?.  Lucy Hermsen, algemeen directeur Personeel en onderwijs SKOB  Geert Gerritsen, algemeen directeur PRO8  Jan Ruikes, algemeen directeur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Moeten of willen?.  Lucy Hermsen, algemeen directeur Personeel en onderwijs SKOB  Geert Gerritsen, algemeen directeur PRO8  Jan Ruikes, algemeen directeur."— Transcript van de presentatie:

1 Moeten of willen?

2  Lucy Hermsen, algemeen directeur Personeel en onderwijs SKOB  Geert Gerritsen, algemeen directeur PRO8  Jan Ruikes, algemeen directeur Financiën en beheer SKOB  En………… (naam, functie/rol, school)

3  De Mariabasisschool (9 januari, 14.00 u.)  De St.Bernardusschool (15 januari, 19.30 u.)  De Roncallischool (24 januari, 19.30 u.)  Basisschool Dichterbij (30 januari, 14.00 u.)

4  Voorgeschiedenis / haalbaarheidsrapport Go- NoGo / actuele stand van zaken  Schetsen van beide organisaties  Consequenties voor de diverse geledingen  Tijdpad januari 2013 – januari 2014  Rol van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden  Inventariseren van meningen, ideeën, wensen, aandachtspunten etc.

5  Samenwerking op het terrein van scholing, kwaliteitszorg (visitatiecommissie, opbrengstgericht leiding geven), Breinbaas, inkoop (energie), Gambia-project, beleidsontwikkeling, onderhoud gebouwen (klussendienst)  Regionale ontwikkelingen (o.a. dalende leerlingaantallen > effecten op schaalgrootte)

6  Besturen zoeken naar intensieve samenwerking (lees: fusie) om te anticiperen op effecten van krimp, financiële risico’s te verminderen, bestuurlijke aansturing te professionaliseren.  Bijvoorbeeld: IJsselgraaf/Archipel (43/7800), Gelderveste/SKBG (36/6500), De Liemers/R’IJssel (24/5400 ), Reflexis/Essentius/Accent/Lima (50/7500).  Positie van éénpitters

7  SKOB en PRO8: in 2013 samen 21 scholen met 24 locaties in 2020 samen 15 scholen met 15 locaties? (ook zonder fusie!)  Binding aangaan met éénpitters in de regio d.m.v. het oprichten van een coöperatie?  Nu wordt al samengewerkt met de Laetareschool in Kilder, Het Timpaan in Wehl, De Plakkenberg in Silvolde

8  2010 en 2011: advisering externe deskundigen tot risicodemping  Januari 2012: intentieverklaring tot onderzoek van een besturenfusie  Juni 2012: rapport Go-NoGo, opgesteld met inbreng van directeuren, GMR-leden, leerkrachten en de algemeen directeuren  Met als advies:

9  “De algemeen directeuren adviseren het bestuur van SKOB, de Raad van Toezicht van PRO8, de directieraden en GMR’en om een daadkrachtig GO uit te spreken en middels werkgroepen de fundamenten te leggen voor een stevige fusie-stichting per 1-1-2014”  Dit advies is door genoemde geledingen overgenomen; het definitieve besluit valt na de presentatie van het eindrapport (juni 2013)

10

11

12

13

14 SKOB en PRO8 nu 3560 leerlingen In 2020 nog ongeveer 2950 leerlingen Terugloop van 600 leerlingen = 30 lege lokalen = 30 fte groepsleerkrachten

15 De Kolkstede, Beek (198) De Galamaschool, ‘s Heerenberg (284) De Mariaschool, 's Heerenberg (219) De Boomgaard, Braamt (73) De Suitbertusschool, Stokkum (90) De Roncallischool, Zeddam (205) De St.Martinusschool, Loerbeek (72) De St.Jozefschool, Azewijn (92)

16

17 Augustinus, Gaanderen (211) De Pas, Doetinchem (213) St.Willibrordus, Olburgen (27) De Leer, Hengelo (178) St.Bernardus, Keijenborg (184) De Vijverberg, Doetinchem (80) Dichterbij, Doetinchem (426) St.Martinus, Gaanderen (159) St.Martinus, Baak (63) De Wegwijzer, Doetinchem (240) Het Palet, Doetinchem (90) Dynamiek, Terborg (346) St.Joannes, Steenderen (111)

18 Fusieschool, Gaanderen (350) De Pas, Doetinchem (200) De Leer, Hengelo (160) St.Bernardus, Keijenborg (160) Dichterbij, Doetinchem (400) De Wegwijzer, Doetinchem (200) Dynamiek, Terborg (330) Fusieschool, Steenderen (250) Nieuw gebouw in Gaanderen Fusieschool in Steenderen (samen met De Akker en De Steenuil)

19

20 SKOBPRO8 8 scholen (8 locaties)13 scholen (16 locaties) 1200 leerlingen2400 leerlingen 120 medewerkers220 medewerkers Bestuursbureau in Braamt (De Boomgaard) Bestuursbureau in Doetinchem (CABO) Alle scholen basistoezicht inspectie Partner van Breinbaas, Playing for Success, WSNS Doetinchem Lid van Personeelscluster Oost Nederland PON Werkzaam in gemeente MontferlandWerkzaam in gemeenten Bronckhorst, Doetinchem en Oude IJsselstreek Administratiekantoor CABO

21  Bredere mobiliteit binnen één bestuur: meer scholen, meer onderwijsconcepten, spreiding in de regio, meer identiteiten.  Werkgelegenheidsbeleid binnen één bestuur biedt meer mogelijkheden (ontwikkelen specifieke kennis, meer mogelijkheden tot scholing, functiebeleid)  Wet- en regelgeving / cao en PON- werkgelegenheidsbeleid blijven hetzelfde.

22  Grotere afstanden  Grotere overleggroepen (directieberaad, internbegeleiderskring)  Minder “familiegevoel” ?

23  Ouders hebben voornamelijk te maken met de school van hun kind > op dat niveau zullen ze weinig tot niets van een besturenfusie merken

24  Van 2 Raden van Toezicht naar 1  Van 3 algemeen directeuren/bestuurders (2,3 fte) naar 2 (1,8 / 2,0 fte?)  Van 2 bestuursbureaus naar 1  Van 2 directieberaden naar 1  Van 2 IB-kringen naar 1  Naam, logo, website………..

25  GMR’en: wel / niet instemmen met fusiebesluit op basis van de fusie- effectrapportage (FER) en de daarbij behorende eindrapportage en het officiële fusiebesluit.  Bij fusie: inrichten van nieuwe GMR, incl. opstellen GMR-reglement, organiseren van verkiezingen  MR’en: aanpassen reglementen

26 Tijdens het fusieproces worden deskundigen geraadpleegd voor de volgende thema’s:  Inrichting organisatie, statuten, reglementen  Financiën  Personeel  Fusie-effectrapportage (FER)

27 ActieDatumDoor Informatiebijeenkomsten9,15,24,30 januariAlgemeen directeuren Opstellen fusie-effectrapportage en deelrapportages Periode januari-aprilRegiegroep (ontwerp), directieberaden en GMR’en Opstellen FER en eindrapportageMeiRegiegroep Instemmen met FER en eindrapportageJuni-juliRaden van toezicht en GMR’en Indienen FER en fusietoetsaanvraag bij ministerie van OC en W JuliRegiegroep Opstellen statuten e.d.September-oktoberRaden van Toezicht / algemeen directeuren Samenvoegen administraties, formele afhandeling September-decemberRegiegroep Fusie1 januari 2014

28 Strategische positie en (kwaliteit van) onderwijs / scholen Bestuur en organisatie (w.o. medezeggenschap) Financiën en beheer Personeel Eind- rappor -tage Medewerkers PRO8 (geel) MR-leden PRO8 (rose) MR-leden SKOB (oranje) Medewerkers SKOB (groen)

29  Denk je dat een fusie de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen een extra impuls geeft: ja……………maakt geen verschil…………..nee  Denk je dat een fusie extra voordelen oplevert voor jou als werknemer: ja……………maakt geen verschil…………..nee  Denk je dat een fusie extra organisatorische voordelen oplevert: ja……………maakt geen verschil ………….nee  Denk je dat een fusie extra financiële voordelen oplevert: ja……………maakt geen verschil ………….nee

30  Ideeën, meningen, wensen, zorgen en vreugde-uitingen kun je mailen naar: l.hermsen@stichtingkob.nl of j.ruikes@stichtingkob.nl of g.gerritsen@pro8.nu l.hermsen@stichtingkob.nl j.ruikes@stichtingkob.nl g.gerritsen@pro8.nu  Of kenbaar maken tijdens mr- vergaderingen, teamvergaderingen en mailen naar bovenstaande adressen.  Websites van de stichtingen


Download ppt "Moeten of willen?.  Lucy Hermsen, algemeen directeur Personeel en onderwijs SKOB  Geert Gerritsen, algemeen directeur PRO8  Jan Ruikes, algemeen directeur."

Verwante presentaties


Ads door Google