De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Invoering nieuwe Wet ruimtelijke ordening Advies voor de gemeenteraad van Steenwijkerland Juni 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Invoering nieuwe Wet ruimtelijke ordening Advies voor de gemeenteraad van Steenwijkerland Juni 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Invoering nieuwe Wet ruimtelijke ordening Advies voor de gemeenteraad van Steenwijkerland Juni 2008

2 Inhoud 1.Programma 2.Inleiding 3.Structuurvisies 4.Bestemmingsplannen 5.Beheersverordening 6.Projectbesluit 7.Vergunningen/ontheffingen 8.Verordeningen 9.Overgangsrecht 10.Communicatie

3 Programma -1- Presentatie Wro – Team RO Gelegenheid tot stellen van vragen -2- Presentatie Grondexploitatiewet – Team grondzaken en planeconomie Gelegenheid tot stellen van vragen

4 Inleiding WRO (1965) vaak herzien; nWro kortere en snellere procedures; Verantwoordelijkheden op juiste niveau; Grondexploitatie wordt onderdeel van Wro; Invoering Wro op 1 juli 2008, geldt ook voor invoeringswet Wro en nieuw Bro; Digitalisering uitgesteld tot 1 juli 2009.

5 Structuurvisies WRO: PKB, Streekplan en Structuurplan; Wro: Structuurvisie(s) voor het gehele grondgebied => geen sanctie; Visie op wijze waarop ontwikkelingen verwezenlijkt gaan worden Financieel; Technisch; Bestuurlijk; Juridisch; Koppeling met Grondexploitatiewet;

6 Structuurvisies -2- Geen procedurevoorschriften; Betrekken andere overheden, burgers en organisaties is geregeld in Inspraakverordening; Niet bindend voor de burger; Financiële voordelen (Grexwet); Visiedocumenten Swl niet vastgesteld als structuurplan bedoeld in WRO; Er is krediet voor uitwerking 4 thema’s strategische toekomstvisie.

7 Bestemmingsplannen Centraal instrument binnen RO; Verplicht voor gehele grondgebied; Goedkeuring GS afgeschaft; Rechtstreeks beroep bij Raad van State, gemeente verdedigt zelf; Kortere procedure, wel meer vooroverleg; Actualiseringsplicht: BP niet ouder dan 10 jaar=> sanctie: geen leges heffen.

8 Bestemmingsplannen -2- 5 jaar na invoering Wro moeten alle bp’s jonger dan 10 jaar zijn! Convenant De Ruimte op Orde: verplicht tot actualisering vóór 1 januari 2012; Verplichting tot elektronische vaststelling en beschikbaarheid plannen en besluiten; Verplicht tot plaatsing bp’s op RO-online

9 Bestemmingsplannen -3- Planning Swl: Afgerond: Wetering In procedure: Buitengebied In voorbereiding: Verblijfsrecreatieterreinen Komende jaren: Kern Steenwijk (ipv 60 regelingen) Overige kernen (ipv 220 regelingen) Niet haalbaar binnen huidige bezetting REO; Gedurende 3 jaar min. 2 fte’s extra nodig; Software voor RO-online: € 10.000,-; Bijscholing RO geschat op € 5.000,- per jaar.

10 Beheersverordening Voor gebieden waar geen ruimtelijke ontwikkeling is voorzien; In plaats van bp; Geen rechtsmiddelen voor burger; Veel planschade. Conserverend bp biedt meer mogelijkheden dan beheersverordening => advies: in beginsel niet toepassen.

11 Projectbesluit -1- Geen vrijstellingsprocedures (artikel 19) meer onder nWro; Procedure projectbesluit is vrijwel zelfde als bp procedure; Na projectbesluit alsnog bp-procedure binnen 1 jaar anders geen leges te heffen.

12 Projectbesluit -2- Advies: Terughoudendheid toepassen projectbesluit, voorkeur direct bp-procedure; –Voordelen aanvrager: bp geeft ruimer kader voor in te dienen bouwaanvraag, snellere rechtzekerheid voor aanvrager, lagere leges. –Voordelen gemeente: geen voorfinanciering over lange periode, zekerheid ontvangst leges, geen tijdverlies door dubbele procedures. Bevoegdheid nemen projectbesluit delegeren aan B&W, met verplichting om per kwartaal raad te informeren over genomen besluiten.

13 Vergunningen/ontheffingen Procedures uit WRO vrijwel geheel overgenomen in Wro. –Ontheffingen (binnenplans/buitenplans) –Ontheffing gebruik –Sloopvergunningen –Aanlegvergunningen

14 Verordeningen Op grond van de nieuwe Wro zullen een aantal verordeningen aangepast moeten worden. Het gaat hier om: –Legesverordening –Planschadeverordening Deze worden separaat voorgelegd. Inspraakverordening => geen aanpassing nodig. Tevens wordt het mandaatbesluit aangepast, ook deze wordt separaat voorgelegd.

15 Overgangsrecht Geregeld in Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening. (Ontwerp)plannen vóór 1 juli 2008: WRO Aanvragen vóór 1 juli 2008: WRO Plannen en aanvragen ná 1 juli 2008: Wro Gelijkstelling bestemmingsplan, structuurplan/-visie, aantal vrijstellingen.

16 Communicatie Algemene informatie via VROM.nl en de media; Raadsinformatie 3 juni 2008; Informatie op website gemeente; Interne informatie via bijeenkomsten, scholing en literatuur.

17 Dank voor uw aandacht Heeft u vragen?


Download ppt "Invoering nieuwe Wet ruimtelijke ordening Advies voor de gemeenteraad van Steenwijkerland Juni 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google