De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond 17 april 2012 project Zuidwende-Zuid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond 17 april 2012 project Zuidwende-Zuid."— Transcript van de presentatie:

1 informatieavond 17 april 2012 project Zuidwende-Zuid

2 Opzet van de presentatie  Wat vooraf ging…. een korte terugblik - Wim Kamp, gemeentelijke projectleider voor Zuidwende-Zuid  Toelichting op het voorgenomen project van Yulius - onder andere door de heer Smits (directeur bedrijfsvoering) en de heer Koedam (huisvestingsmanager)  Wat ons te doen staat….. planning voor het vervolg - Wim Kamp

3 voorgeschiedenis  Structuurvisie Hendrik-Ido-Ambacht (raad 6 juli 2009): maatschappelijke doeleinden in Zuidwende-Zuid  2011: Yulius toont serieuze interesse in nieuwvestiging HIA  principebesluit college 4 oktober 2011: uitvoeren van een globaal haalbaarheidsonderzoek  informatie hierover op de gemeentelijke website opgenomen

4 opzet haalbaarheidsonderzoek  ‘quick scan’ doel: beeld krijgen van de ruimtelijke inpasbaarheid, etc.  beoordelen van hoofdlijnen, onder andere:  ruimtelijke ordening  milieu, veiligheid, landschap  waterhuishouding, verkeer, archeologie  fin.-economische uitvoerbaarheid (grondexploitatie)  maatschappelijk draagvlak / communicatie  procedures

5 tussentijdse conclusies haalbaarheidsonderzoek  schetsplan Yulius moet nog nader worden uitgewerkt en onderbouwd  kantoorfunctie wijkt af van provinciaal kantorenbeleid, maar ‘uitzonderingsregel’ kan wel worden benut  voorgenomen principebesluit college over de voortgang van het project (hierbij eerste resultaten communicatie betrekken)  invloed aardgastransportleiding berekenen (+ advies regionale brandweer)  veel onderzoek nog nodig, o.a. bodemkwaliteit, flora- en fauna, verkeersafwikkeling etc.

6 concept schetsplan Yulius presentatie door Yulius

7 Wat ons te doen staat….. in 2012  begin mei: voorgenomen principebesluit college over de voortgang van het project 30 mei: raadscommissie bespreekt dit voorgenomen principe- besluit 11 juni: raad kan ‘wensen en bedenkingen’ naar voren brengen over het voorgenomen principebesluit  aansluitend:  diverse onderzoeken ten behoeve van een nieuw bestemmingsplan (aardgasleiding, archeologie, luchtkwaliteit, wegverkeerslawaai, bodemkwaliteit, flora- en fauna, verkeer, etc)  grondverkoopovereenkomst uitwerken met Yulius

8 Wat ons te doen staat….. vanaf 2013 - opstellen voorontwerp-bestemmingsplan (3 e kwartaal 2013) - inspraakprocedure (4 e kwartaal 2013) - terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan (1 e kwartaal 2014) - vaststelling bestemmingsplan (3 e kwartaal 2014) - inwerkingtreding bestemmingsplan (eind 2014) - realisatie project Yulius (vanaf eind 2014/begin 2015) - oplevering van het project (vanaf eind 2015/begin 2016)

9 informatie/betrokkenheid omwonenden na vandaag…..  tussentijdse voortgang wordt gemeld via de gemeentelijke website en/of rubriek gemeentenieuws in De Kombinatie  tweede informatiebijeenkomst of huis-aan-huisbrief als het schetsplan van Yulius op hoofdlijnen is beoordeeld (invloed aardgasleiding, provinciaal kantorenbeleid), mogelijk in oktober 2012  inspraakprocedure voorontwerp-bestemmingsplan Zuidwende-Zuid (vermoedelijk 4 e kwartaal 2013)  zienswijzenprocedure ontwerpbestemmingsplan (1 e kwartaal 2014)  spreekrecht bij commissie- en raadsvergaderingen

10 vragen en eerste reacties….. gelegenheid voor uw vragen en uw eerste reacties……


Download ppt "Informatieavond 17 april 2012 project Zuidwende-Zuid."

Verwante presentaties


Ads door Google