De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

pilot Horeca en pilot Toerisme/ Recreatie

Verwante presentaties


Presentatie over: "pilot Horeca en pilot Toerisme/ Recreatie"— Transcript van de presentatie:

1 pilot Horeca en pilot Toerisme/ Recreatie
Examenprofiel als maatvoering Standaardisering van examens in het mbo Ex Examenprofiel Startbijeenkomsten pilot Horeca en pilot Toerisme/ Recreatie

2 Ex Aanleiding en ontwikkelingen eind 2007
ALV MBO Raad: “toewerken naar landelijke samenwerking: standaardisering van examinering.” Sociale partners, Colo en kenniscentra willen blijvende betrokkenheid. Politiek wil centrale examinering, ook van beroepscompetenties. Verder wil geen van de landelijke organen centrale examens in het mbo. Examenprofiel

3 Ex Wat is daarvan het effect? Herkenbaarheid en kwaliteit mbo-examens.
voor deelnemer: Waardevol diploma met uitstekende kansen op de arbeidsmarkt. gelijkwaardige examenomstandigheden. Een betrouwbare beoordeling voor bedrijfsleven Meer betrokkenheid bij examinering, standaardisering in beoordeling, ook voor leerbedrijven. Meer vertrouwen in de mbo-diploma’s bij de werkgever. voor overheid en politiek: Vertrouwen in examinering bij de politiek, beleidsmakers en samenleving. Minder bureaucratie, meer efficiency. Gerichter toezicht door de Inspectie. voor scholen: Voldoende flexibiliteit voor aansluiting op competentiegericht onderwijs. Ruimte voor professionaliteit van de docent en voor maatwerk richting deelnemer en leerbedrijf. Minder bureaucratie, meer tijd voor onderwijs. Verhogen van vertrouwen samenleving in examinering. Ruimte voor diversiteit van didactische systemen, regionale en sectorale verschillen, deelnemers Examenprofiel

4 Ex Enkele cijfers rondom de pilots
13 pilots (21 geclusterde voordrachten) examenprofielen voor 28 kwalificatiedossiers 30 roc’s en 3 vakinstellingen direct betrokken inzet varieert van 1 tot 7 pilots aoc’s eigen parallel traject Examenprofiel

5 Ex Examenprofiel als maatvoering: het plan
Alle betrokken partijen inzetten om het vertrouwen bij het bedrijfsleven en de politiek op korte termijn terug te winnen en op de lange termijn structureel te borgen De examenprofielen in nauw overleg en met inzet van de betrokken partijen vormgegeven. Samenwerking staat centraal De examenprofielen moeten een aantoonbare toegevoegde waarde hebben voor landelijke, sectorale en regionale partijen Ruimte voor verschillen per kwalificatiedossier/branche in de mate van standaardisering van examens Eenvoudige projectstructuur waarbij zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van bestaande kennis, structuren en expertise. Examenprofiel

6 Ex Examenprofiel als maatvoering
De standaardisering vindt plaats op drie aggregatieniveaus: Niveau A een landelijk format examenprofiel Niveau B een examenprofiel voor ieder kwalificatiedossier (of bundel van kwalificatiedossiers) Niveau C een binnen het examenprofiel passende examenregeling van de onderwijsinstelling. Examenprofiel

7 Ex Doelstelling van een pilot
Ontwikkel en beproef vóór 31 juli 2009 de werking van examenprofielen voor een aantal kwalificatiedossiers verdeeld over de sectoren in de praktijk bij een aantal representatieve onderwijsinstellingen. Een examenprofiel voldoet aan de volgende criteria: past binnen het landelijke ontwikkelde format (onderlinge vergelijkbaarheid); is herkenbaar voor het georganiseerde bedrijfsleven; is uitvoerbaar voor professionals binnen de onderwijsinstelling en leerbedrijven; vermindert de bureaucratie rondom examinering; beschrijft het ‘wat’ en niet het ‘hoe’; is duurzaam (‘houdbaarheidsdatum’). Aanhaken bij bestaande infrastructuur en voorbeelden van standaardisering. Examenprofiel

8 Ex Pilots met examenprofielen
Drie doelen van de pilot in het schooljaar : Hoe moet het format er uit zien? de juiste thema’s? mate van detail? Hoe verloopt het proces van ontwikkeling en validering? hoe komt de samenwerking op gang? hoe verloopt valideringsproces? regelmatig afstemming? Wat is het effect van examenprofielen op de uitvoering van de examinering en het vertrouwen in het mbo-diploma? uitvoerbaar op scholen? voldoende ruimte? afstemming landelijk en regionaal? meer vertrouwen bedrijfsleven? Examenprofiel

9 Ex Fasering van het project Ontwikkelen examenprofielen
september: vaststelling pilots door Regiegroep examinering. oktober–december: ontwikkelen sectorale examenprofielen. In gesprek over de inhoud december–januari: examenprofielen gereed. validering ‘pilot-examenprofiel’ door paritaire commissie. Toepassen examenprofielen in praktijk januari–juni: testfase onderwijsinstellingen. beoordeling examenprofielen door deskundige panel Examenprofiel

10 Ex Tot slot : het is een pilot!
Dit schooljaar zoeken we naar de gewenste invulling van het examenprofiel, het ontwikkelingsproject, de validering èn het te verwachten effect. OCW doet onafhankelijk onderzoek, Inspectie volgt de pilots. Ontwikkelingen op Examenprofiel

11 Ex Het format waarover afspraken gemaakt worden Examenprofiel Nr Thema
Afspraken over 1 Betrokkenheid georganiseerd bedrijfsleven Betrokkenheid van het georganiseerde bedrijfsleven bij examinering 2 Dekking inhoud en niveau Dekking van verschillende onderdelen in niveau van het kwalificatiedossier[1] Inhoud van beroepsmatig handelen, competenties, kennis en vaardigheden Wettelijke beroepsvereisten Dekking van de verschillende onderdelen in het document LLB 3 Toetstechnische kwaliteit Combinaties van beoordelingsvormen voor verschillende examenonderdelen Toetscontext /-vormen Procedure van beoordeling Deskundigheid van (interne en / of externe) beoordelaars Betrouwbaarheid en validiteit Toetsing van taal en rekenen Gestandaardiseerde en/of gecertificeerde examens Examenprofiel

12 Ex De stand van zaken pilot HTVF Pilot 1
Sector Horeca: Medewerker bediening café/bar (niveau 2, 3 en 4) Start 2 december Pilot 2 Sector reizen: het dossier Reizen (niveau 3 en 4) Sector recreatie: dossier Leisure and hospitality (niveau 2, 3 en 4) Start 27 november Ontwikkelingen op Examenprofiel


Download ppt "pilot Horeca en pilot Toerisme/ Recreatie"

Verwante presentaties


Ads door Google