De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgevingsvisie en m.e.r. Schakeldag 2016 Roel Meeuwsen en Annemarie Wagenmakers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgevingsvisie en m.e.r. Schakeldag 2016 Roel Meeuwsen en Annemarie Wagenmakers."— Transcript van de presentatie:

1 Omgevingsvisie en m.e.r. Schakeldag 2016 Roel Meeuwsen en Annemarie Wagenmakers

2 Wie is de Commissie m.e.r.? Adviesfunctie 3000 projecten/plannen ca. 40 medewerkers ca. 300 deskundigen uit heel Nederland Kennisfunctie factsheets, casebeschrijvingen website, nieuwsbrief themabijeenkomsten, presentaties, cursussen

3 Organisatie Commissie Secretariaat en voorzitters Externe deskundigen Per project een werkgroep op maat Onafhankelijk Geen overheid: onafhankelijke stichting

4 wat kan de Commissie voor u doen Deskundig en onafhankelijk advies over m.e.r. voorfase (R&D): “scoping”, hoe gebruik je m.e.r. het meest effectief, welke alternatieven, welke aspecten second opinion m.e.r.-beoordeling toetsing: volledigheid en juistheid MER (in relatie tot het te nemen besluit) geen inhoudelijk oordeel over het plan of project geen keuzes uit alternatieven

5 4 Omgevingswet Zes kerninstrumenten Omgevingsvisie Plan of programma Algemene rijksregels Decentrale regelgeving Projectbesluit Omgevingsvergunning

6 5 Omgevingswet en m.e.r. Milieueffectrapportage in afdeling 16.4 Ow 1. plan-m.e.r. 2. plan-m.e.r.-beoordeling 3. project-m.e.r. 4. project-m.e.r.-beoordeling

7 1. plan-m.e.r. in Ow (1) plan-m.e.r. gekoppeld aan plannen en programma’s als bedoeld in Smb-richtlijn plan-m.e.r.-plicht indien: - plan/programma kaderstellend is voor m.e.r.- (beoordelings)plichtige besluiten, of: - indien een Passende beoordeling moet worden gemaakt op grond van Wet natuurbescherming 6

8 1. plan-m.e.r. (2) inspraak en kennisgeving voornemen komen niet terug, wel raadpleging instanties advies Commissie blijft verplicht over plan-MER 7

9 Omgevingsvisie Omgevingsplan Integraal Alle 3 bestuurslagen Gezamenlijk kan Zelfbinding Strategisch Gebiedsniveau Geen beroep Geen schadeclaims Plan-m.e.r. Integraal Gemeente Eén plan Bindend Operationeel Locatieniveau Beroep Schadeclaims mogelijk Plan-m.e.r. of project-m.e.r.

10 9 Inhoud MER Beschrijving van aanzienlijke milieugevolgen van een voornemen Beschrijving van alternatieven Afzetten van voornemen én alternatieven tegen referentiesituatie Wat betekenen de wijzigingen door Ow voor m.e.r.?

11 Uitnodigingsplanologie en m.e.r. film Uitnodigingsplanologie 10

12 Hoe sluit het MER aan op de nieuwe plannen? Verlengen van planhorizon, van 10 naar 20 jaar Integraal denken i.p.v. sectoraal Flexibel denken, niet meer in functies, maar in proces van borgen kwaliteiten Maatwerk, onderzoek afstemmen op detailniveau van het plan Monitoring en evaluatie met maatregelen achter de hand 11

13 Pilots (nieuwe) omgevingswet van Bestemmingsplannen naar Omgevingsplannen Wat betekent dat voor MER? wat betekent dat voor het werk van de Commissie m.e.r.? Wat betekent dit voor het advieswerk van de Commissie? 12

14 Voorbeeld Omgevingsplan Binckhorst 13

15 Casus Binckhorst Wensen gemeente Den Haag organische ontwikkeling verder dan 10 jaar te kunnen kijken geleidelijk transformeren diverse functies naast elkaar laten functioneren (mengen i.p.v. zoneren, zoneren kost kostbare ruimte!) En besef dat monofunctionele kwaliteitseisen niet altijd omgevingskwaliteit genereerd 14

16 Casus Nieuw Binckhorst Omgevingseffectrapportage (OER), advies van de Commissie foto van de omgevingskwaliteit (milieugebruiksruimte) vertaling van de (milieu-)ambities verkenning van de mogelijkheden Vaststellen OER en omgevingsplan/visie Monitoring en vinger aan de pols, inzetten van maatregelen achter de hand 15

17 Toegevoegde waarde advies Commissie Maak ambities expliciet i.r.t. milieugebruiksruimte Verleid initiatiefnemers door een beperkte set aan eisen Criteria/randvoorwaarden/kaders voor monitoring (vinger aan de pols) expliciet maken Monitoring: –inzicht in (dreigende) knelpunten –inzicht in (milieu-)ruimte / kansen advies verbreden van de scope draagt bij aan andere werkwijze en cultuur binnen de gemeente. 16

18 Binckhorst: eerste Lessen van Den Haag Andere type informatie nodig Andere manier van denken en werken (kost tijd!) Organisatie is er nog niet op berekend –(o.a. extra afdelingen betrekken, rollen, vaart houden, cultuur, verschillende snelheden bedrijfsonderdelen) Juridische zekerheid versus experiment 17

19 Nuttige m.e.r.-informatie in stappen 1.Potenties en ambities (activiteiten maar ook in leefomgevingskwaliteit) 2.Foto van de leefomgeving: (milieu)ruimte, randvoorwaarden 3.Uitwerking : confrontatie stap 1 & 2, verkennen van alternatieven, bepalen gevolgen voor de leefomgeving 4.Vinger aan de pols: monitoring en evaluatie (APK, saldobenadering, maatregelen achter de hand) 18

20 Wat zoeken we? Projecten en plannen die nu al aan de slag willen met de (nieuwe) omgevingswet Gebruik maken van de nieuwe aanpak Consequenties voor m.e.r. en de aanpak van het onderzoek en de adviezen van de Commissie –R&D advies –Tussentijdse toetsing/advies –Toetsing –Evaluatie / Monitoring / maatregelen achter de hand 19

21 20 Discussie Horizon 10 > 20 jaar Flexibel werken Denken in kwalitatieve criteria Maatwerk Maatregelen achter de hand

22 21 Dank voor uw aandacht! Kennisplatform m.e.r. www.commissiemer.nl rmeeuwsen@eia.nl awagenmakers@eia.nl 030-2347618

23 Consequenties voor m.e.r. Verlengen planhorizon 22

24 Overige voorbeelden 23

25 Ambities provincie Overijssel herziet Omgevingsvisie (2016) revisie: logistiek, agro&food, energiebeleid, bestaand bebouwd gebied maar ook ‘APK’ LOK-ER (leefomgevingskwaliteit effectrapport) ambitie- en daarbijhorend uitwerkingsniveau per thema doelbereik, kansen & effecten leefomgeving 24

26 Foto van de leefomgeving 25 (milieu)ruimte bij transformatie havengebied Rotterdam

27 Haven Rotterdam: milieu(gebruiks)ruimte opgave: economische groei in Maasvlakte 1, Botlek- Vondelingenplaat en Europoort zonder toename van milieuoverlast aanpak: onderzoeken van effecten Havenvisie 2030 en afstemmen op de beschikbare milieuruimte (iteratief proces) resultaat: bestemmingsplannen met concrete randvoorwaarden per kaveltype & duidelijkheid voor bestaande en nieuwe bedrijven nodigt uit te investeren 26

28 Structuurvisie Eindhoven MER bij conserverend plan wat hebben we zoal? zijn we als gemeente op de goede weg? zijn maatregelen nodig? toetsingskader met stoplichtbenadering 27

29 Bandbreedteverkenning voorbeeld Overamstel (Amsterdam) 28

30 Overamstel, transformatie, tempo onzeker opgave: transformatie bedrijventerrein naar een gemengd stedelijk leefmilieu aanpak: aangeven zekere ontwikkelingen (woningbouw) en bij de onzekerheden maximale en minimale mogelijkheden (Bijlmerbajes blijft of gaat, omvorming A2 wel of niet) uitkomsten: –verkeersontwikkeling blijkt inpasbaar –leefbaarheid nieuwe woongebieden naast bedrijven acceptabel –omvorming A2 naar stadsweg een ‘brug te ver’ 29

31 Vinger aan de pols voorbeeld Lelystad-Zuid, Warande 30

32 Warande: monitoring- en evaluatie als randvoorwaarde 1 e fase kan en in de voorschriften van het bestemmingsplan staat: 2 e fase pas mogelijk als nieuw foerageer- gebied voor kiekendieven blijkt te functioneren 31

33 nuttige m.e.r.-informatie in stappen 1.Potenties en ambities (activiteiten maar ook in leefomgevingskwaliteit) 2.Foto van de leefomgeving: (milieu)ruimte, randvoorwaarden 3.Verkennen van alternatieven & gevolgen leefomgeving 4.Vinger aan de pols: monitoring en evaluatie (APK, saldobenadering, maatregelen achter de hand) 32


Download ppt "Omgevingsvisie en m.e.r. Schakeldag 2016 Roel Meeuwsen en Annemarie Wagenmakers."

Verwante presentaties


Ads door Google