De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Natura 2000 (Vogel- en habitatrichtlijn) Gerbrand van ‘t Klooster coördinator RO LTO Nederland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Natura 2000 (Vogel- en habitatrichtlijn) Gerbrand van ‘t Klooster coördinator RO LTO Nederland."— Transcript van de presentatie:

1 Natura 2000 (Vogel- en habitatrichtlijn) Gerbrand van ‘t Klooster coördinator RO LTO Nederland

2 LTO Nederland Bestuursraad: Voorzitter:A.J. Maat Bodem Water Lucht :A.J.M. Vermeer Ruimtelijke ordening:T. Beishuizen Kennis en onderwijs:N. Janssen Plantaardig:J. Haanstra Rundveehouderij:S.J. Schenk Glastuinbouw:N. Ruiter Sociaal economisch:M. Vulto

3 Natura 2000 1. Natura 2000 gebieden 2.Artikel 6 lid 2,3,4 Habitatrichtlijn -beheerplannen -vergunningen 3.Natura 2000 probleemschets 4.LTO Nederland over Natura 2000 5.Crisis- en herstelwet 6.Uitwerking N problematiek beheerplannen 7.Conclusies

4 1. Natura 2000-gebieden Aanwijzingsbesluiten: -Instandhoudingsdoelen -habitats en soorten: wat willen we? -Begrenzing -perceelsniveau, geen gebouwen Totaal - 162 Natura 2000-gebieden 1.117.000 ha 31% land / 69% water 10% van Nederlandse landoppervlak

5 2. A rtikel 6 EU Habitatrichtlijn, lid 2 Lid 2 - Verplichting tot nemen passende maatregelen handhaving kwaliteit natuurlijke habitats en habitats van de soorten HOE IN NEDERLAND: Door beheerplannen: -beoordeling bestaand gebruik -opsomming niet-vergunningplichtige activiteiten -regeling voor stikstof/ammoniakdeposities -maatregelen niet afdwingbaar -wel ingrijpen (aanschrijvingsbevoegdheid) mogelijk -binnen 3 jaar na aanwijzing gebieden -Provincie/Rijk bevoegd gezag -AWB procedure

6 2. Artikel 6 EU Habitatrichtlijn lid 3 en 4 Lid 3 -Verplichting passende beoordeling voor elk plan of project dat significante gevolgen kan hebben -Rekening houdend met instandhoudingsdoelstellingen gebied - Alleen toestemming plan/project als natuurlijke kenmerken gebied niet worden aangetast en inspraak mogelijk is geweest Lid 4 -Uitzondering voor groot openbaar belang met compensatie HOE IN NEDERLAND? -vergunningplicht plannen en projecten met mogelijk significantie -voorzorgsbeginsel -aanvulling op andere vergunningen -provincie bevoegd gezag

7 3. Natura 2000, probleemschets Raad van State: voorzorgsbeginsel -te hoge N-deposities natuur -bedrijfsuitbreiding: potentieel significante gevolgen -ook bestaand gebruik ‘vogelvrij’ LNV: -impact Natura 2000 onderschat -teveel ecologie, te weinig economie -voldoende inzet op beheerplannen ? -adequate sturing op doelen en onderbouwing ?

8 4. LTO Nederland over Natura 2000 Stand still slecht voor boer en natuur: -25.000 veehouderijbedrijven op slot: onaanvaardbaar -ontwikkeling noodzakelijk voor: -(milieu)investeringen -integrale gebiedsopgaven -wijziging NB-wet nodig: -bestaand gebruik -ontwikkeling binnen plafond moet kunnen -beheerplannen juridisch borgen -verlagen N deposities onontkoombaar -probleem van landbouw, verkeer en industrie -alle sectoren zullen moeten bijdragen -mix van generieke en gebiedsgerichte maatregelen

9 5. Crisis- en herstelwet: inzet LTO beloond Wijziging Natuurbeschermingswet: –vrijstelling vergunningplicht bestaand gebruik 2004 vraagpunten: vaststelling en ontwikkelingen na 2004 –specifiek beoordelingsregime stikstof ontwikkeling binnen plafond toegestaan vraagpunten: –aanschrijvingsbevoegdheid voldoende? –aanvullend juridische borging maatregelen? –programmatische aanpak –zwaar N 2000 regime vervalt voor oude NB-gebieden Stroomlijning en vereenvoudiging procedures Onteigening ook mogelijk zonder ruimtelijk plan

10 6. Uitwerking N problematiek beheerplannen 1.Proces 2.Doelen N depositie 3.Discussie N maatregelen 4.Instrumenten zijn communicerende vaten 5.Voorbeeld De Peel

11 1. Proces Inventarisatie huidige depositiesituatie vaststelling bronnen (landbouw,verkeer etc.) staat van instandhoudingsdoelen Analyse ontwikkeling groei en krimp gebiedsopgaven LOG etc. Doelen vaststelling van de specifieke N gebiedsopgave, samenhang water ed. relativering kritische depositiewaarde: ‘tussenwaarde’ fasering over meerdere beheerplannen monitoring en hand aan de kraan toets op haalbaar en betaalbaar

12 3200 mol 1500 mol 400 mol 2027 2.Doelen N depositie: extra inspanningen in ruil voor flexibiliteit autonoom jaar N- depositie

13 3. Discussie N maatregelen Welke instrumenten inzetten: –Drempelwaarde 1-2 % hoe onderbouw je dit –Saldering Voorwaarden ? –Sanering piekbelastingen (> 50 % KDW)? techniek of verplaatsen: financiering –Inzet van techniek Incasseren van winst AmvB Ontbreken mogelijkheden rundveehouderij –Aanvullend RO en milieu ?

14 Drempelwaarde Techniek Compartimentering/ monitoring Salderingsmethodiek Piekbelastingen 4.Instrumenten zijn communicerende vaten

15 5.Voorbeeld De Peel De opgave in de Peelmol N/ha.jr Huidige depositie3200 Tussendoel depositie 20271500 Te behalen reductie1700 Waarvan landbouw 46% 780 Betekent tot 2027: 40 % reductie melkveehouderij 80 % reductie IVH

16 Conclusies Processtappen, regie en betrokkenheid beheerplan cruciaal Instandhoudingsdoelen zijn leidend, niet heilig Maatregelen toetsen op haalbaar en betaalbaar Benut ruimte Richtlijn door fasering en monitoring Benut techniek, innovatie en kracht van ondernemen ZONDER BOEREN LUKT HET NIET, ZONDER NATUUR KAN HET NIET


Download ppt "Natura 2000 (Vogel- en habitatrichtlijn) Gerbrand van ‘t Klooster coördinator RO LTO Nederland."

Verwante presentaties


Ads door Google