De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basiszorg nabij Modewoord of... Contactpersonennetwerk NAH 3 februari 2011 Dieuwke van den Brink Chronisch ziekenbeleid Directie Publieke Gezondheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basiszorg nabij Modewoord of... Contactpersonennetwerk NAH 3 februari 2011 Dieuwke van den Brink Chronisch ziekenbeleid Directie Publieke Gezondheid."— Transcript van de presentatie:

1 Basiszorg nabij Modewoord of... Contactpersonennetwerk NAH 3 februari 2011 Dieuwke van den Brink Chronisch ziekenbeleid Directie Publieke Gezondheid

2 Opzet Uitdagingen voor de zorg 2. Regeerakkoord en VWS-beleid 3. Zorg dichtbij huis: waar staan we?

3 3 Trends en uitdagingen

4 4 2010: voorbereiding nieuwe bewindspersonen Visiedocument ‘Integrale zorg in de eigen omgeving’, juni 2010 Drie scenario’s: 1.Verder uitbouwen zorgverzekeringswet AWBZ -> zorgverzekeringswet 2. De gemeente aan zet AWBZ en preventie -> gemeenten 3. Eigen verantwoordelijkheid Zelf zorg inkopen

5 5 Regeerakkoord: ‘zorg nabij’ speerpunt  Versterking basiszorg dicht bij huis  Substitutie waar mogelijk: van ziekenhuizen naar huisarts  Samenhangende zorg (ketenzorg)  Alle zorgverleners kunnen zelfstandig de taken uitvoeren waar zij het beste in zijn (taakherschikking)  Meer zelfmanagement en eigen regie patiënt  Langdurige zorg: huisarts en wijkverpleegkundigen belangrijkste schakels

6 6 Speerpunten minister Schippers (‘Zorg die werkt’) Betere service en bereikbaarheid van zorg nabij; Betere samenwerking tussen zorgaanbieders in de wijk Substitutie van tweede naar eerste lijn (ook in GGZ) Marktwerking en samenwerking hoeven elkaar niet uit te sluiten Bundelen complexe zorg Zelfmanagement en e-health

7 7 Speerpunten staatssecretaris Veldhuizen van Zanten-Hyllner (‘Vertrouwen in de zorg’) Langdurige zorg houdbaar, eerlijk en realistisch inrichten Betere kwaliteit Gemeenten gaan zorgen voor makkelijk contact; Functie begeleiding van AWBZ naar gemeenten Menselijke maat binnen handbereik; ‘Welzijn nieuwe stijl’

8 8 En wat gaan we daarvoor doen? Belemmeringen nieuwe aanbieders wegnemen Meer gelijk speelveld tussen eerste en tweede lijn Stimuleren wijkgerichte zorgteams Zelfmanagement stimuleren Creatieve, onorthodoxe ideeën zijn meer dan welkom!

9 9 Substitutie 2 e  1 e lijn

10 10 Waar staan we eigenlijk met zorg dichtbij huis?

11 11 Zorgvragen in de basiszorg als uitgangspunt

12 12 Type zorgvragen versus type organisatie

13 13 Gezondheidsrisico’s  Uitgangspunt: eigen verantwoordelijkheid burger  Noodzaak proactieve houding professionals bij risicogroepen (verbinding preventie-curatie)  Landelijke nota gezondheidsbeleid in voorjaar 2011 - bewegen  Ontwikkeling inzicht van zorgvraag - op wijkniveau (via wijkscans, VAAM) - regionaal (via RVTV’s)  Samenwerkingsverbanden tussen zorgaanbieders met CJG en WMO loket  Afspraken over doelgroepen via Preventie Toets Overleg  Ondersteuning via GGD’en en regionale ondersteuningsorganisaties (ros’en)

14 14  Prikkels in bekostiging betere service en bereikbaarheid  Vrije toegang aantal paramedici  Versterken eerstelijnsdiagnostiek  Taakherschikking en -differentiatie  Consequenties stringenter pakketbeheer? O.a. lage ziektelast Enkelvoudige zorgvragen  Verbetering service en bereikbaarheid (telefonische bereikbaarheid, langere openingstijden en e-health)  Taakherschikking (van artsen naar POH’ers, nurse practitioners en verpleegkundig specialisten)  Transparantie  Afspraken met medisch specialistische zorg (richtlijnen)  ICT

15 15  Verdere ontwikkeling en uitbreiding van zorgstandaarden als instrument voor integrale patiëntgerichte zorg (depressie, dementie, CVA)  Evaluatie integrale bekostiging van 3 chronische ziekten medio 2012  Op basis daarvan: beslissing over integrale bekostiging per 2013  Stappenplan integrale bekostiging farmacie en diagnostiek in de keten  Versterking eerstelijns GGZ Chronische ziekten  Implementatie zorgstandaarden en afspraken over inhoud en indicatoren  Doorgaan met contractering drie chronische aandoeningen  Inzichtelijk maken resultaten (transparantie)

16 16  Gebrek aan afstemming en coördinatie: wie neemt op microniveau de regie?  noodzaak tot versterken van de aansluiting tussen curatieve zorg en de extramurale verpleging en verzorging  Welke rol pakken verzekeraars hier vanuit hun nieuwe rol als uitvoerder van de AWBZ? En welke gemeenten?  Welk instrumentarium? Bekostiging? WCZ? WPG? Afspraken rolverdeling en vaststelling casemanagement : wijkverpleegkundige, huisarts, POH-ouderenzorg en medisch specialist Ouderenzorg/multimorbiditeit

17 17 Zelfmanagement

18 18 Welke stappen zijn reeds gezet?  veel technologische ontwikkelingen  eerste proefprojecten met zelfmanagement Vervolgstappen:  zelfmanagement explicieter onderdeel van ketenzorg: via individueel behandelplan en in indicatoren, meer sturing door verzekeraars  cultuuromslag zorgverleners bewerkstelligen (o.a. via opleidingen)  onderbouwing meerwaarde zelfmanagement (kwaliteit en kosten) Zelfmanagement

19 19 Tot slot….

20 20 Basiszorg nabij  Laten we het gezamenlijk waarmaken!

21 21  De minister kan bereikbare basiszorg niet als topprioriteit aanmerken zonder extra geld te willen investeren  Gemeenten kunnen veel meer doen om de samenhang in de zorg te vergroten.  Zelfmanagement biedt veel kansen voor mensen met NAH én hun zorgaanbieders.  De eerste lijn is onvoldoende toegerust op substitutie van zorg vanuit het ziekenhuis Stellingen


Download ppt "Basiszorg nabij Modewoord of... Contactpersonennetwerk NAH 3 februari 2011 Dieuwke van den Brink Chronisch ziekenbeleid Directie Publieke Gezondheid."

Verwante presentaties


Ads door Google