De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Natura 2000 Elperstroomgebied WLO studiedag werkgroep ecohydrologie 29 oktober 2009 Willem Molenaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Natura 2000 Elperstroomgebied WLO studiedag werkgroep ecohydrologie 29 oktober 2009 Willem Molenaar."— Transcript van de presentatie:

1 Natura 2000 Elperstroomgebied WLO studiedag werkgroep ecohydrologie 29 oktober 2009 Willem Molenaar

2 Opzet presentatie •Beheerplanproces: stand van zaken •Doelen Natura 2000 •Beknopte gebiedsbeschrijving •Ecologisch functioneren •Aanpak knelpunten •Evaluatie Natura 2000

3 Opstelling beheerplan Format ‘inhoudsopgave’ Check-list

4 Opstelling beheerplan Format ‘inhoudsopgave’ Check-list Gestart: voorjaar 2008 Oplevering: januari 2010 Inclusief Ammoniak-paragraaf?

5 Opstelling beheerplan Kernteam (schrijvers) (4) DLG-Noord Ecoloog (SBB) Gebiedsgroep (10) Gemeenten Midden Drenthe LTO-Noord Waterschap Reest en Wieden Staatsbosbeheer provincie Drenthe Klankbordgroep (12) Milieufederatie Drenthe Boermarke Elp LTO Midden Drenthe Wildbeheereenheid Elp-Zuidveld blogspot Provincie Drenthe Vlinderwerkgroep Drenthe Drents Particulier Grondbezit Publieke voorlichting Via algemene uitnodiging

6 Habitattypen: Doelen Elperstroomgebied Instandhoudingsdoelen H4010: Noord-Atlantische vochtige heide met Dopheide H6230: Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems H6410: Grasland met Pijpenstrootje op kalkhoudende, venige, of lemige bodem (blauwgrasland) H7230: Alkalisch laagveen (kalkmoeras) Complementair doel: A338Grauwe klauwier (broedvogel)

7 Kernopgaven: Doelen Elperstroomgebied Herstel kwaliteit en uitbreiding areaal van kalkmoerassen in mozaïek met schraalgraslanden. Ontwikkelen van kleinschalige mozaïeken van heischrale graslanden en blauwgraslanden met andere beekdalgraslanden en met vochtige heiden op de beekdalflank t.b.v. herpetofauna en insecten.

8 Habitattypen Staat van Instandhouding Doel oppervlakte Doel kwaliteit Vochtige heide Ongunstiguitbreidinghandhaven Heischraal grasland Zeer ongunstiguitbreiding Blauwgrasland Zeer ongunstiguitbreiding Kalkmoeras Zeer ongunstiguitbreiding Doelen voor Elperstroomgebied

9

10

11 stroetma oosterma reitma

12

13

14

15 Reitma

16 west oost Reitmaldb bos

17

18

19

20

21

22

23 Knelpunten ecohydrologie

24 Geen consensus ! Gewenste maatregelen buiten N2000

25 Knelpunten ecohydrologie Geen consensus ! Gewenste maatregelen buiten N2000 Hydrologisch model

26 B D Grevema ‘Bos’ Stationair model Scenario’s:

27 B D Grevema ‘Bos’ Stationair model Scenario’s: Blauwgrasl.Kalkmoeras B*** nee D* Grevema** Nee nee B+D+Grevema**** Ja nee B+D+Bos**** ja nee

28 Hoe nu verder ? •Korte termijn (<6jr): inzetten op maatregelen binnen N2000 •Forse inspanning: •deelgebied B  verwerving en inrichting •Grevema binnen N2000  verwerving en inrichting •verwerving relatief eenvoudig: matig landbouwgebied •Bos-omvorming binnen en buiten N2000 •Kosten: 1,8 miljoen (verwerving, inrichting, modelonderzoek)

29 Hoe nu verder ? •Korte termijn (<6jr): inzetten op maatregelen binnen N2000 •Forse inspanning: •deelgebied B  verwerving en inrichting •Grevema binnen N2000  verwerving en inrichting •verwerving relatief eenvoudig: matig landbouwgebied •Bos-omvorming binnen en buiten N2000 •Kosten: 1,8 miljoen (verwerving, inrichting, modelonderzoek) •Maatregelen niet voldoende voor Kalkmoeras •Aanvullend modelonderzoek (niet-stationair) •concretisering aanvullende maatregelen •kosten?

30 Conclusies •N2000 geeft forse inpuls aan verdrogingsbestrijding •Maatregelen gaan veel verder dan ‘GGOR’ •Gebiedsproces verloopt vrij soepel •Model als smeermiddel •Relatief eenvoudig a.g.v. ‘matige’ landbouwgronden

31 Conclusies •N2000 geeft forse inpuls aan verdrogingsbestrijding •Maatregelen gaan veel verder dan ‘GGOR’ •Gebiedsproces verloopt vrij soepel •Model als smeermiddel •Relatief eenvoudig a.g.v. ‘matige’ landbouwgronden •Provincie/DLG nu ‘actief’ aankoopbeleid •SBB: vergaande omvorming •Aanvullende maatregelen nog onbekend (richting wel duidelijk) invulling in volgend beheerplan

32 Conclusies •Mogelijke bottleneck: Kosten? Haalbaar/betaalbaar? •1,8 miljoen (verwerving, inrichting, onderzoek) •Bestaande potjes? Is dat genoeg? Grote claim op bestaande potjes!

33 Conclusies •Mogelijke bottleneck: Kosten? Haalbaar/betaalbaar? •1,8 miljoen (verwerving, inrichting, onderzoek) •Bestaande potjes? Is dat genoeg? Grote claim op bestaande potjes! •Afhankelijk van medewerking particulieren (verkoop)

34 Conclusies •Mogelijke bottleneck: Kosten? Haalbaar/betaalbaar? •1,8 miljoen (verwerving, inrichting, onderzoek) •Bestaande potjes? Is dat genoeg? Grote claim op bestaande potjes! •Afhankelijk van medewerking particulieren (verkoop) •Degelijk hydrologisch model noodzakelijk voor aanvullende maatregelen

35

36 maatregelen

37 Ammoniak •Uitgangspunt: beleidskader provincie Drenthe •Beoogde reductie van 8% •= maximaal haalbaar (onderzoek RH) •ontwikkelingsruimte: •bedrijven <1% •bedrijfsbeeindiging: 50% ldb / 50%natuur •Beleidskader is niet getoetst!


Download ppt "Natura 2000 Elperstroomgebied WLO studiedag werkgroep ecohydrologie 29 oktober 2009 Willem Molenaar."

Verwante presentaties


Ads door Google