De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stikstofproblematiek Utrecht Natuurbeschermingswet 1998 Natura 2000 Beschermde Natuurmonumenten Stikstofverordening depositiebank Provincie Utrecht Thema.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stikstofproblematiek Utrecht Natuurbeschermingswet 1998 Natura 2000 Beschermde Natuurmonumenten Stikstofverordening depositiebank Provincie Utrecht Thema."— Transcript van de presentatie:

1 Stikstofproblematiek Utrecht Natuurbeschermingswet 1998 Natura 2000 Beschermde Natuurmonumenten Stikstofverordening depositiebank Provincie Utrecht Thema avond landbouw OVP Noord-Holland/Utrecht 23 januari 2012

2 Stikstofpunten vanavond 1. Indeling gebieden 2. Probleemschets 3. Provinciaal stikstofbeleid 4. Depositiebank (ontwikkelruimte). 5. Melden 6. Ontwikkelingen en Lopende zaken

3 NBW 1998 Verbod met externe werking. Art. 16: Verbod handelingen te verrichten die schadelijk zijn voor natuurwetenschappelijke waarde. Art. 19: Alle projecten/handelingen waarbij een kans is op een significant negatief effect op instandhoudingsdoelen van aangewezen gebieden. Vergunningsplicht stikstof (incl. externe werking): Aanvragen met passende beoordeling (natuurtoets waaruit de kans op negatieve (cumulatief) effecten wordt uitgesloten.

4

5 Stikstof (N) problematiek Achtergrond O verbelasting Iedere toename is teveel !!!

6 Stikstof problematiek al 2x vastgelopen. Rijk 2007: Interim-toetsingskader 2000 – Generieke toename ammoniakdepositie mits na uitbreiding niet hoger dan 5% KDW: dan NB- wetvergunning verlenen. Raad van State: gesneuveld 2008 Provincies 2008: Beleidslijn NB-wetvergunningen verlenen met Wm-vergunning als uitgangspunt bestaande situatie. Raad van State: gesneuveld 1 april 2009.

7 Provinciale problemen voor vergunningverlening NB-wet Stikstofdepositie te hoog (achtergrondwaarde van circa 1700 mol/ha/jr) t.o.v. Kritische depositiewaarden. Halen kritische depositiewaarde habitats voorlopig niet. Stikstoftoenames in overbelast gebied in jurisprudentie onmogelijk. Zware habitattoets Natura 2000 ook voor art. 16 gebieden. Uitspraken 1 april 2009. De landbouw zit op slot. Juridische houdbaarheid zero.

8 Reparatiewetgeving - Crisis- en herstelwet 1 april 2010 1.Datum voorlopige aanwijzing Natura 2000-gebieden: 7-12-2004 (art. 19kd) (bestaand gebruik vergunningsvrij, toenames vanaf die datum vergunningplichtig, tenzij gesaldeerd). 3. Maatregel provincie: Verordening veehouderij, stikstof en Natura 2000 Utrecht (art. 19ke) 2.Programmatische Aanpak Stikstof (PAS; art. 19kg e.v.)

9 Utrechtse oplossing. Provinciaal stikstofbeleid via: A.> Verordening veehouderijen, stikstof en Natura 2000 (VSN) B.> Beleidsregel voor Natuurmonumenten (BSN) Bestuurlijke piketpalen: 1.Verlagen ammoniakdepositie op de natuurgebieden 2.Mogelijk maken bedrijfsontwikkeling veehouderijbedrijven. 3.juridisch houdbaar

10 Voordelen gekozen aanpak Geen stikstofhandel buiten depositiebank mogelijk (1: 1 salderen). Geen dure natuurtoets (circa € 7500,--) t.b.v. passende beoordeling NBW vergunning. Juridisch houdbaar (uitsluiting significante negatieve effecten op habitattype). Ontwikkelmogelijkheden (ondanks te hoge achtergrond). Stikstofreductie ten gunste van natuur

11 Resultaten stikstofbeleid Bijdrage provincie aan de PAS, draagt bij aan de verlaging van de achtergrondbelasting (blijkt ook uit het rekenmodel Aerius). Levert per Natura 2000-gebied (gebiedsgericht) een dalende lijn op in stikstofdepositie (van belang voor input beheerplan Natura 2000). Eerlijk: iedere veehouderij doet mee (draagt immers ook bij). Realistisch: sluit aan op investeringsritme. Alle bedrijven in 2028 voldoen minimaal aan de AMvB Huisvesting of PAS eisen. (hogere belasters moeten aan strengere eisen voldoen).

12 Voorwaarden bedrijfsgroei Strenger naarmate depositie bedrijf hoger is. Zonder toename van depositie: Hogere veebezetting mogelijk als voldaan wordt aan de staleisen en de emissie niet stijgt boven het gecorrigeerde emissieplafond door toepassing emissiereducerende technieken. Met toename van depositie: Verdere doorgroei alleen mogelijk door salderen. Voorwaarden: depositie mag niet hoger worden dan 10 % KDW, groeitempo verdubbeling in 6 jaar en voldaan is aan de staleisen. Grens toename: boven10%KDW geen toename depositie toegestaan (dus alleen groei door nieuwe emissiearme techniek).

13 Categorie indeling met stal en depositie-eisen Ondergrens<0,051 mol/ha.jr Vergunningsvrij Categorie A  1% van KDW Staleisen: PAS of AMVB huisvesting (95% van bedrijven) Categorie B > 1% en  10% van KDW Staleisen: Eerste 6 jaar: BBT, Na 6 -12 jaar: BBT+ en Na 12- 18 jaar: BBT++ (groeirem vanaf 1%, max verdubbeling in 6 jaar Categorie C > 10% en  50% van de KDW geen saldering, geen toename depositie, groei alleen via techniek Categorie D> 50% (piekbelasters) Regeling actieve saneringsinspanning GS.

14 Wat is nodig voor het stikstofbeleid? 1.Databank Wet milieubeheer vergunningen = Web-bestand veehouderij bedrijven (Web-bvb via internet te raadplegen. 2.Digitale habitattypenkaarten met KDW waarden ( Ad 1 en 2 voor depositie- berekeningen). 3.Depositiebank voor saldering. 4.Voor startsaldo op de bank: Ophalen ingetrokken Wm-vergunningen (stoppers) tot 1 maart jl.

15 Depositiebank uitgelicht: Utrechtse Depositiebank per 1 maart jl. Motto: Stoppers voor Groeiers  Zonder gevulde bank geen saldering (dan geldt vergunningplicht NBW weer met slot op uitbreiding)  Bank alleen t.b.v. ontwikkelruimte voor individuele veebedrijven.  Belangrijk voor gevuld houden: actieve intrekking stikstofvergunning of afstandsverklaring rechten melding.

16 De spelregels van het beleid samengevat: 1.Altijd Meldingsplicht voor bouwen/verbouwen stal. Provinciebrede stalmaatregelen in bijlage 1 van de VSN gericht op emissiearm bouwen. 2.Toename stikstof, dan is dat altijd gelijktijdig salderingsverzoek aan depositiebank VSN/BSN. (NB: Grotere stal zonder emissietoename is ook groei!) 3.Geen Natura 2000-gebied en bank leeg: dan vergunnen tot 1% van de KDW (afspraak Akkoord van Utrecht en beleidsvoornemen).

17 Melding en Afhandeling Aanvragen: Advies: altijd eerst salderen via provincie, dan pas WABO !!!. Het meldingsformulier downloaden op de provinciale website. Altijd voorafgaande aan aanvraag WABO omgevingsvergunning. Afhandeling provincie: Checkt noodzaak saldering: zo nee, volstaan met kennisgeving zo ja, bij voldoende saldo, gelijktijdige afhandeling melding Natura 2000 en vergunning beschermde natuurmonumenten als één melding (Melding max. 1 jaar in de wacht totdat omgevingsvergunning is afgegeven). Aanpak externe werking Beschermde Natuurmonumenten: alleen indien onvoldoende saldo : (beleidsvoornemen) maximaal 1% toename bij lege bank via vergunningverlening.

18 Ontwikkelingen Voorjaar 2012 evaluatie stikstofbeleid Onderzoek gestart naar interim-uitbreiders. Uitbreidingen vanaf 7 december 2004 zijn in principe vergunningplichtig. PAS: eind dit jaar besluiten over maatregelen (stikstof en ecologische herstelmaatregelen Natura 2000 gebieden). Nieuwe Natuurwet: Voornemen tot schrappen van artikel 16 gebieden daarmee vervalt BSN. Provincie Utrecht gestart met actief handhaven stikstofbeleid.

19 Vragen ?


Download ppt "Stikstofproblematiek Utrecht Natuurbeschermingswet 1998 Natura 2000 Beschermde Natuurmonumenten Stikstofverordening depositiebank Provincie Utrecht Thema."

Verwante presentaties


Ads door Google