De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionaal Beleidsplan 2016-2019 Gericht verder! Informatiebijeenkomsten gemeenteraadsleden Leiden, 13 januari 2016 Alphen aan den Rijn, 18 januari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionaal Beleidsplan 2016-2019 Gericht verder! Informatiebijeenkomsten gemeenteraadsleden Leiden, 13 januari 2016 Alphen aan den Rijn, 18 januari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Regionaal Beleidsplan 2016-2019 Gericht verder! Informatiebijeenkomsten gemeenteraadsleden Leiden, 13 januari 2016 Alphen aan den Rijn, 18 januari 2016 Henk Meijer directeur Veiligheidsregio

2 Inleiding: het regionaal beleidsplan -Versterking multidisciplinaire samenwerking, voorbereiding en uitvoering crisisbeheersing -Verplichte planvorming Wet Veiligheidsregio (eenmaal in de vier jaar) -Belangrijke samenhang: -Risicoprofiel:wat kan er gebeuren en hoe erg is dat? -Beleidsplan:wat gaat er aan gedaan worden? -Crisisplan:wie gaat wat doen als het gebeurt? -Input beleidsplan: 1.evaluatie vorige beleidsplan 2012-2015 2.nieuw risicoprofiel (vastgesteld in gemeenteraden voor zomervakantie jl.) 3.(landelijk) Strategische agenda Veiligheidsberaad

3 Input 1: evaluatie eerste Regionaal Beleidsplan 2012-2015 -Eerste beleidsplan na oprichting VRHM / Wvr in oktober 2010 -Algemene doelstelling: versterken generieke crisisorganisatie via vier beleidsprioriteiten: 1.Versterking gemeentelijke kolom 2.Samenwerking met partners 3.Informatiemanagement 4.Crisiscommunicatie Conclusie: flinke stappen gezet, crisisbeheersing op orde (o.a. jaarlijkse systeemtest) -Verdere versterking op Informatiemanagement en Samenwerking met partners blijft wel nodig (komen terug als beleidsprioriteit in nieuw beleidsplan) -Versterking gemeentelijke kolom en Crisiscommunicatie verdere doorontwikkeling vanuit staande samenwerking (geen beleidsprioriteit in nieuw beleidsplan) 3

4 Input 2: nieuw Regionaal Risicoprofiel 2015-2019 4 -Gemeenteraden hebben op basis nieuw risicoprofiel input geleverd voor het nieuwe beleidsplan. Op verzoek gemeenten specifieke aandacht voor: -verstoring openbare orde -overstromingen -luchtvaartongevallen -verstoring Telecom en ICT

5 Input 3: Strategische agenda Veiligheidsberaad -Landelijke samenwerking veiligheidsregio’s en ministerie V&J op projecten: -Versterking risico- en crisisbeheersing stralingsincidenten -Continuïteit samenleving -Water en evacuatie -Kwaliteit en vergelijkbaarheid -Versterking bevolkingszorg -Bovenregionale operationele besluitvorming (samenwerking Defensie) -Landelijke projecten waarin VRHM participeert -Landelijke voorbereiding wordt regionaal uitgewerkt en geïmplementeerd. -Op basis evaluatie eerste beleidsplan, nieuw risicoprofiel en strategische agenda zijn de beleidsprioriteiten voor nieuw beleidsplan 2016-2019 geformuleerd. 5

6 Inhoudelijke beleidsprioriteiten 2016-2019 Drie beleidsprioriteiten uitgewerkt in concrete resultaten: 1.Informatiegestuurd werken -versterken informatiemanagement warme fase -introduceren actueel informatiebeeld lauwe fase -benutten informatiemanagement koude fase -continuïteit informatiemanagement 2.Risicogericht werken -gericht risico’s beïnvloeden (te beginnen met prioriteiten uit risicoprofiel) -adviseren over risico’s -ontwikkelen risicogerichte operationele voorbereiding -communiceren over risico’s en crises 3.Omgevingsgericht (net)werken -samenwerken met partners -ondersteunen en inzetten (verminderd) zelfredzame burgers -aansluiten bij de gebruiker 6

7 Operationele informatiekaarten -Concreet product: opstellen, oefenen en evalueren operationele informatiekaarten -Uitwerking afspraken crisispartner/convenant, object/locatie, procedure -Specifieke noodzakelijke informatie, overzichtelijke presentatie -Op dit moment 28 informatiekaarten operationeel: - Asbestincidenten-Verdiepte ligging A4 -Waterschappen-Crimpenerhout -Bio Sciencepark-Keukenhof -Klinkenbergerplas-Langeraarse plassen -Nieuwkoopse plassen-Oosterduinsemeer -Penitentiaire inrichtingen-SIS -Spoor-Vliegtuigongevallen -Communicatie uitval-Duinbranden -AkzoNobel-Valkenburgsemeer -Zegerplas-Zevenhuizerplas -Braassemermeer-Kagerplassen -Reeuwijkse plassen-Defensie -Gas en Elektriciteit-Drinkwater -Rottemeren-Conventionele bommen (in voorbereiding) -Daarnaast ook bij bijzondere evenementen (bijv. Bloemencorso) en gebeurtenissen (bijv. Koningsdag / jaarwisseling) 7

8 Bedrijfsvoering beleidsprioriteiten 2016 - 2019 Ook t.a.v. de bedrijfsvoering drie beleidsprioriteiten (uitgewerkt in concrete resultaten) 1.Balans brengen in beleidsprioriteiten en middelen 2.Werken aan kwaliteit (en verantwoording richting bestuur en gemeenten) 3.Integraal samenwerken ================================================================ -Uitvoering beleidsplan via jaarlijkse werkplannen (concretisering beleidsplan) -Uitvoering beleidsplan past binnen huidige begrotingen en beleidsplannen betrokken hulpdiensten, gemeenten en crisispartners (VRHM is netwerkorganisatie) -Wet veiligheidsregio’s: burgemeester moet concept-beleidsplan bespreken met gemeenteraad voordat het Algemeen Bestuur het plan vaststelt (op 31 maart a.s.) 8

9 VRAGEN? 9

10 Korpsbeleidsplan 2016-2018 We zijn onderweg Informatiebijeenkomsten gemeenteraadsleden Leiden, 13 januari 2016 Alphen aan den Rijn, 18 januari 2016 Hans Zuidijk plv. regionaal commandant

11 11 Algemene opzet Korpsbeleidsplan Vijf jaar BHM: ‘We zijn onderweg’ Geschreven in we-vorm Belangrijkste onderliggende stuk: kadernota MAM Periode 2016 – 2018 (3 jaar; einde Cebeon-routekaart) Voor de zomervakantie 2015: presentatie gemeenteraden (waar we staan en welke ontwikkelingen). Input gemeenteraden verwerkt in Korpsbeleidsplan. Afstemming met Regionaal Beleidsplan VRHM

12 12 Waar staan we voor als Brandweer Hollands Midden Nieuwe missie: Brandweer Hollands Midden bevordert (brand)veiligheid Nieuwe visie: We kennen de (brand)risico’s in ons gebied. Voorkomen is beter dan bestrijden, maar als onze hulp nodig is, dan gaan we als de brandweer. Daarvoor staan we 24 uur per dag paraat met moedige, vakbekwame mensen en bedrijfszeker materieel. Ons werk doen we in nauwe samenwerking met onze hulpverleningspartners, inwoners en bedrijven. Kernwaarden: Risicogericht, moedig, vakbekwaam, bedrijfszeker, samenwerkend

13 13 Wat willen we bereiken in de periode 2016 – 2018 (1) Tien doelen kwaliteit en werkwijze brandweerzorg voor periode 2016-2018: 1.We werken meer risicogericht 2.We stimuleren (zelf)redzaamheid 3.We stemmen de materieel- en personeelssterkte af op de risico’s 4.We introduceren innovatieve werkwijzen 5.We optimaliseren de dekking en de specialismeverdeling

14 14 Wat willen we bereiken in de periode 2016 – 2018 (2) 6.We introduceren persoonsgerichte vakbekwaamheids- programma’s voor het repressieve personeel 7.We werken slim samen binnen Brandweer Nederland en de Landelijke Meldkamerorganisatie (LMO) 8.We werken informatie gestuurd 9.We verbeteren ons planmatig werken 10.We investeren in onze medewerkers

15 15 Uitvoering -Korpsbeleidsplan wordt jaarlijks uitgewerkt in werkplannen -Sturing op realiseren MAM-bezuiniging -Verantwoording prestaties door verbeterde operationele prestatie indicatoren -Uitvoering past binnen begroting en bezuinigingsopgave MAM tot en met 2018 -Korpsbeleidsplan ligt ter instemming bij gemeenteraden -Vaststelling Algemeen Bestuur op 31 maart a.s.

16 16 VRAGEN?

17 Kostenniveau Brandweer Hollands Midden en financieringssystematiek gemeentelijke bijdragen vanaf 2019 Informatiebijeenkomsten gemeenteraadsleden Leiden, 13 januari 2016 Alphen aan den Rijn, 18 januari 2016 Ernst Breider concerncontroller

18 18 Besluit regionaliseren van de brandweer in Hollands Midden (29 januari 2009) Opdracht Bestuur: “Ontwikkel een beleid waarmee de kosten voor brandweerzorg in Hollands Midden op termijn kunnen worden gerealiseerd voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak”. Het totaal van de gemeentelijke brandweerbegrotingen, het startbudget voor de nieuwe regionale brandweerorganisatie, bedroeg in 2009 16,6% meer dan dit referentiebudget, zijnde een bedrag van € 6,2 miljoen. Dit bedrag kreeg de nieuwe organisatie als bezuinigingsopdracht mee. Afspraken t/m 2018

19 19 Vertrekpunt per gemeente in 2009 (excl. Katwijk): Afspraken t/m 2018

20 20 De bestuurlijke afspraken zijn gemaakte tot en met 2018 tijd voor opbouw nieuwe organisatie en tijd voor het kunnen realiseren bezuinigingsopgave Het beleid bestaat uit drie fasen: Periode 2010-20125,0% bestuurlijk taakstellende efficiencyopdracht Periode 2013-20155,0% additionele efficiencywinst door versneld versterken gewenste en noodzakelijke organisatiekracht en verhoging bijdrage gemeenten met een lagere bijdrage dan de Cebeon-norm Periode 2016-20186,6% door implementatie programma Meer- Anders-Minder Afspraken t/m 2018

21 21 Volgende beleidsperiode(n):  de gehanteerde financieringssystematiek evalueren en  nieuwe vaststelling van het kostenniveau van Brandweer Hollands Midden Rekening houdend met:  groot onderhoud van het (sub)cluster Brandweer & Rampenbestrijding in het gemeentefonds per 2016 en  de herijking van de Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) per 2017 Evaluatie

22 22 Groot onderhoud gemeentefonds 2016 Landelijk liggen de uitgaven van gemeenten voor het (sub)cluster Brandweer & Rampenbestrijding hoger dan waarmee in de algemene uitkering rekening wordt gehouden. Vooral de kleinere, minder verstedelijkte gemeenten geven meer uit dan het ijkpunt. De omvang van het (sub)cluster Brandweer & Rampenbestrijding is verhoogd en de verdeling is ten gunste van vooral de kleinere gemeenten aangepast. De omvang van het (sub)cluster stijgt voor Hollands Midden met € 3,0 miljoen). Herijking BDuR 2017 Het effect van de herijking van de BDuR per 2017 voor de veiligheidsregio Hollands Midden bedraagt € 461.000 negatief Groot onderhoud GF

23 23 Evaluatie financieringssystematiek en kostenniveau Het Bestuur wil aan het principe vasthouden om het niveau van de kosten en de gemeentelijke financiering voor brandweerzorg in Hollands Midden te realiseren voor het referentiebudget dat gemeenten via het Gemeentefonds ontvangen als fictief budget voor de brandweertaak. Het referentiebudget wordt door middel van het groot onderhoud aan het gemeentefonds periodiek herzien op basis van landelijk onderzoek naar actuele (gemeentelijke) begrotingen. De verdeling van het gemeentefonds is kostengeoriënteerd en naar de mening van het bestuur daarmee een objectieve maatstaf om ook het niveau van de kosten voor brandweerzorg in Hollands Midden op te baseren. Evaluatie

24 24 Evaluatie financieringssystematiek en kostenniveau (2) Als voordelen worden verder genoemd (Ambtelijk Governance Team): Er wordt een relatie gelegd met de inkomstenkant van de gemeenten en het daarbij behorende risicoprofiel. Het is transparant, goed uitlegbaar en rechtvaardig. De sleutel wordt objectief bepaald door een derde (door BZK in de circulaires gemeentefonds) en er komen daardoor geen verdere discussies over berekeningen, interpretatie etc. Geen jaarlijkse trap-op, trap-af maar per planperiode: meerjarige financiering maakt stabiele taakuitvoering mogelijk. Groei/krimp algemene uitkering is geen automatisme voor verhoging/verlaging gemeentelijke bijdragen. Evaluatie

25 25 Analyse uitkomsten groot onderhoud (sub)cluster Brandweer & Rampenbestrijding gemeentefonds (per 2016) voor Hollands Midden:  De ‘oude’ Cebeon-norm (2009-2018) bedraagt € 20.000 minder dan de geactualiseerde uitkomst van het Gemeentefonds in de meerjarenraming voor 2019.  Als gevolg van tussentijdse ontwikkelingen en groot onderhoud van het gemeentefonds zijn verschillen ontstaan in het gemeentelijke aandeel in het fictief budget op basis van de ‘oude’ Cebeon-norm en het geactualiseerd beeld per gemeente. Nieuwe afspraken

26 26 Nieuwe afspraken

27 27 Overige bestuurlijke voorstellen volgende beleidsperiode(n) Aanpassingen in het absoluut niveau (referentiebudget) en de bijdrage van elke gemeente wordt één maal in de vierjaar (gelijk de beleidsplan periode) toegepast, gebaseerd op de septembercirculaire gemeentefonds T-2 van de beleidsplan periode. Indien het referentiebudget en de bijdrage van elke gemeente in een nieuwe beleidsplan periode afwijkt van de voorgaande periode, wordt dit aan het begin van een nieuwe beleidsplan periode direct aangepast. Het absoluut niveau wordt gedurende de beleidsplan periode gefixeerd, maar de jaarlijkse indexering is wel van toepassing conform de methodiek Werkgroep financiële kaderstelling gemeenschappelijke regelingen. Nieuwe afspraken

28 VRAGEN? 28


Download ppt "Regionaal Beleidsplan 2016-2019 Gericht verder! Informatiebijeenkomsten gemeenteraadsleden Leiden, 13 januari 2016 Alphen aan den Rijn, 18 januari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google