De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Op weg naar een nieuwe provinciale Omgevingsvisie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Op weg naar een nieuwe provinciale Omgevingsvisie."— Transcript van de presentatie:

1 Op weg naar een nieuwe provinciale Omgevingsvisie

2 opzet presentatie wat is een Omgevingsvisie? wat wil de provincie Fryslân ermee bereiken? wat staat er in de Start- en Discussienotitie? welke eerste stappen in het proces? wat is uw rol in het proces? communicatie

3 wat is een Omgevingsvisie? integrale provinciale visie voor de langere termijn hoofdlijnen van provinciaal beleid voor fysieke leefomgeving, oftewel voor ónze leefruimte: ruimtelijke inrichting, water, verkeer en vervoer, milieu, natuur, landschap, cultuurhistorie visie vervangt: provinciaal streekplan, waterhuishoudingsplan, verkeer- en vervoerplan, milieuplan, nota natuur verplicht vanaf 2019

4 wat is een Omgevingsvisie? Memorie van Toelichting bij Omgevingswet: ‘Een omgevingsvisie gaat onder meer in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed. De gedachte van de regering is dat een duurzame ontwikkeling van de fysieke leefomgeving alleen kan worden bereikt door op deze samenhang te sturen aan de hand van één overkoepelend en richtinggevend ontwikkelingsbeeld voor de langere termijn. Daarvoor is de omgevingsvisie.’

5

6 wat wil de provincie Fryslân ermee bereiken? meer samenhang in beleid voor fysieke leefomgeving minder beleid, minder regels, meer vrijheid en flexibiliteit uitnodigend; kracht Friese gemeenschappen gebruiken herkenbare opgaven, slagvaardige uitvoering, snellere procedures

7 Start- en Discussienotitie  Discussienotitie geeft inzicht in inhoud Omgevingsvisie: wat wil de provincie in discussie brengen: discussie-items als voorzet voor de maatschappelijke dialoog  Startnotitie geeft inzicht in proces Omgevingsvisie: belangrijkste stappen om te komen tot de Omgevingsvisie op 23 maart hebben Provinciale Staten van Fryslân ingestemd met Startnotitie en Discussienotitie: we kunnen van start!!

8 Discussie-items per thema

9 Thema: wonen, werken, voorzieningen bij minder groei: onderverdeling in kernen nog nodig? bijzondere positie aan grotere kernen (F4) toekennen? aanpakken bestaande bebouwing en terreinen: wie doet wat? afname/ verandering huishoudens: gevolgen voor woningbouw aanpak winkelleegstand; wie doet wat? provinciale rol?

10 Thema: mobiliteit en bereikbaarheid gevolgen ontwikkeling mobiliteit voor infrastructuur; grote en kleine opgaven in infrastructuur, bijv. geschikt maken vaarwegen voor grotere schepen; duurzame investeringen en duurzame transportbrandstoffen; gewenste ontwikkeling voorzieningenniveau openbaar vervoer: hoofdlijnen, bediening kleine kernen

11 Thema: recreatie en toerisme predicaat recreatiekern nog nodig? –of algemene kwaliteitseisen en vervolgens invulling per regio stabilisatie recreatiedruk Waddeneilanden nog nodig? –of beoordeling per project aan Natuurbeschermingswet

12 Thema: duurzame energie partijen activeren bij invullen duurzame energiemix. Hoe? grootschalige zonne-energie-opstellingen met regionale functie; nieuwe afweging? inpassing duurzame energiebronnen biomassa, warmte keuzes windenergie niet opnieuw ter discussie

13 Thema: landbouw, landelijk gebied omslag naar concurrerende én een duurzame landbouw stimuleren hergebruik/ sloop vrijkomende boerderijen kansen in landbouw voor bio-based economy? extra aandacht voor effecten veehouderijen op gezondheid? geen behoefte aan extra glastuinbouw; wel aan agro- locaties?

14 Thema: landschap, cultuurhistorie handhaven, benutten, ontwikkelen kwaliteiten nieuwe inkomstenbronnen voor behoud en ontwikkeling specifiek beleid voor: –Nationaal Landschappen Zuidwest Fryslân, Noordelijke Friese Wouden? –IJsselmeer en buitendijks bouwen? –donkerte?

15 Thema: natuur robuuster, veerkrachtiger, goedkoper: ideeën en kansen natuur impuls recreatie/ economie; nieuwe inkomstenbronnen? betekenis nieuwe Wet natuurbescherming voor provinciale visie omschakeling naar natuurinclusieve landbouw. Hoe? begrenzing Ecologische Hoofdstructuur niet opnieuw ter discussie

16 Thema: water waterrobuuste inrichting en risicobewust bouwen (meerlaagsveiligheid) garanderen schoon grondwater voor drinkwaterwinning; stimuleren innovatieve oplossingen (multifunctionele dijken, vooroevers) hoe anticiperen op bodemdaling in delen veenweidegebied? resultaten in pilotgebieden bij betrekken hoofdkeuzes Veenweidevisie niet opnieuw ter discussie

17 Thema: bodem en ondergrond afstemmen onder- en bovengronds gebruik duurzaam bodemgebruik: wie is aan zet? keuzes gebruik diepe ondergrond: mogelijkheden voor olie-, gas-, en zoutwinning, geothermie, opslag stoffen en gassen voorwaarden aan winning oppervlaktedelfstoffen

18 Startnotitie: vier integrerende principes Een verbonden Fryslân: fysiek én sociaal Een versterkt Fryslân: op diverse fronten robuuster, bijv. economie / werkgelegenheid en waterveiligheid Een verrijkt Fryslân: landschap, cultuurhistorie, natuur, maar ook gemeenschapszin, woonklimaat, identiteit Een verduurzaamd Fryslân: energievoorziening, kwaliteit van bodem, water, lucht Bij elk principe geldt: rollen en taken provincie bepalen

19 Startnotitie: processtappen open eerste fase Koersdocument Provinciale Staten (PS) geregisseerde tweede fase ontwerp Omgevingsvisie vaststellen Omgevingsvisie PS

20 processtappen open eerste fase eerste fase, agendavorming op basis van Discussienotitie: inspirerend startmoment: aftrap themabijeenkomsten/ ontwerp-ateliers/ pop-up kantoren in regio’s ontwikkelen van scenarioachtige toekomstbeelden als input voor dialoog met ú! Kom langs in een pop-up kantoor! of reageer: internetconsultatie/ interactieve website: www.fryslan.frl/omgevingsvisie overleggen met stakeholders/ gemeenten

21 processtappen: rol Provinciale Staten vaststellen Koersdocument vaststellen Omgevingsvisie tussentijds informerende momenten over verloop proces Statenleden kunnen aanwezig zijn bij bijeenkomsten rol: luisteren of actief deelnemen

22 communicatie Discussienotitie/ ontwerpateliers vormen basis voor gesprek, input ideeën, bijdragen ook basis voor informatie, communicatie en publicatie: in de spotlights! heldere communicatie van verwachtingen: –niet vanaf nul beginnen –PS wegen af en stellen vast

23


Download ppt "Op weg naar een nieuwe provinciale Omgevingsvisie."

Verwante presentaties


Ads door Google