De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NATURA 2000 wat is het en wat merken we ervan? Jaap Holstein Holstein Consultancy.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NATURA 2000 wat is het en wat merken we ervan? Jaap Holstein Holstein Consultancy."— Transcript van de presentatie:

1 NATURA 2000 wat is het en wat merken we ervan? Jaap Holstein Holstein Consultancy

2 Wat is het? Initiatief van de Europese Unie Samenhangend netwerk van beschermde natuurgebieden Doel: stoppen van achteruitgang van biodiversiteit. Streven naar gunstige staat van instand- houding van soorten en habitattypen.

3

4 instrumenten Habitatrichtlijn Vogelrichtlijn Geïmplementeerd in de Natuurbeschermingswet 1998 sinds 2005 Bevat regels ter bescherming van waardevolle natuur- gebieden met het oog op behoud van biodiversiteit.

5 Bijdrage Nederland 162 gebieden aangemeld ca. 1 miljoen ha, 2/3 e open water komt nog meer: delen Noordzee

6

7

8 Bescherming Natura 2000- gebieden 1 aanwijzing 2 beheerplan 3 vergunning

9 I. Aanwijzing legt vast de precieze begrenzing van een gebied, voor welke soorten en/of habitattypen het is aangewezen en welke doelstellingen er voor deze soorten en/of habitattypen gelden.

10 procedure Concept aanwijzing Inspraakprocedure, zienswijze Nota van antwoord Definitieve aanwijzing Beroep bij Raad van State

11 Natura 2000 landschappen 1. Noordzee, Waddenzee en Delta; 2. Duinen; 3. Rivierengebied; 4. Meren en Moerassen; 5. Beekdalen; 6. Hogere zandgronden; 7. Hoogvenen en 8. Heuvelland.

12

13 kernopgaven CodeNaamOmschrijving 4.08Evenwichtig systeem Nastreven van een meer evenwichtig systeem (waterkwaliteit, waterkwantiteit en hydromorfologie) 4.09 Compleetheid in ruimte en tijd Alle successiestadia laagveenverlanding in ruimte en tijd vertegenwoordigd in samenstelling met gemeenschappen van open water 4.12Overjarig riet Herstel van grote oppervlakten/brede zones overjarig riet, inclusief waterriet, door herstel van natuurlijke peildynamiek en tegengaan verdroging voor rietmoerasvogels 4.15Vochtige graslandenHerstel inundatie, behoud en nieuwvorming blauwgraslanden Tabel 6.1. Kernopgaven Nieuwkoopse Plassen & De Haeck (bron: Min LNV).

14 CodeHabitattypeType doelstelling H3140KranswierwaterenUitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit H3150*Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden Uitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit H4010BVochtige heiden (laagveengebied)Uitbreiding oppervlakte en behoud kwaliteit vochtige heiden, laagveengebied (subtype B). H6410BlauwgraslandenUitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit H7140ATrilveenUitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit H7140BVeenmosrietlandUitbreiding oppervlakte en verbetering kwaliteit H7210*GaligaanmoerassenBehoud oppervlakte en kwaliteit H91D0HoogveenbossenBehoud oppervlakte en kwaliteit Doelstellingen habitattypen

15 II. Beheerplan -Op te stellen door Provincie / Rijk -Samenspraak met belanghebbenden -Binnen 3 jaar na aanwijzing -Looptijd tot maximaal 6 jaar, daarna nieuw plan

16 doel beheerplan Uitwerking instandhoudingsdoelstellingen Beschrijving te bereiken resultaten Uitwerking instandhoudingsmaatregelen Handvat voor vergunningverlening Scheppen van duidelijkheid: wat kan er? Rekening houden met economische, sociale en culturele belangen.

17 Functies van een beheerplan Instandhoudingsdoelstellingen: duidelijkheid geven Instandhoudingsmaatregelen: beschrijven Bescherming welke bestaande activiteiten zijn niet schadelijk.

18 Te beantwoorden in beheerplan Instandhoudingsdoelstellingen haalbaar? natuurherstelmaatregelen nodig? brengt bestaand gebruik kans op significant negatief effecten mee dat niet kan worden uitgesloten? (worden doelen niet gehaald?) zijn mitigerende maatregelen mogelijk om deze effecten weg te nemen? Zijn natuurherstelmaatregelen en mitigerende maatregelen haalbaar en betaalbaar?

19 Bestaand gebruik Activiteiten van voor 1-10-2005. Is niet vergunningplichtig tot beheerplan klaar is, tenzij kans op grote negatieve effecten of jaarlijks aanzienlijke wijzigingen. (Kokkelarrest)

20 Voortzetting bestaande activiteiten 1: toegestaan en vrijgesteld van vergunningplicht; 2:toegestaan onder voorwaarden, geen vergunningplicht; 3: vergunningplicht, beoordeling van geval tot geval; 4: niet toegestaan.

21 III. Vergunning Mogelijk verslechterend of verstorend effect op doelen Natura 2000 gebied => vergunningplicht; Kan ook van een activiteit buiten het gebied komen! Voorzorgsbeginsel: onderzoek Belanghebbenden kunnen bezwaar maken (o.a. Faunabescherming)

22 Kans op significant negatief effect? Nee: geen vergunning nodig. Mogelijk wel effect: verstorings- en verslechteringstoets uitvoeren. Ja: passende beoordeling vereist. geen aantasting: vergunning geen zekerheid: Alternatieven? Dwingende redenen? Compensatie!

23 externe werking Kan een (voorgenomen) activiteit buiten het gebied een negatief significant effect hebben op de waarde van het Natura- 2000 gebied? Het beheerplan moet duidelijkheid geven. Exacte grenzen zijn niet aan te geven.

24 Crisis- en herstelwet Doel is om toepassing Nb wet in de praktijk beter hanteerbaar te maken. door o.a. Reductie van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden Continuering regime bestaand gebruik

25 Relatie met andere plannen Er mag geen tegenstrijdigheid zijn met wat is voorgeschreven in een ander plan. Er moet bij het opstellen van beheerplannen rekening worden gehouden met KRW, WRO,(Wabo), Wet milieu-beheer, EHS, enz.


Download ppt "NATURA 2000 wat is het en wat merken we ervan? Jaap Holstein Holstein Consultancy."

Verwante presentaties


Ads door Google