De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarom een nieuwe Wro? De huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening dateert van 1965 en is door de vele herzieningen onoverzichtelijk geworden. Uitgangspunten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarom een nieuwe Wro? De huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening dateert van 1965 en is door de vele herzieningen onoverzichtelijk geworden. Uitgangspunten."— Transcript van de presentatie:

1 Waarom een nieuwe Wro? De huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening dateert van 1965 en is door de vele herzieningen onoverzichtelijk geworden. Uitgangspunten nieuwe Wro: Wet moet overzichtelijker, leesbaarder en eenvoudiger worden Wet moet voorzien in kortere en snellere procedures Versterking van de positie van het bestemmingsplan Gemeentelijke bestemmingsplan moeten actueler worden Inwerkingtreding: 1 juli 2008

2 Verschillen WRO en Wro (1) Wat vervalt? PKB (concrete beleidsbeslissingen), Streekplan, Provinciale goedkeuring bestemmingsplan Vervangingsbesluit minister Artikel 19-vrijstelling

3 Verschillen WRO en Wro (2) Nieuwe instrumenten Provincie Verordeningsbevoegdheid T.b.v. realiseren provinciale projecten: bestemmingsplan vaststellen, projectbesluit nemen en voorbereidingsbesluit nemen Nieuwe instrumenten gemeenten Beheersverordening Projectbesluit

4 Structuurvisies Rijk, provincies en gemeenten worden verplicht het ruimtelijk beleid vast te leggen in structuurvisies Structuurvisie is een strategisch beleidsdocument Zo min mogelijk procedure- en vormvoorschriften aangeven hoe het beleid uitgevoerd zal worden digitaal burgers betrekken bij totstandkoming Het bevat geen juridisch bindende uitspraken, want gemeente kan “in theorie” gemotiveerd afwijken van structuurvisies opgesteld door provincie en Rijk

5 Bestemmingsplan (1): versterking positie Wordt verplicht voor het hele grondgebied Halveren proceduretijd van 1 jaar naar een half jaar, – vervallen inspraakprocedure – versneld vaststellen gemeenteraad – goedkeuring GS vervalt Actualiseringsplicht met sanctie: bestemmingsplan niet binnen 10 jaar herzien, dan geen leges! Digitale versie van het bestemmingsplan wordt bindend, papierenversie heeft geen waarde meer

6 Bestemmingsplan (2) Rijk en provincie kunnen indirect eisen blijven stellen aan bestemmingsplannen Provincie: via de provinciale verordening Rijk: via een AMvB Wanneer? Als provinciale of nationale belangen dat met het oog op een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken

7 Flexibiliteitsinstrumenten Wijzigingsbevoegdheid en uitwerkingsplicht blijft in de nieuwe wet bestaan Binnenplanse vrijstelling wordt een binnenplanse ontheffing Tijdelijke vrijstelling wordt een tijdelijke ontheffing Planologische kruimelgevallen worden beperkt (regeling in Bro)

8 Projectbesluit (1) Medewerking verlenen ter verwezenlijking van een project, vooruitlopend op aanpassing bestemmingsplan, maar let op, is geen vervanging van huidige artikel 19 lid 1 en 2- procedure Plicht om bestemmingsplan vervolgens binnen 1 jaar aan te passen Legesheffing pas bij aanpassing bestemmingsplan, dus na ongeveer 2 jaar Indien bestemmingsplan niet binnen 1 jaar is vastgesteld, dan vervalt recht om leges te heffen Gemeenteraad bevoegd orgaan met mogelijkheid delegatie

9 Projectbesluit (2) Moet gaan om project van gemeentelijk belang Verplicht digitaal Zienswijzen door iedereen

10 Beheersverordening: nieuwe planfiguur Gemeente kan in plaats van bestemmingsplan een beheersverordening vaststellen voor gebied waarin geen ruimtelijke ontwikkeling wordt voorzien Legt het bestaande gebruik vast, muv ondergeschikte bouwwerken Geen procedure met zienswijzen of beroep Elke 10 jaar actualiseren Qua inhoud en rechtsgevolgen geen verschil met bestemmingsplan Kan onverbindend worden verklaard door burgerrechter

11 Aannames Minder flexibiliteit voor de burger door vervallen art. 19, leden 1, 2 en 3 WRO Doel wetgever = minder bestemmingsplannen, maar in praktijk komen er meer bestemmingsplannen Projectbesluit : financieel risico voor gemeente en geen tijdswinst Wetgever laat veel aan de praktijk en dus aan de rechter over

12 Wat is DURP? DURP = Digitale Uitwisseling Ruimtelijke Plannen Alle plannen alleen digitaal (geen papier aan de balie) Digitaal is altijd leidend Digitaal objectgericht opstellen Digitaal vaststellen Digitaal bekendmaken (integraal op internet + e- mail) Digitaal raadpleegbaar Uploaden naar www.ruimtelijkeplannen.nlwww.ruimtelijkeplannen.nl

13 Voordelen DURP? (1) Efficiency: Raadpleegbaar via internet; Administratieve lastenverlichting bij het opstellen en herzien van een plan; Snellere toetsingsprocedure door digitale uitwisseling; Tijdwinst bij interne en externe raadpleging; Minder contact aan de balie, of beter voorbereid baliecontact.

14 Voordelen van DURP (2) Omdat meer informatie digitaal en vanaf iedere computer is te raadplegen moet dit leiden tot: Hogere kwaliteit van het ruimtelijk plan; Hogere kwaliteit van de inspraak; Hogere kwaliteit van de handhaving; Het vermijden van kosten bij aansprakelijkheid.

15 Wanneer DURP? Opgenomen in nieuwe Wro MAAR in december 2007 uitgesteld tot 01-07-09, omdat: – Zowel overheden als adviesbureaus zijn nog niet voldoende voorbereid op DURP; – Software is nog niet beschikbaar voor DURP; – Testfase ontbreekt. Bestemmingsplannen van voor 01-07-2003 voor 01-07-2013 digitaal en bestemmingsplannen van na 01-07-2003 voor 01-07-2018 digitaal.


Download ppt "Waarom een nieuwe Wro? De huidige Wet op de Ruimtelijke Ordening dateert van 1965 en is door de vele herzieningen onoverzichtelijk geworden. Uitgangspunten."

Verwante presentaties


Ads door Google