De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basiszorg nabij Modewoord of...

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basiszorg nabij Modewoord of..."— Transcript van de presentatie:

1 Basiszorg nabij Modewoord of...
Contactpersonennetwerk NAH 3 februari 2011 Dieuwke van den Brink Chronisch ziekenbeleid Directie Publieke Gezondheid

2 Opzet Uitdagingen voor de zorg 2. Regeerakkoord en VWS-beleid
3. Zorg dichtbij huis: waar staan we?

3 Trends en uitdagingen

4 2010: voorbereiding nieuwe bewindspersonen
Visiedocument ‘Integrale zorg in de eigen omgeving’, juni 2010 Drie scenario’s: Verder uitbouwen zorgverzekeringswet AWBZ -> zorgverzekeringswet 2. De gemeente aan zet AWBZ en preventie -> gemeenten 3. Eigen verantwoordelijkheid Zelf zorg inkopen

5 Regeerakkoord: ‘zorg nabij’ speerpunt
Versterking basiszorg dicht bij huis Substitutie waar mogelijk: van ziekenhuizen naar huisarts Samenhangende zorg (ketenzorg) Alle zorgverleners kunnen zelfstandig de taken uitvoeren waar zij het beste in zijn (taakherschikking) Meer zelfmanagement en eigen regie patiënt Langdurige zorg: huisarts en wijkverpleegkundigen belangrijkste schakels

6 Speerpunten minister Schippers (‘Zorg die werkt’)
Betere service en bereikbaarheid van zorg nabij; Betere samenwerking tussen zorgaanbieders in de wijk Substitutie van tweede naar eerste lijn (ook in GGZ) Marktwerking en samenwerking hoeven elkaar niet uit te sluiten Bundelen complexe zorg Zelfmanagement en e-health

7 Speerpunten staatssecretaris Veldhuizen van Zanten-Hyllner (‘Vertrouwen in de zorg’)
Langdurige zorg houdbaar, eerlijk en realistisch inrichten Betere kwaliteit Gemeenten gaan zorgen voor makkelijk contact; Functie begeleiding van AWBZ naar gemeenten Menselijke maat binnen handbereik; ‘Welzijn nieuwe stijl’

8 En wat gaan we daarvoor doen?
Belemmeringen nieuwe aanbieders wegnemen Meer gelijk speelveld tussen eerste en tweede lijn Stimuleren wijkgerichte zorgteams Zelfmanagement stimuleren Creatieve, onorthodoxe ideeën zijn meer dan welkom!

9 Substitutie 2e  1e lijn Groot risico voor de eerste lijn: als substitutie niet lukt  overschrijdingen  maatregelen !

10 Waar staan we eigenlijk met zorg dichtbij huis?

11 Zorgvragen in de basiszorg als uitgangspunt

12 Type zorgvragen versus type organisatie

13 Gezondheidsrisico’s Uitgangspunt: eigen verantwoordelijkheid burger
Noodzaak proactieve houding professionals bij risicogroepen (verbinding preventie-curatie) Landelijke nota gezondheidsbeleid in voorjaar bewegen Ontwikkeling inzicht van zorgvraag - op wijkniveau (via wijkscans, VAAM) - regionaal (via RVTV’s) Samenwerkingsverbanden tussen zorgaanbieders met CJG en WMO loket Afspraken over doelgroepen via Preventie Toets Overleg Ondersteuning via GGD’en en regionale ondersteuningsorganisaties (ros’en)

14 Enkelvoudige zorgvragen
Prikkels in bekostiging betere service en bereikbaarheid Vrije toegang aantal paramedici Versterken eerstelijnsdiagnostiek Taakherschikking en -differentiatie Consequenties stringenter pakketbeheer? O.a. lage ziektelast Verbetering service en bereikbaarheid (telefonische bereikbaarheid, langere openingstijden en e-health) Taakherschikking (van artsen naar POH’ers, nurse practitioners en verpleegkundig specialisten) Transparantie Afspraken met medisch specialistische zorg (richtlijnen) ICT

15 Chronische ziekten Verdere ontwikkeling en uitbreiding van zorgstandaarden als instrument voor integrale patiëntgerichte zorg (depressie, dementie, CVA) Evaluatie integrale bekostiging van 3 chronische ziekten medio 2012 Op basis daarvan: beslissing over integrale bekostiging per 2013 Stappenplan integrale bekostiging farmacie en diagnostiek in de keten Versterking eerstelijns GGZ Implementatie zorgstandaarden en afspraken over inhoud en indicatoren Doorgaan met contractering drie chronische aandoeningen Inzichtelijk maken resultaten (transparantie)

16 Ouderenzorg/multimorbiditeit
Gebrek aan afstemming en coördinatie: wie neemt op microniveau de regie?  noodzaak tot versterken van de aansluiting tussen curatieve zorg en de extramurale verpleging en verzorging Welke rol pakken verzekeraars hier vanuit hun nieuwe rol als uitvoerder van de AWBZ? En welke gemeenten? Welk instrumentarium? Bekostiging? WCZ? WPG? Afspraken rolverdeling en vaststelling casemanagement : wijkverpleegkundige, huisarts, POH-ouderenzorg en medisch specialist

17 Zelfmanagement

18 Zelfmanagement Welke stappen zijn reeds gezet?
veel technologische ontwikkelingen eerste proefprojecten met zelfmanagement Vervolgstappen: zelfmanagement explicieter onderdeel van ketenzorg: via individueel behandelplan en in indicatoren, meer sturing door verzekeraars cultuuromslag zorgverleners bewerkstelligen (o.a. via opleidingen) onderbouwing meerwaarde zelfmanagement (kwaliteit en kosten)

19 Tot slot….

20 Laten we het gezamenlijk waarmaken!
Basiszorg nabij Laten we het gezamenlijk waarmaken!

21 Stellingen De minister kan bereikbare basiszorg niet als topprioriteit aanmerken zonder extra geld te willen investeren Gemeenten kunnen veel meer doen om de samenhang in de zorg te vergroten. Zelfmanagement biedt veel kansen voor mensen met NAH én hun zorgaanbieders. De eerste lijn is onvoldoende toegerust op substitutie van zorg vanuit het ziekenhuis


Download ppt "Basiszorg nabij Modewoord of..."

Verwante presentaties


Ads door Google