De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

II. Wat merken we er van? Bron plaatje: http://www.interviewunit.nl/enatura/Enatura.pdf 

Verwante presentaties


Presentatie over: "II. Wat merken we er van? Bron plaatje: http://www.interviewunit.nl/enatura/Enatura.pdf "— Transcript van de presentatie:

1 II. Wat merken we er van? Bron plaatje:

2 Kernopgaven Nieuwkoopse Plassen & De Haeck
Code Naam Omschrijving 4.08 Evenwichtig systeem Nastreven van een meer evenwichtig systeem (waterkwaliteit, waterkwantiteit en hydromorfologie) 4.09 Compleetheid in ruimte en tijd Alle successiestadia laagveenverlanding in ruimte en tijd vertegenwoordigd in samenstelling met gemeenschappen van open water 4.12 Overjarig riet Herstel van grote oppervlakten/brede zones overjarig riet, inclusief waterriet, door herstel van natuurlijke peildynamiek en tegengaan verdroging voor rietmoerasvogels 4.15 Vochtige graslanden Herstel inundatie, behoud en nieuwvorming blauwgraslanden

3 Gestreepte waterroofkever Graphoderus bilineatus
Afbeelding uit het Nederlands Soortenregister, Foto Bram Koese, 15 mei 2007, Weerribben

4 Bittervoorn Rhodeus amarus
Foto Jelger Herder, 10 september 2006, Ooijpolder, Nijmegen Bittervoorn Rhodeus amarus  

5 Overgangs- en trilvenen , Veenmosrietlanden ,
instandhoudingsdoelstellingen bij kernopgaven Kernopgave hieronder vallende instandhoudingsdoelstellingen Evenwichtig systeem Kranswierwateren, Meren met Krabbenscheer en Fonteinkruiden, Zwarte stern, Bittervoorn, Kleine modderkruiper, Gestreepte waterroofkever, Platte schijfhoren. Compleetheid in ruimte en tijd Overgangs- en trilvenen , Veenmosrietlanden , Groenknolorchis , Vochtige heiden (laagveengebied), Blauwgraslanden, Galigaanmoerassen , Hoogveenbossen. Overjarig riet Roerdomp, Purperreiger , Snor, Grote karekiet , Noordse woelmuis. Vochtige graslanden Blauwgraslanden.

6

7 Toetsing huidig gebruik Staat een vorm van huidig gebruik het halen van de instandhoudingsdoelstellingen in de weg?

8

9 Dit willen wij blijven doen!

10 Conclusie huidig gebruik
Alle huidig gebruik in categorie 1, m.u.v.: Emissies a.g.v. bedrijfsvoering Emissies a.g.v. vaarbewegingen Veehouderij (2) Mostrekken (2) Rietsnijden (2) Luchtvaart peilbeheer Ballonvaart (3)

11

12

13

14 Maatregelen 1. Gericht op het wegnemen van effecten veroorzaakt door huidig gebruik: mitigerende maatregelen 2.Gericht op verbetering condities waardoor kernopgaven behaald worden: natuurbeheer en – herstelmaatregelen

15 mitigerende maatregelen nodig
voor o.a.: alle vormen van huidig gebruik die leiden tot stikstof- en ammoniakemissie; peilbeheer; mostrekken; rietoogst.

16

17 Programmatische aanpak stikstof
- stikstofbelasting als gevolg van uitstoot moet afnemen en economische ontwikkeling moet mogelijk blijven; in beheerplan staat omvang reductie stikstofuitstoot en maatregelen + de ruimte voor economische ontwikkeling; stikstofuitstotende activiteiten in beheerplanperiode niet- vergunningplichtig; - opgenomen volgens het ‘hand-aan-de-kraan-principe’.

18 Mitigerende maatregelen
Natuurbeheer- en natuurherstelmaatregelen 1,2 en 6 Uitwerking stikstofmaatregelen: Programmatische Aanpak Stikstof afbouwen waterdoorvoer naar glastuinbouw Noordse Buurt Afspraken mbt spuiten van (m.n.) veenmosrietland Stoppen sluikbranden dmv toename afvoer sluik Beëindigen mostrekken op veenmosrietland en nieuwe percelen inrichten voor mostrekken Zonering in ruimte en tijd van faunabeheer Overvlieghoogte voor professionele luchtvaart verhogen naar min. 750 m

19 Stop de kolder, geen moeras in onze polder!

20 Overzicht maatregelen in het Kader Richtlijn Water maatregelenpakket van HHR voor de Nieuwkoopse Plassen. Maatregelenpakket Opmerking Behoud natuurvriendelijk oevers - Compartimenteren en isoleren reguleren recreatievaart Aalscholverkolonie Verminderen afvoer w.o. naar Noordse Buurt en Meijegraslanden Beperken schut- en lekverliezen Aanleg vispassage Peilverruiming onderzoek: binnen het plassengebied is dit slechts in zeer beperkte mate mogelijk (enkele cm) tot onmogelijk

21 Concrete natuurherstelmaatregelen
1. KaderRichtlijnWater maatregelen 2. aanvullende maatregelen 3. zonering in Noordoostelijk deel 4. herstelplan petgaten Natuurmonumenten 5. petgaten binnen particulier eigendom 6. agrarisch gebruik met beperkingen in Meijegraslanden (Natuurmonumenten)

22 Natuurherstelmaatregelen
7. Vergroten oppervlak habitattypen op particulier terrein 8. meren met Krabbenscheer (zonering) 9. blauwgrasland 10. vochtige heiden 11. trilveen 12. veenmosrietland, broedvogels en Noordse woelmuis.

23 Noordse woelmuis Bron:

24 Mitigerende maatregelen na 2016
Verminderen wegzijging door opheffen onderbemalingen en peilopzet in de Meijegraslanden (inrichten EHS) Introduceren van flexibel peilbeheer in de Meijegraslanden (inrichten EHS) Peilopzet in de Natte as direct ten zuiden van het Natura 2000- gebied

25 Toekomst Meijegraslanden?

26 Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen?
voorbeelden van vergunning- plichtige activiteiten verstoringsfactor(en) aanleg bebouwing en/of infrastructuur binnen de grenzen van het Natura 2000- gebied geluid, licht, stikstofdepositie (vermesting, verzuring) woningbouw direct grenzend aan het Natura 2000-gebied geluid, licht, optische verstoring aanleg / uitbreiding woonschepenlocaties

27

28 Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen?
voorbeelden van vergunning- plichtige activiteiten landbouw verstoringsfactor(en) starten nieuw bedrijf Voedselrijkdom (vermesting), vervuiling, verzuring, verdroging Intensivering bestaand bedrijf

29

30 Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen?
voorbeelden van vergunning- plichtige activiteiten: bedrijven verstoringsfactor(en) vestiging van industriële bedrijven Verontreiniging, Vermesting, verzuring, Licht Geluid

31

32 Ruimte voor nieuwe ontwikkelingen?
voorbeelden van vergunning- plichtige recreatieve activiteiten verstoringsfactor(en) uitbreiding / omvorming wegen en paden optische verstoring (aanwezigheid van mensen) uitbreiding recreatieve voorzieningen

33


Download ppt "II. Wat merken we er van? Bron plaatje: http://www.interviewunit.nl/enatura/Enatura.pdf "

Verwante presentaties


Ads door Google