De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op weg naar MBO-onderwijs 2018

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op weg naar MBO-onderwijs 2018"— Transcript van de presentatie:

1 Op weg naar MBO-onderwijs 2018

2 Terug naar het begin Focus op vakmanschap 2011-2015 FEBRUARI 2011
Met dit actieplan wil de minister van OCW dat studenten over vier jaar mbo-scholen een dikke zeven als rapportcijfer geven. Het plan bevat de volgende doelstellingen: verhoging kwaliteit onderwijs verbetering besturing en bedrijfsvoering vereenvoudiging van het BVE stelsel

3 Waar ligt de Focus op Vakmanschap ?
Intensivering onderwijs 4 > 3 jaar Verhogen begeleide uren Aanpassing bekostiging Afnemend per studiejaar Entree kwalificatie Toelatingseis niv 2 Waar ligt de Focus op Vakmanschap ? Vereen-voudiging van de kwalificatie-structuur Kortere route (concurrentie havo) Examinering Centrale examens Standaarden Professionalisering docenten “Leraar 2020” Register Macro doelmatigheid Besturing en bedrijfs- voering

4 Wat speelt er zo al ? Wat komt er aan ?

5 MBO 2020 Aantal studenten zal fors dalen
ECBO rapport MBO 2020 in de maak De demografische ontwikkelingen Ontwikkelingen op de arbeidsmarkt Discussie doelmatigheid Samenwerking bedrijfsleven PPS (Techniekpact, cie. Van der Touw) Ontwikkelingen KBB Aantal studenten zal fors dalen

6 Effectieve kwalificatiestructuur noodzaak
Aangescherpte eisen van OCW Verandering op het vmbo Wat aandachtspunten op een rij…..

7 Wetsvoorstel doelmatige leerwegen
Bezuiniging van 160 miljoen Stapelen van opleidingen vermijden (iemand moet op het hoogst toelaatbare niveau beginnen) Inmiddels afgezwakt door brief minister Cascademodel, maakt het minder interessant om studenten lang in school te houden Niveau 4 opleidingen in 3 jaar Afschaffen deeltijd-bol, deze groep verdwijnt Verhoging urennorm (bol 1000 en bbl 200) geeft hogere kosten, dus kleine groepen worden onbetaalbaar

8 Wetsvoorstel doelmatige leerwegen
Onderwijstijd Andere toon en inzet brief minister (Afwijken op basis kwaliteit en geen dubbele controle accountant) “..doel ‘goed onderwijs’ moet zijn en de overheid dient te sturen op de eindresultaten, het ‘wat’ en de verantwoordingseisen daarop dient in te richten.” Zinnen als: “In het eerste jaar van alle 2-, 3- en 4-jarige opleidingen moet ten minste 700 uur aan begeleide onderwijstijd worden verzorgd, verder mag de school de uren zo over de jaren verdelen als gewenst wordt geacht.” - zie verder: Verdere uitwerking UWEB Eis tweede kamer, risico amendement Rog

9 Demografie en maatschappij
Tussen nu en 2020 vermindering instroom van ca. 10% vmbo’ers (ruim minder) Snelle terugloop bepaalde regio’s in Nederland Multidisciplinaire medewerkers nodig Niveau 2 banen verdwijnen (ICT / buitenland) Meer richten op de toekomst van de student

10 Instroom / Uitstroom Tendens naar intersectorale programma’s op het vmbo, gaat ten kosten van sectorale programma’s Beperking doorstroommogelijkheden naar HBO Betere aansluiting noodzaak Halvering WVA, dus scholing wordt duurder Minder aantrekkelijk voor leerbedrijven Alleen voor BBL

11 Consequenties voor onderwijsbedrijfsvoering
Dit leidt tot Fors dalend studentenaantal Grotere klassen nodig om kosten te dekken Historie en hokjes zijn nog dominant Kleine opleidingen zijn al relatief duur en worden als eerste stop gezet (vnl Techniek) Scholen moeten goed nadenken over: Opleidingsportfolio van de instelling Onderwijsprogrammering

12 Kenmerken kwalificatiestructuur

13 Herziening kwalificatiestructuur
Voor adequaat onderwijs moet een goede basis worden gelegd Waaraan moeten de kwalificatiedossiers voldoen? Wat zou de nieuwe kwalificatiestructuur moeten doen? Keuzes maken !!!

14 Basis Basis Alg beroeps Kwalificatiedossier Profiel Profiel 3 1
Keuze B Keuze X Keuze C Diploma-eisen Keuze A Profiel 1 Profiel 3 Profiel 2 Kwalificatie eisen Basis beroeps Basis Alg

15 De kwalificatiestructuur – een idee
Een doelmatig aanbod door overlap eruit Overal in het land een algemeen aanbod mogelijk Minder gericht op functies (bcp’s), maar op duurzaam werkveld Niet gericht op verleden maar op toekomst Flexibel Duidelijkheid en eenvoud

16 Kwalificatiestructuur

17 7 februari ledenraadpleging over structuurvoorstel
Onderwijsstandpunten over: Brede(re) niveau 2 opleidingen Op niveau 4 invoeren brede 1-jarige kopopleidingen / specialisten Bijvoorbeeld leidinggevende Keuzedelen Exameneisen

18 7 februari ledenraadpleging over structuurvoorstel
Onderwijsstandpunten over: Brede(re) niveau 2 opleidingen Op niveau 4 invoeren brede 1-jarige kopopleidingen / specialisten Bijvoorbeeld leidinggevende Keuzedelen Exameneisen

19 7 februari ledenraadpleging (2) Aandachtspunten algemeen (voorwaarden)
Structuuroverzicht en kwalificatiedossiers (in versie van toets A door Toetskamer) ter inzage klaar medio juni. Systemen en bekostiging (inclusief regelgeving onderwijstijd) bekend en in lijn met invoeringstijdpad onderdelen Focus op Vakmanschap Uit implementatietoets blijkt dat kwalificatiedossiers HUBO zijn (haalbaar, uitvoerbaar, organiseerbaar betaalbaar) Voldoende keuzedelen op de plank om te kunnen programmeren.

20 7 februari Exameneisen in dossiers Uitgangspunten
3-voudige kwalificering Beginnend beroepsbeoefenaar Scope: op wat en niet het hoe Exameneisen in vorm van kenmerkende (kritische) ‘bepalende’ beroepssituaties Aanpassing inspectiekader nodig

21 Kopopleidingen Wens van de minister
Ruimte voor specialistische vakopleidingen en voor breder georiënteerde beroepsopleidingen Specialistenopleidingen Vaktechnische elementen kunnen prima in keuzedelen Ook ander bovensectorale eenheden zoals ondernemerschap, leidinggeven als keuzedeel Aparte / extra bekostiging is onhaalbaar

22 Keuzedelen 15 % van de nominale studieduur Eenheden van 240 SBU
contacttijd + bpv + zelfstudi Eenheden van 240 SBU Verplicht onderdeel diploma moet worden geborgd door examinering (inspectiestandaarden) Kan worden opgesteld in regio altijd door onderwijs en bedrijfsleven gezamenlijk Vastgesteld door paritaire commissie registratie kan branchecertificaat zijn

23 Entréekwalificaties Alleen toelaatbaar zonder diploma
Niet dezelfde doelgroep als: AK en niveau 1 Voor doorstroom niveau 2 en arbeidsmarkt Zelfde format (inclusief keuzedelen) Aparte bekostiging 1 jaar Bindend studieadvies na 4 maanden 4 kwalificaties en 20 profielen Entréekwalificaties

24 Laatst stand structuurvoorstel (MOH)
Keuzedelen Exameneisen

25 ‘En nu?’ Implementatietoets!
1e tranche kwalificatiedossiers opgeleverd (doorgeleiding door PC/bestuur KBB en getoetst door toetsingskamer) Gebruikers willen voor alle dossiers weten: voldoen ze aan de verwachtingen? Scholen aan zet, i.s.m. praktijkleerbedrijven en kenniscentra! PRAKTIJKTEST - IMPLEMENTATIETOETS

26 Praktijktest : 3 delen DUO saMBO~ICT KBB BTG Zonder studenten !!!

27 De Implementatietoets Doelstellingen
De Implementatietoets is de toets op de uitwerking van een kwalificatiedossier naar de onderwijspraktijk als voorbereiding op een zorgvuldige invoering op scholen in de mbo-sector. En geeft informatie over de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van nieuwe kwalificatiedossiers t.b.v. zorgvuldige besluitvoering rond invoering van deze nieuwe kwalificaties. Uitwerking kwalificatiedossier; voorbereiding nieuwe curricula en examinering (zonder studenten)

28 Eerste resultaten Alle btg’s begonnen vanuit hun eigen kenmerkende karakter. Nieuwe dossiers compacter en dunner Wel zoekplaatje om kennis en vaardigheden in 1 overzicht te hebben Beroepsgerichte Taal en Rekeneisen Exameneisen en keuzedelen ontbreken vooralsnog Representativiteit Zorgen zoals een btg die aan de projecleider richtte:

29 Tijdpad Periode Activiteit Opmerking december 2012 Onderwijs en bedrijfsleven organiseren kolommen voor participatie aan Implementatietoetsen Belangrijke rol btg’s en Cbon 1 dec. 2012 Inleveren eerste tranche dossiers voor de eindtoets december 2012 /januari 2013 Selectieproces kwalificatiedossiers en t.b.v. Implementatietoets (op grond van bevindingen Toetsingskamer) 15 januari 2013 Advies bestuur SBB voor dossiers die worden vrijgegeven t.b.v. de toepassing binnen de Implementatietoets. januari 2013 Opdracht aan kenniscentra voor dossiers die nader onderzocht moeten worden op overlap Ingeleverde dossiers gaan terug 31 januari 2013 Besluitvorming bestuur SBB, afronding van toetsproces en statusbepalend voor de dossiers 1 februari 2013 Principeakkoord van OCW op kwalificatiedossiers om Implementatietoets te kunnen uitvoeren Start project activiteiten volgend uit implementatietoets fase 1 februari 2013 Bekendmaking door SBB met welke dossiers de Implementatietoets wordt gestart 78-82 dossiers maart 2013 Start met Implementatietoets Fase 1 in clusters van dossiers in projecten van maximaal 3 maanden Tussentijds maandelijks voortgang 5 maart 2013 Plannen van aanpak per btg klaar 10 april 2013 Tussenrapportage verwachte opbrengsten per btg 1 mei 2013 1e Conceptrapportages opbrengsten per btg mei 2013 Onderzoeksresultaten sectoren Fase 1 voorgelegd aan paritaire commissies eind mei 2013 Bovensectorale rapportage in concept klaar Onderzoeksresultaten Fase 1 voorgelegd aan SBB Plan fase 2 in beeld en subsidie toezegging juni 2013 Rapportage Implementatietoets en voorstellen voor aanpassingen dossiers en format Projectplan vervolg Definitieve versies klaar /Opleveren van bevindingen Implementatietoetsen aan bestuur SBB voor Go/No-go Go voor Fase 2, inclusief aanvullende projectplan Einde project activiteiten volgend uit fase 1 implementatietoets medio juni 2013 Inleveren definitieve structuurvoorstellen door kenniscentra (namens de paritaire commissies) Vaststelling door OCW Juli/aug. 2013 Bijstelling teruggeven dossiers 1 sept Start volledige Toets op alle dossiers en meer gedetailleerde voorbereiding implementatie 1 nov. 2013 Besluitvorming bestuur SBB, afronding van toetsproces 1 dec. 2013 Indienen definitieve dossiers bij Toetsingskamer SBB Start 2014/15

30 Meer uren vullen, zelfde opleiding Zelfde geld 4-3: jaar minder
Intensivering: Meer uren vullen, zelfde opleiding Zelfde geld 4-3: jaar minder Minder studenten, minder geld Alles tegelijk implementeren Keuzedelen, Exameneisen Tijdpad invoering Format en beschrijving dossiers Gevolgen invoering entrée-opleidingen Invulling kopopleidingen 1-jarige niveau 4 Brochures voorlichting 2014


Download ppt "Op weg naar MBO-onderwijs 2018"

Verwante presentaties


Ads door Google