De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Bernheze Marjolein Fick, 26-01-2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Bernheze Marjolein Fick, 26-01-2009."— Transcript van de presentatie:

1 Voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Bernheze Marjolein Fick, 26-01-2009

2 2 Wat vragen we van u? Wat hebben we gedaan? Hoofdlijnen voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Vervolg Inhoud presentatie

3 Voorontwerp bestemmingsplan Wat vragen we van u?

4 4 Een nieuw bestemmingsplan buitengebied: wat staat centraal? Ontwikkelingsgericht, dus meer mogelijkheden voor nieuwe initiatieven. Maar wel met behoud van de gebiedskwaliteiten (landschap, natuur, cultuurhistorie) en versterking van de ruimtelijke kwaliteit Duurzaamheid staat centraal: ruimte voor ontwikkeling maar wel op de goede plek

5 5 Een nieuw bestemmingsplan buitengebied: interactief proces Nieuw bestemmingsplan betekent verandering voor burger: - nieuw beleid en ontwikkelingsgericht denken - nieuwe opzet op grond van Wro Dus is gekozen voor interactief proces: - intensief overleg met klankbordgroep - diverse communicatiemomenten met burgers

6 6 Wat vragen wij van u? Voorontwerp bestemmingsplan buitengebied vrijgeven voor interactieve afsluiting van voortraject Inspraak bij voorontwerp bestemmingsplan is niet verplicht Waarom interactieve afsluiting van voorontwerp? - gedragen bestemmingsplan; - betrokkenheid van burger bij bestemmingsplan neemt toe; - minder reacties op ontwerp bestemmingsplan; - risico’s worden al in vroeg stadium zichtbaar.

7 Voorontwerp bestemmingsplan Wat hebben we gedaan?

8 8 Welke stappen zijn doorlopen? Inhoud Belangrijke nieuwe beleidskaders provincie en gemeente Input wensen burgers en belangenorganisaties Beleidsvisie: wat willen we hoe gaan regelen? - ontwikkelingskader, gebiedsvisies kernrandzone, discussienota - intensief overleg met klankbordgroep - ontwikkelingskader en discussienota zijn vastgesteld op 3 juli 2008

9 9 Welke stappen zijn doorlopen? Communicatie Burgers: –20/26 maart 2006: Brainstormavonden –Maart 2007: informatie-avonden beleidsvisie en gebiedsvisie kernrandzones –Zomer 2008: schriftelijke raadpleging bouwblokken en woonvlakken Klankbordgroep: Periode dec 2006 – nov 2008: 15 vergaderingen

10 10 Welke stappen zijn doorlopen? Communicatie Commissie Ruimtelijke Zaken: 22-2-06: projectvoorstel 29-1-07: thema-avond reconstructie en bestemmingsplan 29/30-8-07: thema-avonden geurvisie en beleidsvisie 15-10-07: raadpleging discussienota 12-11-07:thema-avond workshop geurvisie 03-12-07: concept beleidsvisie 24-11-08: thema-avond beeldkwaliteit in bestemmingsplan Gemeenteraad: 03-7-08: vaststelling ontwikkelingskader en discussienota

11 11 Wat is door u besloten? Per amendement is op 3 juli 2008 besloten: - vaststelling van ontwikkelingskader en discussienota; - gebiedsvisies en oplegnotitie: leidraad voor uitwerking van ontwerp bestemmingsplan; - aanvullende beleidsuitgangspunten voor uitwerking kernrandzones en bebouwingsclusters; - transformatiegebieden opnemen; - aantal aanpassingen aan gebiedsvisies; - opnemen wijstgronden; - verruiming bijgebouwenregeling bij beeldbepalende panden; - aanvullende criteria voor beoordeling van duurzame locaties in verwevingsgebied én kernrandzone.

12 12 Welke stappen zijn vervolgens genomen? Schriftelijke raadpleging over bouwblokken en woonvlakken Concept voorontwerp bestemmingsplan buitengebied - vertaling van Beleidsvisie; - vertaling van onderdelen van amendement; - actualisatie van bouwblokken en woonvlakken; - conform eisen nieuwe Wro; - overleg klankbordgroep. In gang zetten van acties voortkomend uit amendement die terugkomen in ontwerp bestemmingsplan

13 Voorontwerp bestemmingsplan Hoofdlijnen voorontwerp

14 14 Hoofdlijnen: Plansystematiek Voorbeelden Functies maken juridisch deel uit van overkoepelende gebiedsbestemming - komt overeen met gebiedsgericht werken - digitaal in één oogopslag zichtbaar wat wel/niet kan. Systematiek van voorontwerp past bij gebiedsgerichte ontwikkeling van buitengebied en eisen nieuwe Wro

15 15 Hoofdlijnen: agrarisch gebied met waarden Convenant in struweelvogelgebieden en dassen- leefgebieden is groot succes: aantal struweelvogels en dassen zijn toegenomen. Landbouw- en natuurorganisaties zijn positief. Provincie wil forse uitbreiding van areaal agrarisch gebied met waarden ten opzichte van huidig bestemmingsplan buitengebied. Dit betekent extra beperkingen voor ontwikkeling landbouw en recreatie. Convenant wordt voortgezet. Extra gebieden (en dus extra belemmeringen) zijn niet opgenomen.

16 16 Hoofdlijnen: Intensieve veehouderij Intensieve veehouderij: integrale zonering is vertaald in Bestemmingsplan (afbouw in extensivering, ruimte waar kan (LOG en duurzame locaties). Duurzame locaties: niet in ROG en kernrandzone (voorbeeld Derptweg). Criteria worden in ontwerp nader bezien. Plan-m.e.r.: milieugevolgen van reconstructiebeleid Ruimere ontwikkelingsmogelijkheden waar mogelijk.

17 17 Hoofdlijnen: Niet-agrarische bedrijven Uitbreidingsruimte niet-agrarische bedrijven: - vigerend bestemmingsplan: 0% - provinciaal beleid: 15% - wens klankbordgroep: 15% - collegebesluit: 15% in kernrandzone, 0% in overig bgb Uitbreidingsruimte niet-agrarische bedrijven: - kernrandzones: 15% en ruimte voor omschakeling - overig buitengebied: 0%

18 18 Hoofdlijnen: Agrarisch aanverwant Agrarisch aanverwant: loonbedrijven, hoveniersbedrijven, agrarisch technische hulpbedrijven. Deze bedrijven kunnen niet terecht op bedrijventerrein Uitbreidingsruimte agrarisch aanverwant: - vigerend bestemmingsplan: 15% - provinciaal beleid: 25% Uitbreidingsruimte is 25%

19 19 Hoofdlijnen: woningen Maximale inhoud: - provinciaal beleid: - 600 m 3 voor burgerwoningen - 750 m 3 voor bedrijfswoningen Maximale inhoud is voor alle woningen 750 m 3 Woningsplitsing in kernrandzones: overal Woningsplitsing in buitengebied: cultuurhistorisch waardevolle panden en monumenten

20 20 Hoofdlijnen: windturbines en recreatie Windturbines - in LOG: rechtstreeks tot 20 meter hoogte - overal op agrarische bouwpercelen: ontheffing tot 40 meter hoogte Recreatie Nieuwvestiging vereist maatwerk: buitenplanse procedure In ROG: ruimte voor omschakeling naar recreatie Overal: kleinschalige recreatie

21 21 Hoofdlijnen: Transformatiegebieden Transformatiegebieden: transformatie van buitengebied naar stedelijk gebied - aanleggen nieuwe woonwijken - aanleggen nieuwe bedrijventerreinen Transformatie over meer dan 10 jaar kan niet geregeld worden met wijzigingsbevoegdheid, maar hiervoor is apart bestemmingsplan noodzakelijk. Transformatiegebieden zijn opgenomen in toelichting. Bij transformatie wordt een nieuw bestemmingsplan opgesteld.

22 Voorontwerp bestemmingsplan Vervolg?

23 23 Vervolg Nog in openstaande acties voor ontwerp bestemmingsplan: –Nieuwe woningen in buitengebied –Beeldkwaliteit –Cultuurhistorisch waardevolle panden –Duurzaamheidscriteria intensieve veehouderij

24 24 Vervolg: nieuwe woningen Nieuwe woningen zijn mogelijk in kernrandzones, mits het betreft: - Ruimte voor ruimte - Buitengebied in ontwikkeling (Bio-woningen) Er wordt notitie opgesteld met voorwaarden waaronder deze woningen mogen worden gebouwd (uitwerking gebiedsvisies kernrandzones). Planning: bespreking in raad is maart/april

25 25 Vervolg: beeldkwaliteit Ontwikkelingsgericht bestemmingsplan, maar hoe om te gaan met beeldkwaliteit bij nieuwe ontwikkelingen? Er wordt een handreiking opgesteld, waarin op basis van een landschapsanalyse concrete maatregelen worden benoemd die beeldkwaliteit verbeteren. Tevens wordt ingegaan op de te doorlopen procedure. Planning: bespreking in commissie is eind maart

26 26 Vervolg: cultuurhistorisch waardevolle panden Het monumentenhuis stelt in samenwerking met de monumentencommissie de lijst van CHW-panden op. Status: bijna klaar en zal bij ter inzage legging van het voorontwerp bestemmingsplan worden gevoegd.

27 27 Vervolg: duurzaamheidscriteria intensieve veehouderij Ruimere mogelijkheden voor intensieve veehouderij in LOG en op duurzame locaties. Duurzaamheidstoets op basis van enkel provinciale criteria. Vanwege praktijkervaring worden provinciale criteria tegen licht gehouden. Criteria voor de duurzaamheidsbepaling worden nader uitgewerkt. Planning: maart/april zodat deze opgenomen kunnen worden in het ontwerp bestemmingsplan.

28 28 Vervolg: ontwerp bestemmingsplan Vanavond:verzoek: vrijgeven van voorontwerp voor ter inzage legging Feb-maart: interactieve afsluiting van voortraject (6 weken, niet verplicht, maar wenselijk gelet op interactief proces) April-mei:opstellen ontwerp en verwerking reacties Juni:verzoek: vrijgeven van ontwerp voor ter inzage legging Sept-okt:formele inspraakprocedure (6 weken, nu pas vanwege vakantieperiode) Okt-nov:opstellen zienswijzenota Dec-jan:ontwerp en zienswijzenota in commissie en vaststellen door raad Feb-mrt:beroepsprocedure


Download ppt "Voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Bernheze Marjolein Fick, 26-01-2009."

Verwante presentaties


Ads door Google