De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“De gezindheid van Christus”: 5

Verwante presentaties


Presentatie over: "“De gezindheid van Christus”: 5"— Transcript van de presentatie:

1 “De gezindheid van Christus”: 5
Zondag 24 juni 2012 Psalm 91: 1 Psalm 149: 1 Psalm 68: 3 “De gezindheid van Christus”: 5 “De gezindheid van Christus”: 1, 2, 3 en 4 “Jezus zegt ons: schijn” “Wij werden nieuw geboren” Psalm 81: 1, 4, 9 en 11 Schriftl. I: Filippenzen 2: 1 – 4 II: Filippenzen 2: 12 – 18

2 Welkom in deze dienst. Voorganger: ds. H. de Bruijne Ouderling: Wouter Roorda Organist: Krijn van Veen

3 Welkom Welkom

4 Psalm 91: 1 Heil hem wien God een plaats bereidt in zijn verheven woning: hij overnacht in veiligheid bij een almachtig koning. Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild, mijn toevlucht en mijn veste, op U vertrouw ik, HEER, Gij wilt voor mij altijd het beste.

5 Mededelingen Mededelingen

6 Psalm 149: 1 Halleluja! laat opgetogen een nieuw gezang den HEER verhogen. Laat allen die Gods naam belijden zich eensgezind verblijden. Volk van God, loof Hem die u schiep; Israël, dank Hem die u riep. Trek, Sion, in een blijde stoet uw Koning tegemoet.

7 Stil gebed Votum en groet

8 Psalm 68: 3 O God, de wondren die Gij deedt, toen Gij daar voor ons henen schreedt! De aarde werd bewogen. Dit is de berg van uw verbond! Uw stromen drenken hier de grond, hier daalt Gij uit den hoge. …

9 Psalm 68: 3 Een regen van vrijgevigheid hebt Gij uw erfdeel toebereid, uw erfdeel dat versmachtte. Uw schare heeft zich daar gezet; dit is uw woord, dit is uw wet: Gij geeft ons nieuwe krachten.

10 Tien geboden Tien geboden

11 “De gezindheid van Christus”
Bron: aanvullende gezangenbundel voor gebruik in de Nederlands Gereformeerde Kerken. Naar Filippenzen 2: 5 – 15 Tekst: Koos Veefkind Melodie: psalm 38

12 “De gezindheid van Christus”: 5
Laten wij ons heil bewerken en versterken onder een ontaard geslacht. Laten wij met vrees en beven heilig leven – sterren schijnend in de nacht.

13 Gebed Gebed

14 Als eerste schriftlezing lezen we uit De Nieuwe Bijbelvertaling Filippenzen 2: 1 – 4

15 Filippenzen 2: 1 – 4 1 Nu u door Christus zozeer bemoedigd wordt en liefdevol getroost, nu er onder u zo’n grote verbondenheid met de Geest is, zo veel ontferming en medelijden, 2 maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn, één in liefde, één in streven, één van geest.

16 Filippenzen 2: 1 – 4 3 Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. 4 Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.

17 “De gezindheid van Christus”: 1, 2, 3 en 4
Laten wie door God bemind zijn zo gezind zijn als ook Christus Jezus was. Laten zij elkander eren in de Here die zelf zo ootmoedig was.

18 “De gezindheid van Christus”: 1, 2, 3 en 4
Christus Jezus, God in wezen, hoog geprezen, stond niet op zijn Godlijk recht. Ja, Hij heeft zichzelf ontledigd en vernederd, Hij werd als een mens, een knecht.

19 “De gezindheid van Christus”: 1, 2, 3 en 4
Jezus heeft het pas betreden naar beneden en de kruisdood ondergaan. Daarom heeft God Hem verheven, Hem gegeven boven alle naam een naam.

20 “De gezindheid van Christus”: 1, 2, 3 en 4
In zijn naam zal elk zich buigen en getuigen: “Jezus Christus is de Heer”. Allen die op aarde leven moeten geven God de Vader alle eer.

21 Als tweede schriftlezing lezen we uit De Nieuwe Bijbelvertaling Filippenzen 2: 12 – 18

22 Filippenzen 2: 12 – 18 12 Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, 13 want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het hem behaagt.

23 Filippenzen 2: 12 – 18 14 Doe alles zonder morren en tegenspreken, 15 opdat u zuiver en smetteloos bent, onberispelijke kinderen van God te midden van een verdorven en ontaarde generatie, waartussen u schittert als sterren aan de hemel. 16 Houd daarbij vast aan het woord dat leven brengt.

24 Filippenzen 2: 12 – 18 Dan kan ik op de dag van Christus trots zijn omdat ik me niet voor niets heb ingespannen en afgemat. 17 Ook al zou mijn bloed als een offer worden uitgegoten, samen met het offer dat u brengt door de dienst van uw geloof, toch ben ik vol vreugde, samen met u allen. 18 Wees dus ook vol vreugde, samen met mij.

25 “Jezus zegt ons: schijn”
Bron: "Bekende liederen en hun verhaal” "Jesus bids us shine” [S. Warner, ] Vertaling: H. van 't Veld Melodie: Ev. Liedb. Gez. 454

26 “Jezus zegt ons: schijn”: 1, 2 en 3
Jezus zegt ons: schijn met een heldre pracht, zoals kleine kaarsen branden in de nacht. Om ons is het donker, daarom geldt het: schijn, jij in jouw omgeving, ik rondom mij.

27 “Jezus zegt ons: schijn”: 1, 2 en 3
Jezus zegt ons: schijn bovenal voor Mij. Als ons lichtje zwak wordt, is Hij ons nabij. Hij ziet uit de hemel of wij kaarsjes zijn, jij in jouw omgeving, ik rondom mij.

28 “Jezus zegt ons: schijn”: 1, 2 en 3
Jezus zegt ons: schijn ook voor iedereen. Er is zoveel donker daaglijks om ons heen: zonde, nood en lijden, daarom geldt het: schijn, jij in jouw omgeving, ik rondom mij.

29 De kinderen kunnen nu naar de bijbelklas
De kinderen kunnen nu naar de bijbelklas. Er zal verteld worden over Paulus in Efeze. (Handelingen 19: 21 – 40)

30 Preek Preek

31 Apostolische vermaning tot eensgezindheid
1. Hoe deze vermaning wordt ingeleid. 2. Hoe deze vermaning onder woorden wordt gebracht. 3. Hoe deze vermaning met contrastwerking wordt versterkt. 4. Hoe deze vermaning met voorbeelden kracht wordt bijgezet.

32 1. Hoe deze vermaning wordt ingeleid.

33 2. Hoe deze vermaning onder woorden wordt gebracht.

34 2. Hoe deze vermaning onder woorden wordt gebracht.
A. eensgezind te zijn (HSV eensgezind) B. één in liefde (HSV met dezelfde liefde) C. één in streven (HSV één van ziel) D. één van geest (HSV één van gevoelen)

35 3. Hoe deze vermaning met contrastwerking wordt versterkt.

36 3. Hoe deze vermaning met contrastwerking wordt versterkt.
Handel niet uit geldingsdrang of eigenwaan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan uzelf. Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander.

37 4. Hoe deze vermaning met voorbeelden kracht wordt bijgezet.

38

39 “Wij werden nieuw geboren”
Tekst: combinatie van gezang 347: 4 en 6 Melodie: gezang 117

40 “Wij werden nieuw geboren”
Wij werden nieuw geboren, toen de mens Jezus kwam, die als een slaaf de zonde der wereld op zich nam. Gestorven voor de zonde, in Jezus’ bloed vereend en met elkaar verbonden, levend voor God alleen.

41 Gebeden Gebeden

42 Nadat de kinderen terug zijn uit de bijbelklas zal er gecollecteerd worden voor:
1. Stichting Timon Timon helpt jongeren en ouders bij problemen met opvoeden en opgroeien op de weg naar zelfstandigheid en volwassenheid. Zie ook het medelingenblad. 2. Kerk

43 Psalm 81: 1, 4, 9 en 11 Jubelt God ter eer, Hij is onze sterkte! Juicht voor Isrels Heer, stem en tegenstem springen op voor Hem die ons heil bewerkte.

44 Psalm 81: 1, 4, 9 en 11 God heeft ons gezegd nooit gehoorde dingen. Heilig is ’t en recht nu en t’allen tijd Hem die ons bevrijdt vrolijk toe te zingen.

45 Psalm 81: 1, 4, 9 en 11 Leef uit mijn verbond. Vraag van Mij vrijmoedig. Open wijd uw mond. Al wat u ontbreekt, al waar gij om smeekt geef Ik overvloedig.

46 Psalm 81: 1, 4, 9 en 11 Ga niet van Mij heen, volg Mij op mijn wegen, sluit u hecht aaneen. Waar gij langs zult gaan maak Ik u ruim baan: niemand houdt u tegen.

47 Zegen

48 Vanmiddag begint de dienst om 17 uur. Hierin zal ds. H
Vanmiddag begint de dienst om 17 uur. Hierin zal ds. H. de Bruijne voorgaan.


Download ppt "“De gezindheid van Christus”: 5"

Verwante presentaties


Ads door Google