De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Naar een nieuw besturingsmodel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Naar een nieuw besturingsmodel"— Transcript van de presentatie:

1 Naar een nieuw besturingsmodel
Doorontwikkeling NBB Naar een nieuw besturingsmodel Het uitgangspunt van bijgaande presentatie is om de deelaspecten van dit proces – na de verkregen input – nogmaals op punten ter discussie te stellen, om zodoende een helder kader te scheppen, waarbinnen het besturingsmodel verder kan worden uitgewerkt.

2 Deelaspecten Nieuw besturingsmodel Voorstel commissiestructuur
Herinrichting AV Van rayons naar afdelingen

3 Besturingsmodel AV bestuur directeur Goedkeuring Strategie & toezicht
Beleidsvoering Uitvoering Verantwoording Afstemming Informatie Statutaire cie’s Advies raad bestuur FEB directeur Cie’s Afd. cie’s WG vast of ad-hoc Bondsorganisatie NH N BB W Z O

4 Implicaties Heldere rol en taakafbakening tussen alle niveaus
AV: kaderstellend en goedkeurend Bestuur: beleidsbepalend en toezichthoudend Bondsbureau Directeur: het organiseren van beleidsontwikkeling en –uitvoering Organisatie: beleidsontwikkeling en –uitvoering centraal/decentraal, inclusief afdelingsmedewerkers

5 Structuur Soorten commissies Statutaire commissies Commissies
Afdelingscommissies (5) Werkgroepen (vast/ad-hoc) Adviesraad

6 Structuur Statutaire Commissies Financiële Commissie
Tucht- en Geschillencommissie Commissie van Beroep Adviesraad Trends in Basketball Sport in de Toekomst Sportiviteit & Respect Commissies Commissie Educatie (opleiding/beoordeling: jury/ scheidrechters /coaches/ bestuursleden verenigingen) Dames Eredivisie Commissie Commissie Top Arbitrage Werkgroepen Planning Arbitrage Planning Competitie (landelijk/regionaal) HM: doet voorstel voor instellingsbesluit FC (mbt aan wie FC adviseert AV of BV) en in hoeverre het een statutaire commissie betreft MB: kijken naar mogelijkheden dat CvB, indien BV hiertoe verzoekt, iz gedane uitspraken aan AV verantwoording aflegt. Voorzet instellingsbesluit commissies Planning: In juni commissies vaststellen Juli- oktober: rayonbesturen vragen afdelingscommissies vorm te geven In november commissies benoemen Afdelingscommissies (5x)

7 Taken commissies & werkgroepen
Statutaire commissies: ingesteld door de AV Adviesraad: gevraagd en ongevraagd adviseren van bestuur Commissies: worden door bestuur gemandateerd om binnen vastgestelde kaders werkzaamheden uit te voeren. Periodiek voortgangsgesprek met verantwoordelijk portefeuillehouder. Directeur is gesprekspartner voor dagelijkse gang van zaken. Afdelingscommissies: organiseren competities en uitvoeren landelijk beleid in de afdeling Werkgroepen: voeren beleid uit binnen vastgestelde kaders Taken Afdelingscommissies en werkgroepen nog beschrijven Voor alle commissies geldt dat zij werken op basis van een vooraf door het bestuur vastgesteld jaarplan, met een ondersteunende begroting.

8 Herinrichting AV Taak AV: toezicht houden op consistentie van beleid en mate van effectiviteit Goedkeuring begroting en jaarrekening AV wordt samengesteld uit kernbestuursleden (penningmeester, secretaris, voorzitter) op basis van een gewogen verdeling van 30 kleine, middelgrote en grote verenigingen en maximaal 10 kwaliteitszetels (FEB etc). AB werkt het voorstel verder uit

9 Samenstelling AV Zetelverdeling
10 zetels voor verenigingen met een ledenaantal kleiner dan 70 leden 10 zetels voor verenigingen met een ledenaantal groter of gelijk aan 70 leden en kleiner dan 130 leden 10 zetels voor de verenigingen met een ledenaantal groter of gelijk aan 130 leden Kwaliteitszetels: 2 FEB Bestuur NBB (1 zetel per bestuurslid) Zetelverdeling vindt plaats middels een kiesstelsel waarbij minimaal 1 vertegenwoordiger, per afdeling, per categorie wordt gewaarborgd. Vertegenwoordigers worden gekozen op persoonlijke titel, voor een periode van 3 jaar.

10 Van rayons naar afdelingen
Afdelingscommissies ipv rayonbesturen Rayonmedewerkers worden organisatiemedewerkers in dienst van NBB Rayoncie’s kunnen door afdelingscommissies als regionale werkgroep worden ingesteld Van vijf rayons naar vijf afdelingen (opzet regionale competitie kan afwijken van indeling in afdelingen)


Download ppt "Naar een nieuw besturingsmodel"

Verwante presentaties


Ads door Google