De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Concept-voorstel nieuwe opzet programmabegroting t.b.v. de Raadswerkgroep ‘strategisch sturen met programma’s’ 18 februari 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Concept-voorstel nieuwe opzet programmabegroting t.b.v. de Raadswerkgroep ‘strategisch sturen met programma’s’ 18 februari 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Concept-voorstel nieuwe opzet programmabegroting t.b.v. de Raadswerkgroep ‘strategisch sturen met programma’s’ 18 februari 2010

2 2 Presentatie Toelichting op het toegezonden concept- voorstel. Beslispunten raad, 1 maart aanstaande

3 3 De aanleiding voor verandering De raad wil een flexibele en transparantere begrotingssystematiek om beter te kunnen sturen De mogelijkheid doet zich nu voor om de nieuwe begrotingsopzet te combineren met de inrichting van de organisatie in zes (zeven) programma’s

4 4 De nieuwe programmabegroting van Enschede in trefwoorden: leesbaar, transparant en beknopt, politieke focus op hoofddoelen (in hoofdlijnen en details), bedrijfsvoering genormeerd, heldere doelen, met beperkt aantal indicatoren, ambities met prijskaartjes daaraan verbonden, zodat de meer- of minderprijs zichtbaar wordt, effecten van de ambitieniveaus meerjarig zichtbaar gemaakt, doelen, activiteiten en middelen eenduidig verbonden.

5 5 Eind februari klaar: De opzet van de nieuwe begroting wordt vastgesteld, die door de nieuwe raad ingevuld zal kunnen worden. De opzet van de programmabegroting omvat in elk geval: –De nieuwe begrotingsprogramma’s. –De paragrafen (de wettelijk verplichte paragrafen, maar desgewenst uitgebreid). Per begrotingsprogramma wordt een indeling vastgesteld. Deze omvat in elk geval: –De doelen van het programma. –Bijbehorende indicatoren. –De producten waar het programma uit is opgebouwd. –Waar gewenst wordt aangegeven op welke onderwerpen prestaties, doelen, effecten in beleidsnota’s nader moeten worden geconcretiseerd, en waar hiervoor scenario’s (ambities en prijskaartjes) moeten worden ontwikkeld. Per saldo: een nieuwe begrotingsopzet in een nieuwe cyclusopzet!

6 6 Leesbaar, transparant en beknopt A. Enschede heeft Het begrotingsproces begint met de meerjarige inventarisatie van beschikbare financiële ruimte, bijvoorbeeld verloop gemeentefonds, vrijval kapitaallasten B. Enschede kiest Vervolgens worden per programma politieke keuzes voorgelegd met een prijskaartje Raadsleden, collegeleden en ambtenaren in gesprek over mogelijkheden en wensen C. Enschede doet De beleidskeuzes (politieke speerpunt-producten) worden samen met de overige producten per programma gepresenteerd D. Enschede verantwoordt Periodiek wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de begroting zowel op indicatoren als in geld Nadat de keuzes zijn gemaakt en de ambities bekend zijn wordt de programmabegroting gemaakt:

7 7 A. ‘Enschede heeft’ Een meerjarig overzicht van de beschikbare middelen, zoals uitkeringen en belastingopbrengsten Een meerjarige opsomming van de vastgelegde middelen, zoals kapitaallasten en te verstrekken subsidies Aan de uitwerking van deze opzet wordt nu gewerkt.

8 8 B. ‘Enschede kiest’ Vanuit de beschikbare ruimte (Enschede heeft) worden mogelijke keuzes voorgesteld. Scenario’s voor producten / programma’s / programma- overstijgend? Inhoudelijke bijeenkomst Raad, College, ambtenaren. Na verdere uitwerking politieke besluitvorming. Proces voor 2010 verder uit te lijnen, voorstel in april in de Raad.

9 9 Scenario’s – mogelijkheden: Huidige situatie, afgezet tegen ‘plus’ en ‘min’. Huidige situatie, of voorstel college, afgezet tegen wettelijk minimum. Visuele presentatie verschillende niveaus. ‘Schuiven met de streep’

10 10 C. ‘Enschede doet’ Op basis van de gemaakte keuzes wordt de programmabegroting samengesteld Daarin staan per programma - de beleidsdoelen, - het gekozen ambitieniveau, - de indicatoren die de mate van succes gaan meten, - de productie waarmee we die de doelen realiseren en de - middelen die beschikbaar zijn gesteld

11 11 Inhoudsopgave ‘Enschede doet’ 1.Inleiding, met leeswijzer 2.Beleidsbrief 3.Programma’s Werk & EconomieWijkontwikkeling, Zorg & Welzijn Opgroeien & OntwikkelenStedelijke ontwikkeling LeefomgevingDienstverlening Bestuur & Middelen 4.Paragrafen 5.Financiële Begroting 6.Index & Afkortingenlijst

12 12 Standaardopzet programma’s: 1. Bestuurlijke inleiding. 2. Indicatoren. 3. Kaders. 4. Partners in de stad. 5. Wat gaan we er voor doen? (Met ambitieniveaus.) a. Speerpunten b. Reguliere activiteiten 6. Kengetallen. 7. Baten en lasten per product.

13 13 D. ‘Enschede verantwoordt’ Periodiek, x per jaar, wordt tussentijds verantwoording afgelegd over de voortgang van de realisatie en de bestede middelen. Aan het einde van het jaar is de jaarrekening het verantwoordingsmiddel. Uitwerking van deze opzet na de zomer te starten.

14 14 Voorstel voor voorstellen aan de Raad: Producten aan progamma’s toe te wijzen (bijlage) Inhoudsopgave vast te stellen. Paragrafen: doorontwikkelen bestaande paragrafen, welke toe te voegen? Scenario’s in deze opzet door te ontwikkelen. IPC-cyclus verder uitwerken, in april voorstel in de Raad. Economie & Werk als tweede programma verder uit te werken. Door in deze richting, met afstemming Rekeningencommissie.


Download ppt "Concept-voorstel nieuwe opzet programmabegroting t.b.v. de Raadswerkgroep ‘strategisch sturen met programma’s’ 18 februari 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google