De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

128 juni 2014 Nieuwe EN normen voor bepaling van O 2, SO 2, NO x, CO en watergehalte in emissies Raf De Fré •informatie afkomstig van: –CEN TC264, Werkgroep.

Verwante presentaties


Presentatie over: "128 juni 2014 Nieuwe EN normen voor bepaling van O 2, SO 2, NO x, CO en watergehalte in emissies Raf De Fré •informatie afkomstig van: –CEN TC264, Werkgroep."— Transcript van de presentatie:

1 128 juni 2014 Nieuwe EN normen voor bepaling van O 2, SO 2, NO x, CO en watergehalte in emissies Raf De Fré •informatie afkomstig van: –CEN TC264, Werkgroep 16 “SO 2, NO x, CO, O 2, and H 2 O measurement in emissions”, deelnemer I. Vanderreydt –CEN TC264 Air Quality Plenary meeting, deelnemer R. De Fré –verdeling door Belgisch Instituut voor Normalisatie IBN/BIN van prEN ontwerpnormen voor commentaar (Enquiry) en voor stemming (Formal Vote) –CEM 2004, presentatie Jean Poulleau (convenor CEN TC264 WG16)

2 228 juni 2014 Overzicht nieuwe prEN normen voor bepaling van O 2, SO 2, NO x, CO en watergehalte in emissies •prEN 14789 Stationary source emissions - Determination of volume concentration of oxygen (O 2 ) - Reference method - Paramagnetism •prEN 14790 … Determination of the water vapour in ducts – Reference method •prEN 14791 … Determination of mass concentration of sulphur dioxide - Reference method •prEN 14792 … Determination of mass concentration of nitrogen oxides (NO x ) - Reference method: Chemiluminescence •(z/n) … Reference method for the determination of carbon monoxide in emission by means of the non-dispersive infrared method • prEN = bijna EN, maar nog niet definitief gestemd als EN!

3 328 juni 2014 Referentiemethode en alternatieve methode volgens CEN definitie •Standaardmethode = normmethode •Referentiemethode (SRM, Standardised Reference Method) –Definitie: “door experts erkende meetmethode, bij conventie als referentie gesteld, die de aanvaarde referentiewaarde voor de concentratie van de te meten grootheid oplevert, of verondersteld wordt op te leveren” –Gebruik: •verplicht voor metingen in het kader van EU Richtlijnen •verplicht voor de kalibratie van continue meetsystemen (“CEMs”) •standaard voor validatie andere methodes •Alternatieve Methode (AM of ARM) –Definitie: “methode die voldoet aan Technische Specificatie 14793 tegenover de referentiemethode” –CEN/TS 14793 = “Intralaboratory validation procedure for an alternative method compared to a reference method”

4 428 juni 2014 CEN/TS 14793 - Intralaboratory validation procedure for an alternative method compared to a reference method •Betekenis van “Technische Specificatie”, CEN/TS –geen volwaardige EN norm, bijv. niet gevalideerde methode –kan om de 3 jaar opnieuw geëvalueerd, met ofwel: •bevestiging als TS, max. levensduur 6 jaar •omzetting tot EN norm, via Werkgroep, validatie en formele procedure •wijziging, eventueel opheffing als TS •Inhoud CEN/TS 14793 1.Beschrijving methode – aflijnen equivalentiedomein 2.Bepalen performantiekarakteristieken alternatieve methode 3.Bewijzen dat totale meetonzekerheid voldoet aan referentiemethode 4.Vergelijkende veldtesten - statistische evaluatie - equivalentiebewijs

5 528 juni 2014 Tijdsschema voor invoering nieuwe EN normen voor bepaling van O 2, SO 2, NO x, H 2 O en CO in emissies • na publicatie: binnen 6 maand omzetting naar nationale norm

6 628 juni 2014 Veldvalidaties van O 2, SO 2, NO x, CO en H 2 O metingen uitgevoerd bij ontwikkeling van prEns 14789 - 14792 •uitgevoerd door deelnemers CEN TC264 WG16 (juni 2000 – juni 2002) •6 meetcampagnes x 4 labo’s x 2 parallelmetingen x (3 -5) tests –INERIS testcircuit (F) –huisvuilverbranding (DK) –huisvuilverbranding (I) –co-verbranding hout-afval-turf (S) –cementoven met co-verbranding (D) –steenkoolcentrale (D) •Opzet en evaluatie volgens ISO 5725-2 –“Statistics, Accuracy & trueness of measuring method” •Performantie-criteria –gemiddelde van deelnemende labo’s werd overgenomen in normen •Herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid –Lineaire relatie i.f.v. concentratie uit veldtesten als criterium

7 728 juni 2014 Grote lijnen in prEns voor O 2, SO 2, NO x, H 2 O en CO •Definitie van de Referentiemethodes •Geen nieuwe technieken, maar praktijk van de betere EU labo’s •Performantiekarakteristieken –voor instrumentele methodes –manuele methodes –opgave van te testen parameters in het labo en in het veld •Kwaliteitsvereisten in de uitvoering •Staalvoorbereiding in 2 of 4 varianten •Richtlijnen voor berekening van meetonzekerheid •Criteria voor totale meetonzekerheid •Criteria voor herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid

8 828 juni 2014 Performantiekarakteristieken instrumenteel: voorbeeld CO

9 928 juni 2014 Performantie-karakteristieken manuele methode voorbeeld SO 2

10 1028 juni 2014 Bepaling meetonzekerheid bij ontwikkeling prEn 14789 tot 14792 uitgevoerd door CEN TC264 WG16 •Twee benaderingen: GUM en Veldtesten •GUM benadering –ISO 14956 (norm over metingen luchtkwaliteit) :hoe bijdragen te schatten –prENs geven lijstje van factoren –ENV13005 (GUM): hoe te combineren –vastgesteld probleem: zeer uiteenlopende schattingen door verschillende operatoren •Meetonzekerheid uit veldtesten –Inter- en intralaboratoriumvergelijking –ISO 5725-2 voor plan en statistiek –resultaat is voorschrift voor herhaalbaarheid (en reproduceerbaarheid)

11 1128 juni 2014 Kwaliteitsvereisten in uitvoering instrumentele methodes •Lineariteitstest jaarlijks •Gecertificeerde spangassen, onzekerheid ± 2 % of beter •Zero en span vóór en na meting •Lektest maximum 2 % –door aanbieden ijkgassen door gans systeem –of door controle van gasdebiet •Criteria voor zero en spandrift –maximum 5 % van span voor acceptatie meetresultaat –maximum 2 % van span zonder driftcorrectie •Aanbieden ijkgas doorheen gans systeem na meting •Data-registratie met 1-minuutsresolutie

12 1228 juni 2014 Bepaling meetonzekerheid: voorbeeld prEn 14789 zuurstof •Toon aan dat de onzekerheid binnen specificatie valt = 6 % van de meetwaarde bij O2 •Stel onzekerheidsbudget op volgens ENV 13005 (GUM) •Bepaal standaardonzekerheden bij performance characteristics –uit laboratorium- en veldtests •+ onzekerheid op ijkgas •+ effect van invloedsfactoren •Verwaarloos bijdragen kleiner dan 5 % van grootste •Uitgewerkt voorbeeld in annex

13 1328 juni 2014 Factoren meetonzekerheid: voorbeeld prEn 14789 zuurstof

14 1428 juni 2014 Herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid uit veldtesten = Criterium voor equivalentie - voorbeeld SO 2

15 1528 juni 2014 Overzicht van de prEN normen en de gevolgen bij definitieve omzetting naar NBN-EN •Volgende slides geven een samenvatting per norm/component –principes van bemonstering en analyse –markantste wijzigingen tegenover bestaande normen –bijzondere eisen •telkens in groen: •veranderingen wanneer de EN normen definitief worden, en verwachte knelpunten

16 1628 juni 2014 prEN 14789 - Determination of volume concentration of oxygen (O 2 ) - Reference method - Paramagnetism •prEN 14789 beschrijft 3 paramagnetische principes –N 2 haltertje met spoel en torsieveer tussen magneetpolen –thermische sensor voor flowverschil in en uit magnetisch veld –pneumatisch - capacitieve detector •Staalvoorbereiding: 2 configuraties zie schema volgende slide: sonde, filter, verwarmde leiding, Configuratie 1: koeler – condensor ( ≤ 4 °C) Configuratie 2: permeatiedroger •Implementatie EN 14789 stelt geen probleem •Elektrochemische toestellen: OK voor parameterpakket kleine stookinstallaties, valt buiten EU Richtlijnen •Zirconia sondes e.a.: equivalentie aan te tonen! •Nauwkeurigheidsvereisten strenger in Vlaanderen (0,3 vol. %)

17 1728 juni 2014 Zuurstofbepaling: prEN 14789 Bemonstering en staalvoorbereiding – Principeschema verwarmde filter Schouw config. 1 = condensor - koeler config. 2 = permeatiedroger verwarmde leiding pomp vent ijkgassen gasverdeler gasconditionering Analyser PTFE sample leidingen

18 1828 juni 2014 Zuurstofbepaling prEN 14789- kwaliteitscontrole -zero en spancyclus -onzekerheidsbepaling ( < 6 % meetwaarde) -regelmatige controles:

19 1928 juni 2014 Zuurstofbepaling prEN 14789 - Equivalentie van alternatieve methode -Maximum standaardafwijking herhaalbaarheid: S r limit (C) = 0,0119 C + 0,01 -Maximum standaardafwijking reproduceerbaarheid: S R (C) = 0,0103 C + 0,0346 met C : Concentratie in volume - %

20 2028 juni 2014 Watergehaltebepaling: prEN 14790 - Determination of the water vapour in ducts •Twee bemonsteringsprincipes –condensatie + absorptie –absorptie •Meetbereik 4 - 40 % H 2 O •Uitgebreide meetonzekerheid moet < 20 % •Performantiekarakteristieken voor manuele methode •Implementatie EN 14790 vereist meting op 30 minuutsgemiddelde minimum •Erkenningsproeven en ringtesten dienen hierop afgestemd •Psychrometrie, RH-meters e.a.: Equivalentie aan te tonen! •Compendiummethode (zwavelzuur) voldoet aan absorptieprincipe

21 2128 juni 2014 SO 2 : prEN 14791 - Determination of mass concentration of sulphur dioxide •Natchemische methode is de referentie!!! •Bemonstering (zoals HCl volgens EN 1911) –verwarmde filter en sonde 120 °C, 2 impingers 0,3 % of 3% H 2 O 2 … –in hoofdstroom of zijstroom •Twee equivalente analysemethodes: –Ionenchromatografie (0,5 – 2000 mg/Nm³) –Thorin (5 – 2000 mg/Nm³) = equivalentie voorbeeld TS 14793 •Uitgebreide meetonzekerheid moet < 20 % •Performantiekarakteristieken voor manuele methode •NDIR, NDUV-toestellen (en alle andere): Equivalentie aan te tonen! •Elektrochemische toestellen: idem, indien binnen LCP toegepast!

22 2228 juni 2014 SO 2 bemonstering prEN14791 •hoofd- of zijstroom (afgebeeld) 99 9a 8 11 10 4 6 5 7 1 3 2 3 8 11 4 5 7 1 bek 2 verwarmde sonde 3 filter voor of na sonde 4 droger 5 regelkraan 6 by-pass kraan 7 pomp 8 gasmeter 9 borrelfles 9a veiligheidsfles 10 debietsmeter 11 P- en T-meting

23 2328 juni 2014 SO 2 : prEN 14791 - Determination of mass concentration of sulphur dioxide - meer knelpunten •Referentiemethode is ongevoelig en niet zeer precies bij lage waarden –EN 14791 stelt meetonzekerheid ≤ 20 % voorop –referentiemethode moet dubbel zo nauwkeurig kunnen –vergelijk vereiste 10% en 20% maximale afwijkingen bij erkenningsproeven –daardoor zelf ongeschikt om continue meettoestellen mee te kalibreren –dalende emissiegrenswaarden verergeren dit probleem •Geen performantie-eisen of MO-berekening voor monitoren -geen selectie van instrumentele technieken gemaakt -verdunningssystemen in principe niet toegelaten (?)

24 2428 juni 2014 prEN 14792: Determination of mass concentration of nitrogen oxides (NO x ): Chemiluminescence •Chemiluminescentie is referentie •Enkel of dubbelkanaals •Meetonzekerheid < 10 % van dag-EGW •2 extra varianten monstervoorbereiding •Waarschuwing interferenties CO 2, H 2 O, NH 3 •Convertor efficiëntie moet > 95% (jaarlijks bepalen) •Performantiecriteria / drift / lek: zoals CO •NDIR, NDUV en alle andere: Equivalentie aan te tonen! •Elektrochemische toestellen: idem, indien binnen LCP toegepast!

25 2528 juni 2014 NO x prEN 14792 Bemonstering en staalvoorbereiding verwarmde filter Schouw config. 1 = condensor - koeler config. 2 = permeatiedroger config. 3 = verdunningstrap verwarmde leiding pomp vent ijkgassen gasverdeler gasconditionering Analyser PTFE sample-leidingen

26 2628 juni 2014 NO x prEN 14792 Bemonstering en staalvoorbereiding ijkgassen verwarmde filter Schouw pomp Gasconditionering config. 4 verwarmde zone met temperatuurcontrole PTFE sample-leidingen vent gasverdeler Analyser de twee extra configuraties 3 en 4 werden bij de veldvalidaties enkel voor NO x getest en gevalideerd

27 2728 juni 2014 prEN 14792: NO x : Chemiluminescentie – Equivalentie van alternatieve methode •Maximum standaardafwijking herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid: S r limit (C) = S R (C) = 0,0153 C + 2,1 met C: Concentratie in mg/Nm 3

28 2828 juni 2014 CO prEN 15xxx - Reference method for CO by NDIR •Twee meetprincipes beschreven –Niet-dispersief infrarood NDIR, dubbelcels –GFC, gasfiltercorrelatie •Staalvoorbereiding zoals zuurstof •30-minuutsgemiddelden 0-740 mg/m³ gevalideerd •uitgebreide meetonzekerheid moet < 6 % van dag-EGW •meetbereik: 200 % van 30 minuuts-EGW en > piek-emissie •Implementatie stelt weinig problemen •Elektrochemische toestellen: OK voor parameterpakket kleine stookinstallaties, valt buiten EU Richtlijnen •FTIR toestellen: equivalentie te bewijzen

29 2928 juni 2014 Aanpak van VITO als voorbereiding op nieuwe ENs •Voorbereiding op nieuwe EN normen is gestart in 2005 –Experimenteel programma 2005 in referentielabo (  field test) –Oefening Meetonzekerheid reeds gedeeltelijk bijgestuurd •Programma Methode-validatie voor 2005 bevat o.a. –Equivalentie-onderzoek volgens TS14793 op ijkgascircuits –SO 2, H 2 O, CO, NO x –Bepalen performantiekarakteristieken – > 30 vergelijkende metingen SRM en AM –Statistische evaluatie •Ervaring opdoen – toetsen - informeren –Studie + interpretatie + toepassen van normen –is onze interpretatie correct / werkbaar / vergelijkbaar in E.U.? –opvolging CEN TC264 en nieuwe documenten –in programma referentielabo volgende jaren

30 3028 juni 2014 Aanpak van VITO als voorbereiding op nieuwe ENs •Erkenningsvoorwaarden: nog niets veranderd of beslist –afspraken over kwaliteitscontroles en -criteria blijven voorlopig onveranderd van toepassing –evidente eisen uit prENs worden bij audits al meer nadrukkelijk bijgestuurd •bv. driftcriteria •30-minuutsgemiddelden voor waterbepaling –2006-2007: na definitieve invoering ENs •aanpassing erkenningsvoorwaarden onvermijdelijk •begeleiding van de “oude” erkenningen •Ringtesten: voorlopig geen aanpassing aan prENs

31 3128 juni 2014 Wat wordt verwacht van erkende labo’s •Huidige kwaliteitsvereisten van referentielabo aanhouden –zijn reeds gelijkaardig met nieuwe EN-normen –soms strenger: controlegas, M.O. zuurstof… •Voorbereiding op nieuwe EN normen tegen 2007 –kwaliteitscriteria in methodes aanpassen –bij aanschaf nieuwe apparatuur: EN-conform vragen –equivalentie aantonen van alternatieve methodes •in 2007: Referentie- of equivalente methodes toepassen –grote stookinstallaties –afvalverbranding

32 3228 juni 2014 Wat nog niet helemaal duidelijk is •Wie moet wat aantonen? –bij gebruik van referentie methode? •welke performance characteristics van instrument aantonen? •meetonzekerheid i.f.v. concentratie? •reproduceerbaarheid met meerdere labo’s ? –alternatieve methodes •hoe equivalentie met TS 14793 bewijzen? –is (nog) niet bindend – maar wel in prEN genoemd •Datum van kracht worden ENs? –wanneer komt wettelijke vertaling (EN methodes in Vlarem)? –overgangsperiode voor bestaande erkenningen? •Toepassingsgebied referentie- en andere methodes?


Download ppt "128 juni 2014 Nieuwe EN normen voor bepaling van O 2, SO 2, NO x, CO en watergehalte in emissies Raf De Fré •informatie afkomstig van: –CEN TC264, Werkgroep."

Verwante presentaties


Ads door Google