De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AWBZ inkoop (ZIN) 17 januari 2012 Liselore Kindt Juul Heijman.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AWBZ inkoop (ZIN) 17 januari 2012 Liselore Kindt Juul Heijman."— Transcript van de presentatie:

1 AWBZ inkoop (ZIN) 17 januari 2012 Liselore Kindt Juul Heijman

2 Inhoud Context en het landelijk kader Koers van VWS Inkoopproces Prijsmodel en tarieven Relatiemanagement

3 Context en kerntaak Mandaat: uitvoering AWBZ Kerntaak en opdracht aan de zorgkantoren –Een kerntaak van CZ Zorgkantoren is zorginkoop. In de zorginkoop stelt CZ Zorgkantoren zichzelf ten doel om voldoende, kwalitatief goede zorg in te kopen tegen een reële prijs. Deze zorg moet voldoen aan wettelijke eisen en professionele standaarden en hierbij staat de cliënt steeds centraal –Informeren & gidsen. Service aan o.a. cliënten doormiddel van onze website (zorgatlas), brochure (sociale kaart), afdeling zorgadvies (mondeling advies van adviserend verpleegkundigen).

4 Landelijk kader Politiek en het ministerie van VWS NZa (Nederlandse zorgautoriteit) ZN (Zorgverzekeraars Nederland) Zorgbelangorganisaties Brancheorganisaties (GGZ-NL, VGN, Actiz en BTN)

5 De koers van VWS (2012) De cliënt is allereerst zelf verantwoordelijk voor het in zijn eigen omgeving regelen van de benodigde zorg en ondersteuning. Pas als de zorgvraag te groot of te moeilijk wordt voor het informele circuit of als mensen de benodigde ondersteuning niet georganiseerd krijgen, komt er professionele zorg aan te pas. Deze koersverlegging wordt uiteengezet in de brief "Vertrouwen in de zorg" van de Staatsecretaris. Om dat vertrouwen te realiseren zet zij in op de volgende drie thema's: 1. Betere en betaalbare zorg nu en later: Hier ligt de focus op het waarderen en blijven verbeteren van goede zorg, het verbeteren van de kwaliteit met het Kwaliteitsinstituut in oprichting en de goede organisatie van zorg 2. Zorg, dat zijn mensen: Centraal binnen dit thema staat het benutten van de eigen kracht van de samenleving, het voorkomen en signaleren van misbruik, de waardering van medewerkers in de zorg en de leidende invloed op het beleid van zorg voor professionals en cliënten. 3. Zorgzaamheid dicht bij huis: Hier zijn de inspanningen gericht op de menselijke maat in de zorg en de eenvoudige toegang tot zorg en ondersteuning, waarbij gemeenten een belangrijke rol spelen.

6 Inkoopproces Specificeren Selecteren Contracteren Zorgverlenen Bewaken Evalueren Zorginkoop document & Bestuurs verklaringen Specificatie document Selectie document Contract Controleplan/ Inputbestand/ ZAP rapportage Evaluatie document CURE CARE Beleidsspeer puntennotitie Zorginkoop beleid Contract & Productie afspraken Productie monitoring Herschikking productie afspraken ZINS MODEL Sectorplan Zorg Actieplan

7 Specificeren en selecteren (1) Omgevings analyse Markt analyse Strategie CZ, LT Beleidsvisie CZ Zorgkantoren, Sectorjaarplan Care, Inkoopbeleid 2012, Inkoopleidraad ZN Beleids speerpunten Inkoop document 2012 Inschrijving zorgaanbieders

8 Specificeren en selecteren (2) Doel: –Opstellen, beheren en evalueren van het beleid wat betreft AWBZ-zorg(inkoop) voor het komende jaar. Bewaken afstemming met CZ-beleidsdoelstellingen. Hoofdactiviteiten: –Opstellen lange termijn beleid (3 jaarlijks) –Opstellen marktanalyse en omgevingsanalyse –Organiseren van beleidsdiscussies met stakeholders (aanbieders, Zorgbelang, MEE, etc) –Vaststellen van beleidsspeerpunten komend jaar –Opstellen inkoopbeleid en inkoopdocument –Effectueren NZa beleidsregels

9 Beleidsspeerpunten GZ Eigen regie en vraaggericht werken Stimuleren van zelf- en samenredzaamheid Zorg in eigen omgeving Preventie Integrale benadering Specifieke regionale knelpunten (input uit de marktanalyse) Zorg voor de verschillende doelgroepen binnen de GZ 1.LVG 2.NAH 3.ZG (auditief en/of visueel) 4.LG 5.SGLVG

10

11 Beleidsspeerpunten V&V Thema Zorg dichtbij in de buurt: wijkgericht, kleinschalig, integraal (Zelf- en samen redzaamheid, preventie, zorg in eigen omgeving, integrale benadering) –Signaleren kwetsbaarheid (vroegsignalering en preventie). –Het vergroten van de zelf- en samen redzaamheid van kwetsbare ouderen (integrale benadering). –Zorg leveren door een met de cliënt overeengekomen aantal zorgverleners (eigen regie en vraaggericht werken) Ontwikkelen zorgpaden: dementie –Verdere ontwikkeling ketenzorg en casemanagement dementie. –Dementie en bewegen. Thema eigen regie en vraaggericht werken: zorg(leef)plan –Zorg(leef)plan. Specifieke doelgroepen: Dementie, CVA, PTZ

12

13 Contracteren Doel –Contracteren van zorgaanbieders die aan de geschiktheidseisen en algemene voorwaarden voldoen. Hoofdactiviteiten –Het ontvangen, beoordelen en verwerken van inschrijvingen. –Het bepalen welke zorgaanbieders voor een overeenkomst in aanmerking komen. –Het aanbieden van de overeenkomst. GEEN AANBESTEDING maar beginselen van het aanbestedingsrecht !! –Objectief –Transparant –Non-discriminatoire

14 Productieafspraken Doel –Het maken van een productieafspraak voor intramurale en extramurale zorg ten behoeve van het jaar (t+1) –Het maken van afspraken over inhoud, kwaliteit, innovatie, continuïteit, regionale dekking en beschikbaarheid. Hoofdactiviteiten productieafspraak –Inhoudelijk beoordelen inschrijvingen + vaststellen tarieven –Regionale toetsing contracteerruimte. –Definitieve vaststelling productieafspraak. –Inhoudelijke afspraken toetsen aan beleidsspeerpunten en positie van de cliënt borgen.

15 Sturing op declarabele zorgtijd In het indicatiebesluit wordt naast de functie ook altijd geïndiceerd hoeveel zorg een cliënt nodig heeft. Dit gebeurt door een bepaalde klasse aan te geven. Elke klasse bevat een bandbreedte van een aantal uur. Zorgaanbieders dienen binnen de klasse te blijven bij het leveren van zorg. De bandbreedte is er voor bedoeld dat zorgaanbieders niet voor elk uur meerzorg dat zij leveren een nieuwe indicatie hoeven aan te vragen. De ene cliënt zal binnen de klasse wat meer zorg nodig hebben, de ander wat minder. Ook hier is het de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder om er voor te zorgen dat de geleverde zorg past bij de vraag van de cliënt. Om zorgaanbieders te stimuleren binnen de bandbreedte van de klasse doelmatige zorg te leveren, verwacht CZ Zorgkantoren dat zij voldoen aan de sectorgemiddeldes per functie. De sectorgemiddeldes zijn gelijk aan de gemiddelde declarabele zorgtijd voor alle zorgaanbieders in die regio en sector voor de betreffende functie.

16 Methodiek van prijsvaststelling (1)

17 Tarieven (max. Nza) BELEIDSREGEL CA-300-509

18 Tarieven (max. Nza) BELEIDSREGEL CA-300-487

19 Methodiek van prijsvaststelling (2) Tarief (%) Persoonlijke Verzorging Verpleging Begeleiding Behandeling Prestaties Uitleen en Transport Prestaties Reiskosten behandelaar en Vervoer Bovengemiddelde prijs100,0%Nvt Stimuleren extern netwerk (+/+) 1,5%Nvt Preventie door meer te bewegen(+/+) 1,5%Nvt Keten integrale vroeghulp(+/+) 3,0%Nvt Innovatie(+/+) 1,0%Nvt Gemiddelde prijs93,0%95%98,5% Opleidingsplaatsen(-/-) 1,0%Nvt Onderaannemerschap(-/-) 5,0%Nvt Basisprijs87,0%Nvt

20 Het prijsmodel Het principe: Het geld-volgt-klant-principe Tentatieve afspraken en klikmomenten Spiegelinformatie (i.r.t. risico zorgaanbieders) Voordelen: Cliëntkeuze staat voorop!!!! Marktwerking Aanbieders in beweging brengen

21 Productie monitoring Doel –Bewaken van de realisatie van gemaakte afspraken en het nemen van bijsturingmaatregelen waar nodig. Daarnaast toezien op continuïteit zorg. Hoofdactiviteiten –Periodieke beoordeling van realisatie door zorgaanbieders, zowel productie als resultaten (zorgproductie en resultaatsafspraken; rechtmatigheid, doelmatigheid en prestatiemix; beoordelen en verwerken rekenstaten in SAS; beoordelen uitvoering protocol zorgtoewijzing / handboek AZR). –Het oplossen van meer zorginhoudelijke knelpunten in de regio. –Het waarborgen van de continuïteit van de zorg

22 Voorbeeld monitor volume ProductProductie eenheidTarief 2010PA 2010 Budget 2010JanFebMrtAprRealisatie 2010 Bedrag 2010Bedrag verschilRealisa- tie % Persoonlijke verzorgingPer uur € 43,5843178 € 1.881.697,24414339244024378731756 € 1.383.926,48 € 322.143,36117% Persoonlijke verzorging extraPer uur € 46,7811882 € 555.839,9678267293610256830 € 319.507,40 € 76.391,74-86% VerplegingPer uur € 67,463091 € 208.518,864043323623382872 € 193.745,12 € 43.781,54121% Verpleging extraPer uur € 72,25857 € 61.918,252552301952102543 € 187.685,21 € 46.890,25-24% Gespecialiseerde verplegingPer uur € 73,05234 € 17.093,703120813144 € 10.519,20 € 9.934,80-42% BegeleidingPer uur € 46,952112 € 99.158,401691301751601268 € 59.532,60 € 46.574,40147% Dagactiviteit basisPer cliënt perdagdeel € 32,0719082 € 611.959,74127712571570137710962 € 351.551,34 € 109.615,26-82% Dagactiviteit (som-revalidatie)Per cliënt perdagdeel € 59,2010929 € 646.996,807047529258656492 € 384.326,40 € 24.568,00-96% Dagactiviteit (pg)Per cliënt perdagdeel € 59,2020966 € 1.241.187,20150713611544141611656 € 690.035,20 € 161.260,80-87% Vervoer dagactiviteit ouderen Per aanwezigheidsdag € 15,5326618 € 413.377,54179417372076189415002 € 232.981,06 € 55.861,41-86% Totaal Extramurale productie € 5.737.747,69 € 3.626.124,80 € 72.022,96-94%

23 Relatiebeheer en contractmanagement Monitoring kwalitatieve afspraken Leveranciersmanagement PerformanceStrategisch OntwikkelOverige Beheer Innovatie & ontwikkeling

24 Informatie over AWBZ inkoop (ZIN) Zie de zorginkoopdocumenten 2012 op de website van CZ Zorgkantoren –Sector V&V –Sector Gehandicaptenzorg –Sector Langdurige GGZ/MO www.czzorgkantoren.nl Speciale tab voor gemeenten!

25


Download ppt "AWBZ inkoop (ZIN) 17 januari 2012 Liselore Kindt Juul Heijman."

Verwante presentaties


Ads door Google