De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. K. Groeneveld Thema: Over het bidden.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. K. Groeneveld Thema: Over het bidden."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. K. Groeneveld Thema: Over het bidden

2 Informatie voor onze gasten De Bijbellezing is uit de vertaling van 1951. Bijbels liggen bij de entree. De psalmen en liederen worden geprojecteerd. Tijdens deze dienst is er crèche tot en met 5 jaar oud.

3 Mededelingen (1) D.V. volgende week zijn de collectedoelen: 1 e collecte is voor de kerk 2 e collecte is voor de kassen landelijk kerkverband Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen. D.V. volgende week hoopt ds. Th. A. van Olst in de morgendienst en ds. J. G. Schenau in de middagdienst voor te gaan

4 Mededelingen (2) Op Hemelvaartsdag hoopt Ds. A.G.M. Weststrate voor te gaan De dienst begin dan om 9.30 uur 1e collecte is voor de kerk 2e collecte is voor de kassen landelijk kerkverband Bij de uitgang: voor rente, aflossing en onderhoud van de gebouwen.

5 Liturgie zondag 1 mei Mededelingen Ps. 92: 1, 2, 8 * Stil gebed * Votum en groet Ps. 95: 1, 3, 4 Wetslezing Opw. 546: 1, 2, 3 Gebed Schriftlezing: Romeinen 8: 18 - 30 Ps. 66: 3, 6, 7 NB Preek L.v.K. 477: 1, 2 Collecte Dankgebed * Ps. 65 : 1, 2 NB * Zegen * Staande

6 Mededelingen

7 Ps. 92: 1, 2, 8

8 Ps. 92: 1 Laat ons den rustdag wijden Met psalmen tot Gods eer. ’t Is goed, o Opperheer, Dat w’ ons in U verblijden; ’t Zij d` ochtendstond, vol zoetheid, Ons stelt Uw gunst in `t licht, `t Zij ons de nacht bericht Van Uwe trouw en goedheid.

9 Ps. 92: 2 ’t Voegt ons met blijde klanken, Door ’t voorbedachte lied, Hem, die het al gebiedt, Op harp en luit te danken. Gij hebt door Uw vermogen, O HEER, mijn hart verheugd, Ik zal, verrukt van vreugd, Uw grote daân verhogen.

10 Ps. 92: 8 In hunne grijze dagen Blijft hunne vreugd gewis; Zij zullen, groen en fris, Gewenste vruchten dragen; Om met verheugde monden Te roemen ’t recht mijns Gods. In Hem, mijn vaste rots, Is ’t onrecht nooit gevonden.

11 Stil gebed Votum en groet * Staande

12 Ps. 95: 1, 3, 4

13 Ps. 95: 1 Komt, laat ons samen Isrels HEER. Den rotssteen van ons heil, met eer, Met Godgewijden zang ontmoeten; Laat ons Zijn gunstrijk aangezicht, Met een verheven lofgedicht En blijde psalmen, juichend groeten.

14 Ps. 95: 3 Zijn’ is de zee; z’ is door Zijn kracht Met al het droge voortgebracht; ’t Moet alles naar Zijn wetten horen. Komt, buigen w’ ons dan biddend neer; Komt, laat ons knielen voor den HEER, Die ons gemaakt heeft en verkoren.

15 Ps. 95: 4 Want Hij is onze God, en wij Zijn ’t volk van Zijne heerschappij, De schapen, die Zijn hand wil weiden; Zo gij Zijn stem dan heden hoort, Gelooft Zijn heil- en troostrijk woord; Verhardt u niet, maar laat u leiden.

16 Wetslezing

17 Opw. 546: 1, 2, 3

18 Opw. 546: 1 Nabij Gods hoog verheven troon is iemand die steeds voor mij pleit; Hij is volmaakt, Gods eigen zoon en Priester tot in eeuwigheid. Mijn naam, geschreven in zijn hand, bewaart Hij eeuwig in zijn hart; ik weet: geen aanklacht houdt meer stand, wanneer mijn redder pleit voor mij, wanneer mijn redder pleit voor mij.

19 Opw. 546: 2 Al klaagt de satan mij steeds aan, terwijl hij wijst op al mijn schuld, ik kijk omhoog en zie Hem staan die alles voor mij heeft vervuld. Omdat Hij al mijn zonden droeg en door zijn bloed ben ik nu vrij, want Jezus' offer was genoeg voor Gods vergeving ook voor mij, voor Gods vergeving ook voor mij.

20 Opw. 546: 3 Ja, Hij is mijn gerechtigheid, want zie, het Lam is opgestaan! Hij troont als Heer der heerlijkheid, wiens liefde eeuwig zal bestaan. Ik leef in Hem en Hij in mij;) Zo één met Hem sterf ik niet meer;) eens zal ik zitten aan zijn zij,) 2x mijn Jezus, Redder en mijn Heer.) mijn Jezus, Redder en mijn Heer.

21 Gebed

22 Schriftlezing: Romeinen 8: 18-30

23 Ps. 66: 3, 6, 7 NB

24 Ps. 66: 3 NB Doe onze God uw loflied horen, gij volken, zingt alom op aard, looft Hem door wie wij zijn herboren, die ons voor wank'len heeft bewaard. Gij toetst ons, Gij beproeft ons leven, zoals men erts tot zilver smelt. Gij die ons, aan het vuur ontheven, gelouterd voor uw ogen stelt.

25 Ps. 66: 6 NB Gij die God vreest, ik zal u spreken van al wat aan mij is geschied. Nauw richtte ik tot Hem mijn smeken, of in mijn hart was reeds een lied. Zou God mij hebben willen horen, wanneer ik onrecht had beraamd? Maar Hij nam mijn gebed ter ore, Hij heeft mijn bidden niet beschaamd.

26 Ps. 66: 7 NB De naam des Heren zij geprezen! Hij, die getrouw is en nabij, heeft mijn gebed niet afgewezen. De Heer is goed geweest voor mij.

27 Preek

28 Schriftlezing: Romeinen 8: 18-30 Over het bidden Zingen na de preek LvK. 477: 1, 2

29 Schriftlezing: Romeinen 8: 18-30 Over het bidden Moeilijkheden met bidden Zingen na de preek LvK. 477: 1, 2

30 Schriftlezing: Romeinen 8: 18-30 Over het bidden Moeilijkheden met bidden Hulp bij het bidden Zingen na de preek LvK. 477: 1, 2

31 Schriftlezing: Romeinen 8: 18-30 Over het bidden Moeilijkheden met bidden Hulp bij het bidden Het doel van het bidden Zingen na de preek L.v.K. 477: 1, 2

32

33 L.v.K. 477: 1 Geest van hierboven, leer ons geloven, hopen, liefhebben door uw kracht! Hemelse Vrede, deel U nu mede aan een wereld die U verwacht! Wij mogen zingen van grote dingen, als wij ontvangen al ons verlangen, met Christus opgestaan. Halleluja! Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven, als wij herboren Hem toebehoren, die ons is voorgegaan. Halleluja!

34 L.v.K. 477: 2 Wat kan ons schaden, wat van U scheiden, Liefde die ons hebt liefgehad? Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, Gij houdt ons bij de hand gevat. Gij hebt de zege voor ons verkregen, Gij zult op aarde de macht aanvaarden en onze koning zijn. Halleluja! Gij, onze Here, doet triomferen die naar U heten en in U weten, dat wij Gods zonen zijn. Halleluja!

35 Collecte Deze collecte is bestemd voor: 1. Kerk 2. Kassen landelijk kerkverband Bij de uitgang: rente, aflossing en onderhoud

36 Dankgebed

37 Ps. 65: 1, 2 NB * Staande

38 Ps. 65: 1 NB De stilte zingt U toe, o Here, in uw verheven oord. Wij zullen ons naar Sion keren waar Gij ons bidden hoort. Daar zal men, Heer, tot u zich wenden, tot U komt al wat leeft, tot U, o redder uit ellende, die alle schuld vergeeft. * Staande

39 Ps. 65: 2 NB Zalig wie door U uitverkoren mag wonen in uw hof, hoezeer hij door zijn schuld verloren terneerlag in het stof. Wij worden door U begenadigd die heilig zijt en goed. Gij die ons in uw huis verzadigt met alle overvloed. * Staande

40 Zegen * Staande

41 U bent vanmiddag weer van harte welkom !!


Download ppt "Welkom deze morgen in de Chr. Ger. kerk van Biezelinge Voorganger in deze dienst is Ds. K. Groeneveld Thema: Over het bidden."

Verwante presentaties


Ads door Google