De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stand van zaken activiteiten AMvB Uitgangspunten vermindering regeldruk minder administratieve lasten goed uitvoerbaar en handhaafbaar zelfde milieubeschermingsniveau.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stand van zaken activiteiten AMvB Uitgangspunten vermindering regeldruk minder administratieve lasten goed uitvoerbaar en handhaafbaar zelfde milieubeschermingsniveau."— Transcript van de presentatie:

1 Stand van zaken activiteiten AMvB Uitgangspunten vermindering regeldruk minder administratieve lasten goed uitvoerbaar en handhaafbaar zelfde milieubeschermingsniveau minder vergunningen (prognose 20.000), meer AMvB (95%) zoveel mogelijk uniform, maar ook flexibiliteit en waar nodig maatwerk en gebiedsgerichte normering Voor ontwerp klaar, VNG reactie is uit, in DUIV 1 april ontwerp, formele ronde Nb : sommige sheets zijn van VROM

2 Welke AMvB’s samengevoegd Onveranderd blijven : Agrarische amvb’s o.a. Besluit Glastuinbouw, Besluit Landbouw Overige 8.44 amvb’s, (m.u.v. Besluit Voorz.&Installaties) o.a. Bees A/B, Vuurwerkbesluit, LPG tankstations, Boot, Oplosmiddelenbesluit

3 Structuur nieuwe algemene regels Ministeriële Regeling (maatregelen) AMVB (doelvoorschriften) Wet milieubeheer Wvo

4 Indeling Deel I Procedurele zaken Gelijkwaardigheid alle thema´s en alleen bij verplichte maatregelen Regimes type A, B, C, in - en uitsluitcriteria Deel II Inrichtingsgebonden zaken Doelvoorschriften en zorgplichten. Bijvoorbeeld geluidsnorm of geurhinder Deel III Specifiek (Doel)voorschriften aan activiteiten verbonden. Deel IV Overgangs- en slotbepalingen

5 Deel I Procedurele zaken Gelijkwaardigheid alle thema´s en alleen bij verplichte maatregelen Regimes type A, B, C, in - en uitsluitcriteria Deel II Inrichtingsgebonden zaken Doelvoorschriften en zorgplichten. Bijvoorbeeld geluidsnorm of geurhinder Deel III Specifiek (Doel)voorschriften aan activiteiten verbonden. Deel IV Overgangs- en slotbepalingen Ministeriële Regeling Middelvoorschriften en doelvoorschriften Erkend: beschreven maatregel, handhaving op gekwantificeerd voorschrift; alternatieve maatregel toegestaan Verplicht: voorgeschreven maatregel, er is geen meetbaar voorschrift; alternatieve maatregel toegestaan na voorafgaande, expliciete toetsing op gelijkwaardigheid; handhaving op de maatregel

6 Type inrichtingen Categorie A Inrichtingen waarvoor geen vergunningplicht (meer) geldt en die geheel onder de AMvB vallen. Bijvoorbeeld garage en metaal, moeten zich melden. Categorie B Bestaande én nieuwe situatie: AMvB geldt meteen (2007) Lichte regime: alleen alg. deel AMvB met inrichtingsgerelateerde voorschriften of maximaal 1 specifieke activiteit Meldingsplicht vervalt; bijvoorbeeld detailhandel, kantoorgebouwen, scholen Categorie C Inrichtingen waarvoor de vergunningplicht blijft gelden, maar die in de toekomst wel te maken krijgen met de voorschriften zoals die in deel III zijn beschreven.

7 Gevolgen Nu vergunningplichtig Bestaande situatie: AMvB geldt vanaf 2010 als VP vervalt; Nieuwe situatie: AMvB geldt meteen als VP vervalt; en vergunningvoorschriften vervallen direct; Bepaalde vergunningvoorschriften blijven 3 jaar gelden Specifiek deel AMvB van toepassing op blijvend VP-bedrijven Nu AMvB Bestaande situatie: AMvB geldt meteen (2007); Nieuwe situatie: AMvB geldt meteen; Bestaande nadere eisen: gelden als maatwerkvoorschriften

8 Hoofdpunten inspraak VNG Goed werk VROM ondanks tijdsdruk en slechte lobby Van Geel is gecharmeerd van de bestuurlijke boete, echter er is veel kneedwerk nodig bij de Kamer. Platform ?????? Negatief te complex in elkaar gezet (leesbaarheid en type A etc) in - en uitsluiting gronden discutabel en onleesbaar verschuiving van preventief beleid naar de handhaving VR minder: afvalpreventie op nul, jammer, gemiste kans breng die redelijke plattegrondtekening nu eens terug niet schrappen horeca geluidconcentratiegebied vage zorgplichtbepalingen, zoals geen onacceptabel geurhinder lastenverlichting door invoering licht regime bestaat uit het wel of niet indrukken van een knop.

9 Opmerkelijke feiten Grote groep: geen melding meer. Oplossing ??? Meer gebiedschouw, koppeling met KvK of gemeente bedrijven loket. Verwachting: Verouderd bedrijvenbestand en naleving ? Verruiming gelijkwaardigheidtoets (meer flexibiliteit) (alleen bij verplichte maatregelen) De indirecte lozingen (oud WvO): bevoegd gezag gemeente ? (Waterwet) Zonebeheer, herinvoering afstandscriterium Gebiedsgerichte geluidsbeleid (positief en negatief) Akoestisch onderzoek bij melding verruimd (kapstok, motivatie erbij) VR (geen afvalpreventie, minder E- onderzoek, wel verplichte maatregelen lijsten) en aankondiging wetwijziging VVM op komst ICT beslisboom in de maak. Bedrijf loopt activiteiten langs, maakt eigen AMvB en melden ja of nee en welke type

10 Veranderingen voor ons Minder vergunningplicht, meer handhaving Hilversum (1600 inr.) 0,4 fte 1 vergunning = 30 uur

11 Voorbeeld platform Meldingen 80%-Vergunningen 20%

12 Conclusie platform Gemiddeld 20% vergunningen Van 20% naar 12% 25-40% capaciteit vergunningverlening inleveren 150.000 gemeente: van 7,5 fte naar ongeveer 4 fte

13 Veranderingen voor ons (vervolg) Meer kwaliteit/nauwkeurigheid bij toets AMvB meldingen Handhaving wordt anders en complexer Met erkende en verplichte maatregelen Voorbeeld VR : geen onderzoek maar E maatregelen direct afdwingen Gelijkwaardigheid toets: meer bestuurlijke lasten Overgang van VP naar AMvB (anticipatie net als MDW operatie ?) Meer operationeel beleid (voorbeeld gebiedsgerichte geluidbeleid) Lasten vermindering: nee, niet echt, alleen optisch bij melding Wel meer uitleg nodig door labyrint AMvB en ministeriële regelingen

14 Een zegen? Misschien vanwege samenvoeging en eenduidigheid Maar niet vanwege complexiteit, lengte AMvB en handhaving ervan

15 Verzoek van VROM Onderzoek naar nog minder vergunningen Lijst vergunningplichtige bedrijven met SBI codes Opsturen aan secretariaat


Download ppt "Stand van zaken activiteiten AMvB Uitgangspunten vermindering regeldruk minder administratieve lasten goed uitvoerbaar en handhaafbaar zelfde milieubeschermingsniveau."

Verwante presentaties


Ads door Google