De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Docenten, praktijkopleiders en kwalificatiedossiers Driebergen, 20 juni 2012 Mede georganiseerd door.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Docenten, praktijkopleiders en kwalificatiedossiers Driebergen, 20 juni 2012 Mede georganiseerd door."— Transcript van de presentatie:

1 Docenten, praktijkopleiders en kwalificatiedossiers Driebergen, 20 juni 2012 Mede georganiseerd door

2 Programma • 13.00 – 13.30 uurAftrap door René van Gils Procesmanagement Herziening kwalificatiedossiers • 13.30 – 14.30 uurToelichting door Rini Romme • 14.30 – 15.30 uur Gebruikerspanels? door Janneke Voltman • 15.30 uurVervolgtraject, Afsluiting

3 Aftrap: Waarom herziening? René van Gils Thema-adviescommissie Kwalificeren & Examineren Procesmanagement Herziening kwalificatiestructuur

4 De uitdaging voor het mbo • Vakmanschap is hard nodig voor economie • Instroom staat onder druk, havo populair • (Sneller) meebewegen met arbeidsmarktontwikkeling • Overzichtelijke kwalificatiestructuur • Meer duidelijkheid in examinering (deel C) • Structuur aanpassen aan onderwijspraktijk

5 Waarom nog meer……. • Meer vrijheid in programmering • Doelmatigheid, afnemende budgetten • Herkenbaarheid en flexibiliteit • Onderwijsveld betrekken bij ontwikkeling • Direct samen met bedrijfsleven • Goede aansluiting op vmbo – hbo

6 20 criteria minister OCW, waaronder: • Eén structuur: domein – dossier – kwalificatie – kwalificatieniveau (EQF) • Kwalificaties algemeen beschrijven, specifiek waar nodig • Evenwichtige beschrijving van kennis, vaardigheden en houding • Geen verplicht stapelen m.u.v. specialist • Terugdringen aantal kwalificaties • Docentenpanels

7 Het goede behouden • Drievoudige kwalificering – beroep én vervolgstudie én maatschappij – vooral initieel onderwijs • Vrijheid in leerroute: bol en bbl – kwalificaties aansluiten bij kenmerken doelgroep • Kwaliteitseisen optimaliseren – transparant, herkenbaar, flexibel, uitvoerbaar, duurzaam – én doelmatig

8 Wat moet er verbeteren? • Verwante beroepen binnen werkveldgebied – eenheid in wijze van clustering beroepen – één kenniscentrum eindverantwoordelijk per kwalificatiedossier • Waarde diploma beter afspreken – exameneisen opnemen (“wat moet aantoonbaar zijn”) – prestatie-indicatoren hoger aggregatieniveau • Compacte kwalificatiedossiers – helder en duurzame dossiers als basis voor aantrekkelijke mbo-opleidingen

9 Gebruikerspanel? Rini Romme

10 Compacte concrete dossiers • Balans vakkennis, vaardigheden, houding • niveau, complexiteit op basis van NLQF • ontwikkeltaal: competentiemodel SHL • kerntaken en werkprocessen blijven • Verwijzing naar verantwoordingsdocumenten • bijv. L&B, arbeidsmarktcijfers, docentenoordeel • Exameneisen • beroepssituaties, examenprofiel, geen afvinklijst

11 Format: basis + profiel + keuze Keuze A Keuze C Keuze B Keuze X Diploma- eisen Kwalificatie eisen

12 Opbouw kwalificatiedossier • Basis (minimaal 50%) – naam diploma – algemene basistaken (talen, rekenen, L&B) – beroepsgerichte basistaken • Profiel – naam uitstroom – sectorale verbreding, verdieping (contextspecifiek) – exameneisen opnemen • Keuze (15%) – verplicht onderdeel diploma – verrijking (uit andere kwalificaties) – relevant voor arbeidsmarkt of doorstroom

13 Keuzedelen • 15 % van de nominale studieduur (= contacttijd + bpv + zelfstudie) • Verplicht onderdeel diploma • Moet worden geborgd door examinering (= voldoen aan eisen inspectiestandaarden) • Kan worden opgesteld in regio, altijd door onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk • Eisen vastgesteld door paritaire commissie (kan branchecertificaat zijn)

14 Format kwalificatiedossier • Kennis en vaardigheden voorop • Competenties als beheersingsniveau • Plaats voor examinering (examenprofiel) • Kwaliteitseisen handhaven: – Transparant: vergelijkbare functie onderdelen – Herkenbaar: diplomawaarde – Flexibel: actualiteit verwerken – Duurzaam: hoog aggregatieniveau – Uitvoerbaar: onderwijs, bedrijfsleven, docenten (incl. doelmatigheid)

15 Toelichting: wát wordt herzien? Janneke Voltman

16 Invoering herziene structuur • Opleveren dossiers door kenniscentra – Voor 1 december 2012  35-50% – Welke dossiers in overleg met scholenveld en branches – In 2013 opleveren 100% • Invoering op scholen: – Experimenten met dossiers (vrijwillig) in 2013/14 – Gelijktijdig: aanpassen administratieve systemen, regelgeving, toezicht – Vanaf schooljaar 2014/15 volledige herziene kwalificatiestructuur

17 Structuurvoorstel • SBB verantwoordelijk voor hele kwalificatiestructuur • Eind mei: Eerste structuurvoorstellen door kenniscentra ingediend – Aantal dossiers iets minder – Aantal profielen beduidend minder (15 - 20%) • Vervolg: – Overleg paritaire commissies – Evt. bijgestelde voorstellen 17 augustus – In september voorlopig besluit bestuur SBB

18 Aandachtspunten • Nog nader onderzoek naar: – Grensdossiers – Entreeopleidingen – Samenhang in onderdelen zoals ondernemerschap / leidinggeven • Uitvoerbaarheid: – Is het mogelijk om het onderwijs uit te voeren? (in school en op de werkplek) – Is het mogelijk de examinering en BPV vorm te geven? – Biedt het dossier voldoende informatie? – Komen studenten goed opgeleid op de arbeidsmarkt en krijgen ze terecht hun diploma?

19 Samen aan de slag Raadplegingen ‘kolommen’ onderwijs en bedrijfsleven: • Kenniscentra en SBB organiseren raadplegingen • Mei: werkconferentie kenniscentra, btg’s en branches • Juni: informatie voor docenten en praktijkopleiders • Paritaire commissies: namens onderwijs en bedrijfsleven akkoord op dossiers en aanbieden voor toetsing aan SBB • Toetsingskamer SBB: ‘keurt’ dossiers

20 Uitvoerbaarheid en doelmatigheid • Uitvoerbaarheid kwalificatiedossiers – Samen in gesprek met kenniscentra • Doelmatigheid: – Wie gaat welke opleiding aanbieden? – Zijn er genoeg (leer)banen/stages te vinden? – Arbeidsmarktrelevantie? • Gebruikerspanels: – Kun je op basis van de dossiers goed onderwijs, examens en bpv vormgeven?

21 Vervolg • Informatie voor docenten en praktijkopleiders – www.s-bb.nl www.s-bb.nl – www.mijnkwalificatiedossier.nl www.mijnkwalificatiedossier.nl • Gebruikerspanel: iets voor u? – Reageer volgende week op de mail • Presentatie en informatie vandaag – www.mbodiensten.nl www.mbodiensten.nl

22 Gebruikerspanels -Vragen -Reacties -Herhaling na de zomer Mede georganiseerd door


Download ppt "Docenten, praktijkopleiders en kwalificatiedossiers Driebergen, 20 juni 2012 Mede georganiseerd door."

Verwante presentaties


Ads door Google