De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het omgevingsplan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het omgevingsplan."— Transcript van de presentatie:

1 Het omgevingsplan

2

3 Gemeentelijk omgevingsplan
Gemeenteraad stelt één omgevingsplan op, waarin regels over de fysieke leefomgeving worden opgenomen (art 2.4) In het omgevingsplan kunnen met het oog op de doelen van de wet regels worden gesteld over activiteiten die gevolgen hebben of kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving (art 4.1)

4 Gemeentelijk omgevingsplan
Het omgevingsplan bevat voor het gehele grondgebied van de gemeente een evenwichtige toedeling van functies aan locaties en andere regels die met het oog daarop nodig zijn (art 4.2)

5 Reikwijdte omgevingsplan
Bij amvb kunnen gevallen worden aangewezen waarin regels over de fysieke leefomgeving niet in het omgevingsplan, waterschapsverordening of de omgevingsverordening worden opgenomen Reikwijdte discussie: verwevenheid leefomgeving met openbare orde, verantwoordelijkheden burgemeester, integratie versus desintegratie

6 Provincie “De provinciale omgevingsverordening bevat slechts een toedeling van functies aan locaties en met het oog daarop gestelde regels, indien het onderwerp van zorg niet doelmatig en doeltreffend met een instructieregel kan worden behartigd.”

7 Delegatie vaststellingsbevoegdheid
De gemeenteraad kan de bevoegdheid tot het vaststellen van delen van het omgevingsplan delegeren aan het college (art 2.8) delen uitwerken delen wijzigen onderwerpen (nader) reguleren deelgebieden (nader) reguleren

8 Discussie vaststellingsbevoegdheid
Discussie: delegatie besluit wel of niet appellabel Langdurige rechtsonzekerheid over rechtmatigheid delegatie Dubbele rechtsbescherming

9 Voorbereidingsprocedure
Afdeling 3.4 Awb Een ieder kan zienswijzen indienen Discussie: meldplicht van voornemen tot voorbereiding Ieder kan verzoeken om toepassing van art 5.53

10 Digitaal te raadplegen
Digitale opzet: regels waarmee functies aan locaties worden gekoppeld en regels gebiedsgericht worden gekoppeld aan geometrische plaatsbepaling (art 16.2) Vraaggestuurd te raadplegen: regels per locatie (punt, perceel(gedeelte), buurt, gebied) regels per onderwerp (wonen, bomen, bouwen, welstand) wetstechnische info-knop

11 Digitale opzet Discussie:
Gemeenten vrijlaten in vormgeving en begrippen? Standaarden, functies, kleuren, kaart?

12 Actualiseringsritme Generieke actualiseringsplicht vervalt. Actualiteit is voortdurend aandachtspunt (niet langer 1x per 10 jaar) Twee prikkels voor actualiteit: inpassingsplicht voor instructies inpassingsplicht voor omgevingsvergunningen voor locatieontwikkelingsactiviteiten

13 Discussie actualiseringsritme
Een adequate sanctie ontbreekt Legessanctie? Bepaling is onduidelijk: bouwactiviteiten en activiteiten zich niet verhouden met de toegedeelde functie

14 Alle regels appellabel
Belangrijk discussiepunt bij de voorbereiding van de wet Aanvankelijke splitsing tussen appellabele en niet appellabele regels is verlaten Advies Raad van State: alle regels appellabel

15 Rechtskarakter omgevingsplan
Eén omgevingsplan per gemeente Regel, werkingsgebied en waarde Appellabel (zoals een concretiserend BAS) Verbeelding op elektronische wijze Fysieke leefomgeving (incl. gebiedsgerichte milieuregels) Delegatie aan dagelijks bestuur mogelijk

16 Zonder flexibiliteit geen rechtszekerheid
Speelruimte binnen het normale bestuursrecht voor AVV Geen standaard eerbiedigend overgangsrecht Dynamische opzet, open normen, nader afwegingsmoment Beleidsregels Uitvoerbaarheidsvereiste geneutraliseerd Verleggen van beoordelingsmoment en onderzoekslast

17 Afwijkactiviteiten Van alle regels kan bij omgevingsvergunning worden afgeweken. Omgevingsplan heeft dus geen ‘absoluut’ karakter (art 5.1) Procedureel geen ‘binnenplanse’ vergunningenstelsels of afwijkbepalingen (art 4.4, lid 2) Beoordelingsregels die aangeven dat een vergunning voor een afwijkactiviteit in ieder geval wordt of kan worden verleend (art 5.18)

18 Afwijkactiviteit > omgevingsplanactiviteit
Activiteiten waarvan in het omgevingsplan is bepaald dat vergunning nodig is en andere activiteiten die in strijd zijn met het omgevingsplan Beoordelingsregels in het omgevingsplan Indien de beoordelingsregels zouden leiden tot weigering of er zijn geen beoordelingsregels voor de activiteit, kan de vergunning toch worden verleend in het belang van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties

19 Bouwactiviteit = omgevingsplanactiviteit
Opsplitsen bouwactiviteit in: Technische bouwactiviteit > regulering in Bbl Omgevingsplanactiviteit > regulering in omgevingsplan

20 Verschijningsvorm van regels
Activiteit niet regelen (dus toegestaan) Activiteit toestaan, eventueel onder voorwaarden Activiteit toestaan met maatwerkvoorschrift -bevoegdheid(art 4.5) Activiteit verbieden zonder voorafgaande melding (art 4.4) Activiteit ‘absoluut’ verbieden Activiteit verbieden, met beoordelingsregels die aangeven wanneer een afwijkactiviteit in ieder geval wordt of kan worden

21 Discussie rol gemeenteraad bij afwijking
Hoogst democratisch gelegitimeerd orgaan BenW wijken ‘vrij’ af van regels van de gemeenteraad Duale verhoudingen en mechanismen? Artikel 169, lid 4, Gemeentewet: voorhang waarbij raad en wensen en bedenkingen kenbaar kunnen maken


Download ppt "Het omgevingsplan."

Verwante presentaties


Ads door Google