De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Preventief toezicht Gemeente Delft.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Preventief toezicht Gemeente Delft."— Transcript van de presentatie:

1 Preventief toezicht Gemeente Delft

2 Huub van der Wel Sita Ramadhin

3 Wettelijk kader Gemeentewet artikel 189, lid 2:
De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is Gemeentewet artikel 203, lid 1: Geen structureel en reëel evenwicht: goedkeuring van de begroting door Gedeputeerde Staten vereist

4 Nadere uitwerking in Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2014
“Kwestie van Evenwicht” Begrotingscirculaire Gedeputeerde Staten van 25 februari 2014

5 Uitgangspunten Gemeente is verantwoordelijk voor eigen financiële situatie Repressief toezicht is regel, preventief toezicht is uitzondering

6 Criteria preventief toezicht
Preventief van rechtswege, dus verplicht! Zowel begroting als meerjarenraming (in 4e jaar) niet in evenwicht. Beoordeling begroting/meerjarenraming op: structureel effect  geen onttrekking aan reserves realistische ramingen  voorgenomen bezuinigingen * volledigheid  onderhoud kapitaalgoederen * Haalbaarheid, Hardheid en tijdigheid

7 Preventief en dan? (Artikel 208 gemeentewet) Als een gemeente onder preventief toezicht wordt gesteld: behoeven de begroting 2015 en de wijzigingen daarop vooraf de goedkeuring van Gedeputeerde Staten mag het gemeentebestuur zonder verkregen goedkeuring alleen in gevallen van dringende spoed verplichtingen aangaan (ter boordeling aan de gemeenteraad, risico persoonlijke aansprakelijkheid als GS later alsnog goedkeuring onthouden aan besluit) Gaat de gemeente zonder goedkeuring toch een verplichting aan (of doet zij een uitgave), dan is er sprake van een onrechtmatige daad

8 Ontbreken goedgekeurde begroting
Zolang de begroting niet is goedgekeurd, moet het college van Burgemeester en Wethouders alle beslissingen die financiële gevolgen hebben of kunnen hebben uiterlijk binnen twee weken ter goedkeuring aan GS toezenden, zoals: investerings- en kredietbesluiten; besluiten tot aan- en verkoop van gronden; nieuw beleid; aangaan van nieuwe verplichtingen; begrotingswijzigingen 2015; besteding van de van OBS overgehevelde post onvoorzien besteding van de algemene reserves

9 Criterium voor goedkeuring besluiten
1. Geen strijd met het recht of het algemene financiële belang Daarnaast toetsing op De 3 O’s: Onuitstelbaar Onontkoombaar Onvoorzien 3 . Structurele en reële dekking van de lasten moet verzekerd zijn

10 Geen toestemming nodig voor de volgende zaken
De lopende verplichtingen zoals geraamd in uw begroting van 2014 (normale bedrijfsvoering moet doorgang kunnen vinden) Indien een budget voor 2015 echter lager uitvalt dan voor 2014, dan geldt de toestemming voor het lagere bedrag De per 1 januari 2015 door het rijk naar de gemeente overgehevelde taken met betrekking tot het sociaal domein (mits de gemeente blijft binnen de door het rijk beschikbaar gestelde budgetten)

11 Goedkeuren begroting Voor 15 juni 2015 nemen GS besluit over de (aangepaste) begroting (termijn van 2x 13 weken) Gemeente stelt een herstelplan vast met (een pakket van) maatregelen teneinde het begrotingsevenwicht te herstellen De provincie toetst het herstelplan op onder meer realiseerbaarheid, uitvoerbaarheid en concreetheid Zonder herstelplan kan de begroting in ieder geval niet worden goedgekeurd

12 Overleg Bestuurlijk overleg over voortgang herstelplan
Ambtelijk overleg over praktische zaken invulling toezicht: - tweewekelijks overleg op ambtelijk niveau - werkafspraken - tijdig uitwisselen informatie

13 Vragen?


Download ppt "Preventief toezicht Gemeente Delft."

Verwante presentaties


Ads door Google