De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 tekst “Schuiven met waterdoelen” Actief in gebiedsontwikkeling Actieprogramma Water en Ruimte 31 januari 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 tekst “Schuiven met waterdoelen” Actief in gebiedsontwikkeling Actieprogramma Water en Ruimte 31 januari 2011."— Transcript van de presentatie:

1 1 tekst “Schuiven met waterdoelen” Actief in gebiedsontwikkeling Actieprogramma Water en Ruimte 31 januari 2011

2 2 Doel en opzet presentatie Gebiedsvoorbeeld met actieve rol -Binnen gebied 3 proces-sporen bewandeld - organisatie eigen RO-kolom

3 3 Diesdonk e.o.

4 4 Diesdonk: November 2010

5 5 Opgaven in het gebied

6 6 Inzet 3 sporen Opgaven zijn bijeen te brengen – hoe? 1.Advies- en beleidsbeïnvloedingsspoor 2.Creatieve spoor  ontwerpen 3.Initiatiefspoor  planvorming waterberging

7 7 1 Advies- en beleidsbeïnvloedingsspoor 2001: streekplan 2004: reconstructieplannen met waterberging 2005: uitwerking streekplan met bedrijventerreinen 2005: bestuurlijk “Regionaal Planningsoverleg”

8 8 1 Advies- en beleidsbeïnvloedingsspoor 2005: stuurgroep locatiekeuze woningbouw en bedrijventerreinen 2006: stuurgroep “Ruit Eindhoven” 2009: MIRT-gebiedsagenda 2010: brede gebiedsontwikkeling ”Brainport-Oost”

9 9 2 Creatieve spoor -verkenning meervoudig ruimtegebruik bij waterberging Diesdonk (2006) -Water+ruimte-atelier Helmond e.o. (2010)

10 10 Doelen: -principes van waterberging in het gebied en op hoger schaalniveau -ontwerpideeën voor functiecombinaties i.r.t. stedelijke dynamiek -uit de procedures stappen Vormen: gebiedsbezoek, interviews, ontwerpsessies 2 Creatieve spoor

11 11 Beelden (2006)

12 12 Resultaat (2006)

13 13 (2010) W+R atelier Helmond e.o. Start vanuit Lagenbenadering

14 14 Resultaat: proces

15 15 W+R atelier Helmond e.o.

16 16 W+R atelier Helmond e.o.

17 17 Wat levert het creatieve spoor op? Wat levert het ontwerp op? -Besef tijdelijkheid waterberging -Functiecombinaties -Input voor toekomstige uitwerking plannen Proces -Los van de procedures -Actief schetsen = over je eigen grenzen heen mogen kijken = leuk!

18 18 De wateropgave: -1,2 miljoen m 3 in 2015 -139 ha (“ruimtelijke reservering”) Instrumenten: MER, bestemmingsplan, projectplan voor inrichting 3 Planvorming waterberging

19 19 3 Planvorming waterberging MER: toch nog alternatieven locatiekeuze

20 20 3 Planvorming waterberging Plangrenzen MER waterberging = plangrens MER locatiekeuze bedrijventerreinen MER-alternatief: meer waterberging combi met bedrijventerrein Conclusie MER: géén knelpunten tussen waterberging en bedrijventerrein én functiecombinaties mogelijk VKA: “landbouwalternatief” (met ruimte voor toekomstige ontwikkelingen)

21 21 Totaalsom spoor 1, 2 en 3  Borging van waterbelangen in RO  Zichtbaarheid van het waterschap  Water als breekijzer voor integraliteit ontwikkelingen  Waterschap als verbinder/facilitator (niet alléén water)

22 22 Hoe doen we dit ? RO-kolom bij Aa en Maas: Bestuurder Strategisch adviseur (vrij) (1 fte) Beleidsadviseurs (2 fte) Watertoetsers (5 fte) Projectleiders inrichting Vergunningverleners / Relatiebeheerders Borgen waterbelangen in RO

23 23 Structuur Water en Ruimtelijke Ordening Tijd Ruimte vandaag toekomst Europees / landelijk Regionaal / bovenlokaal lokaal MIRT Nota Ruimte Deltaprogramma Nieuwbouw en herstructurering Gebiedsagenda Brabant Structuurvisie RO / Provinciaal Waterplan Verordening Ruimte NBr Deelprogramma’s Regionale samenwerking / Regionaal ruimtelijk overleg Waterbeheerplan (her)inrichten, uitvoeren, beheer & onderhoud Uitgangspunten watertoets Gemeentelijke structuurvisies Gemeentelijke waterplannen Gebiedsproces Bestemmingsplannen, projectbesluiten Waar doen we dit ?

24 24 Vragen?


Download ppt "1 tekst “Schuiven met waterdoelen” Actief in gebiedsontwikkeling Actieprogramma Water en Ruimte 31 januari 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google