De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 28 juni 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 28 juni 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 28 juni 2016

2 Inhoud presentatie (1)  calamiteiten  monitoring 1 e helft 2016  huishoudelijke hulp ● uitspraken CRvB ● evaluatie Leids Regio model & besluitvormingstraject  doelgroepenvervoer ● inkoop regiotaxi ● vervoer van/naar dagbesteding in 2017 nog bij de aanbieder  begeleiding ● addendum lijfgebonden Wmo zorg & tariefvoorstel: 43,80 ● in 2e helft 2016/2017 werken aan hervorming begeleiding en dagbesteding ● in 2017 pas op de plaats met eigen bijdrage (& kostprijs CAK) 22

3 Inhoud presentatie (2)  beschermd Wonen ● addendum ontwikkelingsgerichte aanpak ● stand van zaken beleidskader ● stand van zaken LVB-onderzoek  innovatiespel  data overlegtafels 2 e helft 2016 3

4 Calamiteiten (1)  In gesprek met u: wanneer is er sprake van een calamiteit  Werkwijze  Toezichthoudend ambtenaar Wmo  Aanspreekpunt calamiteiten binnen de gemeente: (Willeke Lekanne en Jan van Kleef)  Route  Aanpak geldt ook voor subsidies: UVOK 2016 4

5 Calamiteiten (2) betreft:contact met:via: Wmo/WelzijnToezichthoudend ambtenaar Wmogemeentelijke procedure JeugdzorgInspectie Jeugdzorgmeldingsformulier Jeugd WLZInspectie voor de Gezondheidszorgmeldpunt IGZ Signalen Huiselijk Geweld of Kindermishandeling Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of het Steunpunt Huiselijk Geweld Meldcode Huiselijk Geweld of Kindermishandeling 5

6 Monitoring 1 e helft 2016  deadline 1 augustus  link formats: http://www.servicepunt71.nl/inkoop-en- aanbesteden/bestuurlijk-contracteren-wmo-2015/relevante- documenten/  vragen? ContractbeheerWMO@servicepunt71.nl 6

7 Huishoudelijke Hulp (1) Uitgangspunten Leids Regio Model (LRM) – Huishoudelijke ondersteuning  het stimuleren van eigen kracht en het inzetten van eigen netwerk  onderscheid tussen een algemene voorziening en een maatwerk voorziening  beoogd resultaat staat voorop 7

8 Huishoudelijke Hulp (2) Evaluatie Leids Regio Model (LRM) – Huishoudelijke ondersteuning  diverse deelonderzoeken (PGB houders, niet-gebruik, rapportage Movisie  rapportage Movisie: diepte interviews met cliënten die gestopt zijn met HO en met selctie van aanbieders. 8

9 Huishoudelijke Hulp (3) Conclusies evaluatie Leids Regio Model (LRM) – Huishoudelijke ondersteuning  op basis van de evaluatie kan geconcludeerd worden dat:  het LRM biedt maatwerk voor cliënten op een vergelijkbaar niveau als in 2014;  het LRM biedt passende ondersteuning voor cliënten;  het aantal bestaande cliënten dat zelf gestopt is met huishoudelijke ondersteuning is gering (circa 1,5%);  het LRM stimuleert het zoeken naar oplossingen / eigen kracht door de introductie van een algemene voorziening;  het LRM biedt door resultaatafspraken te kunnen maken flexibiliteit voor aanbieder en cliënt; 9

10 Huishoudelijke Hulp (4) Besluit voortzetten van het Leids Regio model vanaf 1 januari 2017  op basis van evaluatie is het voorstel om het Leids Regio model vanaf 1 januari 2017 ongewijzigd voort te zetten, dat wil zeggen:  indiceren en financieren op resultaat bij de maatwerkvoorziening  handhaving cliëntbijdragen 2016 bij de algemene voorziening, dus: - een cliëntbijdrage van € 0 per uur voor minima tot 120 - een cliëntbijdrage voor de groep met een inkomen van meer dan 120% van minimaal €12 per uur en maximaal 10% meer dan het tarief voor de witte werkster. 10

11 Huishoudelijke Hulp (5)  voor Leiden geldt dat voor de continuering meer middelen nodig zijn dan door het Rijk voor HO beschikbaar worden gesteld. Proces  colleges van B&W hebben of gaan naar verwachting voor zomer instemmen met besluit.  gemeenteraad van Leiden zal donderdag 8 september nog het voorstel van het College bespreken.  we gaan met u - vooruitlopend op punt 2 - verder in gesprek over 2017 (nadere uitwerking van dit besluit, de gevolgen van de uitspraken van CRvB en gevolgen van bepaling in cao VVT en de invoering van een AMvB goede verhouding prijs en kwaliteit Wmo). 11

12 Doelgroepenvervoer(1) Uitkomsten onderzoek Panteia  nieuwe aanbesteding Regiotaxi in Holland Rijnland  subregionaal kijken hoe het planbaar vervoer gecombineerd kan worden 12

13 Doelgroepenvervoer (2) Advies aan bestuurders leidse regio voor al het planbare vervoer  aanbesteding  jeugdvervoer  Wmo vervoer verlengen  pilot llv  pilot duurzaam kleinschalig flexvervoer  marktconsultatie 13

14 Begeleiding  addendum lijfgebonden Wmo zorg & tariefvoorstel: 43,80;  in 2e helft 2016/2017 werken aan hervorming begeleiding en dagbesteding;  in 2017 pas op de plaats met eigen bijdrage (& kostprijs CAK). 14

15 Beschermd Wonen (1) Ontwikkelingsgerichte aanpak  15 augustus (CAK periode 9) geldt als vertrekpunt  tarieven van vorige overlegtafel blijven staan  instructies volgen via BC mail Beleidskader Maatschappelijke zorg  in april meerdere bijeenkomsten georganiseerd  dank voor jullie input daarbij  vanaf 29 juni is de inspraakversie openbaar  gedurende 8 weken inspraak mogelijk  we sturen via de BC mail de juiste versie toe 15

16 Beschermd Wonen (2) Overschot BW budget 2015 - 1  in maart meldden we een overschot van 5 ton  in mei blijkt dit ruim 2 miljoen  dit bedrag gaat naar een reserve  oorzaak overschot: - verplichtingen hoger dan daadwerkelijke facturen - veel hogere inkomsten uit Eigen bijdragen - gebrek aan koppeling tussen in-uitstroom via facturen en clientvolgsysteem 16

17 Beschermd Wonen (3)  na afstemming met de regio aan de slag met bestedingsvoorstel: - inzet op deskundigheidsbevordering uitvoering in de regio - inzet op andere kleinschalige vormen van BW die aansluiten bij nieuw beleidskader - wijze van besteding komt na de zomer terug op de overlegtafel 17

18 Innovatiespel (1) 18

19 Innovatiespel (2) 19

20 Data overlegtafels  6 september  4 oktober  1 november  13 december steeds van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Raadzaal van Oegstgeest. 20

21 Vragen 21


Download ppt "Bijeenkomst Overlegtafel Leidse regio 28 juni 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google