De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actualiteiten MBO 2010 BTG PMLF 15 mei 2009 Jacqueline de Schutter Beleidsadviseur MBO 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actualiteiten MBO 2010 BTG PMLF 15 mei 2009 Jacqueline de Schutter Beleidsadviseur MBO 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Actualiteiten MBO 2010 BTG PMLF 15 mei 2009 Jacqueline de Schutter Beleidsadviseur MBO 2010

2 Onderwerpen Highlights Kamerbehandeling invoering CGO Onderzoek inspectie naar invoering CGO Ontwikkelingen Taal en Rekenen

3 4 Onderzoeken 2 e Kamer A. Reconstructie van het proces (voorbereiding, opstelling, besluitvorming, uitvoering en evaluatie) B. De kwalificatiestructuur / - dossiers (in Europees perspectief) C. Onderzoek naar randvoorwaarden invoering (geld, tijd, expertise) D. Onderzoek naar draagvlak van betrokkenen (werkgevers, besturen, schoolleiding, docenten en leerlingen) Rapporten te vinden via www.mbo2010.nlwww.mbo2010.nl

4 Conclusies OCW (3 brieven van 24-03-09) Vier kameronderzoeken + rapportage MBO2010 “Op weg naar 2010, het vervolg” geven een goed beeld Conclusie: We zijn op de goede weg Maar er is nog verbetering nodig Inspectie en JOB signaleren problemen in de dagelijkse bedrijfsvoering Aanpak OCW wordt per deelonderzoek (A t/m D beschreven Deel E wordt toegevoegd: het verbeteren van de kwaliteit van de dagelijkse bedrijfsvoering

5 A: Het beleidsproces Introductie CGO voldoet niet aan Dijsselbloem- criteria Daarom docenten actief betrekken bij invoering CGO Motie SP instemmingsrecht docententeams voor invoering CGO: SVB (brief 28-04-09) voert niet uit Een afgewogen mix van kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling is nodig Evenals een uitgebalanceerde mix van werkvormen SVB voert vanaf 2007 meer zelf regie Jaarlijkse voortgangsrapportages blijven KD’s toch integraal vaststellen, dus incl. deel C

6 B. De kwalificatiedossiers Doorontwikkeling nodig, opdracht aan Kenniscentra KD’s moeten compacter en transparanter Aantal kerntaken, competenties en beschrijving K&V moet reële bandbreedte kennen Deel C moet teruggebracht tot essentie KD’s die veel overlap vertonen → samenvoegen (onderzoek Coördinatiepunt) Aansluiting MBO 4 – HBO moet beter (T&R + HBO in paritaire commissies) Deel C blijft, maar wel ‘pas toe of leg uit’ Voor 2011 inpassing in NKK vanwege EKK

7 C: De randvoorwaarden Conclusie SVB: Er zijn over het algemeen voldoende middelen voor CGO Invoeringsdatum blijft 01-08-2010 (verw. is per 01-08-2009 84% 1 e jaar in CGO) Wel overgangsprocedure opnemen Idee is: Zelfevaluatie door instelling en audit door externe, onafhankelijke adviseurs uit interviewteam MBO2010 Indien nodig individueel traject inrichten

8 D: Draagvlak 83% Docenten steunt CGO of neutraal 75% Studenten positief of neutraal Bedrijfsleven overwegend positief Nodig is: -Vergroting draagvlak en betrokkenheid van docenten en studenten; -Door sterk onderwijskundig leiderschap -Verdere professionalisering docenten en teams -Aandacht voor programmering, inrichting en ordening van onderwijs

9 E: Dagelijks bedrijfsvoering Veel klachten over dagelijkse bedrijfsvoering, praktische zaken voor deelnemers Inspectie kritisch over klachtbehandeling Onafhankelijke klachtencommissie nodig Inspectie gaat vervolgonderzoek doen Modules MBO 2010 gericht op organisatie JOB Academy om positie deelnemers te versterken

10 Positief uit onderzoek inspectie CGO 23-04-2009 Beter evenwicht Kennis, Vaardigheden & Houding Meer variatie en afwisseling werkvormen Meer structuur voor deelnemers Verbeterde aanpak beoordelingen Competentere docenten Deel competenties wordt getoetst in de praktijk

11 Verbeterpunten uit inspectie onderzoek CGO Geen toename maatwerk noch nauwere samenwerking met leerbedrijven en vmbo en hbo Zorg over theoretische bagage bij bedrijven, docenten en deelnemers Intensivering van contacten met stakeholders is nodig (bedrijven, beroepskolom) Zorgen over BPV, begeleiding en communicatie 50% is volgens contactpersonen klaar voor algehele invoering (was in 2007 30%) Staatssecretaris positief: ‘zij hecht veel waarde aan vertrouwen tussen onderwijs en bedrijfsleven’, ‘wees ambitieus als het gaat om kwaliteit examinering’, ‘betrek bedrijfsleven bij examinering’. Verlenging van project is aangevraagd Eerste resultaten uit pilots zijn in ‘kleurenwaaier’ gezet: voorbeelden / afspraken uit pilots mbt drie thema’s: Betrokkenheid bedrijfsleven Dekking, inhoud en niveau en toetstechnische kwaliteit Wisselende reacties: van heel enthousiast tot ‘niets nieuws onder de zon’

12 Ontwikkelingen Taal en Rekenen Veel animo diagnostische toetsen mbo 18 juni Flitsbijeenkomst Steunpunt T&R over prototype COE niveau 4 T&R Tussen 19 juni en 25 augustus digitale veldraadpleging Nieuwe website Steunpunt T&R: www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl Netwerken Rekenen worden opgezet Uitvoeringsplan T&R MBO bijna klaar

13 Websites www.mbo2010.nl www.herontwerpschool.nl www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl www.marktplaatsmbo.nl


Download ppt "Actualiteiten MBO 2010 BTG PMLF 15 mei 2009 Jacqueline de Schutter Beleidsadviseur MBO 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google