De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verfijning knelpuntenanalyse Mogelijke strategieën

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verfijning knelpuntenanalyse Mogelijke strategieën"— Transcript van de presentatie:

1 Verfijning knelpuntenanalyse Mogelijke strategieën
Deltaprogramma Zoetwater Verfijning knelpuntenanalyse Mogelijke strategieën Februari 2012

2 programma 13:30 Introductie Knelpuntenanalyse
13:45 resultaten verfijning landelijke knelpuntenanalyse 14.15 knelpunten vertalen naar effecten en schades 14.45 pauze Strategieën 15.00 inleiding strategieën 15.15 op zoek naar oplossingen 15.45 effectbepaling strategieën 16.30 vervolg en afronding Korte introductie Remco van Ek presentatie KA Matthijs …. Zal tweede deel van deel van onderdeel KA voor zijn rekening nemen: vertalen knelpunten naar schade en effceten Na pauze korte inleiding onderdeel strategieën Vervolgens ingaan op welke mogelijke oplossingen erzijn om knelpunten op te lossen en welke effceten hebben maatregelen die nu in beel dzijn bij DP ZW

3 Opzet deltaprogramma Nationaal programma
Het doel is om Nederland ook voor de volgende generaties te beschermen tegen hoogwater en te zorgen voor voldoende zoet water Rijksoverheid werkt samen met provincies, gemeenten, waterschappen maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven 3 generieke en 6 regionale deelprogramma’s Algemeen over DeltaP Nationaalprogr. met als doel volgende generaties te beschermen tegen hoogwater en te zorgen voor voldoende zoet water participatie en communicatie essentieel om te komen tot duurzame ZW-voorziening: daarom samenwerking tussen ……. 3/6: zie plaatje. Voor DP ZW samenhang met 4 van belang. Samenwerking met de regio’s: vorige week ook deze sessie met de regio’s gehouden (nieuwbouw/herstr: verkend hoe ruimteloijke maatregelen kunnen bijdragen aan oplossen gevolgen droogte/wateroverlast)

4 Proces deelprogramma Zoetwater
Plaatje geeft proces DP ZW weer 2010 gestart en werken uiteindelijk toe naar die Deltabeslissing is 2014: is voorstel strategie voor duurzame en economisch doelmatige zoetwatervoorziening in NL: zegt iets over: vraag en aanbod van zoetwater en de waterzekerheid. mogelijkheden waterbesparing, de optimale waterverdeling Maakt verdeling verantwoordelijkheden tussen overheid, markt en gebruiker duidelijk. Waar staan we nu: vorig jaar fase 1 afgerond -> knelpuntenanlyse uitgevoerd -> resultaten fase 1 vastgelegd in Deltaprogramma 2012 Zitten nu in fase 2: verfijning knelpuntenanlayse, (voort borduren op fase 1) verkennen van mogelijk oplossingsrichtingen. Dit leid tot breed pallet aan mogelijke strategieën waaruit in deze fase al een eerste selectie zal worden gemaakt van kansrijke strategieën Deze twee aspecten is waar het we vandaag over gaan hebben.

5 Hoofdboodschap Deltaprogramma 2012 - Zoetwater
Huidig doel en strategie overheid: “De landelijke waterhuishouding is gericht op een systeem met voldoende water voor alle functies gedurende het gehele jaar” Conclusie na eerste fase: Huidig doel en strategie lopen tegen grenzen aan op middenlange termijn en lange termijn > knelpunten worden groter Al gezegd, fase 1 is afgerond: resultaten van de verschillende deelprogramma’s zijn vastgelegd in Deltaprogramma 2012, dat is vastgesteld door kabinet Conclusie: met klimaatveranderingen en sociaaleconomische ontwikkeling in ogenschouw nemend, gaan we bij het huidige doel en strategie van de overheid tegen grenzen aanlopen -> knelpunten zullen groter worden.

6 Knelpuntenanalyse Deltascenario’s Knelpunten zoetwater
In de knelpuntenanalyse wordt naar autonome ontwikkeling gekeken. 4 deltascenario’s Klimaatverandering en sociaal-economische verandering Deltascenario’s rust warm druk stoom Terug naar vandaag: eerste onderwerp knelpuntenanalyse. Knelpunten hebben betrekking op verschil tussen waterbeschikbaarheid en watervraag, knelpunt ontstaat als er een mismatch is tussen die twee Bij KA is hiernaar gekeken voor de huidige situatie en voor toekomstige situatie Met name voor toekomst: wat zijn de gevolgen van klimaatverandering en sociaaleconomische ontwikkelingen (autonome ontwikkeling) op watervraag en aanbod. Voor analyse zijn deltascenario’s als uitgangspunt genomen Rust (weinig van beide, huidige situatie): stoom beide grote verandering. Knelpunten zoetwater Het watertekort neemt in 3 van de 4 deltascenario’s toe

7 Wat is het probleem? Watertekorten nemen toe, verschillende oorzaken:
Verzilting inlaatpunten Geen aanvoer mogelijk Voorraad overvraagd Onvoldoende water in rivieren/kanalen Tekorten kunnen leiden tot knelpunten In fase 1 van het deelprogramma is voor de autonome ontwikkeling (de 4 deltascenario’s) bekeken wanneer er knelpunten optreden (mismatch tussen vraag en aanbod van zoetwater). De kaart geeft de vier belangrijkste oorzaken van zoetwater tekorten aan.

8 Deelprogramma zoetwater
Voorjaar 2011 Plaatje

9 Verfijning knelpuntenanalyse
In samenwerking met de gebruiksfuncties brengen we de effecten van knelpunten in beeld Deze bijeenkomst is bedoeld om de watertekorten te vertalen naar de effecten op de gebruiksfuncties. Eerst zal Remco van Ek presentatie geven: aanvulling/aanscherping knelpuntenanalyse fase 1 en leveren de analyses een herkenbaar beeld op Vervolgens zal worden ingegaan welke effecten treden op door water tekort, en zijn deze effecten te vertalen in schades - > gaat met name ook om hun inbreng/informatie halen

10 Oplossingsrichtingen en effecten
Het deelprogramma Zoetwater brengt in samenwerking met regio’s en gebruiksfuncties maatregelen in beeld. Vandaag gaan we in op: Aanbod kant: Welk effect hebben maatregelen op de gebruiksfunctie natuur? Vraag kant: Op welke manier kunnen gebruiksfuncties bijdragen aan het verminderen van het watertekort? Het tweede deel vandaag zal gaan over mogelijke strategieën In samenwerking met regio’s en gebruiksfuncties zijn allerlei mogelijke maatregelen in beeld gebracht. Vandaag zal specifiek worden ingegaan op …… Straks verder worden toegelicht.

11 Vragen?

12 Deltabeslissing zoetwaterstrategie - 2014
De strategie voor duurzame en economisch doelmatige zoetwatervoorziening: Geeft inzicht in vraag en aanbod van zoetwater en de waterzekerheid. Doet uitspraken over de mogelijkheden voor waterbesparing, de optimale waterverdeling en toekomstig serviceniveau in relatie tot functies en de effecten daarvan voor die functies. Maakt de verdeling van verantwoordelijkheden tussen overheid, markt en gebruiker duidelijk.

13 Conclusie eerste fase Aanbod-kant Vraag-kant
We moeten naar flexibeler en efficiënter watersysteem We moeten naar een efficiënter gebruik

14 deltascenario’s knelpunten strategieën Voorkeursstrategie
autonome ontwikkelingen klimaatveranderingen en sociaaleconomische ontwikkelingen Opzet DP Zoetwater 2012 deltascenario’s rust warm druk stoom knelpunten sturend: water vraag of aanbod? strategieën Maatregelen en instrumenten wie: publiek of privaat? Voorkeursstrategie Input voor Deltabeslissing (in 2014)

15 Vanuit toekomstperspectieven Ambities, wensen
autonome ontwikkelingen klimaatveranderingen en sociaaleconomische ontwikkelingen Kansen Vanuit toekomstperspectieven Ambities, wensen Opzet DP Zoetwater 2013 deltascenario’s rust warm druk stoom Visie Nieuw doel? knelpunten effecten sturend: water vraag of aanbod? strategieën Maatregelen en instrumenten wie: publiek of privaat? Voorkeursstrategie Input voor Deltabeslissing (in 2014)

16 Doorkijk vervolg Niet alleen uitgaan van het oplossen van mogelijke knelpunten maar ook kijken naar kansen! Formuleren van kansrijke strategieën. De houdbaarheid van het huidige beleid wordt onder de loep genomen: Is het nodig om het huidige beleidsdoel aan te passen?


Download ppt "Verfijning knelpuntenanalyse Mogelijke strategieën"

Verwante presentaties


Ads door Google